rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 455

Találatok szűrése
/46
<< >>
 • 714777_lead

  Mozzanatok a kolozsvári ág. evangél. egyházközség köréből, 1889-ik évben

  Harmadik évfolyam

  Írta és felolvasta: Grátz Mór s.k., városi lelkész és az egyháztanács elnöke.

  Evangélikus gyülekezettörténeti nyomtatványok, évkönyvek, jelentések és kéziratok.

 • Kozjegyzoi okirat masolat

  Közjegyzői okirat másolat

  Közjegyző által írt társasági szerződés Petrovics János rozsnyói kéményseprő mester és Andrássy Pál sajóvárkonyi kéményseprőmester között. Dr. Hódy Imréné, született Győr Éva adománya a Gömöri Múzeumnak.

 • A ket askenazi_lead

  A két askenázi

  Askenázi Jakab és fia (Askenázi) Chacham Cwi

  E megható életrajzi művet Mtr. Stadler Károly a zsidó nép számára írta. Bevételét a magyar zsidó tanítók számára létesítendő árvaház javára ajánlotta fel. A könyv kiadásáról is az Árvaházi Alapot Gyűjtő Bizottság gondoskodott.
  A szerző jeligéje: „Hiné lau jónum v’lau jison saumér Jiszróél."
  Nyomatott: Krausz Ármin Fia veszprémi könyvnyomdájában
  Részlet a Bevezetőből: "A dicső múlt nagy alakjai, miként ha szentek lettek volna, hála és kegyelet tárgyait képezik vala hajdanán, s hogy e hősök és bölcsek példás élete rokonszenvet ébreszt a késő utódok szivében is, mely nemes vágygyal telve, a dicsfényben ragyogó elődök nyomdokait kutatni és követni késztet."
  Cwi felszólítása a testvérgyülekezethez a Beth-din nevében: »Nincs és nem lehet senkinek jogában, bármi néven nevezendő módon, akár szóban, akár írásban, akár nyíltan, akár titokban, az egységes egyetlen örök Isten kinyilatkoztatott s ősapáinktól reánk maradt tanát akár megczáfolni, akár tökéletesiteni, vagy rajta bármikép változtatni. A próféták kora lejárván, az uj magyarázatra nem szorult isteni tan, úgy kell, hogy fenmaradjon Izraelben, miként azt elődeinktől átvettük. [...] Mindennemű újítás, származzék az bárkitől e földön, hamis tant hirdet, és ezért feltétlenül elvetendő. [...] Óva intjük kedvelt híveinket és a t. testvérgyülekezetet: Őrizze meg kiki lelke üdvösségét, s el ne tántoríttassa magát az igazak útjáról. CWI. MÓSE.«

 • Igazolvany

  Igazolvány

  Igazolvány, hogy Antóni István máléi illetőségű S. Vadnai lakos a honvéd szemlén megjelent.

 • lead_711295

  Amphipleura pellucida

 • H.-M.-Vásárhely törvényhatósági joggal felruházott város polgármesterének évi jelentése az 1889-ik évről

  H.-M.-Vásárhely törvényhatósági joggal felruházott város polgármesterének évi jelentése az 1889-ik évről

  Hódmezővásárhely törvényhatósági joggal felruházott város polgármesterének évi jelentése az 1889-ik évről

 • Fokozatok_lead

  Fokozatok Könyve

  A fokozatok könyve Venetianer Lajos bölcsészettudori értekezése Sebón Ibn Falakéra etikai kéziratáról, ami adalékokat tartalmaz a XIII századi Arab Zsidó philozóphia történetéhez.

 • Hittan_Elemei_Lead

  A hittan elemei

  A szerző ajánlása. "Ma a zsidó ház nem nyújthatja több okból szemléletileg, mit nyújtottak még nekünk atyáink ; e hivatás a hitoktatásra hárult és e czélnak szenteltem e vezérfonalat, melynek alapján bevezetjük a tanuló ifjúságot úgy a hit, mint a szertartás ismeretébe. Röviden kívántam összefoglalni ״A hittan elemeit“; sikerült-e eme törekvésem, ezt megítéli a nagyérdemű rabbi- és hitoktatói-kar."

 • Erdélyi_Vallásoktatás_Lead

  A zsidó népiskolai vallásoktatás módszertana

  "Ehhez hasonló mű a magyar szakirodalomban eddig még nem jelent meg. Egyes részei a vallásoktatás módszertanának ugyan már megjelentek és azokat munkámban adott alkalommal fel is használtam, de mint kerek egész, melyet a tanításnál, mint irányadót felhasználhatnánk, ez volna az első kísérlet."

 • 709928_lead

  Sárospataki Ifjúsági Közlöny.

  1890/91. Hetedik évfolyam.

  The bulletin of the youth of the Reformed Church College in Sárospatak.

/46
<< >>