rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 446

Találatok szűrése
/45
<< >>
 • lead_699909

  Achnanthes minutissima

 • lead_699908

  Achnanthes minutissima

 • Steinherz_gyasz_lead

  Gyászbeszédek

  Dr. Steinherz Jakab, székesfehérvári főrabbi által tartott gyászbeszédek gyűjteménye
  Dedikáció: Néhai Dr. Kommen Ignácz emlékének baráti kegyeletből
  Részlet az Előszóból: "A gyászbeszédek eme gyűjteményének közrebocsájtása, azt vélem, nem szorul különös igazolásra.
  A magyar zsidó homiletikai irodalom, daczára annak hogy nem szűkölködünk kiváló hitszónokok nélkül, eddigelé épen nem mondható még gazdagnak pedig folyton nagyobbodik azok száma, kik a vallásos beszéd jelentőségét elismerik és elsajátítására törekednek, hitrokonaink azon részében is, hol a szónoki igények még néhány évvel ezelőtt felette szerények voltak.
  Igen Örvendetes, hogy a magyar beszéd lassankint kiszorítja a németet és a haladás e tekintetben annál nagyobb lesz minél többen akadnak a kartársak közül, kik beszédeik megjelentetésére magukat elhatározzák. lly hazafias czél lebegett t. kiadóm előtt is, midőn ezen gyászbeszédek kiadására buzdított és én annyival inkább engedtem buzdításának, minthogy itt még a kezdet sincs meg."

 • lead699137

  1889. XXVIII. törvényczikk a telekkönyvi betétekről szóló 1886. évi XXIX. t.-cz. módosítása és pótlása tárgyában

  Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátta Imling Konrád

 • gyasz_Hoch_lead

  Gyászbeszéd

  Hochmuth Ábrahám felett

  Dr. Steinherz Jakab, székesfehérvári főrabbi által Hochmuth Ábrahám felett tartott gyászbeszéd
  Részlet a gyászbeszédből: "Vesd le saruidat lábaidról, mert a hely, a hol most állsz szent talaj “ Kétszeresen szent a hely, hol állok, mert nem csak Isten házában vagyok, hanem Hochmuth Ábrahám koporsója is előttem van."

 • gyasz_Rudolf_lead

  Gyászbeszéd

  Ő F. Rudolf trónörökös emlékezetére

  Dr. Steinherz Jakab, székesfehérvári főrabbi által Ő F. Rudolf trónörökös emlékezetére tartott gyászbeszéd
  Részlet a gyászbeszédből: "A lelki fájdalomnak van egy sajátságos neme, melytől nem irtózunk, melyet nem kerülünk, sőt inkább hozzá ragaszkodunk, újra meg újra feltámasztjuk, ha elenyészni készül, A gyászba borult lelkeknek fájdalma az, melylyel elköltözött kedveseiknek adóznak. A szerető szív gyönyörét leli a szenvedésekben, melyeket a drága emlék fölidéz benne és azért keresve keresi a fényes nyomokat, melyek egyedüli maradványai egy eltűnt boldogságnak ’A szív megható küzdelme az a mindent feledtető idővel és legfényesebb bizonysága hűségünk és odaadásunk állhatatosságának azok iránt kiket igazán szerettünk és tiszteltünk."

 • lead697737

  1890-dik évi országgyűlési törvényczikkek

  Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva

 • 692566_lead

  Az Alsózempléni Ev. Ref. Egyházmegye 1890. évi augusztus 26-28. napjain Sárospatakon tartott őszi közgyűlésének jegyzőkönyve.

  The official records of the Reformed Church Diocese of Southern Zemplen

 • 692559_lead

  Az Alsózempléni Ev. Ref. Egyházmegye 1890. évi április 9-11. napjain Sárospatakon tartott tavaszi közgyűlésének jegyzőkönyve.

  The official records of the Reformed Church Diocese of Southern Zemplen

 • lead 1890

  Tűzoltó-Közlöny 1890.

  A Magyar Tűzoltók Szaklapja

  Az Országos Tűzoltószövetség Hivatalos Értesítője. XII. évfolyam. 2-12. szám.

/45
<< >>