rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 422

Találatok szűrése
/43
<< >>
 • lead780899

  Árpádkori új okmánytár

  szöveg

  Magyar történelmi okmánytár londoni könyv- és levéltárakból, 1521-1717.

  Betűrendes névmutató Wenzel Gusztáv Árpádkori új okmánytárához

  Monumenta Hungariae Historica. I. osztály

  Az 5-6, 7-8, 9-10, 11-12. kötetek egybekötve. - A kötetek számozása a fősorozati számok alapján, az alsorozat füzeteinek tényleges számozása a kötetadatokban szögletes zárójelben

  Monumenta Hungariae Historica. I. osztály ; 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13, 17, 18, 20, 22.

 • N_Pauer_lead

  Emlékbeszéd Pauer János

  szöveg
  minősített tartalom

  a M. T. Akadémia lev. tagja felett

  (olvastatott a M. T. Akadémia 1890. április 28. tartott összes ülésén)
  Arcképpel.
  Részlet az emlékbeszédből: "Valahányszor ezen emelvényt gyászlepel bontja, s az emlékezet szövétnekét mellette meggyújtva, elhalt tagjaink szellemét magunk elé idézzük: méltó okunk van a könyezésre, mert ismét kidőlt sorainkból egy munkás kéz, pihenni tért egy tevékeny elme, minőkre e hazának nagy szüksége van. A ki — bárcsak porszemmel is — hozzájárult culturális fejlődésünk nagyfontosságú kiépítéséhez, méltán megérdemli hálánkat, kegyeletünk őszinte adóját."

 • N_Paur_lead

  Emlékbeszéd Paúr Iván

  szöveg
  minősített tartalom

  a M. T. Akadémia lev. tagja felett

  (olvastatott a M. T. Akadémia 1890. február 24. tartott összes ülésén)
  Részlet az emlékbeszédből: "Hazánknak kevés oly boldog vidéke van, mint az a kies zug, melyet a Lajta és a Fertő határol. A fajok szerencsés keverése, szorgalmas gazdáktól művelt gazdag talaj, apró városok sokasága, jó módú középosztály, főúri rend, melynek terjedelmes birtokain módos bérlők, mívelt gazdatisztek családai nyugodt, biztos létnek örvendve gyarapodnak, hozzá egy nagy birodalmi székváros közelsége; mind ezek a kedvező tényezők hosszú nemzedékek során oly kedvező társadalmi összességet teremtettek, melyre nagynevű emberek egész sora — korunkban Liszt és Hyrtl neve — elévülhetetlen fényt árasztottak. Paúr Iván is, a nagy érdemű régiségtudós, kinek ezúttal emlékét ünnepeljük, e boldog vidékről való."

 • N_Heer_lead

  Emlékbeszéd Heer Oszwald

  szöveg
  minősített tartalom

  a M. T. Akadémia külső tagja felett

  (olvastatott a M. T. Akadémia 1890. május 19. tartott összes ülésén)
  Részlet az emlékbeszédből: "Heer Oszwald, a ki szeretetreméltó egyénisége miatt általánosan kedvelt ember volt, kiterjedt és nagyérdekű munkálkodása által pedig mint világhírű szakférfi ismeretes. Büszkék lehetünk reá, hogy részben a miénk is volt, nemcsak mint akadémiánk külső tagja, hanem mint a ki szintén hozzájárult hazánk természeti viszonyainak földerítéséhez, több ízben meghatározván a Magyarországban talált fossil növényeket. Méltó tehát, hogy emlékét itt az akadémiábán is megörökítsük s köszönetét kell mondanom a Tek. Akadémiának, hogy az emlékbeszéd tartását reám bízni méltóztatott, így alkalmat nyújtván nekem, hogy egykori jóakaró tanárom iránt érzett hálámat is leróhassam."

 • N_Rozsay_lead

  Emlékbeszéd Dr. Muraközi Rózsay József

  szöveg
  minősített tartalom

  a M. T. Akadémia külső tagja felett

  (olvastatott a M. T. Akadémia 1889. február 25. tartott összes ülésén)
  Részlet az emlékbeszédből: "Több, mint harmincz évi őszinte, szívélyes baráti viszony fűzött Rózsayhoz, pályatársamhoz. Tiszteltem példás hazafiságát. Szerettem az ernyedetlen munkásságú emberbarátot. Nagyrabecsűltem lelkiismeretes, mondhatnám önfeláldozó orvosi működését. Alkalmam volt tevékeny életének nagy részét figyelemmel kisérni. Nemzeti, közművelődési irányban élete áldásos vala abban az időben, midőn még fővárosunkban szerte szélylyel — kivált hitsorsosai között — a német nyelv uralkodott. Társadalmi mozgalmat indított, melynek a magyar kultúrára, a nemzeti művelődésre, főkép pedig a magyar nyelv terjesztésére kiváló hatása volt. Kezdeményezéseihez akkoriban nagymérvű férfias elszántságra volt szükség. Polgártársainak hazafias érzületét és szellemi képzettségét kívánta előbbre vezetni. Tudta, hogy «nyelvében és történetében él a nemzet». És ezen társadalmi mozgalmak nevére fényt árasztottak és jó emlékét meg örökítették. Közvetve tehát nagyhatású szerepe volt és ezért is megérdemli részvétünk nyilvánítását. Kitartó szorgalom, páratlan kötelességérzet, jó tapintat voltak egyéni tulajdonai, melyek őt mindenütt, a hol hatásköre nyílt, a jók előtt hasznossá és kedveltté tevék."

 • N_Hunfalvy_lead

  Emlékbeszéd Hunfalvy János

  szöveg
  minősített tartalom

  a M. T. Akadémia rendes tagja felett

  (olvastatott a M. T. Akadémia 1889. december 16. tartott összes ülésén)

  Részlet az emlékbeszédből: "Hunfalvy János irodalmi hagyatéka magában egy kis könyvtár. Midőn eredeti müvein kívül, melyeket az országos statisztikai hivatal könyvtára híven megőriz, összeszedettem a nemzeti múzeum és a magyar tudományos akadémia könyvtáraiból azon folyóiratok köteteit, melyekben munkái megjelentek, hogy áttanúlmányozás végett, budai lakásomba szállíttassam, egy kocsiderekat töltöttek meg."

 • N_Oppolzer_lead

  Emlékbeszéd Oppolzer Tivadar

  szöveg
  minősített tartalom

  a M. T. Akadémia külső tagja felett

  (olvastatott a M. T. Akadémia 1887. október 31. (1890. február 11.) tartott összes ülésén)
  Részlet az emlékbeszédből: "A fiatal Oppolzer első tanítója Jahne Ferencz volt; ez ébresztette föl a benne alvó mathematikai hajlamot. Gymnasiumi tanulmányait 1851-ben kezdte mint magántanuló, s a főgymnasium négy felső osztályát kitűnő sikerű érettségi vizsgával, az akkori bécsi piarista-gymnasiumban végezte be. Szülei óhajtására a bécsi egyetemen az orvosi facultást látogatta, de egyúttal csillagászatot és felsőbb mennyiségtant is tanult. Első csillagászati tárgyú értekezése az Astronomische Nachrichten 56-ik kötetében jelent meg, mikor még alig múlt 20 éves. Ez értekezés tárgya az 1861-iki I. számú üstökös pályaszámítása volt, s ezt csakhamar több hasonló tárgyú értekezés követte. Atyja 1862-ben háza tetejére (Alserstrasse 25) egy magán-csillagdát építtetett fia számára. Oppolzer itt igen sok megfigyelést tett 7 hüvelykes Plössl-féle dyalitján, s tétetett később segédeivel és tanítványaival."

 • N_Romer_lead

  Emlékbeszéd Rómer F. Flóris

  szöveg
  minősített tartalom

  a M. T. Akadémia rendes tagja felett

  (olvastatott a M. T. Akadémia 1891. március 23. tartott összes ülésén)
  Részlet az emlékbeszédből: "(Felolvastatott a M. Tud. Akadémia 1891. márczius 23-iki összes ülésén.)
  A hatvanas években ő volt azon három hazai archeológus egyike, kik tudományunkért a hatvanas években legtöbbet tettek. Későbben lépett a térre mint Henszlmann és Ipolyi. Henszlmann másfél évtizeddel, Ipolyi öt évvel előzte meg. Mindketten nagyobb nyomokat hagytak hazai irodalmunkban, mint ő; de míg Henszlmann csak néhány szaktudósnak szólt és Ipolyinak, mint archeológusnak, hatása csak igen szűk körre szorult, addig Rómer tudott hatni a nemzet minden rétegére és nem is volt tudományának buzgóbb terjesztője, mint ő. Jól tudta, hogy tudományunk az emlékek megóvása- és összehordásánál reászorúl a nép minden osztályának gyámolítására. A nép e fontos közreműködésének megszerzésében senkinek több érdeme nem volt, mint neki."

 • N_Pott_lead

  Emlékbeszéd Pott Frigyes Ágoston

  szöveg
  minősített tartalom

  a M. T. Akadémia k. tagja felett

  (olvastatott a M. T. Akadémia 1890. november 24. tartott összes ülésén)
  Részlet az emlékbeszédből: "Pott Frigyes Ágoston, a tudományos hangtan és etymologia megalapítója. Elévülhetetlen érdemeinek elismeréséül őt, ki már több mint három éve nincs az élők között, a M. T. Akadémia 1858. deczember 16-ikán kültagjává választotta s jelenleg engem bízott meg azon megtisztelő feladattal, hogy vázoljam életét és tudományos munkásságát.
  Pott Frigyes Ágoston életének külső lefolyása igen egyszerű. Nem volt az se változatos, se viszontagságos, és csakhamar a tudománynak szentelhette azt egészen. […] Hogy mikor ismerkedett meg először a Bopp által megteremtett új nyelvtudománynyal, nem tudni bizonyosan, de az kétségtelen, hogy az új irány döntő befolyást gyakorolt reá cellei tartózkodása alatt. 1827-ben lemondott állásáról, azzal a szándékkal, hogy a berlini egyetemen Bopp tanítványává legyen. Nagyra törő szándék, erős elhatározás és magába helyezett szilárd bizalom kellett ahhoz, hogy a vagyontalan férfiú e lépésével biztos jelenét feláldozza a bizonytalan jövőnek! Abban hagyta a philologiát és egész erejével a sanskrit tanulmányozására vetette magát, melyet az indo-germán nyelvek megértése legfontosabb forrásának tekintett." De nemsokára a Bopp által mívelt indogermán nyelveken is túl ragadta öt universalis szelleme: tisztelte Hoppot, de meghódolt Humboldt Vilmos nagysága előtt, kinek magáévá tévén az általános nyelvészetről való eszméjét, indogermán nyelv tanulmányait is ezen eszme szolgálatában folytatta."

 • N_Balogh_lead

  Emlékbeszéd Balogh Kálmán

  szöveg
  minősített tartalom

  a M. T. Akadémia külső tagja felett

  (olvastatott a M. T. Akadémia 1890. október 27. tartott összes ülésén)
  Arczképpel
  Részlet az emlékbeszédből: "A férfiú, kinek emlékezetére e rövid órát szenteljük, a magyar orvosi irodalom és közélet egyik legkiválóbb bajnoka volt. Élete és tevékenysége culturális újraébredésünk azon korszakába esett, melyben a hazai orvosi és természettudományi irodalom sivár mezején sokat, majdnem mindent kezdeni, majdnem semmiből teremteni kellett."

/43
<< >>