rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 574

Találatok szűrése
/58
<< >>
 • 783397_lead

  A Felsőzempléni Református Egyházmegye 1917. évi augusztus hó 24-én Sátoraljaújhelyen tartott őszi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve.

  szöveg

  XLVI. füzet.

  The official records of the Reformed Church Diocese of Northern Zemplen.

 • 871644_lead

  Analecta Franciscana sive Chronica aliaque varia documenta ad Historiam Fratrum Minorum spectantia

  szöveg

  Tomus VI.

  Necrologia I.

 • 781581_lead

  A Felsőzempléni Református Egyházmegye 1917. évi október hó 25-én Sátoraljaújhelyen a reformáció 400. évfordulója alkalmából tartott díszközgyűlésének jegyzőkönyve.

  szöveg

  XLVII. füzet.

  The official records of the Reformed Church Diocese of Northern Zemplen.

 • 781574_lead

  A Felsőzempléni Református Egyházmegye 1917. évi ápril hó 27-én Sátoraljaújhelyen tartott tavaszi közgyűlésének jegyzőkönyve.

  szöveg

  XLV. füzet.

  Függelékben az egyházmegyei lelkészegyesület 1917. ápril 26-án Sátoraljaújhelyen tartott közgyűlésének jegyzőkönyve.

  The official records of the Reformed Church Diocese of Northern Zemplen.

 • lead779353

  Die Aufgaben der Kriegsfürsorger

  szöveg

  In der am 26. Juni 1917 abgehaltenen Konferenz der Pozsonyer städtischen Kriegsfürsorge-Kommission vorgetragen

  A háborús támogatók kötelességei

  Somló Bódog és Moór Gyula hagyatékából
  Dedikált

 • Winkler_zs_esku_lead

  Adalékok a zsidó eskü középkori történetéhez (Juramentum More Judaico)

  szöveg
  minősített tartalom

  Dr. Venetianer Lajos főrabbi úr ötvenedik születésnapjára

  Részlet a Szerző előszavából: "A kivételes zsidó eskü szükségszerű óvóintézkedés a hamis és fictiv eskük ellen. Mégis [...] Löw Lipót A zsidó eskü múltja, jelene és jövője c. művét, mely minden további vitának véget vetett, a zsidó eskü eltörlése követte."
  Részlet a Bevezetőből: "A Szentírás vallásos cselekedetnek tekinti az igaz esküt. [...] Átkozást nem tartalmazott a talmudi eskü. [...] Az esszeusoknál több a puszta szó az eskünél, ezért az esküt feleslegesnek, sőt a hamis eskünél is rosszabbnak tartják. [...] Ben Szira így ellenzi az esküt: "Aki gyakran esküszik, gyakran követ el bűnt, csapás házából nem távozik." [...] Philo is helyteleníti az esküt: "Ha elkerülhetetlen az eskü, úgy meggondoltan mérlegelni kell a tárgyat. De leghelyesebb volna, ha az emberek egyáltalán nem esküdnének. Igyekezzék mindenki igazat mondani, hogy minden szót eskünek lehessen tekinteni." A polgári perekben alkalmazták is ezt az intést: Tanuvallomás igaz voltát nem kellett esküvel megerősíteni. Akit felszólítottak tanuságtételre, köteles volt vallomást tenni. Ha pedig megtagadta a vallomást, úgy esküvel kellett bizonyítania, hogy nem tud az ügyről semmit."

 • 836_Vallásoktatas_Lead

  Vallásoktatás a középiskolákban

  szöveg
  minősített tartalom

  Különlenyomat az IMIT 1917-iki Évkönyvéből

  " Úgy neveljük az ifjúságot, hogy mindenkori eljárásában azok a gondolatok, akarások és törvények irányítsák, amelyeket a bibliánk, szóbeli hagyományunk irodalma és vallási életünk megszentelt."

 • Mahler_Husvet_lead

  Naptárunk ujjáalakítása és a Húsvétkérdés

  szöveg
  minősített tartalom

  Értekezések a történeti tudományok köréből sorozat, 24.7. rész

  Felolvasva 1916. deczember 4-én
  Részlet a műből: "Ezen értekezés keretében két olyan kérdés kerül vizsgálat alá, melyek tudományos, társadalmi és gazdasági életünket ép úgy mint korunk vallásos berendezéseit érintik: 1./ Naptárunk alapját alkotó napév keretében az időnek 7-napos hétté való ősi beosztása. 2./ A kereszténység husvétünnepének meghatározása."
  Husvétreform: mivel "a husvét ünnep (...) ideje néha több heti időközben ingadozik (...), vajjon nem kapcsolhatnók-e ezen ünnepet egy határozott naptári adathoz, mint ezt a karácsony ünnepének esetében látjuk. Épen mert tavaszszal ünnepeljük ezt az ünnepet s így a társadalmi élet majdnem valamennyi terén döntő szerepe van, érint bennünket oly kellemetlenül, hogy ezen ünnep ideje majdnem 5 hét — márczius 22 — április 25 — között ingadozik. És így komolyan tudományos körökben is egészen nyíltan vetették föl a kérdést: vajjon teljesen lehetetlen volna-e a husvétünnep meghatározására olyan szabályt léptetni érvénybe, mely által az ünnep, ha nem is lehet teljesen állóvá, legalább is kisebb ingadozásoknak lenne alávetve (...)".

 • Dr_Klein_Ábrahám_1917_lead

  Ábrahám ben Dávid

  szöveg
  minősített tartalom

  mint történetíró

  Különlenyomat a magyar zsidó szemle 1912-1917 évfolyamaiból

  "Ábrahám ben Dávid 1110 körül született és 1180-ban mint martyr végezte életét. Toledoban lakott. Élete folyásáról nem tudunk sokat. Talmudi tudományokon kívül, mint korában általános, járatos volt az ismeretek különböző ágaiban, a filozófiában. A zsidóságon belül ő volt az arisztotelikus vallásfilozófiának első irodalmi képviselője. Arab nyelven írt filozófiai műve két héber fordításban maradt ránk. Az egyik Sámuel b. Labitól, a másik Sámuel Motottól való. [...] Elmerül történelmi stúdiumokban is, ami korában nem divatos, hogy a valószínűleg Juda ibn Ezra halála után életre kapott karaiták létjogosultságának hiányát a történetből bizonyítsa."
  (...)
  "Hogy A. b. D. nem pontos történetet irt és nem is igen törekszik erre, abból is látszik, hogy másik két történeti művében egész más adatokat hoz fel a párhuzamos helyeken, mint jelen művében. Jellemző itt a Hasmoneusok története, az uralkodási évek; a „Láncolat“-ban forrását nem ismerjük, míg a „II. templom királyainak történetében" világosan felismerjük Joszippont. Azután Augustus a láncolat szerint 52 évet, a „római császárok története" szerint 56 évet uralkodik."

 • 723657_lead

  Iskolai bizonyítvány

  szöveg
  minősített tartalom

  Péchy Tibor 1916 - 17. iskolai évben kiállított iskolai bizonyítványa.

/58
<< >>