rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 574146

Találatok szűrése
/57415
<< >>
 • A_zsidóság_II_lead

  A zsidóság lényege és fejlődése II. rész

  Közel 25 éve annak, hogy ezen gyűjteményes füzetben közölt hat előadás egyetemet látogató zsidó ifjak gyülekezetében hangzott el a halhatatlan em­lékű Goldziher Ignác ajkáról, a pesti izr. hitközség székházá­ban. Az első öt nyomtatásban is napvilágot látott a Magyar Zsidó Szemle 1887. és folytatólag 1888. évfolyamában. A hatodik most először kerül a nyilvánosság elé. "Uraim, — A zsidóságnak nem politikai, állami történetével foglalkozunk ez előadásokban. Különben a mai előadás tár­gyához elérkezve, szólnunk kel­lene azon körülményekről, me­lyek között a héber állam lassan-lassan lesiilyedt arról a magaslatról, melyre Salamon király alapitotta vala, mig végül négy évszázad múlva az ellene törő assziriai és babilóniai államok túlnyomó hatalmának esett ál­dozatul. A nép zömét most a nagy világbirodalom szék­helyeire hurcolja a győző, és ott tanítói, kik, mint már meggyőződtünk róla, a nép hivatásának teljesítésére nézve teljesen mellékesnek látták annak önálló nemzeti és állami életét, a győző uralom iránti hűségre oktatják ; de annál hathatósabban kötik szivére azt a hivatást, melyet néki a vallás terén tulajdonítanak. Páratlan jelenséggel állunk itt szemben. A nép géniusa legmélyebb megaláztatása idejé­ben szüli legfenköltebb képviselőjét. Jesajás könyve második részének névtelen szerzője, a nagy vigasztaló próféta, a babilóniai korszak szülöttje. Jeremiás mel­lett ő benne éri el a prófétai idealizmus legfénye­sebb magaslatát." "Die alten Vorstellungen über Religion sind nur zu besiegen durch mehr Religion, nicht durch Unreligion." B. Auerbach, Briefe II, 101

 • három mese

  Három zsidó mese

  A leveleki menyegző

  Nefelejts

  Mayerl

 • 12976

  Keszthelyi épületek, életképek

  A Művelődési Központ bejárata a Kossuth utcán.

 • Goldziher_Előadások_lead

  Előadások az iszlámról

  Új folyam 1911—1913. CYCLUS

  ELŐSZÓ
  "Az American Committee for Lectures on the History of Religions részéről, melynek hivatása, hogy amerikai főiskolák és tudományos intézetek körében sorozatos vallástörténeti felolvasásokat rendezzen, 1908 őszére meghívást vettem, hogy intézménye keretében az Iszlám történetéről tartsak előadásokat.
  Az iszlámnak nem politikai története, hanem a vallásos fejlődés folyamata volt az előadások tárgyául kitűzve. Arra határoztam el magamat, hogy a megtisztelő meghívásnak eleget teszek. A felolvasások kéziratával jó idejekorán el is készültem volt, midőn egészségem akkori állapota miatt a tervezett utazásról le kellett mondanom.
  Dolgozatomat ismerő néhány szaktársam jóakaró biztatása megkönnyítette azt az elhatározásomat, hogy eredeti rendeltetése szerint angol fordításra szánt kéziratomat Winter Károly heidelbergi egyetemi könyvkereskedésének a tőle megindított „Religionswissenschaftliche Bibliothek" 1. számául Vorlesungen über den Islam czímmel átengedjem. Az Előadások szerkezetén és berendezésén alig tettem változtatást; csak az egyes fejezetekhez függesztett jegyzetekkel és excursusokkal toldottam meg, melyekkel a tárgyammal kapcsolatos tudományos kutatásnak óhajtottam szolgálni.
  A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó Vállalata szá­mára egykori hallgatóm, dr. Heller Bernát főreál­iskolai tanár úr fordította az eredetileg német nyelven (Heidelberg, 1910) megjelent Előadásokat.
  A fordító gondos munkájának revisiójával engem bíztak meg.
  Budapest, 1912. október
  Goldziher Ignácz"

  Méret: 19 cm x 13 cm

 • 138

  Kicur sulchán áruch

  קיצור שלחן ערוך

  דיני משפחה

  A Kicur sulchán áruch A Magyar Királyság területén, Ungváron született Slomó Ganzfried rabbinak a halachikus műve. Ezen első ízben 1864-ben kiadott mű, Joszef Káró Sulchán áruchjának a lényegi kivonata, s szerkezetében is nagyjából azt követi. A Kizur sulchán áruch ezen kötete a családi tisztaság törvényeit tartalmazza.

 • 140

  Kicur sulchán áruch

  קיצור שלחן ערוך

  דיני משפחה

  A Kicur sulchán áruch A Magyar Királyság területén, Ungváron született Slomó Ganzfried rabbinak a halachikus műve. Ezen első ízben 1864-ben kiadott mű, Joszef Káró Sulchán áruchjának a lényegi kivonata, s szerkezetében is nagyjából azt követi. A Kizur sulchán áruch ezen kötete a családi tisztaság törvényeit tartalmazza.

 • 655357_lead

  Garrulus glandarius

  Corvidae

  hím

 • 139

  Kicur sulchán áruch

  קיצור שלחן ערוך

  דיני משפחה

  A Kicur sulchán áruch A Magyar Királyság területén, Ungváron született Slomó Ganzfried rabbinak a halachikus műve. Ezen első ízben 1864-ben kiadott mű, Joszef Káró Sulchán áruchjának a lényegi kivonata, s szerkezetében is nagyjából azt követi. A Kizur sulchán áruch ezen kötete a családi tisztaság törvényeit tartalmazza.

 • 655356_lead

  Garrulus glandarius

  Corvidae

 • 12975

  Keszthelyi épületek, életképek

  Vasipari KTSZ. dolgozói.

/57415
<< >>