rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 423

Találatok szűrése
/43
<< >>
 • 3800_Untersuchungen_zur_der_Hebraischen_Accente_1891_lead

  V. Untersuchungen zur Entstehung und Entwickelung der Hebräischen Accente.

  szöveg

  I. Theil

  Die Ursprünge der Verticalen Bestandtheile in der Accentuation des Hebräischen Bibeltextes und ihre Masoretische Bedeutung.

  von

  Adolf Büchler

 • 3800_Adolf_Buchler_V_Untersuch_zur_Entstehung_und_Ent_der_Heb_Accente_I_1891_lead

  Untersuchungen zur Entstehung und Entwickelung der Hebräischen Accente.

  szöveg

  I. Theil.

  Die Ursprünge der Verticalen Bestandtheile in der Accentuation des Hebräischen Bibeltextes und ihre Masoretische Bedeutung.

  von

  Adolf Büchler

  A héber kiejtések eredetének és fejlődésének vizsgálata.
  I. rész
  A vertikális komponensek eredete a héber Biblia szöveg hangsúlyozásában és azok maszoretikus jelentése.

 • Schreiner_Bibliai_I.

  Bibliai szemelvények I.

  szöveg
  minősített tartalom

  Zsoltárok és régibb próféták (Amósz, Hóséa, Ézsajás, Micha)

  Vallástani iskolakönyvek sorozat
  1. szám

  Részlet a Bevezetésből:
  "Izráel népének vallásos és erkölcsi tanításai jobbára héber nyelvű művekben vannak megírva; e műveknek összessége képezi a héber vallásos irodalmat.
  Ebből az irodalomból tanulhatjuk meg minden időben, hogy melyek vallásunk igazságai, mi az Isten akarata, milyen életet kell az istenfélő zsidó embernek élnie, s hogy mely eszmékért küzdöttek őseink hosszú századokon át.
  A héber vallásos irodalom alkotásai között mindenek fölött áll a biblia vagy szentírás. »Biblia« görög szó, s ezt jelenti: »a könyvek«. Érteni kell rajta vallásos és erkölcsi tartalmú könyveknek gyűjteményét, mely a zsidó nép között keletkezett s melynek legkésőbbi részeit a második templom korában írták.
  E gyűjtemény a második templom pusztulásakor már le volt zárva; Josephus Flavius zsidó történetíró, aki ebben az időben élt, a mi gyűjteményeinkről már, mint a szenteknek elismert könyvek gyűjteményéről szól. A gyűjteményből bölcseink távol tartottak minden későbbi munkát és olyanokat, melyek nem a »szentség szellemében mondattak«, a tiszta zsidó vallásos tanoknak nem feleltek meg. E későbbi munkákat a használattól elvonták, és azért »elrejtett«, görögül: "apokryph" könyveknek nevezték.
  A bibliai könyveket héberül [...]-nek, »a szentség írásai«-nak nevezik, mert ezek Izráelnek, a szent községnek, gyülekezetnek iratai.
  [...]
  A tóra, mint az Isten tanítása, a héber vallásos irodalomnak legfontosabb része. Kétféle tórát különböztetünk meg: írott és szóbeli tórát. Az írott tórán Mózes öt könyvét értjük, a szóbelin pedig mindazt, a mit írástudóink és bölcseink tanítottak s a mivel az írott tóra parancsolatait magyarázták. A zsidó nép írástudóinak és bölcseinek tanításai a misna nevű vallástörvényi gyűjteményben, az ehhez fűződő jeruzsálemi, vagy palesztinai és babilóniai talmudban, valamint a szentírás magyarázatával foglalkozó egyéb munkákban, az úgynevezett midrásokban foglaltatnak. Az írástudók és bölcsek ama vallásos nézeteit, melyeket e midrásmunkák tartalmaznak, eredetileg javarészökben az isteni tisztelet alkalmával adták elő.
  [...]
  A régibb próféták könyvei: Jósua, a Bírák könyve, Sámuel könyve, a Királyok könyvei. A későbbi próféták könyvei: Ézsajás, Jeremiás, Ezékiel, s a 12 kis próféta könyve. Az utóbbiak azért neveztetnek kis prófétáknak, mert beszédeik közül csak igen kevés maradt ránk. A kis próféták: Hóséa, Jóél, Ámósz, Óbadjá, Jóná, Michá, Nachum, Habakuk, Czefanjá, Chaggai, Zecharjá és Maleáchi.
  Az egyéb szent iratok csoportját képező könyvek : Zsoltárok, Példabeszédek, Jób könyve, Énekek éneke, Ruth, Siralmak, Kóheleth, Eszter Dániel, Ezra, Nehemiás és a Krónikák könyvei.

 • 865377_lead

  Hittudományi folyóirat

  szöveg

  1891

  Második évfolyam

 • felebarat_lead

  A felebaráti szeretet a zsidó ethikában

  szöveg
  minősített tartalom

  "Azon vádak közül, melyek a zsidóság ellen különböző időkben felhozattak, egyike a legrégiebbeknek az, hogy a zsidó nem emberszerető, sőt hogy ép vallása tiltja az embert, mint Isten teremtményét szeretni. Valahányszor e vád fölszinre került, nem követte azt ugyan nyomban valamely zsidóüldözés, de annál fájóbb azon gúnymosoly, melylyel azt kisérik s melylyel vallásunkat s népünket illetik. E vád megszüntetésére a zsidóság még eddig nagyon keveset tett."

 • lead774236

  Egyetemes európai jogtörténet a középkor kezdetétől a franczia forradalomig

  szöveg

  Harmadik javított kiadás

  A középkor kezdetétől a franczia forradalomig.

 • lead_840176

  Csáktornyai Ernuszt Zsigmond czímere Pécsett

  szöveg

  Fénymásolat az Archeológiai Értesítő 1891. évi számából, az MTA kiadásában. - terjedelem: 4 másolt oldal

 • lead_755017

  Standorte und Verbreitung der braunen Frösche (Ranae fuscae) in Ungarn

  szöveg
  minősített tartalom

  Kétéltű- és Hüllőgyűjtemény

 • 4101_lead

  A Mező-Kövesdi Önkéntes Tűzoltó-Egylet Alapszabályai

  szöveg

  A Mező-Kövesdi Önkéntes Tűzoltó-Egylet Alapszabályai

 • 745217_lead

  Az Ungi Ev. Ref. Egyházmegye 1891. augusztus 4-én Nagy-Kaposon tartott rendkívüli és aug. 25-én Nagy-Szeretván tartott rendes közgyűléseinek jegyzőkönyve.

  szöveg
  minősített tartalom

  The official records of the Reformed Church Diocese of Ung.

/43
<< >>