rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 4681

Találatok szűrése
/469
<< >>
 • Reinig Radó és Wünsch Franciska házasságának ihirdetése

  Reinig Radó és Wünsch Franciska házasságának kihirdetése

  Az anyakönyvvezetőnek - Csáktornya.

 • Zsidosag_lead

  A zsidóság eszméi és tanai, 1926

  "E könyv a zsidók vallásának lényegét akarja megismertetni; föl akarja tüntetni azokat az eszméket, miket a zsidóság hirdetett legelőször a világnak s amelyek a zsidóság vallásának örök érvényességű tartalmat, a zsidóknak pedig soha meg nem szűnő létjogot adnak, mert azon legfőbb eszmény jut bennük kifejezésre, ami az egyéni boldogság útját és az emberi közösség elérendő czélját szabja meg."
  "nem csupán a hála és kegyelet sugalmazta e könyv harmadik kiadását. Az a szellem, amely már a világháború előtt felütötte fejét és aknamunkájával aláásta az erkölcsöket, még mindég szedi áldozatait. És mi meg vagyunk győződve arról, hogy ez a könyv alkalmas fegyver ezen kóros szellem leküzdésére."

 • weisz_zs.etika_lead

  Zsidó etika a XI-XVII. sz. irodalmából

  Idézet a Méltatásból: "Philo, a nagy történetíró a szentiráson (M. II. 14. 6.) tanakodván, a messiási eszmét az egész zsidó nemzetre terjesztette ki. Szerinte az egész zsidó nemzet valósítja meg az örök béke, az igazságosság és általános emberszeretet isteni birodalmát. Olvasva szerző gyönyörű müvét, a zsidó erkölcstannak a légsötétebb középkorban való fejlődését, Philo eszméje uj niegvilágitásban tűnt fel előttem. Üldözve és sanyargatva, ezrivel máglyára vetve és kardélre hányva tudósai és papjai nem a gyűlöletet, nem a bosszút, de a legszebb, a legnemesebb emberszeretetet, a legtisztább erkölcsöt hirdetik számtalan müveikben. Lelki szemeim előtt tűnik fel e nép, sebzett, vérző homlokán a méltatlan üldözés töviskoronájával, példátlan nemes megadással hirdetvén Isten igéjét, hirdetvén Isten országát e földön. Hivő zsidó vagyok, a messiási kort erős hitem szerint eljövendőnek látom, de nem tehetek másként, az egész zsidó nép Isten eszköze országának eljövetele előkészítésére és bár Gibbon szerint: the very chosen people bút only fór misery, valóban a kiválasztott nép, de csak a nyomorúságra — szent hitem, hogy meg is váltja az emberiséget és biztosan eljövend az a kor, mely után a nagy magyar költő szerint buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Ezek az eszmék, ezek a gondolatok rajzottak fel agyamban e mü olvasásánál és csak legmelegebben ajánlhatom mindenkinek, zsidónak és nem zsidónak egyaránt. Eulenberg Salamon dr."

 • Társadalmi Tanulmányok ELTE TáTK Halgatói Önkormányzat évkönyve 2009

  Társadalmi Tanulmányok ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat évkönyve 2009

  Évkönyvünk megjelenését az ELTE Rektori Hivatal, valamint az ELTE Hallgatói Önkormányzat, "Sport és Kulturális pályázatán" elnyert támogatás tette lehetővé

 • Rajzok_lead

  Rajzok a magyar zsidó életből

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 15. szám

  Részlet az első korrajzból: "Itt a sirályülésen, hol hajdanában sátrak alja megül kipányvázott szilaj paripák nyerítettek a Hortobágy végtelennek tetsző pusztaságába, ma hófehérre meszelt zsindelyes házak húzódnak végig szép sorjában. Harcra termett kún leventék helyett békés szántóvető ivadékok igazítják mindennapi sorsukat. Öldöklő rézbuzogányok, halált hozó kardok félelmetes villogása helyett kaszafényben törik meg a ragyogó napsugár. Kincset, fegyvert rejtő társzekerek helyén rakott szekérről anyasarjú illata ingerli a kötőféken rágó ostorhegyest. Elkényeztetett harmadfü üsző neki-neki üti az orrát a csúcsos szénaboglyának, melynek árnyas tövéből sövénynek röpül az elzavart jérce. Az udvar lábján a kölöncsös Bodri ugatja meg a szatyingot, tüt, cérnát, rongyon kínáló fütyülős Mózsi gyereket. Bús dallamán szomorú idők emléke jajgat keresztül. A bigézö parasztgyerekek is megindulnak rajta. Csak a kuvaszok ugatnak utcahosszat és olyan makacsul, hogy az apróság pillanatnyi megilletödése uszító kacajjá változik, mely gúnyos elemként vegyül a szegény zsidó fiút fenyegetve kísérő hangversenybe . . ."

 • lead_F20059821_munks_asszonyok

  Munkásasszonyok szénakazal mellett

  Mezőgazdasági munkás asszonyok.

 • Manoello_lead

  Manoello élete és költészete

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 6. szám

  Részlet az Előszóból: "[...] Olaszországban, ahol a zsidók szabadságának napja később áldozott le. mini a többi országokban, ez időben még akadálytalanul vehettek részt az emberi szellem közös munkájában. Anjou Róbert nápolyi király, akit Dante prédikációs királynak (re da sermone) nevez és aki inkább a toll, mint a kard forgatására termett, egész sereg zsidó tudóst és költőt foglalkoztatott udvarán arabs filozófiai, mathematikai és orvosi munkáknak latinra és héberre fordításával és héber tanítójának, Leone Romanónak — Albertus Magnus és Aquinói Tamás héber fordítójának — vezetése mellett héber nyelven olvasta a Bibliát. E tudósok és költők legkiválóbbja. Kalonymos ben Kalonymos. akit Róbert király — nagy tehetségét és rendkívüli tudását felismerve — a Provence-ból vitt magával nápolyi udvarába, szatirikus költeményében, a Próbakő-ben (Eben Bochan), mely kortársainak hibáit és bűneit ostorozza, már lépten-nyomon elárulja az uj szellem hatását. De a legerősebben nyilvánul ez a hatás Manoellóban (héber nevén : Immanuel ben Selómó) a XIV. század héber költészetének messze kimagasló alakjában."

 • Philo_Mozes_lead

  Mózes élete

  Görögből fordította: Dr. Fischer Gyula pesti főrabbi

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 17-18. szám

  Részlet az előszóból: "Gyönyörű megállapításai vannak Philónak, felséges, örökéletű gondolatai és büszkék vagyunk rá mint imponáló, kivételesen tisztaerkölcsü személyiségre, azonban szisztémáját a zsidóság egészséges, világos tudata elutasította magától. És csakis ezzel a tudattal volt az képes megóvni vallását a maga ősi, eredeti érintetlenségében, akkor is, máskor is. Annál mélyebb és döntőbb hatása volt Philónak az ifjú kereszténységre — ömaga egy szóval sem említi azt, nem is ismeri —, jelesül annak Istenfogalmára és a keresztény egyházatyákra, kik számtalanszor idézik és filozófiai elemeit beleépítik az új vallásalakulatba."
  "Művei tulajdon képen a Tóra magyarázata. Megmagyarázza és méltatja a Tóra történeti elbeszéléseit, személyeit és törvényeit. Tárgyalja a világ teremtését, az első emberpár, továbbá Kain és Ábel, Noé, Ábrahám és József történetét — Izsáké és Jákobé elveszett —, az ősanyákét, Mózes életét és egyéniségét, az ünnepeket, a törvényeket; külön könyvel szentel a Tízparancsolatnak; ezért nem említi ebben a könyvben. Nagy alapossággal taglalja az erényeket, a bűnt, a kegyelmet, a lélek természetét és a halál utáni állapotát, angyalok létét, az álmokat, Isten lényének fogalmát és tartalmát."

 • Mahler_Keleti 13_lead

  Keleti Tanulmányok

  Népszerű Zsidó Könyvtár sorozat, 13. rész

  "A Biblia néhány egyszerű szóval vezeti be Izraél fiai Egyiptomban való letelepedésének ecsetelését. Tragikus eset folytán jut József Egyiptomba, ahol kezdetben Potifárnak, a fáraó testőrsége főnökének a házában rabszolga ; gazdája feleségének szemérmetlen ajánlata folytán, amelynek ő magát alávetni nem akarja, a börtönbe kerül, ahol nagy bölcsességével és tántoríthatatlan istenfélelmével nemsokára elnyeri börtöntársainak a bizalmát és ahonnan végre azáltal szabadul ki, hogy a fáraó két álmát, amelyeket az udvari bölcsek és a király bizalmasai közül egyik sem tudott megfejteni, de amelyekben ö éppen Istenben való erős hiténél fogva isteni megnyilatkozásokat sejtett, a fáraó előtt is teljesen érthető módon megmagyarázni tudja."

 • Blasz_lead

  A zsidó nő kötelmei

  Harmadik kiadás
  Első kiadása: Szatmár-Németi, 1909.
  Második kiadása: Debrecen, 1911.

  "Végtelen hálát adok az Örökkévaló Istennek, ki engem megsegített, hogy e művet kiadhattam. Jutalmam az leend, ha e könyvem kiadásával némileg hozzájárulhattam a magyar zsidó nők vallásosságának emeléséhez. Szatmár-Németi, 5669 Szivan havában/1909 junius havában. BLASZ EDE."

/469
<< >>