rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 299

Találatok szűrése
/30
<< >>
 • Bibliai_15_lead

  Héber Bibliai olvasmányok, III. rész: Az utóbbi próféták és a zsoltár könyveiből

  PIH Vallástani iskolakönyvek sorozat, 15. szám

  Első kiadás
  Magyar fordítással s nyelvi meg tárgyi elemzéssel
  Közép-, polgári és kereskedelmi iskolák, valamint a talmudórai tanfolyamok vallásoktatása számára
  Az egyes próféták korviszonyait, működését s eszméit, s a zsoltárt tárgyaló bevezetésekkel

  "Istenfélelem a tudás kezdete"

  Részlet a Bevezetésből: "Az isteni küldetés tudata a prófétai hivatás egyik leglényegesebb vonása. Isten parancsol és a próféta engedelmeskedik; megy és cselekszik, amint Isten szava rendeli. Egyéni hajlamai teljesen háttérbe szorulnak. „Isten szelleme megszállja, „keze megilleti" és ő e „kéz hatalmánál fogva" (Jézsajás 8) teljesiti hivatását. Abban, amit mond vagy tesz, Isten igéje nyilatkozik: még pedig abban az alakban, melyet küldőjének akaratából öltött lelkében és minden kétséget kizáró világossággal. A prófétai ige nem olyan, mint az orákulum, mely magyarázatra szorult s melyet hirdetőjének előbb érthető nyelvre kellett lefordítania, ahogyan azt a pogány jós cselekedte Dodonában, midőn a Zeus-tölgy lombjainak zörgéséből s a szent forrás zúgásából; vagy Delfiben, hol a Pythia rejtelmes hangjaitól leste el a titkok ismeretét."

 • Bajai_zsidó_iskola_Lead

  A bajai zsidó hitközség iskoláinak története

  A Bajai zsidó hitközség iskoláinak történetét irja le a szerző az iskolaszék megbízásából.

 • Singer_Maimon_Lead

  Maimon Salamon élete és működése

  A bölcsészdoktori értekezés Kant egyik legnagyobb hivének Maimon Salamonnak az életét munkásságát elemzi.

 • Pentek_Estek_Lead

  Péntek esték

  Imákba foglalt érzések és gondolatok

  Idézet a szerző előszavából: "A biblia ősi forrásából elindítottan a hetiszakaszok különféleségeivel kapcsolatosan kíséreltem meg ugyanazon gondolatnak, a szombat eszméjének kiválóságát és magasztosságát áradásba hozni. Hétről-hétre, pénlekről-péntekre. Hogy a jövőt építő asszonyok vigyék a gondolatok és érzések véráramába a szombat értelmét, a szombat hangulatát, a szombat csodálatát, a szombat szeretétét, a szombatért való rajongást!"

 • szombat_1927_28_lead

  Szombat-Almanach az 5688. évre

  (1927/28) Első évfolyam

  Magyarország szombattartó kereskedőinek, iparosainak, gyárosainak címjegyzékével és héber naptárral (külön rekordként keresendő: mandadb.hu/tetel/693979/)

 • Märchen

  Zsidó és arab mesék (7. fejezet)

  VII. Das Hebräische und Arabische Märchen

  Zur Gesichte der Märchen
  Heller Bernát orientalista és mesekutató német nyelven írt, összesen 418 oldalas munkájának VII. fejezete (315 - 418. oldal)

 • hevesi_emlek_lead

  Emlékkönyv Dr. Hevesi Simon pesti vezető főrabbinak, papi működése negyvenedik évfodulójára

  Tanítványai, barátai és tisztelői közreműködésével

  Dr. Hevesi Simon rabbiságának 40 éves fordulóját megünnepelni óhajtó kiváló hittudósok munkája.

 • A ket askenazi_lead

  A két askenázi

  Askenázi Jakab és fia (Askenázi) Chacham Cwi

  E megható életrajzi művet Mtr. Stadler Károly a zsidó nép számára írta. Bevételét a magyar zsidó tanítók számára létesítendő árvaház javára ajánlotta fel. A könyv kiadásáról is az Árvaházi Alapot Gyűjtő Bizottság gondoskodott.
  A szerző jeligéje: „Hiné lau jónum v’lau jison saumér Jiszróél."
  Nyomatott: Krausz Ármin Fia veszprémi könyvnyomdájában
  Részlet a Bevezetőből: "A dicső múlt nagy alakjai, miként ha szentek lettek volna, hála és kegyelet tárgyait képezik vala hajdanán, s hogy e hősök és bölcsek példás élete rokonszenvet ébreszt a késő utódok szivében is, mely nemes vágygyal telve, a dicsfényben ragyogó elődök nyomdokait kutatni és követni késztet."
  Cwi felszólítása a testvérgyülekezethez a Beth-din nevében: »Nincs és nem lehet senkinek jogában, bármi néven nevezendő módon, akár szóban, akár írásban, akár nyíltan, akár titokban, az egységes egyetlen örök Isten kinyilatkoztatott s ősapáinktól reánk maradt tanát akár megczáfolni, akár tökéletesiteni, vagy rajta bármikép változtatni. A próféták kora lejárván, az uj magyarázatra nem szorult isteni tan, úgy kell, hogy fenmaradjon Izraelben, miként azt elődeinktől átvettük. [...] Mindennemű újítás, származzék az bárkitől e földön, hamis tant hirdet, és ezért feltétlenül elvetendő. [...] Óva intjük kedvelt híveinket és a t. testvérgyülekezetet: Őrizze meg kiki lelke üdvösségét, s el ne tántoríttassa magát az igazak útjáról. CWI. MÓSE.«

 • Graetz_6_lead

  A zsidók egyetemes története 6 kötetben, Graetz nagy műve alapján (VI. kötet)

  Izrael népének történetében az új vándorlások és letelepedések korszaka: A SPANYOL ZSIDÓK SZÉTSZÓRATÁSÁTÓL AZ AMSTERDAMBAN LETELEPEDETT MARANUS ZSIDÓK SZENTÉLYÉPÍTÉSÉIG (1492-1675)

  A mű a zsidóság történetét beszéli el, 6 kötetben, az ókortól a XVII. századig,
  Heinrich Graetz 'Geschichte der Juden' c. eredeti (12 kötetes) műve alapján, Szabolcsi Miksa átdolgozásában.
  Részlet az előszóból:

 • Bibliai_Gunsz2_lead

  Bibliai történetek a zsidó ifjúság számára : Őstörténet. Patriarkák. (Mózes. Józsua. Bírák. Királyság.)

  Középiskolák I., II., III. és IV. osztálya számára

  Második kiadás.
  Az 1887-es első kiadás bővített és javított változata.
  "Szerző tulajdona"

/30
<< >>