rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 101

Találatok szűrése
/11
<< >>
 • Kiss_Arnold_Alom_Es_Valosag_Lead

  Álom és valóság

  Részlet az előhangból: "Hát bizony ez nem memoár. És nem is riport, még kevésbbé krónika vagy önéletrajz. Ez, ahogy a találó címe elárulja, egyben meg is állapítja: álom és valóság. Benne él, mozog és viszi az akciót természetesen a költő maga is......."A bölcs Thackeray feledhetetlen szavát hallom: „A világ olyan, mint a tükör, minden emberre a saját arckifejezésével tekint vissza. Nézz bele mogorván s fanyar tekintet vetődik rád vissza; nevess rajta és vele, akkor az is vígnak fog tetszeni és jópajtásnak . .Ilyen tükörbe nézett Kiss Arnold. Meglátta benne magát is. De most odaadja nekünk a tükröt. Csodaszép jószág ez. Nincs istenibb ajándék a mesénél. Dr. Hajdu Miklós."

 • Zsoldos_Felvilagosodas

  A felvilágosodás német-zsidó írói és a magyar irodalom

 • Dr. Róth_Haláchikus kérdések

  Haláchikus kérdések III.

  "Néhány, az utóbbi időben felmerült vallásjogi kérdésről kívánunk ezen a helyen röviden értekezni."

 • Juszuf_Al_kitab_lead

  Al-Kitab Al-Muhtavi

  III. fejezet első része, és XIX. fejezet

  A M. TUD. AKAD. KÖNYVTÁRA
  KAUFMANN ALAPÍTVÁNYÁNAK ARAB
  ÉS A LEIDENI CODEX WARNER 41. SZ. HÉBER
  KÉZIRAT ALAPJÁN

  Tobija Ben Mózes HÉBER fordításával

  BÖLCSÉSZETDOKTORI ÉRTEKEZÉSÜL

  Első ízben kiadta, fordította, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta: Klein Miksa


  Részlet az Előszóból:
  "Kedves kötelességet teljesítek, amidőn e helyen szeretett tanáromnak méltóságos Dr. Goldziher Ignác, egyetemi tanár, udv. tanácsos úrnak legőszintébb köszönetemet és hálámat fejezem ki azért a szeretetért és jóakaró buzdításért, amellyel egyetemi tanulmányaim alatt elhalmozott és a szives utbaigazitásokért, amelyekkel e dolgozatom irányítására ellátott. Fogadja köszönetemet volt kedves tanárom, Dr. Dercsényi Móric, aki a héber fordításban előforduló görög szavak azonosításában segítségemre volt. Végül köszönetet mondok Dr. Weisz Miksa tanár urnák, a M. Tud. Akadémia könyvtár Kaufmann hagyatéka rendezőjének, az arab kézirat lemásolása alkalmával irántam tanúsított szívességéért.
  [...]
  "A 40 fejezetből álló műből mindössze 9 van kiadva bölcsészetdoktori értekezések keretében és pedig a XV., XXII., XXIV., XXV., XVI., XXX., XXXI. és XXXVI. fejezetek. Az eddig kiadott fejezetek a mu‘tazilita dogmatikának „adl‘ csoportjába tartoznak, azért jónak láttam egy a „tauhid" körébe vágó fejezetet feldolgozni, amely uj oldalról világítja meg al-Baszírnak és egyáltalán a mu'tazilita dogmatikának természeti philosophiáját. A XIX. fejezetet pedig tartalmának érdekessége miatt találtam közlésre érdemesnek.
  Budapest, 1913 május havában.
  A szerző."

 • A Magyar Zsidóság Története

  A magyar zsidóság története

  A honfoglalástól a világháború kitöréséig_különös tekintettel a gazdasági és művelődési fejlődésére

  ÍRTA:
  DR. VENETIANER LAJOS
  újpesti főrabbi,
  a Ferencz József Országos Rabbiképző Intézet tanára

  Részlet az Előszóból:

  "Kegyetlenül sújtotta a magyar zsidóságot a világháború szerencsétlen kimenetele. Jól előkészített aknamunka kirobbantotta a szenvedélyeket s minden veszteség fölött érzett fájdalom a zsidókra mért csapásokban kereste vigasztalódását. Még állt a harc a különböző frontokon, amikor a kilátás nélküli küzdelem okozta elkeseredést a bujtogatók a zsidókra irányították, hogy eltereljék a figyelmet a veszteségek és szenvedések igazi okozóiról s amikor már tömegekben özönlöttek vissza a harcterekről az elcsigázott, agyongyötört katonák, országszerte napirenden volt a rablás, gyújtogatás és gyilkolás.
  Falvak, községék, sőt városok zsidói ezrével menekültek otthonukból a fővárosba; kormányhatóság, közigazgatás s a magyar társadalom nem indult meg, vagy a fölbomlott rendben nem mert hajolni a menekültek segélykiáltására; kik békében és háborúban becsületes készséggel szolgálták hazájuk javát, most a lázongó szenvedélyek szabad prédáivá váltak."

 • Blau_Leo Modena_HEB_lead

  Leo Modena levelei és írásai [HEB]

  Eredeti héber nyelven

  Leo Modena XVI - XVII. században élt velencei rabbi
  eredeti héber nyelvű levelei és kéziratai
  kiadta, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta:
  Dr. Blau Lajos a budapesti, Magyar Országos Rabbiképző Intézet tanára, 1905-ben
  Idézet a Bevezetésből:
  "Leó irásgyűjteménye keresztmetszetet ad a zsidók magánéletéből a XVI. század fordulójától a XVII. század közepéig. Velencében Írattak, az akkori idők egyik világvárosában, hol nagyhatalmi politikát csináltak és világ kereskedelmet űztek. E két körülmény, főkép az utóbbi folytán, Velencében a zsidó élet sok szála csomósodott össze. Ez nemcsak az olasz zsidók életéről áll, hanem a külföldiekéről is, jelesül a keleti vagyis a levantei zsidók életéről, mert Velence központul szolgált mindazon zsidók számára, kik a hatalmas köztársasággal összeköttetésben álló országokban laktak. A velencei rabbiság nem volt ugyan külső hatalommal felruházva, de döntő erkölcsi tekintélylyel bírt, melynek következtében mind egyesek mind községek vitás ügyekben sűrűn folyamodtak hozzá döntés végett. Leó irásgyűjteménye tehát képet ad nemcsak a velencei, hanem az egész olasz zsidóság életéről."

 • A zsidóság_I_lead

  A zsidóság lényege és fejlődése _ I. rész

  Közel 25 éve annak, hogy ezen gyűjteményes füzetben közölt hat előadás egyetemet látogató zsidó ifjak gyülekezetében hangzott el a halhatatlan em­lékű Goldziher Ignác ajkáról, a pesti izr. hitközség székházá­ban. Az első öt nyomtatásban is napvilágot látott a Magyar Zsidó Szemle 1887. és folytatólag 1888. évfolyamában. A hatodik most először kerül a nyilvánosság elé.
  [...]
  Ezek a felolvasások egyik láncszeme azoknak a múlt század 80-as éveiben megnyilvánuló jelensé­geknek és történeti mozzanatoknak, melyek a jobbak lelkében azt a hitet keltették tele reménnyel, hogy a magyar zsidóság művelt és tisztult vallásos tudata ébredőben és a magyar Izrael vallásos életé­nek megújhodása küszöbön van.
  Az Országos Rabbiképző Intézetnek világhírű tekintélyt szereztek már halhatatlan triásza: Bloeh Mózes, dr. Bacher Vilmos és dr. Kaufmann Dávid tanárok. A zsidó vallástudományok benső kapcso­latban az európai tudományokkal itt először tárul­tak fel hazánkban rabbi-pályára készülő zsidó if­júink előtt, akik azután tudásukat és meggyőződésü­ket egyrészt lelkészi munkásságukkal bevitték a ma­gyar zsidóság köztudatába; másrészt dr. Bacher Vil­mos és dr. Bánóczi József szerkesztésében megindult Magyar Zsidó Szemle hasábjain a zsidó vallástudomány disciplináit a magyar nemzeti kultúra szerves részévé tették.
  "És van okunk kívánni, hogy a művelt ifjúság a zsidóság fejlődésének középpontjától el ne távolodjék, hogy tényezővé váljék e fejlődésben, hogy nemes he­vével s buzgó lelkesedésével előmozdítója legyen a nagy munkának, mellyel a jelenkor fiai jövőnknek tartoznak."

  "Die alten Vorstellungen über Religion sind nur zu besiegen durch mehr Religion, nicht durch Unreligion." B. Auerbach, Briefe II, 101

 • A_zsidóság_II_lead

  A zsidóság lényege és fejlődése II. rész

  Közel 25 éve annak, hogy ezen gyűjteményes füzetben közölt hat előadás egyetemet látogató zsidó ifjak gyülekezetében hangzott el a halhatatlan em­lékű Goldziher Ignác ajkáról, a pesti izr. hitközség székházá­ban. Az első öt nyomtatásban is napvilágot látott a Magyar Zsidó Szemle 1887. és folytatólag 1888. évfolyamában. A hatodik most először kerül a nyilvánosság elé.

  "Uraim, — A zsidóságnak nem politikai, állami történetével foglalkozunk ez előadásokban. Különben a mai előadás tár­gyához elérkezve, szólnunk kel­lene azon körülményekről, me­lyek között a héber állam lassan-lassan lesiilyedt arról a magaslatról, melyre Salamon király alapitotta vala, mig végül négy évszázad múlva az ellene törő assziriai és babilóniai államok túlnyomó hatalmának esett ál­dozatul. A nép zömét most a nagy világbirodalom szék­helyeire hurcolja a győző, és ott tanítói, kik, mint már meggyőződtünk róla, a nép hivatásának teljesítésére nézve teljesen mellékesnek látták annak önálló nemzeti és állami életét, a győző uralom iránti hűségre oktatják ; de annál hathatósabban kötik szivére azt a hivatást, melyet néki a vallás terén tulajdonítanak. Páratlan jelenséggel állunk itt szemben. A nép géniusa legmélyebb megaláztatása idejé­ben szüli legfenköltebb képviselőjét. Jesajás könyve második részének névtelen szerzője, a nagy vigasztaló próféta, a babilóniai korszak szülöttje. Jeremiás mel­lett ő benne éri el a prófétai idealizmus legfénye­sebb magaslatát."

  "Die alten Vorstellungen über Religion sind nur zu besiegen durch mehr Religion, nicht durch Unreligion." B. Auerbach, Briefe II, 101

 • Weisz Miksa_Gyaszbeszed_1914

  Weisz Miksa_Gyászbeszéd_1914.

  Hofbauer Jakab ravatala fölött

  Részlet a beszédből:
  "Enyhülést mentéi keresni fájdalmaidra Hofbauer Jakab és örök megváltást találtál;..."

 • Leo_Modena_lead

  Leo Modena levelei és írásai I.

  Adalék az olasz zsidók és a héber magánstílus történetéhez

  Héber eredeti kéziratokból kiadta, magyarázatokkal és bevezetéssel ellátta:
  Dr. Blau Lajos a budapesti, Országos Rabbiképző Intézet tanára

  A zsidó nép belső történetéhez szolgáltatnak adalékot Modena levelei és írásai, melyek e mű második részében (id. 666051) először látnak napvilágot.

  Idézet az Előszóból:
  "Modena leveleinek és írásainak jelentőségéről mint történeti forrásról és mint a héber magánstilus példáiról a beveze­tésben, az eljárásról pedig, melyet kiadásuknál követtem, a kéz­iratokról szóló fejezetben nyilatkoztam.
  A héber kommentár, melylyel őket kisértem, főleg a szöveg magyarázatára és a nagy számban előforduló személyek azonosítására szorítkozik. Az ismereteseknél elegendő volt néhány főbb adat és rövid utalás az irodalomra, az ismeretleneknél, ha lehetséges volt, rövid életrajzot adtam. Minden egyebet, jelesül a történelmi anyag megvilágítását és értékesítését a magyar bevezetés számára tartottam fenn, melyre a héber jegyzetekben mint első részre utaltam.
  A héber eredeti azonban, melyet előbb nyomattam ki, oly terjedelmet öltött, hogy kénytelen vagyok a magyar rész második felének (id. 643325) megjelenését elhalasztani. Ez folytatólagos lapszámmal lesz ellátva és remélhetőleg egy éven belül fog kiadásra kerülni."

/11
<< >>