rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 5806

Találatok szűrése
/581
<< >>
 • Rekonstrukció utáni termelőüzem

  Rekonstrukció utáni termelőüzem

  kép

  Rekonstrukció utáni termelőüzem

 • Május 1 KISZ-esek

  Május 1 KISZ-esek

  kép

  Május 1 KISZ-esek

 • Philo_Mozes_lead

  Mózes élete

  szöveg
  minősített tartalom

  Görögből fordította: Dr. Fischer Gyula pesti főrabbi

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 17-18. szám

  Részlet az előszóból: "Gyönyörű megállapításai vannak Philónak, felséges, örökéletű gondolatai és büszkék vagyunk rá mint imponáló, kivételesen tisztaerkölcsü személyiségre, azonban szisztémáját a zsidóság egészséges, világos tudata elutasította magától. És csakis ezzel a tudattal volt az képes megóvni vallását a maga ősi, eredeti érintetlenségében, akkor is, máskor is. Annál mélyebb és döntőbb hatása volt Philónak az ifjú kereszténységre — ömaga egy szóval sem említi azt, nem is ismeri —, jelesül annak Istenfogalmára és a keresztény egyházatyákra, kik számtalanszor idézik és filozófiai elemeit beleépítik az új vallásalakulatba."
  "Művei tulajdon képen a Tóra magyarázata. Megmagyarázza és méltatja a Tóra történeti elbeszéléseit, személyeit és törvényeit. Tárgyalja a világ teremtését, az első emberpár, továbbá Kain és Ábel, Noé, Ábrahám és József történetét — Izsáké és Jákobé elveszett —, az ősanyákét, Mózes életét és egyéniségét, az ünnepeket, a törvényeket; külön könyvel szentel a Tízparancsolatnak; ezért nem említi ebben a könyvben. Nagy alapossággal taglalja az erényeket, a bűnt, a kegyelmet, a lélek természetét és a halál utáni állapotát, angyalok létét, az álmokat, Isten lényének fogalmát és tartalmát."

 • Manoello_lead

  Manoello élete és költészete

  szöveg
  minősített tartalom

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 6. szám

  Részlet az Előszóból: "[...] Olaszországban, ahol a zsidók szabadságának napja később áldozott le. mini a többi országokban, ez időben még akadálytalanul vehettek részt az emberi szellem közös munkájában. Anjou Róbert nápolyi király, akit Dante prédikációs királynak (re da sermone) nevez és aki inkább a toll, mint a kard forgatására termett, egész sereg zsidó tudóst és költőt foglalkoztatott udvarán arabs filozófiai, mathematikai és orvosi munkáknak latinra és héberre fordításával és héber tanítójának, Leone Romanónak — Albertus Magnus és Aquinói Tamás héber fordítójának — vezetése mellett héber nyelven olvasta a Bibliát. E tudósok és költők legkiválóbbja. Kalonymos ben Kalonymos. akit Róbert király — nagy tehetségét és rendkívüli tudását felismerve — a Provence-ból vitt magával nápolyi udvarába, szatirikus költeményében, a Próbakő-ben (Eben Bochan), mely kortársainak hibáit és bűneit ostorozza, már lépten-nyomon elárulja az uj szellem hatását. De a legerősebben nyilvánul ez a hatás Manoellóban (héber nevén : Immanuel ben Selómó) a XIV. század héber költészetének messze kimagasló alakjában."

 • Rajzok_lead

  Rajzok a magyar zsidó életből

  szöveg
  minősített tartalom

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 15. szám
  Részlet az első korrajzból: "Itt a sirályülésen, hol hajdanában sátrak alja megül kipányvázott szilaj paripák nyerítettek a Hortobágy végtelennek tetsző pusztaságába, ma hófehérre meszelt zsindelyes házak húzódnak végig szép sorjában. Harcra termett kún leventék helyett békés szántóvető ivadékok igazítják mindennapi sorsukat. Öldöklő rézbuzogányok, halált hozó kardok félelmetes villogása helyett kaszafényben törik meg a ragyogó napsugár. Kincset, fegyvert rejtő társzekerek helyén rakott szekérről anyasarjú illata ingerli a kötőféken rágó ostorhegyest. Elkényeztetett harmadfü üsző neki-neki üti az orrát a csúcsos szénaboglyának, melynek árnyas tövéből sövénynek röpül az elzavart jérce. Az udvar lábján a kölöncsös Bodri ugatja meg a szatyingot, tüt, cérnát, rongyon kínáló fütyülős Mózsi gyereket. Bús dallamán szomorú idők emléke jajgat keresztül. A bigézö parasztgyerekek is megindulnak rajta. Csak a kuvaszok ugatnak utcahosszat és olyan makacsul, hogy az apróság pillanatnyi megilletödése uszító kacajjá változik, mely gúnyos elemként vegyül a szegény zsidó fiút fenyegetve kísérő hangversenybe . . ."

 • weisz_zs.etika_lead

  Zsidó etika a XI-XVII. sz. irodalmából

  szöveg
  minősített tartalom

  Idézet a Méltatásból: "Philo, a nagy történetíró a szentiráson (M. II. 14. 6.) tanakodván, a messiási eszmét az egész zsidó nemzetre terjesztette ki. Szerinte az egész zsidó nemzet valósítja meg az örök béke, az igazságosság és általános emberszeretet isteni birodalmát. Olvasva szerző gyönyörű müvét, a zsidó erkölcstannak a légsötétebb középkorban való fejlődését, Philo eszméje uj niegvilágitásban tűnt fel előttem. Üldözve és sanyargatva, ezrivel máglyára vetve és kardélre hányva tudósai és papjai nem a gyűlöletet, nem a bosszút, de a legszebb, a legnemesebb emberszeretetet, a legtisztább erkölcsöt hirdetik számtalan müveikben. Lelki szemeim előtt tűnik fel e nép, sebzett, vérző homlokán a méltatlan üldözés töviskoronájával, példátlan nemes megadással hirdetvén Isten igéjét, hirdetvén Isten országát e földön. Hivő zsidó vagyok, a messiási kort erős hitem szerint eljövendőnek látom, de nem tehetek másként, az egész zsidó nép Isten eszköze országának eljövetele előkészítésére és bár Gibbon szerint: the very chosen people bút only fór misery, valóban a kiválasztott nép, de csak a nyomorúságra — szent hitem, hogy meg is váltja az emberiséget és biztosan eljövend az a kor, mely után a nagy magyar költő szerint buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Ezek az eszmék, ezek a gondolatok rajzottak fel agyamban e mü olvasásánál és csak legmelegebben ajánlhatom mindenkinek, zsidónak és nem zsidónak egyaránt. Eulenberg Salamon dr."

 • Sopron_lead

  A zsidók története Sopronban

  szöveg
  minősített tartalom

  A legrégibb időktől a mai napig

  Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat által jutalmazott pályamű
  Hetvenöt kiadatlan okirati melléklettel
  Részlet a könyvből: "Te könyvecske pedig menj és hirdesd a mi szívbéli örömünket, hogy a Gondviselés megérnünk engedte ezen esztendőt, hazánk ezeréves fönnállásának fenséges, lélekemelő ünnepét."

 • Május 1 úttörők

  Május 1 úttörők

  kép

  Május 1 úttörők

 • Cipőbemutató, vetélkedő

  Cipőbemutató, vetélkedő

  kép

  Cipőbemutató, vetélkedő

 • Cipőbemutató, vetélkedő

  Cipőbemutató, vetélkedő

  kép

  Cipőbemutató, vetélkedő

/581
<< >>