Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. december 27.

2021.12.27. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Karácsony. Ágyúgolyók süvítése közben érkezett­ el a keresztény világnak legszebb ünnepe: a karácsony. A természetben tél uralkodik, a szívekbe azonban enyhe tavasz költözik, odakünn folyik a véres harc, a szívekben pedig szép gyümölcsöket ígérő bimbókat hajt a bizalom fája. Künn felhős, borult az égboltozat, viharok száguldoznak a kopár, kihalt vidék felett pedig ragyogóan fénylik a szeretet napja, bevilágít a szívek rejtekébe, felolvasztja a kétségeskedés és csüggedés jegét, felcsókolja a bánat könnyeit és a megdermedt szívüket melegíti, új életre kelti és megedzi. A hívő lélek örömtelten sóhajt fel, mert hiszen a Megváltó megszületett, hogy boldogítson! Megszületett, hogy földi életünk terheit könnyítse, hogy a valódi örömökkel megismertessen, hogy a bűn szolgaságából kiszabadítson.

Karácsony a szeretet ünnepe, s mint ilyen kiválóan a család ünnepe. A jászolban fekvő és szeretettől sugárzó gyermek láttára a szívekben elsimulnak a szenvedély hullámai és újra feléled bennök az istenfélelem és buzgóság szent tüze. A család tagjai ragyogó arccal gyülekeznek össze a béke jeléül fehér lepellel borított asztal mellett. Mert ha künn dörögnek is az ágyúk, melyeknek tüze között halálmegvetéssel küzdenek szeretteink: vitéz katonáink, – idebe mégis behatol az Isten kezétől irányított sorsunkba való békés megadás, a megnyugvás: hogy megváltásunk el nem maradhat.

Csodálatos a karácsony története. Tele van látszólagos ellentétekkel, – de éppen ezek adják meg neki az igazi szépséget, a múlhatatlan értéket. Az Isten egyetlen újszülött fiát küldi a világra, e föld lakóihoz, kik ellene oly gyakran és oly sokat vétkeztek. A sokszor megsértett Isten, keresi fel a bűnöst, hogy neki legdrágább kincsét, egyetlen fiát odaadja. S az Isten fia nem jelenik meg ragyogó palotában, hanem szegényes istállóban: nem nyugszik bíbor és bársony között, hanem kemény jászolban. Anyák, kik fiaitokat a hazának adtátok, gondoljatok karácsony napján ami kis Betlehemben történt!
És ami 1914 évvel ezelőtt ott történt: a karácsonyi csoda, ma is ugyanazzal a varázserővel bír, mint akkor. Mert a lelkeknek királyához, a szegénységben és emberi alakban megjelent mennyei Úrhoz ma is bizalommal közeledhetik mindenki. Elmehetnek hozzá a föld hatalmasai, de elmehetnek hozzá a szegények, a gyengék is, mert hiszen ő szegénységben jelent meg, úgy, hogy gyakran nem volt fejét hová lehajtania. Azonban nem a gazdagság, nem a hatalom, nem a születés, de nem is a szegénység, az erőtlenség, az elhagyatottság jogosítja fel az embert arra, hogy az Üdvözítő bölcsőjénél megjelenjék, hanem egyedül csak az egyszerű, hívő szív és buzgó lélek teszi arra képessé, hogy lássa azt, ki az égből, az Istentől jött.

Karácsony mai napján forró szeretettel gondolunk igazunkért küzdő katonáinkra. A magyar hívők lelke elmegy hozzájuk, hogy meglássa a dolgot, melyet az Úr megjelentetett és dicsőítse az Istent és felajánlja neki a szív kincseit: szeretetet, a ragaszkodást, az őszinte ls odaadó bizalmat.

Üdvözlégy, karácsony, áldott szép ünnep! Nemesítsd szíveinket és erősítsd lelkeinkben az istenfélelmet és a hitbuzgóságot! Emelj fel bennünket Istenünkhöz, és mutasd meg nekünk hitünk fejedelmét, hogy leborulhassunk előtte és áldva imádjuk! S jer te, mennyei király! Jer hajlékainkba, jer szíveinkbe, s tégy bennünket kiválasztott, szent népeddé!

kh_141227_ad

Sebesült katonáink megvendégelése. Az izraeliták az elmúlt héten ülték meg a Chanuka ünnepet, mely a hősök kultuszának ünnepe. Ebből az alkalomból az özv. Krausz Lajosné elnöklete alatt álló helybeli izraelita krajcáregylet Práger Tivadarné, Krausz Ernőné, Berényi Béláné, Frisch Samuné, Rónai Sándorné fáradozásaival gyűjtést rendezett a hitközség tagjai között, a keszthelyi kórházakban ápolt összes sebesültek megvendégelése céljából. A dúsan befolyt, jó szívvel adott ajándékokat az elmúlt szombat délutánján, hölgybizottságok osztották ki a sebesültek és részben ápolóik közt. Körülbelül 700 ember részesült általuk ízletes adományokban. A sebesültek hálával fogadták a szép figyelmet. Szombat este a rabbi az izraelita vallású katonák részére istentiszteletet tartott, melyen lelkesítő prédikációt intézett hozzájuk, minek története után ágápe következett.

A kastély karácsonya. A herczegi kastély fennkölt lelkű úrnőjének nemes indítványa következtében élvezik sebesült hőseink a karácsonyi örömeket, melyeket társadalmunknak minden rétege könnyekre indító szeretettel és készséggel hozzájárult. A főúri palotában a katonák és a szegények számára külön gazdagon megrakott karácsonyfa hirdeti Festetics herczegné határtalan nagylelkűségét.

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 52. szám – 1914. december 27.

Fejér György Városi Könyvtár PDM