rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 5

Találatok szűrése
 • Heber mese_lead

  A héber mese I.

  Keleten és az iszlám országaiban

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat 5. szám
  Ajánlás: "Bacher Vilmos, az aggádakutatás mestere emlékének hálás tanítványi kegyelettel"
  Részlet az Előszóból: "a héber mese, — hogy aggádánknak egy Eötvös József báró előtt is igen kedves képével éljek hasonlít a mannához."

 • Makkabeus_lead

  A Makkabéusok könyve

  Görögből fordította és jegyzetekkel kísérte: Dercsényi Móric
  Bevezette Dr. Hevesi Simon
  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 6. szám
  Részlet a Bevezetőből: "...ez a könyv az úgynevezett A p o k r i f á k köréből való. [...] Az idevágó szaktudomány művelői meg szokták különböztetni a régi zsidó biblia körébe illeszthető úgynevezett »ótestamentomi« — és egyéb természetű későbbi apokrifákat. így például már Jeromos egyházatya is a két első Makkabéus-könyvet fölveszi az ő ótestamentomi fordításába. A régi apokrifáknak is van fölosztása, mely még manapság elfogadott a tudományban ; így különbséget tesznek tulajdonképeni Apokrifák és Pszeudepigrafák között, utóbbiak közé különösen a végső idők rejtelmeit föltáró és rendszerint a szerző nevének elhallgatásával régebben élt bibliai nagy alakok nevéhez fűzött apokaliptikus iratokat szokták sorolni, anélkül, hogy ezt a beosztást szabatosnak és határozottnak lehetne nevezni."

 • A_zsidóság_II_lead

  A zsidóság lényege és fejlődése II. rész

  Közel 25 éve annak, hogy ezen gyűjteményes füzetben közölt hat előadás egyetemet látogató zsidó ifjak gyülekezetében hangzott el a halhatatlan em­lékű Goldziher Ignác ajkáról, a pesti izr. hitközség székházá­ban. Az első öt nyomtatásban is napvilágot látott a Magyar Zsidó Szemle 1887. és folytatólag 1888. évfolyamában. A hatodik most először kerül a nyilvánosság elé.

  "Uraim, — A zsidóságnak nem politikai, állami történetével foglalkozunk ez előadásokban. Különben a mai előadás tár­gyához elérkezve, szólnunk kel­lene azon körülményekről, me­lyek között a héber állam lassan-lassan lesiilyedt arról a magaslatról, melyre Salamon király alapitotta vala, mig végül négy évszázad múlva az ellene törő assziriai és babilóniai államok túlnyomó hatalmának esett ál­dozatul. A nép zömét most a nagy világbirodalom szék­helyeire hurcolja a győző, és ott tanítói, kik, mint már meggyőződtünk róla, a nép hivatásának teljesítésére nézve teljesen mellékesnek látták annak önálló nemzeti és állami életét, a győző uralom iránti hűségre oktatják ; de annál hathatósabban kötik szivére azt a hivatást, melyet néki a vallás terén tulajdonítanak. Páratlan jelenséggel állunk itt szemben. A nép géniusa legmélyebb megaláztatása idejé­ben szüli legfenköltebb képviselőjét. Jesajás könyve második részének névtelen szerzője, a nagy vigasztaló próféta, a babilóniai korszak szülöttje. Jeremiás mel­lett ő benne éri el a prófétai idealizmus legfénye­sebb magaslatát."

  "Die alten Vorstellungen über Religion sind nur zu besiegen durch mehr Religion, nicht durch Unreligion." B. Auerbach, Briefe II, 101

 • A zsidóság_I_lead

  A zsidóság lényege és fejlődése _ I. rész

  Közel 25 éve annak, hogy ezen gyűjteményes füzetben közölt hat előadás egyetemet látogató zsidó ifjak gyülekezetében hangzott el a halhatatlan em­lékű Goldziher Ignác ajkáról, a pesti izr. hitközség székházá­ban. Az első öt nyomtatásban is napvilágot látott a Magyar Zsidó Szemle 1887. és folytatólag 1888. évfolyamában. A hatodik most először kerül a nyilvánosság elé.
  [...]
  Ezek a felolvasások egyik láncszeme azoknak a múlt század 80-as éveiben megnyilvánuló jelensé­geknek és történeti mozzanatoknak, melyek a jobbak lelkében azt a hitet keltették tele reménnyel, hogy a magyar zsidóság művelt és tisztult vallásos tudata ébredőben és a magyar Izrael vallásos életé­nek megújhodása küszöbön van.
  Az Országos Rabbiképző Intézetnek világhírű tekintélyt szereztek már halhatatlan triásza: Bloeh Mózes, dr. Bacher Vilmos és dr. Kaufmann Dávid tanárok. A zsidó vallástudományok benső kapcso­latban az európai tudományokkal itt először tárul­tak fel hazánkban rabbi-pályára készülő zsidó if­júink előtt, akik azután tudásukat és meggyőződésü­ket egyrészt lelkészi munkásságukkal bevitték a ma­gyar zsidóság köztudatába; másrészt dr. Bacher Vil­mos és dr. Bánóczi József szerkesztésében megindult Magyar Zsidó Szemle hasábjain a zsidó vallástudomány disciplináit a magyar nemzeti kultúra szerves részévé tették.
  "És van okunk kívánni, hogy a művelt ifjúság a zsidóság fejlődésének középpontjától el ne távolodjék, hogy tényezővé váljék e fejlődésben, hogy nemes he­vével s buzgó lelkesedésével előmozdítója legyen a nagy munkának, mellyel a jelenkor fiai jövőnknek tartoznak."

  "Die alten Vorstellungen über Religion sind nur zu besiegen durch mehr Religion, nicht durch Unreligion." B. Auerbach, Briefe II, 101

 • Rajzok_lead

  Rajzok a magyar zsidó életből

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 15. szám

  Részlet az első korrajzból: "Itt a sirályülésen, hol hajdanában sátrak alja megül kipányvázott szilaj paripák nyerítettek a Hortobágy végtelennek tetsző pusztaságába, ma hófehérre meszelt zsindelyes házak húzódnak végig szép sorjában. Harcra termett kún leventék helyett békés szántóvető ivadékok igazítják mindennapi sorsukat. Öldöklő rézbuzogányok, halált hozó kardok félelmetes villogása helyett kaszafényben törik meg a ragyogó napsugár. Kincset, fegyvert rejtő társzekerek helyén rakott szekérről anyasarjú illata ingerli a kötőféken rágó ostorhegyest. Elkényeztetett harmadfü üsző neki-neki üti az orrát a csúcsos szénaboglyának, melynek árnyas tövéből sövénynek röpül az elzavart jérce. Az udvar lábján a kölöncsös Bodri ugatja meg a szatyingot, tüt, cérnát, rongyon kínáló fütyülős Mózsi gyereket. Bús dallamán szomorú idők emléke jajgat keresztül. A bigézö parasztgyerekek is megindulnak rajta. Csak a kuvaszok ugatnak utcahosszat és olyan makacsul, hogy az apróság pillanatnyi megilletödése uszító kacajjá változik, mely gúnyos elemként vegyül a szegény zsidó fiút fenyegetve kísérő hangversenybe . . ."