rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 801

Találatok szűrése
/81
<< >>
 • 827_Adalékok_Lead

  Adalékok a magyar zsidóság reformkorszakbeli történetéhez

  szöveg
  minősített tartalom

  Részlet az előszóból. "Jelen munka a reformkor egyik jelentős kérdésének történetéhez kíván adalékokat nyújtani. Részben e nemű, a reformkorra vonatkozó adalékok már megjelentek a Magyar Zsidó Szemle hasábjain s jelen munka 11. fejezete e nemű munkásságom folytatása."

 • Temesvári_rabbik_Lead

  Temesvári rabbik a XVIII és XIX-ik században

  szöveg
  minősített tartalom

  Singer Jakab Temesvár gyárváros főrabbija összegyűjtötte Temesvár város zsidóságának és rabbijainak anyagát. Olyan forrásokat is használt amik a mű megszületéséig nem voltak kiadva. A függelékben részletes adatokat találunk a zsidó lakosságról.

 • Szenvedés

  Szenvedés, igazság

  szöveg
  minősített tartalom

  "A hit értékéről akarok ez előadásomban szólni, illetőleg annak jelentőségéről a modern ember szempontjából és fontosságáról a mai ember számára. Mindenekelőtt azonban egy kis képet akarok megrajzolni a mai ember lelki világáról. Olvasgatva régi krónikákban, elmerülve a történelem adattárainak gazdagságában, elénk bukkan ama királynőnek képe, akit a lovagi középkor krónikásai az őrült Johanna néven említenek. Ennek a királynőnek meghalt a férje, akit oly forrón szeretett, fiatal életének első és egyetlen szerelme, akin szive végtelen, lázas, boldog, sóvárgó érzelmek forróságával csüggött és aki számára egyedül jelentette az élet értékét, minden örömét és szépségét. És ime ez a férfiú meghalt. Egyedül maradt a fájdalom egyre fokozódó szörnyű sebzéseivel lelkében, és a kin egyre gyötrőbb, egyre tépőbb, egyre marcangolóbb volt, az őrület határán járó fájdalom. És akkor különös ötlet merült fel elkinzott agyában. A téboly mosolya ült arcára, elhivatta udvari orvosát, bebalzsamoztatta férje tetemét, kivétette a hült testből a szivet és a szív helyére óramüvet helyeztetett, amely lüktető járásával élő szív dobogását utánozta. És férje teteme fölé borult a királynő és átszellemült, boldog örömmel hallgatta a dobogó óragépezet zenéjét, minden útjára magával vitte a tetemet, a szent, vad, boldog, tébolyult hitben, hogy él, él az ő hitvese, él és örökké dobog a szive. Pedig halott volt már akkor és csak gépezet lüktetett a szive helyén . . .
  Íme, ez a mai emberiség lelki világa. Kihűlt, halott világ az, amelyből elvétetett a szív és ami a szív helyén lüktet, nem egyéb az, mint gépezet, óramű, mely szabályosan kiméri az időt, beosztja az életet, a mechanismus vas-kényszerével munkába fogja az emberi erőket, szabályozza a cselekvéseket, kizárja a lélek köréből azt, ami haszontalannak tűnik és nem szolgálja az embergép közvetlen szükségleteit, szóval távoltartja az élettől a poézist, az érzelmek költészetét, a részvét, irgalom, könyörület, szeretet csodálatos szívdobogását, a fájdalmak és örömek gyönyörű és magasztos harmóniáját – az üzlet megölte az emberi szívet és helyére ültette a haszonelv óragépezetét [...]"

 • Fried_irodalom_lead

  A zsidó irodalom főirányai

  szöveg
  minősített tartalom

  A Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet ötvenesztendős jubileumára

  Néhány részlet a Bevezetésből:
  "Irodalomtörténettel csak az foglalkozhatik, aki az irodalom szellemét ismeri, az irodalom szelleméről csak az írhat, aki az irodalomtörténetet ismeri."
  "A zsidó irodalom [...] félve óvakodott a teljes szellemi asszimilációtól, [...] mindig iparkodott a maga egyéni, népi tulajdonait és szellemi értékeit felhasználni és alkotásokra bírni: amely specifikus zsidó müveket akart az emberiség szellemiségének kincsesházába leraktározni."
  "A zsidó irodalmat hozzávetőlegesen [...] 40.000 kötetre szokás nagy általánosságban becsülni."

  ...a műből:
  "Izrael népe a leghatalmasabbat, a szellemiség szempontjából — ez az úgyszólván mindenütt vita nélkül elfogadott álláspont — a biblia müveiben alkotta meg, gondolkodásának legnagyobb produktumát és a legértékesebbeket is ezen müvekben rakta le."

 • Uj_Hiszekegy_Lead

  Új Hiszekegy

  szöveg
  minősített tartalom

  Beszédek, imádságok,és egyéb írások Dr. Hevesi Kornél tollából. A függelék tartalmazza a szolnoki hitközség történetét is.

 • A_Szombori_zsidok_tortenete_lead

  A Szombori zsidók története

  szöveg
  minősített tartalom

  A Chevra Kadisa száz éves fennállásának alkalmából

  Szombor zsidóságának történetét a korra jellemzően a helyi rabbi irta meg. Tőle idézünk:"e könyvben hiteles okmányok alapján láthatjuk, hogy Szomborban már a 18. század utolsó évtizede óta állandóan laknak zsidók. Megállapíthatjuk továbbá azt is, hogy Szombor város példás módon vezetett archívuma úgyszólván minden aktát megőrzött, amely a zsidóknak városunkban való letelepedéséről szól."

 • Enekek_eneke_lead

  Az énekek énekének targuma

  szöveg
  minősített tartalom

  Részlet a Bevezetésből: "Az aram nyelvnek az exilium utáni rohamos térhódítása hamar kiszorította az ősi héber nyelvet, mely a tömeg számára szent nyelvvé lesz. A zsinagógában felolvasott szent könyveket a nép nem értette meg többé. Hogy a zsinagógái felolvasások céljuknak megfelelhessenek, gondoskodni kellett a szövegek aram fordításáról. [...] Ez a targum sohasem fordít, hanem csakis magyaráz. Nem is helyes, nem is illik rá a ״targum" elnevezés, ha csak abban az értelemben nem, ahogy e kifejezést szent Efraem egyházatya élettörténetében látjuk: ״Előadás". Ősrégi aramnyelvü midras ez — mint a hagiografák targumai általában — így értendő Rasi megjegyzése is (Meg 21b.), hogy a hagiografákhoz nincs targum. [...] A targumok a nép szellemében a nép számára készültek. Az utolsó átdolgozó évszázadok folyamán felgyülemlett anyagot esetleg meghatározott céllal egységes formába törekedett önteni. Jelen esetben az elnyomott, szenvedő zsidóságnak a ragyogó múltból vett példákkal való tanítása, megvígasztalása, erősítése volt a cél."

 • Pesti_Hevra_Lead

  A Pesti Chevra Kadisa története

  szöveg
  minősített tartalom

  "1916—1926: ez az időszak a Pesti Chevra Kadisa fénykora, teljes összeomlása és megújhodása. Ez a 11 év magában foglalja a Chevra Kadisa évkönyveinek legszebb lapjait, magában foglalja a Chevra légnagyobb küzdelmeit, létéért folytatott gigászi harcait és a romokból történt felemelkedésének komoly pillanatait. Nehéz szavakkal kifejezni mindazt, amin a Chevra Kadisa az utolsó 11 évben keresztülment. Kétségtelen, hogy a forradalom, a kommün és az azt követő súlyos közgazdasági viszonyok csaknem minden intézményt alapjaibán ingattak meg, de különösen sokat szenvedett az elmúlt idők alatt Chevra Kadisánk."

 • 20_esztendő_Lead

  20 esztendő parlamenti viharai

  szöveg
  minősített tartalom

  Bevezetés "Arra kérem olvasóimat, ne tekintsék könyvemet se történelemnek, se úgynevezett memoárnak. Nincsenek a történelem íráshoz fűződő igényeim, s az eseményeket úgy írtam le, ahogy azokat akkor láttuk, mikor lezajlottak. Ahogy az újságíró megfigyelte" Szatmári Mór

 • lead776543

  A kir. ügyészség teendői az új büntető novellával kapcsolatban

  szöveg
/81
<< >>