rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 131

Találatok szűrése
/14
<< >>
 • Stephaneum_Biblia3

  Bibliai történet, III. rész : A honfoglalástól a babiloni fogságig

  A Budapesti Izr. Hitközség Vallásoktatás kiadványai sorozat

  Hittankönyv az általános iskolák V-VI. osztályainak izraelita vallású tanulói számára

 • Stephaneum_Biblia1

  Bibliai történet, I. rész : A világ teremtésétől József haláláig

  A Budapesti Izr. Hitközség Vallásoktatás kiadványai sorozat

  Hittankönyv az általános iskolák I-II. osztályainak izraelita vallású tanulói számára
  8 oldal héber nyelvi 'Olvasási gyakorlatok' függelékkel

 • Stephaneum_Biblia2

  Bibliai történet, II. rész : Mózes születésétől a Tóra befejezéséig

  A Budapesti Izr. Hitközség Vallásoktatás kiadványai sorozat

  Hittankönyv az általános iskolák III-IV. osztályainak izraelita vallású tanulói számára
  Részlet a könyv végéről: "Nebó hegyéhez érkeztek. Itt mondotta az Örökkévaló Mózesnek : Készülj halálodra ! A népet nem te vezeted be az országba. Emlékezz : Kádes vizénél nem szentelted meg nevemet. Ekkor szólott Mózes : Szemelj ki új vezetőt az én népemnek. Nehogy az Örökkévaló községe olyan legyen, mint a juhnyáj, melynek nincs pásztora. Felel az Ur : Vedd magadhoz Józsuát, Nun fiát. Ö lesz utódod. Avasd fel őt és tanítsd az igazságra és az istenismeretre. Mózes ekként cselekedett."

 • Vogel2_hittan_lead

  Izraelita hit- és erkölcstan

  közép-, felső kereskedelmi iskolák, polgári fiu- és leány-iskolák számára

  A Vogel-féle munka teljesen átdolgozott és bővített nyolcadik kiadása.
  A mű függelékét képező második könyv : 'A zsidó nép története' Dr. Singer Bernát szabadkai főrabbi átdolgozásában, egy külön rekordban található meg: https://mandadb.hu/tetel/711153/A_zsido_nep_tortenete__Az_egyseges_zsido_birodalom_ketteszakadasatol_a_babyloni_fogsagig

 • Schon_iskola18_lead

  Az izraelita vallásoktatás vezérfonala: A zsidók története a babiloni fogságtól a talmud befejezéséig

  Vallástani iskolakönyvek sorozat 18. szám

  III. rész
  polgári iskolák számára
  Részlet az Előszóból: "A régi pogányos szokások mind eltűnnek és a zsidók Isten papi népévé alakulnak, melynek minden egyes tagja magát a tóra törvényei, szerint követendő szentséges életre kötelezi. Annyira megerősödik köztük az igaz hit, hogy bár nyugodtan tűrték négy századon át a hűbéres helyzetet, fellázadnak, midőn az uralkodó állam királya vallásukat is megtámadja. Visszaszerzik függetlenségüket és a papok nemzetségéből választanak királyt. De ezen királyi ház is, minthogy inkább a zsidók állami hatalmának növelésére, mintsem vallásuk megszilárdítására törekedett, száz évi uralkodás után megbukott és Palesztina a világuralomra emelkedett római hatalom alá került. Türelmesen viseli ezt is a zsidó nép, de ismét fellázad, midőn vallását bántalmazzák. Ezen egyenlőtlen harczban a zsidó nép újonnan elveszti hazáját, dicső fővárosát és templomát és szétszóródili a világ minden tájékába."

 • Gyori_Izrael2_lead

  Az izraelita vallásoktatás vezérfonala: Izrael története a Honfoglalásig

  elemi iskolák számára, III. rész

  képekkel illusztrálva
  A Pesti Izr. Hitközség Vallástani iskolakönyvei sorozat; 3. szám
  Az elemi iskolák III. osztálya számára
  A könyv megírására Győri Adolf, vallásoktatót a PIH kérte fel.
  Részlet a Bevezetésből: "Mi izraeliták Ábrahám, Izsák és Jákob ivadékai vagyunk. Már e törzsatyáink az egyetlen egy igaz Istent imádták. Ábrahám hitében az Örökkévaló ( יה 1ה ) legmagasztosabb lény, az ég és föld alkotója, ( אל עליק קונה שמים וארץ ), mindenható Isten ( אל שדי ), ki igazsággal kormányozza a világot. Törzsatyáink és ivadékaik héber ( עברי ) nemzetségűek voltak. Azon nyelven beszéltek, melyen a mi szent könyveink és imádságaink is Írva vannak.
  >>Héber vagyok én s az Örökkévalót, az egek Istenét tisztelem«.
  Később őseinket Izrael fiainak ( בני ;שר א ל ), vagy izraelitáknak nevezték s így neveznek bennünket is. E név Jákob törzsatyánknak azon másik nevét foglalja magában, melyet Istentől akkor nyert, midőn az idegenből családjával visszatért Kanaán földjére. — A mi vallásunk izraelita vallás. Mi izraelita vallású magyarok vagyunk.
  Zsidóknak is neveznek bennünket, mely név szintén héber eredetű ( יהודי ) s ezt jelenti: Jehúda országából vagy népéből való."

 • Neumann_vallastort I_lead

  Zsidó vallástörténet I. kötet

  Vallástani iskolakönyvek sorozat 7. szám

  Az iskolakönyv sorozat a Pesti Izraelita Hitközség tanterve alapján készült.
  Részlet az I. fejezetből: "A vallástörténet azon ága a vallástudománynak, mely bennünket a különböző népek vallásával és ezen vallások történeti fejlődésével ismertet meg.
  Az egyes népek vallásos nézetei ugyanis nagyon különböznek egymástól, sokfélék azon lények, melyeket istenek gyanánt tisztelnek és ezen tiszteletnek is nagyon számos, egymástól elütő alakjai és módjai lehetnek. Valamint az emberi szellem minden jelensége, úgy a vallás is a különböző népeknél a fejlődés számos fokát tünteti fel és lényeges változásokon ment keresztül. A vallástörténet feladata kimutatni, hogy az egyes népek a vallásos fejlődésnek mely fokát érték el és hogy a fejlődés mily körülmények között és milyen tényezők befolyása alatt ment végbe.
  Nekünk mint a zsidó vallás híveinek, különösen ezen vallás történetének tanulmánya és megismerése kötelességünk."

 • Neumann_vallastort_II_lead

  Zsidó vallástörténet II. kötet

  Vallástani iskolakönyvek sorozat 8. szám

  A perzsa uralomtól a Talmud lezártáig
  Az iskolakönyv sorozat a Pesti Izraelita Hitközség tanterve alapján készült.
  Részlet a tankönyv utolsó fejezetéből: "A hagyományozott háláchái anyag óriási terjedelemre nőtt. Ezt a feledéstől megóvni, kell, hogy feladatát tette légyen a zsidóság vezérszellemének. Hiszen maga panaszkodott a feledés gyorsasága miatt. Ehhez járult még egy másik körülmény. A főiskolákban uralkodó korlátlan tanszabadság és az egyes iskolák teljes függetlensége egymástól a hagyományos törvények sokféle felfogását eredményezte, úgy, hogy minden iskolának megvolt, úgy szólván, a saját Gemárája. A vallásos élet egységének érdeke és legalább a legfontosabb törvények magyarázatának összhangzása tehát kívánatossá, sőt múlhatatlanul szükségessé tette, hogy a rengeteg anyagból a legfontosabbat kiválogassák és a jövő számára megóvják. Ezt a nagy és következményeiben rendkívül üdvös munkát R. Ási végezte."

 • Olvasokonyv_lead

  Magyar Olvasókönyv

  az izraelita elemi iskolák III. osztálya számára

  A Magyar Országos Izraelita Tanító-Egyesület megbízásából
  szerk. Roth Vilmos, állami tanítóképző intézeti tanár
  A Magyar Országos Izraelita Tanító-Egyesület kiadványai sorozat V. szám

 • Tortenet1_lead

  Bibliai Történet I.

  A világ teremtésétől Mózes haláláig

  Az izr. elemi népiskolák I-IV. osztálya és a középiskolák I. osztálya számára

  "A bibliai történet Izráel népének a történetét tanítja a biblia elbeszélése szerint."

/14
<< >>