rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 12

Találatok szűrése
/2
<< >>
 • Heber mese_lead

  A héber mese I.

  Keleten és az iszlám országaiban

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat 5. szám
  Ajánlás: "Bacher Vilmos, az aggádakutatás mestere emlékének hálás tanítványi kegyelettel"
  Részlet az Előszóból: "a héber mese, — hogy aggádánknak egy Eötvös József báró előtt is igen kedves képével éljek hasonlít a mannához."

 • Nagdela_lead

  Sámuel Hanagid Ibn Nagdéla

  NÉPSZERŰ ZSIDÓ KÖNYVTÁR sorozat 20. szám

  "Megtiltották, hogy zsidó a „Don” címet viselje. A Marran zsidók tömege jelenik meg Spanyolországban. Azok a zsidók ezek, akik látszatra, hogy az üldözés, az 1479. évben fölállított inquisitió gyötrelmeitől meneküljenek, áttértek a keresztény hitre. Ezeket a spanyolok „conversos" „megtértek"-nek vagy „nuevos christianos“-nak nevezték, vagy más névvel „marranos”-oknak."

 • Makai_lead

  Makai Emil

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 8. szám

  Részlet az Előszóból: Makai Emil Kiss József iskolájában nőtt naggyá, az ö oldalán fejlődött, az ő lapjának volt belső munkatársa, helyettes szerkesztője. Makai Emil líráján mély nyomot hagyott Kiss József erős, beható, imponáló egyénisége. De a „Vallásos Énekek" költője nem függ Kiss Józseftől. Egészen máshol kell keresnünk azokat a hatásokat, amelyek e maguk idejében nagy feltűnést keltett költeményeket meghatározták és irányították: Makai akkori tanulmányaiban, a Szentirásban, a középkori zsidó költőkben. És keresnünk kell Makai származásában, papi eredetében, a gyermekkor, a szülei ház kitörölhetetlen benyomásaiban, amelyek látomások képében még sokáig kisérik az otthonától és vállalt hivatásától egyaránt megvált ifjút."

 • Makkabeus_lead

  A Makkabéusok könyve

  Görögből fordította és jegyzetekkel kísérte: Dercsényi Móric
  Bevezette Dr. Hevesi Simon
  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 6. szám
  Részlet a Bevezetőből: "...ez a könyv az úgynevezett A p o k r i f á k köréből való. [...] Az idevágó szaktudomány művelői meg szokták különböztetni a régi zsidó biblia körébe illeszthető úgynevezett »ótestamentomi« — és egyéb természetű későbbi apokrifákat. így például már Jeromos egyházatya is a két első Makkabéus-könyvet fölveszi az ő ótestamentomi fordításába. A régi apokrifáknak is van fölosztása, mely még manapság elfogadott a tudományban ; így különbséget tesznek tulajdonképeni Apokrifák és Pszeudepigrafák között, utóbbiak közé különösen a végső idők rejtelmeit föltáró és rendszerint a szerző nevének elhallgatásával régebben élt bibliai nagy alakok nevéhez fűzött apokaliptikus iratokat szokták sorolni, anélkül, hogy ezt a beosztást szabatosnak és határozottnak lehetne nevezni."

 • Rajzok_lead

  Rajzok a magyar zsidó életből

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 15. szám

  Részlet az első korrajzból: "Itt a sirályülésen, hol hajdanában sátrak alja megül kipányvázott szilaj paripák nyerítettek a Hortobágy végtelennek tetsző pusztaságába, ma hófehérre meszelt zsindelyes házak húzódnak végig szép sorjában. Harcra termett kún leventék helyett békés szántóvető ivadékok igazítják mindennapi sorsukat. Öldöklő rézbuzogányok, halált hozó kardok félelmetes villogása helyett kaszafényben törik meg a ragyogó napsugár. Kincset, fegyvert rejtő társzekerek helyén rakott szekérről anyasarjú illata ingerli a kötőféken rágó ostorhegyest. Elkényeztetett harmadfü üsző neki-neki üti az orrát a csúcsos szénaboglyának, melynek árnyas tövéből sövénynek röpül az elzavart jérce. Az udvar lábján a kölöncsös Bodri ugatja meg a szatyingot, tüt, cérnát, rongyon kínáló fütyülős Mózsi gyereket. Bús dallamán szomorú idők emléke jajgat keresztül. A bigézö parasztgyerekek is megindulnak rajta. Csak a kuvaszok ugatnak utcahosszat és olyan makacsul, hogy az apróság pillanatnyi megilletödése uszító kacajjá változik, mely gúnyos elemként vegyül a szegény zsidó fiút fenyegetve kísérő hangversenybe . . ."

 • Manoello_lead

  Manoello élete és költészete

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 6. szám

  Részlet az Előszóból: "[...] Olaszországban, ahol a zsidók szabadságának napja később áldozott le. mini a többi országokban, ez időben még akadálytalanul vehettek részt az emberi szellem közös munkájában. Anjou Róbert nápolyi király, akit Dante prédikációs királynak (re da sermone) nevez és aki inkább a toll, mint a kard forgatására termett, egész sereg zsidó tudóst és költőt foglalkoztatott udvarán arabs filozófiai, mathematikai és orvosi munkáknak latinra és héberre fordításával és héber tanítójának, Leone Romanónak — Albertus Magnus és Aquinói Tamás héber fordítójának — vezetése mellett héber nyelven olvasta a Bibliát. E tudósok és költők legkiválóbbja. Kalonymos ben Kalonymos. akit Róbert király — nagy tehetségét és rendkívüli tudását felismerve — a Provence-ból vitt magával nápolyi udvarába, szatirikus költeményében, a Próbakő-ben (Eben Bochan), mely kortársainak hibáit és bűneit ostorozza, már lépten-nyomon elárulja az uj szellem hatását. De a legerősebben nyilvánul ez a hatás Manoellóban (héber nevén : Immanuel ben Selómó) a XIV. század héber költészetének messze kimagasló alakjában."

 • Gabirol_lead

  Salamon ibn Gabirol

  Népszerű zsidó könyvtár 4. szám

  Részlet a műből: "Mikor Titusz véget vetett a zsidó állam önállóságának, Hispánia helytartója azt az óhajtását fejezte ki a diadalmas római hadvezérnek, küldene neki zsidókat Spanyolországba. Mert kicsiny számban eddig is éltek zsidók a pyraneusi félszigeten, akik virágzó kereskedelmi gyarmatokat létesítettek ottan, s a spanyol államfériu arról volt meggyőződve, hogy a zsidó szellem, a zsidó találékonyság és szorgalom : hazájának csak áldására lehet. Titusz teljesítette a kívánságot. Előkelő zsidó családok vándoroltak a szent földről Spanyolországba, s ezek honosították meg a Syriában művészetté fejlődött selyemipari uj hazájukban is."

 • A_zsidóság_II_lead

  A zsidóság lényege és fejlődése II. rész

  Közel 25 éve annak, hogy ezen gyűjteményes füzetben közölt hat előadás egyetemet látogató zsidó ifjak gyülekezetében hangzott el a halhatatlan em­lékű Goldziher Ignác ajkáról, a pesti izr. hitközség székházá­ban. Az első öt nyomtatásban is napvilágot látott a Magyar Zsidó Szemle 1887. és folytatólag 1888. évfolyamában. A hatodik most először kerül a nyilvánosság elé.

  "Uraim, — A zsidóságnak nem politikai, állami történetével foglalkozunk ez előadásokban. Különben a mai előadás tár­gyához elérkezve, szólnunk kel­lene azon körülményekről, me­lyek között a héber állam lassan-lassan lesiilyedt arról a magaslatról, melyre Salamon király alapitotta vala, mig végül négy évszázad múlva az ellene törő assziriai és babilóniai államok túlnyomó hatalmának esett ál­dozatul. A nép zömét most a nagy világbirodalom szék­helyeire hurcolja a győző, és ott tanítói, kik, mint már meggyőződtünk róla, a nép hivatásának teljesítésére nézve teljesen mellékesnek látták annak önálló nemzeti és állami életét, a győző uralom iránti hűségre oktatják ; de annál hathatósabban kötik szivére azt a hivatást, melyet néki a vallás terén tulajdonítanak. Páratlan jelenséggel állunk itt szemben. A nép géniusa legmélyebb megaláztatása idejé­ben szüli legfenköltebb képviselőjét. Jesajás könyve második részének névtelen szerzője, a nagy vigasztaló próféta, a babilóniai korszak szülöttje. Jeremiás mel­lett ő benne éri el a prófétai idealizmus legfénye­sebb magaslatát."

  "Die alten Vorstellungen über Religion sind nur zu besiegen durch mehr Religion, nicht durch Unreligion." B. Auerbach, Briefe II, 101

 • Philo_Mozes_lead

  Mózes élete

  Görögből fordította: Dr. Fischer Gyula pesti főrabbi

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 17-18. szám

  Részlet az előszóból: "Gyönyörű megállapításai vannak Philónak, felséges, örökéletű gondolatai és büszkék vagyunk rá mint imponáló, kivételesen tisztaerkölcsü személyiségre, azonban szisztémáját a zsidóság egészséges, világos tudata elutasította magától. És csakis ezzel a tudattal volt az képes megóvni vallását a maga ősi, eredeti érintetlenségében, akkor is, máskor is. Annál mélyebb és döntőbb hatása volt Philónak az ifjú kereszténységre — ömaga egy szóval sem említi azt, nem is ismeri —, jelesül annak Istenfogalmára és a keresztény egyházatyákra, kik számtalanszor idézik és filozófiai elemeit beleépítik az új vallásalakulatba."
  "Művei tulajdon képen a Tóra magyarázata. Megmagyarázza és méltatja a Tóra történeti elbeszéléseit, személyeit és törvényeit. Tárgyalja a világ teremtését, az első emberpár, továbbá Kain és Ábel, Noé, Ábrahám és József történetét — Izsáké és Jákobé elveszett —, az ősanyákét, Mózes életét és egyéniségét, az ünnepeket, a törvényeket; külön könyvel szentel a Tízparancsolatnak; ezért nem említi ebben a könyvben. Nagy alapossággal taglalja az erényeket, a bűnt, a kegyelmet, a lélek természetét és a halál utáni állapotát, angyalok létét, az álmokat, Isten lényének fogalmát és tartalmát."

 • Zs. Plutarchos_I_lead

  Zsidó Plutarchos, I.

  Löw Lipót, Riesser Gábor és Zunz Lipót élete

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat_10. szám
  3 fényképpel

  Részlet az Előszóból: "Görög irodalomtörténetük keretében a Croiset testvérek tartalmasan méltatják Plutarchos írói, különösen életrajzírói működését. Összefoglalta — úgy mondják — müvében a hellén régiség tökéletes képét s annak egyszerű és vonzó formát adott, mely kiválóan alkalmas arra, hogy azt megismertesse és megszereltesse. Hivatott magyarázója volt a hellén múltnak, történetének, vallásának, erkölcsének, tudományának. Ezt a múltat pedig nem magyarázta mint valami holt dolgot ; ellenkezőleg mély meggyőződéssel arra törekedett, hogy azt a jelenhez közelítvén, folytonosságét éreztesse.
  Ily szellemben indítjuk mi meg e kiadványunkat, a Zsidó Plutarchost. Ismertetni akarjuk nagyjainkat munkájukban és közéleti szereplésükben ; fölmutatni a ragaszkodást, mellyel eszményeiket és a szeretetet, amellyel népüket szolgálták. Nem idealizált képeket akarunk adni, hanem a való élet embereit bemutatni, akiket az ifjú- és a férfikor, a kegyelet és az igazság egyaránt ideálisoknak ismer el."

/2
<< >>