rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 107

Találatok szűrése
/11
<< >>
 • Fokozatok_lead

  Fokozatok Könyve

  A fokozatok könyve Venetianer Lajos bölcsészettudori értekezése Sebón Ibn Falakéra etikai kéziratáról, ami adalékokat tartalmaz a XIII századi Arab Zsidó philozóphia történetéhez.

 • szombatosok_imadsagos_ konyve_Lead

  Péchi Simon szombatos imádságos könyve

  A XVI századi Erdélyben élő székely népcsoport körében elterjedt szombatos vallás egyik legmeghatározóbb személyének Péchi Simonnak a műve. Bevezetés "Az 1910 december hó 10-ikén tartott igazgatósági ülés jegyzőkönyvének egyik pontja így szól: «Titkár bemutatja az -országos •rabbiképző-intézet birtokában levő két szombatos kódexet, melyek a héber imakönyvnek Péchi Simon által eszközölt magyar fordítását foglalják magukban. Minthogy a magyar irodalom és a zsidó felekezet érdeke egyaránt kívánatossá teszi, hogy a Péchi imakönyve a bel- és külföldön létező és felkutatandó összes kódexek alap- ján tudományosan feldolgozva, pontos szövegben és a szükséges magyarázó jegyzetekkel kiadassák: azt ajánlja, hogy dr. Guttmann Mihály rabbiképzői és dr. Karmos Sándor tanítóképzői tanárok bízassanak meg e két kódex megvizsgálásával a célból, hogy az egész munka keresztülvitelének tervére vonatkozólag írásban jelentést tegyenek.» «Báró Hatvány József elnök úr meleg szókkal méltányolja az egész ügy kiváló fontosságát az Imit szempontjából s késznek nyilatkozik arra, hogy ameny- nyiben az egész mű kiadása a 4000 koronát meg nem haladja, ezt az összeget rendelkezésre fogja bocsátani.)) «Az igazgatóság a legmélyebb hálával veszi a báró úr ő méltósága jóakaratának ez újabb megnyilvánulását s már most elhatározza, hogy a megjelenendő kötet címlapján báró Hatvány József úr e most kijelentett kegyes ajánlkozása megfelelő- módon kifejezésre jusson. Budapest, 1914 március havában. Bánóczi József titkár"

 • Alapszabály_1930_lead

  Alapszabályok

  Pesti Izraelita Hitközség

  A Pesti Izraelita Hitközség Módosított Alapszabályainak Tervezete, 1930.

 • Alapszabalyok_1931_lead

  Alapszabályok

  Pesti Izraelita Hitközség

  A Pesti Izraelita Hitközség Alapszabályai, 1931.

 • Alapszabályok_1947_lead

  Alapszabályok

  Pesti Izraelita Hitközség

  A Pesti Izraelita Hitközség Alapszabályai, 1947.

  Bevezetés:
  "1. A hitközség neve: ״Pesti Izraelita Hitközség"
  2. A pesti izraelita hitközség hatásköre kiterjed Budapest székesfőváros dunabalparti részére, kivéve azt a területet, amely a kőbányai izraelita hitközséghez tartozik.
  3. A pesti izraelita hitközség az állam védelme és főfelügyelete alatt álló valláserkölcsi testület, amelynek az a feladata, hogy az e hitközséghez tartozó, már most fennálló és a jövőben létesítendő vallásos jellegű istentiszteleti, közművelődési és jótékonysági intézeteket és intézményeket a legcélszerűbb módon fenntartsa és előmozdítsa és ezekben a részvételt a hitközség tagjainak a jelen alapszabályok szerint lehetővé tegye. A hitközség ennek a feladatának teljesítésében a törvény keretén belül önkormányzati joggal jár el."

 • Kiss_Arnold_Alom_Es_Valosag_Lead

  Álom és valóság

  Részlet az előhangból: "Hát bizony ez nem memoár. És nem is riport, még kevésbbé krónika vagy önéletrajz. Ez, ahogy a találó címe elárulja, egyben meg is állapítja: álom és valóság. Benne él, mozog és viszi az akciót természetesen a költő maga is......."A bölcs Thackeray feledhetetlen szavát hallom: „A világ olyan, mint a tükör, minden emberre a saját arckifejezésével tekint vissza. Nézz bele mogorván s fanyar tekintet vetődik rád vissza; nevess rajta és vele, akkor az is vígnak fog tetszeni és jópajtásnak . .Ilyen tükörbe nézett Kiss Arnold. Meglátta benne magát is. De most odaadja nekünk a tükröt. Csodaszép jószág ez. Nincs istenibb ajándék a mesénél. Dr. Hajdu Miklós."

 • Zsoldos_Felvilagosodas

  A felvilágosodás német-zsidó írói és a magyar irodalom

 • Dr. Róth_Haláchikus kérdések

  Haláchikus kérdések III.

  "Néhány, az utóbbi időben felmerült vallásjogi kérdésről kívánunk ezen a helyen röviden értekezni."

 • Juszuf_Al_kitab_lead

  Al-Kitab Al-Muhtavi

  III. fejezet első része, és XIX. fejezet

  A M. TUD. AKAD. KÖNYVTÁRA
  KAUFMANN ALAPÍTVÁNYÁNAK ARAB
  ÉS A LEIDENI CODEX WARNER 41. SZ. HÉBER
  KÉZIRAT ALAPJÁN

  Tobija Ben Mózes HÉBER fordításával

  BÖLCSÉSZETDOKTORI ÉRTEKEZÉSÜL

  Első ízben kiadta, fordította, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta: Klein Miksa


  Részlet az Előszóból:
  "Kedves kötelességet teljesítek, amidőn e helyen szeretett tanáromnak méltóságos Dr. Goldziher Ignác, egyetemi tanár, udv. tanácsos úrnak legőszintébb köszönetemet és hálámat fejezem ki azért a szeretetért és jóakaró buzdításért, amellyel egyetemi tanulmányaim alatt elhalmozott és a szives utbaigazitásokért, amelyekkel e dolgozatom irányítására ellátott. Fogadja köszönetemet volt kedves tanárom, Dr. Dercsényi Móric, aki a héber fordításban előforduló görög szavak azonosításában segítségemre volt. Végül köszönetet mondok Dr. Weisz Miksa tanár urnák, a M. Tud. Akadémia könyvtár Kaufmann hagyatéka rendezőjének, az arab kézirat lemásolása alkalmával irántam tanúsított szívességéért.
  [...]
  "A 40 fejezetből álló műből mindössze 9 van kiadva bölcsészetdoktori értekezések keretében és pedig a XV., XXII., XXIV., XXV., XVI., XXX., XXXI. és XXXVI. fejezetek. Az eddig kiadott fejezetek a mu‘tazilita dogmatikának „adl‘ csoportjába tartoznak, azért jónak láttam egy a „tauhid" körébe vágó fejezetet feldolgozni, amely uj oldalról világítja meg al-Baszírnak és egyáltalán a mu'tazilita dogmatikának természeti philosophiáját. A XIX. fejezetet pedig tartalmának érdekessége miatt találtam közlésre érdemesnek.
  Budapest, 1913 május havában.
  A szerző."

 • A Magyar Zsidóság Története

  A magyar zsidóság története

  A honfoglalástól a világháború kitöréséig_különös tekintettel a gazdasági és művelődési fejlődésére

  ÍRTA:
  DR. VENETIANER LAJOS
  újpesti főrabbi,
  a Ferencz József Országos Rabbiképző Intézet tanára

  Részlet az Előszóból:

  "Kegyetlenül sújtotta a magyar zsidóságot a világháború szerencsétlen kimenetele. Jól előkészített aknamunka kirobbantotta a szenvedélyeket s minden veszteség fölött érzett fájdalom a zsidókra mért csapásokban kereste vigasztalódását. Még állt a harc a különböző frontokon, amikor a kilátás nélküli küzdelem okozta elkeseredést a bujtogatók a zsidókra irányították, hogy eltereljék a figyelmet a veszteségek és szenvedések igazi okozóiról s amikor már tömegekben özönlöttek vissza a harcterekről az elcsigázott, agyongyötört katonák, országszerte napirenden volt a rablás, gyújtogatás és gyilkolás.
  Falvak, községék, sőt városok zsidói ezrével menekültek otthonukból a fővárosba; kormányhatóság, közigazgatás s a magyar társadalom nem indult meg, vagy a fölbomlott rendben nem mert hajolni a menekültek segélykiáltására; kik békében és háborúban becsületes készséggel szolgálták hazájuk javát, most a lázongó szenvedélyek szabad prédáivá váltak."

/11
<< >>