rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 11

Találatok szűrése
/2
<< >>
 • 611086_lead

  A magyar zsidóság vezetőinek szózata - 1938 - nyomtatvány

  szöveg
  minősített tartalom

  Hevesi Simonnak, vezető főrabbinak az Országos Rabbiegyesület elnökének, és Stern Samunak, a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája elnökének szózata az első zsidótörvény kapcsán.

 • Hevesi_Konfirmans_lead

  Vallástani előkészítő a konfirmáns leányok számára

  szöveg
  minősített tartalom

  A pesti Izr. Hitközség Rabbiságának megbízása alapján írta Dr. Hevesi Simon
  Részlet a Bevezetőből: "Könyvem célja a vallási tanítások olyan összefoglalását adni, mely a serdülő növendéknek képet nyújt a vallás tartalmáról és fontosságáról, megéreztetve véle, hogy az egyszerű tanítások mögött komoly, nagy és összefüggő gondolatrendszer, megalapozott világfölfogás áll; folytatólagos célja a növendéket vallásos érzületében megerősíteni, hithűségében és erkölcsi törekvésében megszilárdítani. Ezen könyvnek megértéséhez a növendéknek a tanár támogatására szüksége van, noha könnyebbségül szolgál az a körülmény, hogy a konfirmálandó növendékek már foglalkoztak vallástannal és az avatásra előkészítő tanfolyamokon csupán magasabb szempontból ismétlik a tanultakat. Ezt szem előtt tartva, más beosztást és szerkezetet választottam, mint amely a középiskolai tankönyvekben használatos, hogy a növendék új szempontokat is nyerjen a vallás megismerésében. A könyv egyes fejezetei rövidebb tanfolyamoknál olvasmányul is szolgálhatnak."

 • Kultur_II_Lead

  Cultur almanach II.

  szöveg
  minősített tartalom

  "Külső formájában szerényen, föltünést és tarkaságot kerülve, csak kitüzött célját szolgálva, hogy előadásaink java részét megrögzitse és a zsidó vallás eszméit, a zsidóság kulturértékét az adott keretek között legalább részben ismertesse — igy jelenik meg immár második Almanachunk"

 • Kultur_I_Lead

  Cultur Almanach I.

  szöveg
  minősített tartalom

  "Jelen kiadványunk nyilvános előadásaink egy részét adja közre. Előadásaink szóltak a magyarországi zsidók történetéről, vallásunk eszméiről, a zsidóság egyetemes történetéről, köl­tészetéről, irodalmáról. Előadásaink a hazafias szellem szolgálatát és azt a valláserkölcsi elvet tartották szem előtt, mely az ember nemesítését, az egyén erkölcsi fejlesztését és nem a töme­gek leigázását célozza."

 • causalitas_lead

  A causalitás válságáról

  szöveg
  minősített tartalom

  "Korunk szellemi küzdelmeiben, amikor a valláselleni harc politikai lázzá fajult, mikor a vallási eszme megoltalmazására összefognak a hivek és gondolkodók, az emberiség legdrágább kincséért aggódók, lánglelkü szellemi harcosok és igazság- keresők, helyesnek tartom három előadásom rövid összefoglalását közreadni a művelt közönség tájékoztatására oly kérdésben, mely tudományos érdekkel is bir."

 • Majmuni_ismerteto

  Dalalat Alhairin

  szöveg
  minősített tartalom

  Majmuni Útmutatójának Ismertetése

  Majmonidesnek, a tévelygők útmutatójának, a "Móreh Newuchimnak" ismertetése magyar nyelven.

 • A300_260_Hevesi_Fohasz_Lead

  Fohász

  szöveg

  Zsidó nők imakönyve

  Részlet az előhangból "Szeretettel bocsátom közre ezt az imakönyvet. Szolgáljon zsidó asszonyok lelkének épülésére,szívének vigaszára." Dr.Hevesi Ferenc

 • 3800_Emlekkonyv_Dr_Kiss_Arnold_szuletesnapjara_1939_lead

  EMLÉKKÖNYV

  szöveg

  Dr. Kiss Arnold budai vezető főrabbi hetvenedik születésnapjára

  Bevezető
  "Megtisztelő feladatnak tartom, hogy én írjam a bevezető cikkét e könyvnek, melyet dr. Kiss Arnold budai vezetőfőrabbinak, vezérlőbizottságunk régi tagjának és intézetünk kiváló tanárának barátai és tisztelői hetvenedik születésnapja alkalmából kiadnak. Jogcímem erre csak az lehet, hogy elnöke vagyok a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézetnek és elnöke az Izraelita Magyar Irodalmi Társulatnak. Mint a Rabbiképző elnöke az intézet szószólója vagyok amiatt való büszkeségében, hogy Kiss Arnold a papi hivatáshoz szükséges tudományos és lelkészi képesítést itt nyerte el. Az ösztönzést a magasztos pályára a szülői házból hozta magával, hol az apa nagy tudása és mindkét szülő istenfélő élete mély lelki hatással voltak reá. Az apának egyéni jámborsággal párosult küzdő természete, ha a szent hit érdekeikért kellett sikraszállani, adta meg Kiss Arnoldnak az élő példát arra, hogyan lehet ugyanazon kézzel magasztos eszményekért viaskodni és annak ujjaival a lantot pengetni, mely a szeretetből és lelki elmélyedésből merített kincseket hozza azoknak, kiknek vezetése neki, mint papnak és költőnek élethivatása lett. Papi kiválóságának kifejező fémjelzése, hogy az ország egyik legelső hitközségének vezető-lelkésze. Szónoklatai nemcsak az eszmék és mély gondolatok gazdagságával tűnnek ki, hanem a magyar nyelvnek valósággal művészi kezelésével is sokszor a múló benyomásokon túlmenően maradandó hatást keltenek a hívőben. Mint az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat elnöke hálánkat juttatom kifejezésre a Társulat felolvasó ülésein előadott vagy Évkönyveiben megjelent sok-sok szép költeményéért és elbeszéléséért és, amit legelsősorban kellett volna kiemelnem, azért, hogy magyar nyelvünket imakönyveiben és az egyházi irodalomban általában zengzetesen vagy megrázóan, de egyforma szépen tudja megszólaltatni. Ezzel kiérdemelte a papköltő címet, mellyel hallgatói és olvasói már rég óta kitüntették. Szívből kívánom, hogy áldásos munkásságát a maga, családja, hívei és az egész magyar zsidóság javára még sokáig jó egészségben folytathassa."
  Wertheimer Adolf

 • Etika a Talmudban_fotó

  Etika a Talmudban

  szöveg
  minősített tartalom

  Rövid tanulmánykötet a Talmud etikai szellemének ismertetésére az Izraelita Magyar Irodalmi társulat kiadásában.

 • Tanulmányok_Blau_Lajos_emlekere_Lead

  Tanulmányok Blau Lajos emlékére

  szöveg

  Blau Lajos a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet igazgatójának emlékére összeállított tanulmány és cikk gyűjtemény. A kötet a tisztelők, kartársak, tanítványok magyar és héber nyelvű irásait tartalmazza.

/2
<< >>