Jogi információk

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (H-5600 Békéscsaba Repülőtér 029668/A hrsz.; képviseli: Lovas Lajos ügyvezető igazgató, e-mail cím: info@mandarchiv.hu) weboldalainak böngészése ráutaló magatartásnak minősül arra vonatkozóan, hogy a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket. A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a jelen kiszolgálón (a továbbiakban: kiszolgáló) megjelenő dokumentumok
(a továbbiakban: oldalak) felhasználásának jogát csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi:

 • A kiszolgálón megtalálható oldalak kizárólag az ismeretszerzés célját szolgálják.
 • A kiszolgálón megtalálható oldalakon megjelenő tartalmak, mint bármely más szerzői mű (a továbbiakban: "mű") szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. §-sa értelmében szerzői jogi védelem alatt állnak.
 • Az oldalainkon olvasható művek szerzői a művekben olvasható eltérő rendelkezések hiányában műveik többszörözését az alábbiak szerint engedélyezik:
    • Letöltés útján történő többszörözés kizárólag a mű elolvasása végett.
    • Semmilyen formában sem engedélyezett az oldalon található anyagok többszörözése vagy tárolása elektronikus adattárban.
 • A mű bármely más módon való felhasználásához a szerző hozzájárulása szükséges.
 • A kiszolgálón található oldalak valamennyi logója, grafikája, hangja vagy képe az Európai Unió és Magyarország vonatkozó jogszabályai, különösen az Infosoc Irányelv, valamint a magyar Szjt. és a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján védelemben részesülnek, melynek a jogosultja a Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
 • A kiszolgálón található oldalakat - az Szjt. 33-41. §-sai szerinti szabad felhasználás kivételével - tilos:
    • átdolgozni, illetve bármilyen módon módosítani, vagy
    • bármilyen technikai módszerrel bármilyen más adathordozóra többszörözni, illetve egészben vagy részben másolni, továbbá bármilyen módon újra előállítani, vagy
    • terjeszteni, illetve bármilyen hasonló módon kereskedelmi célzattal felhasználni, vagy
    • bármilyen technikai módszerrel nyilvánossághoz közvetíteni
 • Minden engedély nélküli felhasználás büntetőjogi és polgári jogi (kártérítési) szankciók alkalmazásának lehetőségét nyitja meg.

A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem garantálja, a kiszolgálón található oldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét. A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kizárja felelősségét a honlapon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért.

A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem vállal semmilyen felelősséget az ezen a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, illetve szoftver bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a jelen állapotában, minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat).

 

Az adatbázisban található tételek felhasználásához kapcsolódó jogok

Az adatbázisban található tételeket a Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság partnerintézményei töltik az adatbázisba.

Az adatbázisban található tételek további felhasználásáról a minden adatbázis tétel oldalán megtalálható jogi információk tájékoztatnak.

Szerzői jogi információkat tartalmazó metaadat-mezők:

 • Hozzáférési jog: Információ arról, hogy az eredeti dokumentum, tárgy milyen feltételekkel, ingyenesen vagy díjszabással elérhető, ill. tekinthető meg az adatszolgáltató intézményben.
 • Licenc: A digitalizált dokumentum, a digitális mű felhasználását hivatalosan engedélyező vagy korlátozó szabály.
 • Jogtulajdonos: Az a személy (ritkábban, jogkezelés esetén lehet intézmény), aki/amely a dokumentum tulajdonjogai felett rendelkezik. Szerzői vagy jogkezelői joggal bír.

Minden partnerintézmény maga felelős a dokumentum helyes, jogszabályoknak megfelelő feltöltéséért, metaadatolásáért. A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatbázisába feltöltött dokumentumokért szerzői és személyiségi jogi szempontból felelősséget nem vállal.

Ha a dokumentumon szereplő személy (gyermek esetén szülő vagy gyám), nem járult hozzá a fotózáshoz és a fotó közzétételéhez, személyiségi jogot sérthet a feltöltéssel. Ha egy fotó/videó tömegfelvétel, illetve nyilvános eseményen szereplőket rögzített, hozzájárulás nélkül nyilvánosságra hozható jogsértés nélkül.

 

Hozzáférési jogok

 • Fizetős hozzáférés: az eredeti tárgy a dokumentumot birtokló intézménynél díjfizetés mellett hozzáférhető/tekinthető meg. Például: szolgáltatás díja, belépőjegy az adott intézményhez stb.
 • Ingyenes hozzáférés: az eredeti tárgy a dokumentumot birtokló intézménynél ingyenesen hozzáférhető/tekinthető meg.
 • Fizetés ellenében letölthető: az eredeti, digitálisan született dokumentum az azt birtokló intézménynél díjfizetés mellett hozzáférhető/tekinthető meg.
 • Ingyenesen letölthető: az eredeti, digitálisan született dokumentum az azt birtokló intézménynél ingyenesen hozzáférhető/tekinthető meg.
 • Kutatási engedéllyel hozzáférhető: az eredeti, fizikai dokumentum az azt birtokló intézménynél kutatási engedéllyel hozzáférhető.

Licencek

1. Public Domain Mark (PDM) = közkincsnek jelölve

A licenc metaadat-mezőben: PDM

A szerző halálát követően eltelt 70 év, vagy szerzője ismeretlen és a dokumentum első nyilvánosságra hozatala óta eltelt 70 év, ill. a mű nem tartozik szerzői jogi védelem alá. A közkincsnek jelölt dokumentumokat nem védi a szerzői jog, tehát bárki által felhasználhatóak, másolhatóak, módosíthatóak.

Amint a védelmi időszak lejár, a művek automatikusan átkerülnek Public Domain vagyis közkincs kategóriába. Ezután nem lehet kizárólagos ellenőrzést gyakorolni a közkincs kategóriájú művek felett, és nem lehet kizárólagos jogokat követelni a már közkinccsé vált művek visszaállításával, ha azokat reprodukálják, vagy technikai és/vagy szerződéses intézkedésekkel korlátozzák a hozzáférést azok reprodukcióihoz.

A közkincs tartalom digitalizálása nem jelenti új jogosultság létrejöttét. Tehát: azok a művek, amelyek közkincs kategóriába tartoznak analóg formában, azok a digitalizálás után is azok maradnak.

 

2. Out of copyright – non commercial re-use (OOC-NC) = digitális közkincs, kereskedelmi célra nem használható

A licenc metaadat-mezőben: OOC-NC

A kategória olyan közkincsek digitális változatára vonatkozik, melyeket közületi és magán együttműködés keretében digitalizáltak. A dokumentum szabadon megtekinthető, másolható, terjeszthető, de kereskedelmi célokra nem használható. A partnerek a kereskedelmi felhasználás ellen szerződést kötöttek, meghatározva egy lejárati évet (az első naptári évet, amelyben a digitális dokumentum felhasználható harmadik fél számára, kereskedelmi használatra vonatkozó megszorítás nélkül).

 

3. Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0) = a szerző művét közkincsnek minősíti, ezzel együtt lemond jogairól.

A licenc metaadat-mezőben: CC0

Azon dokumentumok esetében használható, amelyek jogtulajdonosa lemondott a művéhez fűződő minden jogáról. Ez esetben a dokumentum korlátozás nélkül felhasználható. A közkincs kategória szűkítése: a dokumentumnak szerzője van, de szerzői jogait nem tartja fenn.

 

4. Creative Commons – Attribution (CC BY) = Nevezd meg!

A licenc metaadat-mezőben: CC BY

A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, módosítsák, felhasználják, akárkereskedelmileg céllal is, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző, a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű címét). A legalkalmazkodóbb licenc.

 

5. Creative Commons – Attribution, ShareAlike (CC BY-SA) = Nevezd meg! Így add tovább!

A licenc metaadat-mezőben: CC BY-SA

A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, módosítsák, felhasználják, akár kereskedelmi céllal is, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű címét), és azonos feltételekkel engedélyezik új művüket. Minden így született új műre, az eredetivel azonos licenc fog vonatkozni, tehát az újaknál is engedélyezett lesz a kereskedelmi felhasználás.

 

6. Creative Commons – Attribution, No Derivatives (CC BY-ND) = Nevezd meg! Ne változtasd!

A licenc metaadat-mezőben: CC BY-ND

A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, kereskedelmi vagy ne kereskedelmileg céllal egyaránt, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű címét). Azonban a mű nem módosítható és nem készíthető belőle átdolgozás, azaz származékos mű.

 

7. Creative Commons – Attribution, Non-Commercial (CC BY-NC) = Nevezd meg! Ne add el!

A licenc metaadat-mezőben: CC BY-NC

A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, módosítsák, felhasználják, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű címét). A módosított, átdolgozott, azaz a származékos művekre nem vonatkoztathatóak az eredeti műre vonatkozó feltételek. Azonban a mű kereskedelmi célra nem használható fel.

 

8. Creative Commons –  Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (CC BY-NC-SA) = Nevezd meg! Ne add el! Így add tovább!

A licenc metaadat-mezőben: CC BY-NC-SA

A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, módosítsák, felhasználják, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű címét), és azonos feltételekkel engedélyezik új művüket. Azonban a mű kereskedelmi célra nem használható fel. Minden így született új műre, az eredetivel azonos licenc fog vonatkozni, tehát az újaknál sem engedélyezett a kereskedelmi felhasználás.

 

9. Creative Commons – Attribution, Non-Commercial, No Derivatives (CC BY-NC-ND) = Nevezd meg! Ne add el! Ne változtasd!

A licenc metaadat-mezőben: CC BY-NC-ND

Ez a legszigorúbb a hat licenc közül. Csak a letöltést és a megosztást engedélyezi, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű címét), de nem módosíthatják, nem készíthető belőle átdolgozás, azaz származékos mű, illetve nem használhatják kereskedelmi célra.

 

10. © Ingyenes hozzáférés a digitalizált műhöz – újra fel nem használható

A licenc metaadat-mezőben: © Ingyenes hozzáférés

Minden jog fenntartva, de a felhasználó ingyen és közvetlenül kaphat teljes hozzáférést a digitalizált műhöz a forrásintézménynél.

 

11. © Fizetős hozzáférés a digitalizált műhöz – újra fel nem használható

A licenc metaadat-mezőben: © Fizetős hozzáférés

Minden jog fenntartva, de a felhasználó díjfizetés ellenében hozzáférhet a digitalizált műhöz a forrásintézménynél.

 

12. Árvamű: szerzője ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.

A licenc metaadat-mezőben: Árvamű

A mű szerzői jogilag védett, azonban szerzője ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ad ki felhasználási engedélyt annak a személynek, akinek a jogszabályban meghatározottak szerint lefolytatott kísérlete a szerző felkutatására nem járt eredménnyel.

Átdolgozásra nem jogosít.

Egy meghatározott kedvezményezett intézményi körnek 2014. október 29-től lehetősége van arra, hogy a saját gyűjteményébe tartozó árva műveket meghatározott célra szabadon felhasználhassa. A kedvezményezett intézmények köre a következő: a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, iskolai oktatás célját szolgáló intézmények, muzeális intézmények, levéltárak, valamint közgyűjteménynek minősülő kép-, illetve hangarchívumok. A felhasználás feltétele, hogy az adott mű jogosultjának(ainak) felkutatására irányuló gondos és jóhiszemű jogosultkutatás eredménytelen maradt, és hogy az adott mű vonatkozásában bizonyos információk egy egységes uniós online adatbázisban rögzítésre kerüljenek.

 

13. Ismeretlen: ha az intézménynek nincs információja a dokumentum jogi helyzetéről.

A licenc metaadat-mezőben: Ismeretlen

Olyan művek esetében használható, amelyeknek jogi státuszára vonatkozóan a feltöltő intézmény nem rendelkezik információval. Olyan művekre értendő, melyeknél nem történt gondos keresés (és ezáltal nem nevezhetők árva műveknek).

 

Jogorvoslati lehetőségek

A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatbázisába feltöltött dokumentumokért szerzői és személyiségi jogi szempontból felelősséget az adott tétel feltöltő intézménye vállal. A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság központi, nyilvános adatbázisába feltöltött személyiségi vagy szerzői jogot sértő tartalmat eltávolítja, ha ez az állapot jogszerűen nem orvosolható.

 

Hatályos jogszabályok

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye:

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

1. § (3) A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg.

4. § (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző).

12. § (1) A szerzőt megilleti a jog, hogy művén (…) szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog]

(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.

(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.