rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 272

Találatok szűrése
/28
<< >>
 • Bajai_zsidó_iskola_Lead

  A bajai zsidó hitközség iskoláinak története

  szöveg
  minősített tartalom

  A Bajai zsidó hitközség iskoláinak történetét irja le a szerző az iskolaszék megbízásából.

 • Sopron_lead

  A zsidók története Sopronban

  szöveg
  minősített tartalom

  A legrégibb időktől a mai napig

  Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat által jutalmazott pályamű
  Hetvenöt kiadatlan okirati melléklettel
  Részlet a könyvből: "Te könyvecske pedig menj és hirdesd a mi szívbéli örömünket, hogy a Gondviselés megérnünk engedte ezen esztendőt, hazánk ezeréves fönnállásának fenséges, lélekemelő ünnepét."

 • Ezredeves_lead

  Ezredéves Ünnepünk

  szöveg
  minősített tartalom

  Három beszéd

  Ezredéves Ünnepünk Három beszéd Dr. Venetianer Lajos Lugos, Oravica (Erdély) XIX-XX. század

 • Felekezet2_lead

  A magyar-zsidó felekezet elemi és polgári iskoláinak monográfiája II. kötet

  szöveg
  minősített tartalom

  Hazánk ezeréves ünnepének és a zsidó vallás reczipiálásának kegyeletes emlékére

  Részlet az óbecsei izr. községi vegyes iskola leírásából: "Akkoriban az iskola még a templomudvar hátsó részén álló alacsony, nádfedelü épületben volt, mely a hitközség tulajdonát képezte. Felszerelése a következőkből állott: Egynéhány olvasótábla, természetrajzi képek (fel nem ragasztva), 2 iskolatábla, 5 német szövegű térkép és egy kis állvány nélküli földgömb. A tanulók öszszege 76 volt, még pedig az I. és II. osztályban 40, a III. és IV. osztályban 36. A tannyelv magyar volt; németül nem igen tudtak a tanulók, mert a szülök gyermekeikkel már akkor is csakis magyarul beszéltek. [...] Rabbi nincsen. A hitközségnek jelenleg 130 tagja van. A tankötelesek mind a felekezeti iskolába járnak."

 • Felekezet_lead

  A magyar-zsidó felekezet elemi és polgári iskoláinak monográfiája I. kötet

  szöveg
  minősített tartalom

  Hazánk ezeréves ünnepének és a zsidó vallás reczipiálásának kegyeletes emlékére

  Részlet az Előszóból:
  "Az Orsz. Izr. Tanitó-Egyesület 1895. julius 3-ik és 4-ik napjain igen látogatott és több tekintetben emlékezetes közgyűlése azzal a kérdéssel is foglalkozott, mi módon vegyen részt felekezetünk tanítósága azon a nagy és kegyeletes országos ünnepen, melyet király és nemzet magyar hazánk fennállásának dicső emlékére az 1896-ik esztendőre rendelt."
  A közgyűlés határozata 4 pontban:
  "1. Az ezredéves ünnep alkalmából egyesületünk megiratja a magyar zsidó népiskola fejlődésének történetét.
  2. Az 1896-ik évben tartandó nagy tanügyi kongresszusban részt vesz és ez alkalomból itt a fővárosban diszgyülést tart.
  3. Lapjának összes évfolyamait, valamint könyvkiadványait diszkötésben az orsz. kiállításra elküldi.
  4. Vitatárgyát képezze, hogy az izr. felekezetitek ujabb viszonyaiból várható átalakulásokkal szemben mely feladat vár a zsidó népiskolára, hogy nemzeti és felekezeti hivatásának jövőre is megfeleljen.
  [...]
  A közgyűlés [...] alapszabályaihoz híven [...] a tanítók, azok özvegyeinek és árváinak hathatós segélyezése mellett hazánk tanügyi felvirágzásán közremunkálni tűzte ki czélul."

 • R_eleazar_Lead

  R. Elazar Kalir

  szöveg
  minősített tartalom

  "A piutköltészet legnagyobb mestere Elazar Kalir volt. Munkásságának méltatásában csak arra szorítkozhattam, a mi eddig hozzáférhető. Mivel fájdalom a corpus kalirianum még nem jelent meg s igy Kalir sok piutja még eddig ismeretlen."

 • Jeremias_Keservei_Lead

  Jeremiás keservei és Jeruzsálem elpusztulása

  szöveg
  minősített tartalom

  A "Megilász" Echuh szóbeli szöveg és a Talmud elbeszélései alapján irt könyv Jeruzsálem elpusztulását ismerteti.

 • Schlesinger_vezer2_lead

  Zsidó vallástani vezérfonal: II. osztály

  szöveg
  minősített tartalom

  a polgári és középiskolák számára

  Készül a 'PIH' tanterve nyomán
  Részlet a bevezetésből: "Az utolsó király, Salamon, végnapjaiban őseink állami viszonyaiban úgy, mint vallásosságukban nagy hanyatlás áll be. A pompát és fényt kedvelő király kénytelen a nép adóját felemelni, mi miatt általános elégületlenség támad. Az öregedő király nem tudja már föltétien engedelmességre bírni a leigázott népeket, sikerrel lázadnak fel ellene az edomiták, valamint Rezon, Eljáda fia. A keleti királyok szokása szerint különféle nemzetektől származó nőket fogad udvarába, kik istenségeiket még tovább tisztelik itt is, elannyira, hogy végül a királyt is azok tiszteletére téritik és az erkölcsrontó pogányságnak ismét szentelt helyei támadnak Izraelben. Mikor .S a l a m o n meghal, az egész birodalmat zilált állapotban hagyja fiára: .R e h á b e á m r a."

 • Vegyes_Parok_Megaldasa_Lead

  Vegyes Párok Megáldása a Zsinagógában

  szöveg
  minősített tartalom

  "1895. évi szeptember hó 27-én az ..Egyenlőség39 ״-ik számában jelent meg dr. Rosenberg Sándor aradi főrabbinak hitközségéhez intézett memoranduma, melyről igy a nagy közönség is tudomást szerezvén, megindult fölötte a nyilvános vita. A memorandum az egyházpolitikai törvények által teremtett uj helyzettel foglalkozik és többek között kimondja, hogy a polgári hatóság előtt kötött vegyes házasság megáldható és megáldandó a zsinagógában." Erre a vitára válaszul írt értekezést az áldásról Klein József Marcali főrabbi.

 • 864968_lead

  Ásványtan: a gimnázium 4. osztályának használatára

  szöveg
/28
<< >>