rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 10

Találatok szűrése
 • Gabirol_lead

  Salamon Ibn Gabiról

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat 4. szám

  Részlet a műből: "Mikor Titusz véget vetett a zsidó állam önállóságának, Hispánia helytartója azt az óhajtását fejezte ki a diadalmas római hadvezérnek, küldene neki zsidókat Spanyolországba. Mert kicsiny számban eddig is éltek zsidók a pyraneusi félszigeten, akik virágzó kereskedelmi gyarmatokat létesítettek ottan, s a spanyol államfériu arról volt meggyőződve, hogy a zsidó szellem, a zsidó találékonyság és szorgalom : hazájának csak áldására lehet. Titusz teljesítette a kívánságot. Előkelő zsidó családok vándoroltak a szent földről Spanyolországba, s ezek honosították meg a Syriában művészetté fejlődött selyemipari uj hazájukban is."

 • Makai_lead

  Makai Emil

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 8. szám

  Részlet az Előszóból: Makai Emil Kiss József iskolájában nőtt naggyá, az ö oldalán fejlődött, az ő lapjának volt belső munkatársa, helyettes szerkesztője. Makai Emil líráján mély nyomot hagyott Kiss József erős, beható, imponáló egyénisége. De a „Vallásos Énekek" költője nem függ Kiss Józseftől. Egészen máshol kell keresnünk azokat a hatásokat, amelyek e maguk idejében nagy feltűnést keltett költeményeket meghatározták és irányították: Makai akkori tanulmányaiban, a Szentirásban, a középkori zsidó költőkben. És keresnünk kell Makai származásában, papi eredetében, a gyermekkor, a szülei ház kitörölhetetlen benyomásaiban, amelyek látomások képében még sokáig kisérik az otthonától és vállalt hivatásától egyaránt megvált ifjút."

 • Manoello_lead

  Manoello élete és költészete

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 6. szám

  Részlet az Előszóból: "[...] Olaszországban, ahol a zsidók szabadságának napja később áldozott le. mini a többi országokban, ez időben még akadálytalanul vehettek részt az emberi szellem közös munkájában. Anjou Róbert nápolyi király, akit Dante prédikációs királynak (re da sermone) nevez és aki inkább a toll, mint a kard forgatására termett, egész sereg zsidó tudóst és költőt foglalkoztatott udvarán arabs filozófiai, mathematikai és orvosi munkáknak latinra és héberre fordításával és héber tanítójának, Leone Romanónak — Albertus Magnus és Aquinói Tamás héber fordítójának — vezetése mellett héber nyelven olvasta a Bibliát. E tudósok és költők legkiválóbbja. Kalonymos ben Kalonymos. akit Róbert király — nagy tehetségét és rendkívüli tudását felismerve — a Provence-ból vitt magával nápolyi udvarába, szatirikus költeményében, a Próbakő-ben (Eben Bochan), mely kortársainak hibáit és bűneit ostorozza, már lépten-nyomon elárulja az uj szellem hatását. De a legerősebben nyilvánul ez a hatás Manoellóban (héber nevén : Immanuel ben Selómó) a XIV. század héber költészetének messze kimagasló alakjában."

 • Mahler_Keleti 13_lead

  Keleti Tanulmányok

  Népszerű Zsidó Könyvtár sorozat, 13. rész

  "A Biblia néhány egyszerű szóval vezeti be Izraél fiai Egyiptomban való letelepedésének ecsetelését. Tragikus eset folytán jut József Egyiptomba, ahol kezdetben Potifárnak, a fáraó testőrsége főnökének a házában rabszolga ; gazdája feleségének szemérmetlen ajánlata folytán, amelynek ő magát alávetni nem akarja, a börtönbe kerül, ahol nagy bölcsességével és tántoríthatatlan istenfélelmével nemsokára elnyeri börtöntársainak a bizalmát és ahonnan végre azáltal szabadul ki, hogy a fáraó két álmát, amelyeket az udvari bölcsek és a király bizalmasai közül egyik sem tudott megfejteni, de amelyekben ö éppen Istenben való erős hiténél fogva isteni megnyilatkozásokat sejtett, a fáraó előtt is teljesen érthető módon megmagyarázni tudja."

 • Philo_Mozes_lead

  Mózes élete

  Görögből fordította: Dr. Fischer Gyula pesti főrabbi

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 17-18. szám

  Részlet az előszóból: "Gyönyörű megállapításai vannak Philónak, felséges, örökéletű gondolatai és büszkék vagyunk rá mint imponáló, kivételesen tisztaerkölcsü személyiségre, azonban szisztémáját a zsidóság egészséges, világos tudata elutasította magától. És csakis ezzel a tudattal volt az képes megóvni vallását a maga ősi, eredeti érintetlenségében, akkor is, máskor is. Annál mélyebb és döntőbb hatása volt Philónak az ifjú kereszténységre — ömaga egy szóval sem említi azt, nem is ismeri —, jelesül annak Istenfogalmára és a keresztény egyházatyákra, kik számtalanszor idézik és filozófiai elemeit beleépítik az új vallásalakulatba."
  "Művei tulajdon képen a Tóra magyarázata. Megmagyarázza és méltatja a Tóra történeti elbeszéléseit, személyeit és törvényeit. Tárgyalja a világ teremtését, az első emberpár, továbbá Kain és Ábel, Noé, Ábrahám és József történetét — Izsáké és Jákobé elveszett —, az ősanyákét, Mózes életét és egyéniségét, az ünnepeket, a törvényeket; külön könyvel szentel a Tízparancsolatnak; ezért nem említi ebben a könyvben. Nagy alapossággal taglalja az erényeket, a bűnt, a kegyelmet, a lélek természetét és a halál utáni állapotát, angyalok létét, az álmokat, Isten lényének fogalmát és tartalmát."

 • Makkabeus_lead

  A Makkabéusok könyve

  Görögből fordította és jegyzetekkel kísérte: Dercsényi Móric
  Bevezette Dr. Hevesi Simon
  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 6. szám
  Részlet a Bevezetőből: "...ez a könyv az úgynevezett A p o k r i f á k köréből való. [...] Az idevágó szaktudomány művelői meg szokták különböztetni a régi zsidó biblia körébe illeszthető úgynevezett »ótestamentomi« — és egyéb természetű későbbi apokrifákat. így például már Jeromos egyházatya is a két első Makkabéus-könyvet fölveszi az ő ótestamentomi fordításába. A régi apokrifáknak is van fölosztása, mely még manapság elfogadott a tudományban ; így különbséget tesznek tulajdonképeni Apokrifák és Pszeudepigrafák között, utóbbiak közé különösen a végső idők rejtelmeit föltáró és rendszerint a szerző nevének elhallgatásával régebben élt bibliai nagy alakok nevéhez fűzött apokaliptikus iratokat szokták sorolni, anélkül, hogy ezt a beosztást szabatosnak és határozottnak lehetne nevezni."

 • Emancipatio_lead

  A zsidók emancipátiója

  Bánóczi József előszavával
  A Révai Testvérek Irodalmi Intézet részvénytársaság kiadásában megjelent Báró Eötvös József Összes Munkáinak XII. kötetéből, a kiadó engedélyével.

  Részlet az Előszóból: Eötvös mindenekfölött a lelki kultúrát tartotta nagyra. Egészen a XVIII. század szellemében hitte, hogy az értelmi felvilágosodás lelki fejlődéshez, erkölcsi jobbuláshoz vezet. Egész előkelő, érzékeny és nemes lénye e meggyőződéshez kapcsolta. Szánalmat érzett az emberi nyomorúság s részvétet minden szenvedő és minden szenvedés iránt. Ebből érthetni meg, hogy oly koncentrikus erővel nyilatkozott meg benne a magyarság szociális lelkiismerete, mely a felelősség kérdését lenyűgöző erkölcsi komolysággal fölvetette. A falu jegyzője, majd Magyarország 1514-ben c. regényeiben, s már előbb Szegénység Irlandban, s A zsidók emancipatiója c. tanulmányaiban, melyek 1840-ben jelentek meg. [...] nem filoszemitizmusa vezette ide, hanem filantrópiája."

 • Rajzok_lead

  Rajzok a magyar zsidó életből

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat, 15. szám

  Részlet az első korrajzból: "Itt a sirályülésen, hol hajdanában sátrak alja megül kipányvázott szilaj paripák nyerítettek a Hortobágy végtelennek tetsző pusztaságába, ma hófehérre meszelt zsindelyes házak húzódnak végig szép sorjában. Harcra termett kún leventék helyett békés szántóvető ivadékok igazítják mindennapi sorsukat. Öldöklő rézbuzogányok, halált hozó kardok félelmetes villogása helyett kaszafényben törik meg a ragyogó napsugár. Kincset, fegyvert rejtő társzekerek helyén rakott szekérről anyasarjú illata ingerli a kötőféken rágó ostorhegyest. Elkényeztetett harmadfü üsző neki-neki üti az orrát a csúcsos szénaboglyának, melynek árnyas tövéből sövénynek röpül az elzavart jérce. Az udvar lábján a kölöncsös Bodri ugatja meg a szatyingot, tüt, cérnát, rongyon kínáló fütyülős Mózsi gyereket. Bús dallamán szomorú idők emléke jajgat keresztül. A bigézö parasztgyerekek is megindulnak rajta. Csak a kuvaszok ugatnak utcahosszat és olyan makacsul, hogy az apróság pillanatnyi megilletödése uszító kacajjá változik, mely gúnyos elemként vegyül a szegény zsidó fiút fenyegetve kísérő hangversenybe . . ."

 • Plutarchos_II_lead

  Zsidó Plutarchos, II.

  Bacher Vilmos, Bloch Mózes és Kaufmann Dávid élete

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat_19. szám
  3 fényképpel

  Részlet az Előszóból: "Éppen 50 esztendeje, hogy az Országos Rabbiképző Intézet körülbelül ugyanily hosszú ideig tartó küzdelem után felállíttatott. Az alapítók éles szeme meglátta azt a három férfiút, akik a harci riadótól körülzajlott új főiskolát szellemileg és lelkileg felépíteni, belső tartalommal ellátni, tudással és lelkesedéssel áthatni a legalkalmasabbak. Bacher Vilmos, Bloch Mózes és Kaufmann Dávid providenciális férfiak voltak, akik a magyar Rabbiképzőt szilárd alapra fektették, melyen tovább működhet időtlen időkig."

 • Zs. Plutarchos_I_lead

  Zsidó Plutarchos, I.

  Löw Lipót, Riesser Gábor és Zunz Lipót élete

  Népszerű zsidó könyvtár sorozat_10. szám
  3 fényképpel

  Részlet az Előszóból: "Görög irodalomtörténetük keretében a Croiset testvérek tartalmasan méltatják Plutarchos írói, különösen életrajzírói működését. Összefoglalta — úgy mondják — müvében a hellén régiség tökéletes képét s annak egyszerű és vonzó formát adott, mely kiválóan alkalmas arra, hogy azt megismertesse és megszereltesse. Hivatott magyarázója volt a hellén múltnak, történetének, vallásának, erkölcsének, tudományának. Ezt a múltat pedig nem magyarázta mint valami holt dolgot ; ellenkezőleg mély meggyőződéssel arra törekedett, hogy azt a jelenhez közelítvén, folytonosságét éreztesse.
  Ily szellemben indítjuk mi meg e kiadványunkat, a Zsidó Plutarchost. Ismertetni akarjuk nagyjainkat munkájukban és közéleti szereplésükben ; fölmutatni a ragaszkodást, mellyel eszményeiket és a szeretetet, amellyel népüket szolgálták. Nem idealizált képeket akarunk adni, hanem a való élet embereit bemutatni, akiket az ifjú- és a férfikor, a kegyelet és az igazság egyaránt ideálisoknak ismer el."