rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 57

Találatok szűrése
/6
<< >>
 • Unnepi_lead

  Pollák Miksa ünnepi beszédei

  1894-1937

  "Bizonyos, hogy csak az élő szó lüktető ereje adhat a prédikációnak lendületet és szárnyalást, míg az ólombetű súlya jelentékenyen ránehezedik és csökkenti hatását. Azonban egy pontban mégis felülmúlja a nyomtatott beszéd az élő szóval elmondottat: ez egy szemrebbenés alatt elröppen és nem enged időt a gondolkodásra, holott amaz egyenesen sarkal a gondolkodásra, az ellenőrzésre, a továbbfejlesztő elmélkedésre, a tanulmányozásra. De nemcsak ez az ok késztetett beszédeim közreadására, hanem az az észlelés is, hogy a homiletikai irodalom az utolsó évtizedek óta parlagon hever és megmunkálásra szorul. Ezt óhajtom elérni prédikációim gyűjteményével, amelynek egyelőre első kötetét bocsájtom a nyilvánosság elé. Remélem, hogy mihamar a többiek is fogják követni. Nem kívánok saját művem bírálója lenni, de annyit mégis mondhatok, hogy mélyen szántó magvetésnek érett kalászait veszi itt az olvasó, amelyek kitermeléséhez és learatásához nem a Horatius-kivánta kilenc esztendő, hanem papi működésem és hitszónoki tapasztalataim negyvennégy éve alatt jutottam el."

 • Pesti gyülekezet

  A pesti zsidó gyülekezet alkotmányának története

  Pesti Izraelita Hitközség

  Bevezetés.
  A pesti izraelita hitközség, mely közel 200 ezer lélekszámával a kongresszusi szervezethez tartozó magyar zsidóságnak több mint 60 százalékát foglalja magában, a haza fiatalabb gyülekezetei közé tartozik. Okmányilag ugyan ki van mutatva, hogy már több mint 500 év előtt laktak Pesten zsidók, később azonban az 1727. évi, majd az 1735. és az 1773. évi országos összeírásoknál a pesti hatóságok a város zsidómentességéről tesznek jelentést a helytartóságnak. Egyedüli engedmény a város részéről abban állott, hogy a pesti vásárokra járó átutazó zsidók számára kóser vendéglőt engedélyezett, melyet időről-időre jó pénzért bérbe adott a szomszédos Óbudán lakó zsidóknak.
  II. József császár 1783. évi rendelete a szabad királyi városoknak és így Pest városának kapuit is megnyitotta a zsidók előtt, kik elsősorban Óbudáról, de az ország távolabbi részeiről és külföldről is, főleg Cseh-Morvaországból jöttek Pestre. A város, meg a letelepülő zsidók között bizonyos természetes, magától adódó kölcsönhatás alakul ki és egyiknek gyarapodása magával hozta a másiknak növekedését. Az eladdig igénytelen kisváros rövid néhány évtized alatt gazdasági központtá fejlődik, benne pedig népes és virágzó zsidó gyülekezet szerveződik, vallási, közművelődési és jóléti intézményekkel, melyeket saját alkotmánya szerint kormányoz.
  Jelen tanulmány feladata, hogy egykorú jegyzőkönyvek és okiratok alapján, lehetőleg mindig az eredeti szövegeket szólaltatva meg, bemutassa a pesti zsidó gyülekezet ezen alkotmányának történetét. Végigvezeti azt a megindulás első mozzanatától a »pesti zsidóság«, a »zsidó község«, majd a »hitközség« fokozatain át, a jelenlegi hitközségi alkotmány kifejlődéséig. Ezzel kísérletet teszünk az események és történések azon köre felé irányítani a figyelmet, melynek ismertetése eleddig meglehetős mellőzésben részesült. A történetírók ugyanis általában főleg a külső viszontagságok megrajzolására, meg a szellemi alkotások felsorolására szorítkoznak és csak elvétve mutatnak reá a zsidó gyülekezetek szervezete fejlődésének egy-egy mozzanatára. Dolgozatunk tehát egyben adalék is akar lenni a magyar zsidó gyülekezetek alkotmányának rendszeres történetéhez.

 • Enekek

  Zsinagógai Énekek

  Az izr. ifjúság részére

  A Pesti Izr. Hitk. Vallástani iskolakönyvei sorozat 18. száma
  Dr. Lederer Sándor emlékének

 • A_Pecsi_Izr_Hitkozseg_Monografiaja_Lead

  A Pécsi Hitközség Monográfiája

  Helytörténeti monográfia, a Pécsi Izraelita Hitközség titkárának tollából, a pécsi zsidóság betelepedésétől egészen 1928-ig.

 • 275998_lead

  I. Ferenc József osztrák császár, magyar király és családja

  I. Ferenc József osztrák császár, magyar király (1830-1916) és családja. A fénykép egy albumban található, mely európai nemesi családok tagjainak fotóit tartalmazza.

 • Pecsétek

  Pecsétek

  Kör alakú, rézbe vésett felirat, esztergált nyéllel. Körirata: M. KIR. ÁLLAMVASUTAK ÚJSZEGED. Középen a magyar „kiscímer”.

 • Pecsétek

  Pecsétek

  Kör alakú, vésett, körirata: FISCHER JÁNOS FIAI SZEGED.

 • Levéltári füzetek 16-18

  Levéltári füzetek 16-18

 • Gazdaság és társadalom

  Gazdaság és társadalom

  Tanulmányok Hazánk és Kelet-Európa XIX-XX. századi történetéről

  Elvek és Utak

  Két kiváló történész negyedszázados együttműködésének összegző dokumentuma ez a kötet, mely eddig még meg nem jelentetett tanulmányokat és cikkeket tartalmaz. A két történész Hazánk és Kelet-Európa XIX-XX. századi gazdaság-és társadalomtörténetét kutatja. Vagyis a kapitalizmus e tájon lezajlott kialakulását, fejlődését, de már a kapitalizmusból kivezető utat is, az immár negyedszázados szocialista társadalomépítés történetét.

 • Kulacs

  Kulacs

  Üvegből készült, bőrrel bevont. Körbe felfüggesztésre szolgáló heveder.

/6
<< >>