rendezés: relevancia szerint ABC sorrend

találatok száma: 249

Találatok szűrése
/25
<< >>
 • Bibliai_Gunsz_lead

  Bibliai történetek a zsidó ifjúság számára: Őstörténet. A Patriarchák

  Középiskolák I. osztálya számára

  A sorozat 1. füzete
  Részlet az előszóból: "A ״Bibliai történetek“, melynek első füzete most lát napvilágot, a biblia elbeszéléseit kívánja egyszerű, közvetlen modorban a zsidó tanuló ifjúságnak nyújtani. Az alapelvek, melyek könyvem megírásánál vezéreltek, magából a könyvből eléggé kiviláglanak, ezek bővebb fejtegetésébe itt tehát nem bocsátkozom. Hogy mennyiben jártam el helyesen a tárgyalandó anyag kiszemelésében és földolgozásában, annak megvitatására különben sem volna alkalmas tér egy az ifjúság használatára irt könyv előszava. Csak azt kívánom e helyütt megjegyezni, hogy egyes, a bibliában föltalálható részletek teljes mellözése vagy módosítása nem önkényszerüleg történt, hanem fontos paedagogiai és valláserkölcsi tekintetekben leli alapját. A biblia, úgy a mint az előttünk van, nem gyermekek számára irt könyv, és ha — a mit a hiterkölcsi nevelés bizonyára nem nélkülözhet — annak tartalmát az ifjúsággal megismertetni óhajtjuk, úgy nagyon résen kell lennünk, hogy ügyetlen s tapintatlan eljárás által épen az ellenkezőjét ne érjük el annak, a mit voltaképen elérni iparkodunk. Ez óvatosság által nem hamisítunk tényeket, csupán elhallgatjuk azt, mit megérteni, való lényegében fölfogni csak később az erkölcsi és szellemi képességek fejlettségével lesz ifjúságunk képesítve.
  [...] E füzet, mely az őstörténetet s a pátriárchák történetét foglalja magában, a középiskolák első osztályának képezi tananyagát. Gyors egymásutánban követni fogják a II. füzet, mely Mózes, Józsua s a bírák történetét öleli föl (a II. oszt, tananyaga), s a III. befejező füzet, mely a királyság történetét tárgyalja (a III. s IV. oszt, anyaga)."

 • Bibliai_15_lead

  Héber Bibliai olvasmányok, III. rész: Az utóbbi próféták és a zsoltár könyveiből

  PIH Vallástani iskolakönyvek sorozat, 15. szám

  Első kiadás
  Magyar fordítással s nyelvi meg tárgyi elemzéssel
  Közép-, polgári és kereskedelmi iskolák, valamint a talmudórai tanfolyamok vallásoktatása számára
  Az egyes próféták korviszonyait, működését s eszméit, s a zsoltárt tárgyaló bevezetésekkel

  "Istenfélelem a tudás kezdete"

  Részlet a Bevezetésből: "Az isteni küldetés tudata a prófétai hivatás egyik leglényegesebb vonása. Isten parancsol és a próféta engedelmeskedik; megy és cselekszik, amint Isten szava rendeli. Egyéni hajlamai teljesen háttérbe szorulnak. „Isten szelleme megszállja, „keze megilleti" és ő e „kéz hatalmánál fogva" (Jézsajás 8) teljesiti hivatását. Abban, amit mond vagy tesz, Isten igéje nyilatkozik: még pedig abban az alakban, melyet küldőjének akaratából öltött lelkében és minden kétséget kizáró világossággal. A prófétai ige nem olyan, mint az orákulum, mely magyarázatra szorult s melyet hirdetőjének előbb érthető nyelvre kellett lefordítania, ahogyan azt a pogány jós cselekedte Dodonában, midőn a Zeus-tölgy lombjainak zörgéséből s a szent forrás zúgásából; vagy Delfiben, hol a Pythia rejtelmes hangjaitól leste el a titkok ismeretét."

 • Korein_gondolatok_lead

  Gondolatok és epizódok

  "Hittestvéreimnek ajánlva"
  Részlet György Endre ajánlásából: "Korein Dezső nem félt az ellenségeitől, és igazi bölcs létére nem kellett óvakodnia a szellemi szegénységben való elmarasztaltatástól sem. Szívesen vállalta a népszerűtlenséget azért, hogy egy zsidó ügyet (vagy egy zsidó ügyét) diadalra juttasson. Mindig teljes mellvértezettel, a jó ügybe vetett hittel, fölényes szellemi fegyverzettel, a tisztalelkűek nyíltságával, meleg szívének együttérzésével állott ki; kemény ököllel döngette a gonoszság, elvakultság, maradiság kapuit és — győzött! Győznie kellett, mert a hályogosszeműeknek is meg kellett látniok az általa képviselt eszme igazságait. [...] Korein Dezső a mélyen vallásos és Istenfélő ember, aki minden mozzanatban a mi nagy Jótevőnk jelenlétét kutatta és találta meg, még a hitetlenek tiszteletét is megszerezte konokan következetes, megingathatatlan magatartásával. [...] Egy megértő bölcs mesél itt a kandalló mellett nekünk, fiatalabbaknak. Hangja kellemes, zsongító; mondanivalója tanulságos. A múltról beszél a mának. Üljünk köréje és hallgassuk nagy figyelemmel."

 • Aszketizmus állása a zsidó vallásos irodalomban

  Az aszketizmus állása a zsidó vallásos irodalomban Majmunig

  "Tehát az aszkezis csakis akkor jelenhet meg, amikor az ember a természetben való elmerültségéből kilábadozva, a természettől — melylyel eleinte még úgyszólván egy — különválva, benne a szel- lemi és erkölcsi tudat mind jobban és jobban kifejlődik, felismeri a természeti világ és az ő szellemi világa, eddigi természeti állapota és az ő rendeltetése között levő különbséget, lényének valójába való pillantásakor megismervén a jót, felismeri a rosszat, a bűnt is."

 • Blau_Leo Modena_HEB_lead

  Leo Modena levelei és írásai [HEB]

  Eredeti héber nyelven

  Leo Modena XVI - XVII. században élt velencei rabbi
  eredeti héber nyelvű levelei és kéziratai
  kiadta, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta:
  Dr. Blau Lajos a budapesti, Magyar Országos Rabbiképző Intézet tanára, 1905-ben
  Idézet a Bevezetésből:
  "Leó irásgyűjteménye keresztmetszetet ad a zsidók magánéletéből a XVI. század fordulójától a XVII. század közepéig. Velencében Írattak, az akkori idők egyik világvárosában, hol nagyhatalmi politikát csináltak és világ kereskedelmet űztek. E két körülmény, főkép az utóbbi folytán, Velencében a zsidó élet sok szála csomósodott össze. Ez nemcsak az olasz zsidók életéről áll, hanem a külföldiekéről is, jelesül a keleti vagyis a levantei zsidók életéről, mert Velence központul szolgált mindazon zsidók számára, kik a hatalmas köztársasággal összeköttetésben álló országokban laktak. A velencei rabbiság nem volt ugyan külső hatalommal felruházva, de döntő erkölcsi tekintélylyel bírt, melynek következtében mind egyesek mind községek vitás ügyekben sűrűn folyamodtak hozzá döntés végett. Leó irásgyűjteménye tehát képet ad nemcsak a velencei, hanem az egész olasz zsidóság életéről."

 • Bloch_lead

  Einblicke in die Geschichte der Entstehung der talmudischen Literatur

  Erster Theil

 • Bergl_tortenet_lead

  A magyarországi zsidók története

  Legjobb kútfők után írta: Bergl József, orvos
  Részlet az előszóból: "Sok és megbecsülhetetlen anyagot hordott össze újabb időben a lángelméjü és a magyarországi zsidókra korán elhunyt Dr. Löv az ״Évkönyv“ 1845—46-iki évfolyamokban, ״Ben Chananánjában“, de különösen ״A zsidó kongressus“ czimü röpiratában. Azon ígéretének beváltásában pedig, hogy megírja a magyarországi zsidók teljes történetét, megakadályozó hirtelen bekövetkezett halála. [...] a nehézségek daczára vállalkoztam egy ilyen történet megírására, és a fentemlitetteken kivül a következő segédforrásokat használtam : még pedig terjedelmesebb történelmi müvek közül: Bonfini Reg. hung. — Istvánfy Hist. reg. hung. — Pray Annales. — Katona Hist. crit. — BéI Not. nov. hung. Horváth, Szalay, Kerékgyártó Magyarország története. — Fessler, Gebhárdi, Engel, Majláth: Magyarország története. — Egyes korszakokat tárgyaló müvek közül: Schvantner Script. reg. hung. — Virág B. Magyar Századok. — Teleky Hunyadiak kora. — Jászai Pál : Magyar nemzet jogai és Buda város jogai 1244—1421. Végre az okirat gyűjteményekből: Fejér Cod. dip. — Mon. hung. hist. Magyar Akad. Értesítő. — Szilágyi Török-Magyar állam okmánytára. — Szilágyi Cod. dip."

 • Numeruss_Lead

  Numerus Clausus árnyékában

  Fiedmann Hilél a Numerus Clausus utáni hitszónoklatait Dr Blau Lajosnak a ״Ferenc József“ orsz. rabbiképző-intézet igazgatójának (65. születésnapján ünnepelt 40 éves tudós írói jubileumára ajánlja.

 • R_eleazar_Lead

  R.Elazer Kalir

  "A piutköltészet legnagyobb mestere Elazar Kalir volt, Munkásságának méltatásában csak arra szorítkozhattam, a mi eddig hozzáférhető. Mivel fájdalom a corpus kalirianum még nem jelent meg s igy Kalir' sok piutja még eddig ismeretlen."

 • Schlesinger_vezer2_lead

  Zsidó vallástani vezérfonal: II. osztály

  a polgári és középiskolák számára

  Készül a 'PIH' tanterve nyomán
  Részlet a bevezetésből: "Az utolsó király, Salamon, végnapjaiban őseink állami viszonyaiban úgy, mint vallásosságukban nagy hanyatlás áll be. A pompát és fényt kedvelő király kénytelen a nép adóját felemelni, mi miatt általános elégületlenség támad. Az öregedő király nem tudja már föltétien engedelmességre bírni a leigázott népeket, sikerrel lázadnak fel ellene az edomiták, valamint Rezon, Eljáda fia. A keleti királyok szokása szerint különféle nemzetektől származó nőket fogad udvarába, kik istenségeiket még tovább tisztelik itt is, elannyira, hogy végül a királyt is azok tiszteletére téritik és az erkölcsrontó pogányságnak ismét szentelt helyei támadnak Izraelben. Mikor .S a l a m o n meghal, az egész birodalmat zilált állapotban hagyja fiára: .R e h á b e á m r a."

/25
<< >>