rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 469

Találatok szűrése
/47
<< >>
 • A300_244_Bárány_Izrael_tort_Lead

  Izrael története I

  szöveg

  Bibliai történet a honfoglalásig

  A közép-polgári-és felső- leányiskolák számára készült könyvben olvasmányok héber szövegek és preparatiók találhatók.

 • A ket askenazi_lead

  A két askenázi

  szöveg
  minősített tartalom

  Askenázi Jakab és fia (Askenázi) Chacham Cwi

  E megható életrajzi művet Mtr. Stadler Károly a zsidó nép számára írta. Bevételét a magyar zsidó tanítók számára létesítendő árvaház javára ajánlotta fel. A könyv kiadásáról is az Árvaházi Alapot Gyűjtő Bizottság gondoskodott.
  A szerző jeligéje: „Hiné lau jónum v’lau jison saumér Jiszróél."
  Nyomatott: Krausz Ármin Fia veszprémi könyvnyomdájában
  Részlet a Bevezetőből: "A dicső múlt nagy alakjai, miként ha szentek lettek volna, hála és kegyelet tárgyait képezik vala hajdanán, s hogy e hősök és bölcsek példás élete rokonszenvet ébreszt a késő utódok szivében is, mely nemes vágygyal telve, a dicsfényben ragyogó elődök nyomdokait kutatni és követni késztet."
  Cwi felszólítása a testvérgyülekezethez a Beth-din nevében: »Nincs és nem lehet senkinek jogában, bármi néven nevezendő módon, akár szóban, akár írásban, akár nyíltan, akár titokban, az egységes egyetlen örök Isten kinyilatkoztatott s ősapáinktól reánk maradt tanát akár megczáfolni, akár tökéletesiteni, vagy rajta bármikép változtatni. A próféták kora lejárván, az uj magyarázatra nem szorult isteni tan, úgy kell, hogy fenmaradjon Izraelben, miként azt elődeinktől átvettük. [...] Mindennemű újítás, származzék az bárkitől e földön, hamis tant hirdet, és ezért feltétlenül elvetendő. [...] Óva intjük kedvelt híveinket és a t. testvérgyülekezetet: Őrizze meg kiki lelke üdvösségét, s el ne tántoríttassa magát az igazak útjáról. CWI. MÓSE.«

 • Fokozatok_lead

  Fokozatok Könyve

  szöveg
  minősített tartalom

  A fokozatok könyve Venetianer Lajos bölcsészettudori értekezése Sebón Ibn Falakéra etikai kéziratáról, ami adalékokat tartalmaz a XIII századi Arab Zsidó philozóphia történetéhez.

 • Erdélyi_Vallásoktatás_Lead

  A zsidó népiskolai vallásoktatás módszertana

  szöveg
  minősített tartalom

  "Ehhez hasonló mű a magyar szakirodalomban eddig még nem jelent meg. Egyes részei a vallásoktatás módszertanának ugyan már megjelentek és azokat munkámban adott alkalommal fel is használtam, de mint kerek egész, melyet a tanításnál, mint irányadót felhasználhatnánk, ez volna az első kísérlet."

 • Steinherz_gyasz_lead

  Gyászbeszédek

  szöveg
  minősített tartalom

  Dr. Steinherz Jakab, székesfehérvári főrabbi által tartott gyászbeszédek gyűjteménye
  Dedikáció: Néhai Dr. Kommen Ignácz emlékének baráti kegyeletből
  Részlet az Előszóból: "A gyászbeszédek eme gyűjteményének közrebocsájtása, azt vélem, nem szorul különös igazolásra.
  A magyar zsidó homiletikai irodalom, daczára annak hogy nem szűkölködünk kiváló hitszónokok nélkül, eddigelé épen nem mondható még gazdagnak pedig folyton nagyobbodik azok száma, kik a vallásos beszéd jelentőségét elismerik és elsajátítására törekednek, hitrokonaink azon részében is, hol a szónoki igények még néhány évvel ezelőtt felette szerények voltak.
  Igen Örvendetes, hogy a magyar beszéd lassankint kiszorítja a németet és a haladás e tekintetben annál nagyobb lesz minél többen akadnak a kartársak közül, kik beszédeik megjelentetésére magukat elhatározzák. lly hazafias czél lebegett t. kiadóm előtt is, midőn ezen gyászbeszédek kiadására buzdított és én annyival inkább engedtem buzdításának, minthogy itt még a kezdet sincs meg."

 • gyasz_Rudolf_lead

  Gyászbeszéd

  szöveg
  minősített tartalom

  Ő F. Rudolf trónörökös emlékezetére

  Dr. Steinherz Jakab, székesfehérvári főrabbi által Ő F. Rudolf trónörökös emlékezetére tartott gyászbeszéd
  Részlet a gyászbeszédből: "A lelki fájdalomnak van egy sajátságos neme, melytől nem irtózunk, melyet nem kerülünk, sőt inkább hozzá ragaszkodunk, újra meg újra feltámasztjuk, ha elenyészni készül, A gyászba borult lelkeknek fájdalma az, melylyel elköltözött kedveseiknek adóznak. A szerető szív gyönyörét leli a szenvedésekben, melyeket a drága emlék fölidéz benne és azért keresve keresi a fényes nyomokat, melyek egyedüli maradványai egy eltűnt boldogságnak ’A szív megható küzdelme az a mindent feledtető idővel és legfényesebb bizonysága hűségünk és odaadásunk állhatatosságának azok iránt kiket igazán szerettünk és tiszteltünk."

 • gyasz_Hoch_lead

  Gyászbeszéd

  szöveg
  minősített tartalom

  Hochmuth Ábrahám felett

  Dr. Steinherz Jakab, székesfehérvári főrabbi által Hochmuth Ábrahám felett tartott gyászbeszéd
  Részlet a gyászbeszédből: "Vesd le saruidat lábaidról, mert a hely, a hol most állsz szent talaj “ Kétszeresen szent a hely, hol állok, mert nem csak Isten házában vagyok, hanem Hochmuth Ábrahám koporsója is előttem van."

 • Hittan_Elemei_Lead

  A hittan elemei

  szöveg
  minősített tartalom

  A szerző ajánlása. "Ma a zsidó ház nem nyújthatja több okból szemléletileg, mit nyújtottak még nekünk atyáink ; e hivatás a hitoktatásra hárult és e czélnak szenteltem e vezérfonalat, melynek alapján bevezetjük a tanuló ifjúságot úgy a hit, mint a szertartás ismeretébe. Röviden kívántam összefoglalni ״A hittan elemeit“; sikerült-e eme törekvésem, ezt megítéli a nagyérdemű rabbi- és hitoktatói-kar."

 • 865381_lead

  Hittudományi folyóirat

  szöveg

  1890

  Első évfolyam

 • lead774420

  A magyar alkotmánytan és jogi ismeretek kézi könyve : polgári és elemi tanítóképezdék növendékei és tanítók számár

  szöveg

  Harmadik javított és teljesen átdolgozott kiadás

/47
<< >>