rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 470

Találatok szűrése
/47
<< >>
 • Hevesi_Konfirmans_lead

  Vallástani előkészítő a konfirmáns leányok számára

  szöveg
  minősített tartalom

  A pesti Izr. Hitközség Rabbiságának megbízása alapján írta Dr. Hevesi Simon
  Részlet a Bevezetőből: "Könyvem célja a vallási tanítások olyan összefoglalását adni, mely a serdülő növendéknek képet nyújt a vallás tartalmáról és fontosságáról, megéreztetve véle, hogy az egyszerű tanítások mögött komoly, nagy és összefüggő gondolatrendszer, megalapozott világfölfogás áll; folytatólagos célja a növendéket vallásos érzületében megerősíteni, hithűségében és erkölcsi törekvésében megszilárdítani. Ezen könyvnek megértéséhez a növendéknek a tanár támogatására szüksége van, noha könnyebbségül szolgál az a körülmény, hogy a konfirmálandó növendékek már foglalkoztak vallástannal és az avatásra előkészítő tanfolyamokon csupán magasabb szempontból ismétlik a tanultakat. Ezt szem előtt tartva, más beosztást és szerkezetet választottam, mint amely a középiskolai tankönyvekben használatos, hogy a növendék új szempontokat is nyerjen a vallás megismerésében. A könyv egyes fejezetei rövidebb tanfolyamoknál olvasmányul is szolgálhatnak."

 • lead776539

  A felek fogalma és köre a büntetőjogi per mai elméletében

  szöveg

  Különlenyomat „Büntetőjogi dolgozatok“ című műből.

 • Weisz Miksa_Gyaszbeszed_1914

  Weisz Miksa_Gyászbeszéd_1914.

  szöveg
  minősített tartalom

  Hofbauer Jakab ravatala fölött

  Részlet a beszédből:
  "Enyhülést mentéi keresni fájdalmaidra Hofbauer Jakab és örök megváltást találtál;..."

 • lead774426

  Haditudósító levelek az 1870-71-iki német-francia háború színteréről

  szöveg
 • szombatosok_imadsagos_ konyve_Lead

  Péchi Simon szombatos imádságos könyve

  szöveg
  minősített tartalom

  A XVI századi Erdélyben élő székely népcsoport körében elterjedt szombatos vallás egyik legmeghatározóbb személyének Péchi Simonnak a műve. Bevezetés "Az 1910 december hó 10-ikén tartott igazgatósági ülés jegyzőkönyvének egyik pontja így szól: «Titkár bemutatja az -országos •rabbiképző-intézet birtokában levő két szombatos kódexet, melyek a héber imakönyvnek Péchi Simon által eszközölt magyar fordítását foglalják magukban. Minthogy a magyar irodalom és a zsidó felekezet érdeke egyaránt kívánatossá teszi, hogy a Péchi imakönyve a bel- és külföldön létező és felkutatandó összes kódexek alap- ján tudományosan feldolgozva, pontos szövegben és a szükséges magyarázó jegyzetekkel kiadassák: azt ajánlja, hogy dr. Guttmann Mihály rabbiképzői és dr. Karmos Sándor tanítóképzői tanárok bízassanak meg e két kódex megvizsgálásával a célból, hogy az egész munka keresztülvitelének tervére vonatkozólag írásban jelentést tegyenek.» «Báró Hatvány József elnök úr meleg szókkal méltányolja az egész ügy kiváló fontosságát az Imit szempontjából s késznek nyilatkozik arra, hogy ameny- nyiben az egész mű kiadása a 4000 koronát meg nem haladja, ezt az összeget rendelkezésre fogja bocsátani.)) «Az igazgatóság a legmélyebb hálával veszi a báró úr ő méltósága jóakaratának ez újabb megnyilvánulását s már most elhatározza, hogy a megjelenendő kötet címlapján báró Hatvány József úr e most kijelentett kegyes ajánlkozása megfelelő- módon kifejezésre jusson. Budapest, 1914 március havában. Bánóczi József titkár"

 • A Kaposvári Polgári Leányiskola Értesítője 1913-1914.

  A Kaposvári Polgári Leányiskola Értesítője 1913-1914.

  szöveg
 • 705498_lead

  Balkáni piacok a háboru után

  szöveg
  minősített tartalom

  Széchenyi Sándor hagyatéka. Balkáni piacok a háború után. Gazdasági ismertető III. füzet. Durazzó. A Magyar királyi Kereskedelmi Múzeum kiadványa, Budapest.

 • 705497_lead

  Balkáni piacok a háboru után

  szöveg
  minősített tartalom

  Széchenyi Sándor hagyatéka. Balkáni piacok a háború után. Gazdasági ismertető I. füzet. Albánia. A Magyar királyi Kereskedelmi Múzeum kiadványa, Budapest.

 • lead772132

  A választói jog büntetőjogi védelméről szóló 1913. XXIII. törvénycikk és a király megsértéséről és a királyság intézményének megtámadásáról szóló 1913. XXXIV. törvénycikk

  szöveg

  Bűnügyi Szemle törvénytára ; 2.

 • 703303_lead

  Orosz nyelvű postai levelezőlap

  szöveg
  minősített tartalom

  Orosz nyelvű postai levelezőlap, német nyelven kézzel írott szöveggel Frau Jozef Karitzka nevére Sajógömörbe címezve. 1914. január 3.

/47
<< >>