rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 7

Találatok szűrése
 • Zsidosag_lead

  A zsidóság eszméi és tanai, 1926

  "E könyv a zsidók vallásának lényegét akarja megismertetni; föl akarja tüntetni azokat az eszméket, miket a zsidóság hirdetett legelőször a világnak s amelyek a zsidóság vallásának örök érvényességű tartalmat, a zsidóknak pedig soha meg nem szűnő létjogot adnak, mert azon legfőbb eszmény jut bennük kifejezésre, ami az egyéni boldogság útját és az emberi közösség elérendő czélját szabja meg."
  "nem csupán a hála és kegyelet sugalmazta e könyv harmadik kiadását. Az a szellem, amely már a világháború előtt felütötte fejét és aknamunkájával aláásta az erkölcsöket, még mindég szedi áldozatait. És mi meg vagyunk győződve arról, hogy ez a könyv alkalmas fegyver ezen kóros szellem leküzdésére."

 • Ven_zsid_eur_szerv

  A zsidóság szervezete az európai államokban

  "a zsidók történetének helyes megértésére, valamint annak megítélésére, hogy a történeti tanulság alapján mi módon fejleszthető tovább a jelenben a zsidó köz- ségszervezet, a pályakérdés másodízben történt kihirdetése után arra indított, hogy a szorosan vett kérdéstől eltérően ne csak a jelenben fennálló szervezeteket s azoknak közvetetten történeti okait fogjam beható tanulmányom körébe, hanem hogy lehetőleg a forrásig visszamenve mutassam be a szervezeti intézmények egész történeti fejlődését."

 • venetianer_lead

  A zsidóság eszméi és tanai

  "E könyv a zsidók vallásának lényegét akarja megismertetni; föl akarja tüntetni azokat az eszmékét, miket a zsidóság hirdetett legelőször a világnak s amelyek a zsidóság vallásának örök érvényességű tartalmát, a zsidóknak pedig soha meg nem szűnő létjogot adnak, mert azon a legfőbb eszmény jut bennük kifejezésre, ami az egyéni boldogság útját és az emberi közösség elérendő czélját szabja meg."

 • A Magyar Zsidóság Története

  A magyar zsidóság története

  A honfoglalástól a világháború kitöréséig_különös tekintettel a gazdasági és művelődési fejlődésére

  DR. VENETIANER LAJOS újpesti főrabbi, a Ferencz József Országos Rabbiképző Intézet tanára, az időközben megszűnésre jutott "Magyar Zsidók Országos Szövetsége" megbízásából írta az eredetileg 3 kötetesre tervezett művet.
  Részlet az Előszóból: "Kegyetlenül sújtotta a magyar zsidóságot a világháború szerencsétlen kimenetele. Jól előkészített aknamunka kirobbantotta a szenvedélyeket s minden veszteség fölött érzett fájdalom a zsidókra mért csapásokban kereste vigasztalódását. Még állt a harc a különböző frontokon, amikor a kilátás nélküli küzdelem okozta elkeseredést a bujtogatók a zsidókra irányították, hogy eltereljék a figyelmet a veszteségek és szenvedések igazi okozóiról s amikor már tömegekben özönlöttek vissza a harcterekről az elcsigázott, agyongyötört katonák, országszerte napirenden volt a rablás, gyújtogatás és gyilkolás.
  Falvak, községék, sőt városok zsidói ezrével menekültek otthonukból a fővárosba; kormányhatóság, közigazgatás s a magyar társadalom nem indult meg, vagy a fölbomlott rendben nem mert hajolni a menekültek segélykiáltására; kik békében és háborúban becsületes készséggel szolgálták hazájuk javát, most a lázongó szenvedélyek szabad prédáivá váltak."

 • Ezredeves_lead

  Ezredéves Ünnepünk

  Három beszéd

 • felebarat_lead

  A felebaráti szeretet a zsidó ethikában

  "Azon vádak közül, melyek a zsidóság ellen különböző időkben felhozattak, egyike a legrégiebbeknek az, hogy a zsidó nem emberszerető, sőt hogy ép vallása tiltja az embert, mint Isten teremtményét szeretni. Valahányszor e vád fölszinre került, nem követte azt ugyan nyomban valamely zsidóüldözés, de annál fájóbb azon gúnymosoly, melylyel azt kisérik s melylyel vallásunkat s népünket illetik. E vád megszüntetésére a zsidóság még eddig nagyon keveset tett."

 • Zs. Plutarchos_I_lead

  Zsidó Plutarchos, I.

  Löw Lipót, Riesser Gábor és Zunz Lipót élete

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat_10. szám
  3 fényképpel

  Részlet az Előszóból: "Görög irodalomtörténetük keretében a Croiset testvérek tartalmasan méltatják Plutarchos írói, különösen életrajzírói működését. Összefoglalta — úgy mondják — müvében a hellén régiség tökéletes képét s annak egyszerű és vonzó formát adott, mely kiválóan alkalmas arra, hogy azt megismertesse és megszereltesse. Hivatott magyarázója volt a hellén múltnak, történetének, vallásának, erkölcsének, tudományának. Ezt a múltat pedig nem magyarázta mint valami holt dolgot ; ellenkezőleg mély meggyőződéssel arra törekedett, hogy azt a jelenhez közelítvén, folytonosságét éreztesse.
  Ily szellemben indítjuk mi meg e kiadványunkat, a Zsidó Plutarchost. Ismertetni akarjuk nagyjainkat munkájukban és közéleti szereplésükben ; fölmutatni a ragaszkodást, mellyel eszményeiket és a szeretetet, amellyel népüket szolgálták. Nem idealizált képeket akarunk adni, hanem a való élet embereit bemutatni, akiket az ifjú- és a férfikor, a kegyelet és az igazság egyaránt ideálisoknak ismer el."