Jogi információk

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (H-5600 Békéscsaba Repülőtér 029668/A hrsz.; képviseli: Lovas Lajos ügyvezető igazgató, e-mail cím: info@forumhungaricum.hu) weboldalainak böngészése ráutaló magatartásnak minősül arra vonatkozóan, hogy a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket. A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a jelen kiszolgálón (a továbbiakban: kiszolgáló) megjelenő dokumentumok
(a továbbiakban: oldalak) felhasználásának jogát csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi:

 • A kiszolgálón megtalálható oldalak kizárólag az ismeretszerzés célját szolgálják.
 • A kiszolgálón megtalálható oldalakon megjelenő tartalmak, mint bármely más szerzői mű (a továbbiakban: "mű") szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. §-sa értelmében szerzői jogi védelem alatt állnak.
 • Az oldalainkon olvasható művek szerzői a művekben olvasható eltérő rendelkezések hiányában műveik többszörözését az alábbiak szerint engedélyezik:
    • Letöltés útján történő többszörözés kizárólag a mű elolvasása végett.
    • Semmilyen formában sem engedélyezett az oldalon található anyagok többszörözése vagy tárolása elektronikus adattárban.
 • A mű bármely más módon való felhasználásához a szerző hozzájárulása szükséges.
 • A kiszolgálón található oldalak valamennyi logója, grafikája, hangja vagy képe az Európai Unió és Magyarország vonatkozó jogszabályai, különösen az Infosoc Irányelv, valamint a magyar Szjt. és a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján védelemben részesülnek, melynek a jogosultja a Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
 • A kiszolgálón található oldalakat - az Szjt. 33-41. §-sai szerinti szabad felhasználás kivételével - tilos:
    • átdolgozni, illetve bármilyen módon módosítani, vagy
    • bármilyen technikai módszerrel bármilyen más adathordozóra többszörözni, illetve egészben vagy részben másolni, továbbá bármilyen módon újra előállítani, vagy
    • terjeszteni, illetve bármilyen hasonló módon kereskedelmi célzattal felhasználni, vagy
    • bármilyen technikai módszerrel nyilvánossághoz közvetíteni
 • Minden engedély nélküli felhasználás büntetőjogi és polgári jogi (kártérítési) szankciók alkalmazásának lehetőségét nyitja meg.

A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem garantálja, a kiszolgálón található oldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét. A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kizárja felelősségét a honlapon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért.

A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem vállal semmilyen felelősséget az ezen a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, illetve szoftver bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a jelen állapotában, minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat).

 

Az adatbázisban található tételek felhasználásához kapcsolódó jogok

Az adatbázisban található tételeket a Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság partnerintézményei töltik az adatbázisba.

Az adatbázisban található tételek további felhasználásáról a minden adatbázis tétel oldalán megtalálható jogi információk tájékoztatnak.

Szerzői jogi információkat tartalmazó metaadat-mezők:

 • Hozzáférési jog: Információ arról, hogy az eredeti dokumentum, tárgy milyen feltételekkel, ingyenesen vagy díjszabással elérhető, ill. tekinthető meg az adatszolgáltató intézményben.
 • Licenc: A digitalizált dokumentum, a digitális mű felhasználását hivatalosan engedélyező vagy korlátozó szabály.
 • Jogtulajdonos: Az a személy (ritkábban, jogkezelés esetén lehet intézmény), aki/amely a dokumentum tulajdonjogai felett rendelkezik. Szerzői vagy jogkezelői joggal bír.

Minden partnerintézmény maga felelős a dokumentum helyes, jogszabályoknak megfelelő feltöltéséért, metaadatolásáért. A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatbázisába feltöltött dokumentumokért szerzői és személyiségi jogi szempontból felelősséget nem vállal.

Ha a dokumentumon szereplő személy (gyermek esetén szülő vagy gyám), nem járult hozzá a fotózáshoz és a fotó közzétételéhez, személyiségi jogot sérthet a feltöltéssel. Ha egy fotó/videó tömegfelvétel, illetve nyilvános eseményen szereplőket rögzített, hozzájárulás nélkül nyilvánosságra hozható jogsértés nélkül.

A vízjelek használatáról

A digitalizált dokumentumokon elhelyezett vízjelek használatát nem támogatjuk – az Europeanához hasonlóan. Az Europeana számára fontos, hogy a jogi problémákat feloldva – többnyire a licenchasználat megreformálásával – tegye közzé a kulturális javakat, ezért nem preferálja a vízjelezett dokumentumokat, azokat nem jeleníti meg virtuális kiállításain.

Hozzáférési jogok

 • Fizetős hozzáférés: az eredeti tárgy a dokumentumot birtokló intézménynél díjfizetés mellett hozzáférhető/tekinthető meg. Például: szolgáltatás díja, belépőjegy az adott intézményhez stb.
 • Ingyenes hozzáférés: az eredeti tárgy a dokumentumot birtokló intézménynél ingyenesen hozzáférhető/tekinthető meg.
 • Fizetés ellenében letölthető: az eredeti, digitálisan született dokumentum az azt birtokló intézménynél díjfizetés mellett hozzáférhető/tekinthető meg.
 • Ingyenesen letölthető: az eredeti, digitálisan született dokumentum az azt birtokló intézménynél ingyenesen hozzáférhető/tekinthető meg.
 • Kutatási engedéllyel hozzáférhető: az eredeti, fizikai dokumentum az azt birtokló intézménynél kutatási engedéllyel hozzáférhető.

Licencek

1. Public Domain Mark (PDM) = közkincsnek jelölve

A licenc metaadat-mezőben: PDM

A szerző halálát követően eltelt 70 év, vagy szerzője ismeretlen és a dokumentum első nyilvánosságra hozatala óta eltelt 70 év, ill. a mű nem tartozik szerzői jogi védelem alá. A közkincsnek jelölt dokumentumokat nem védi a szerzői jog, tehát bárki által felhasználhatóak, másolhatóak, módosíthatóak.

Amint a védelmi időszak lejár, a művek automatikusan átkerülnek Public Domain vagyis közkincs kategóriába. Ezután nem lehet kizárólagos ellenőrzést gyakorolni a közkincs kategóriájú művek felett, és nem lehet kizárólagos jogokat követelni a már közkinccsé vált művek visszaállításával, ha azokat reprodukálják, vagy technikai és/vagy szerződéses intézkedésekkel korlátozzák a hozzáférést azok reprodukcióihoz.

A közkincs tartalom digitalizálása nem jelenti új jogosultság létrejöttét. Tehát: azok a művek, amelyek közkincs kategóriába tartoznak analóg formában, azok a digitalizálás után is azok maradnak.

 

2. No Copyright – non-commercial use only (NoC-NC) = digitális közkincs, kereskedelmi célra nem használható

A licenc metaadat-mezőben: NoC-NC

A kategória olyan közkincsek digitális változatára vonatkozik, melyeket közületi és magán együttműködés keretében digitalizáltak. A partnerek megállapodtak abban, hogy harmadik fél nem használhatja kereskedelmi célokra a tárgy digitális képmását. Viszont engedély nélkül másolható, módosítható, továbbadható, bemutatható vagy előadható, nem kereskedelmi célra. Bármilyen más engedélyhez kötött felhasználás esetén a digitális közkincset elérhetővé tevő szervezet általános szerződési feltételei az irányadóak.

A dokumentumot közzé tevő szervezet nem vállal garanciát a dokumentumra, és nem garantálja ennek a nyilatkozatnak a pontosságát, hacsak másképp nem nyilatkozik. A felhasználó saját maga felelős a használatért.

A dokumentum szerzői jogi státuszával kapcsolatosan további információkat találhat a közzé tevő szervezet weboldalán.

A felhasználáshoz egyéb engedélyekre is szükség lehet. Egyéb jogok, mint például a nyilvánosság, magánélethez fűződő vagy erkölcsi jogok korlátozhatják az anyag felhasználhatóságát.

 

3. No Copyright – Other Known Legal Restrictions (NoC-OKLR) = egyéb jogi korlátozás alá esik

A licenc metaadat-mezőben: NoC-OKLR

Szerzői jog vagy ahhoz kapcsolódó jogok által nem védett dokumentum. Viszont ettől eltérő egy vagy több illetékesség, törvény ismert, mely korlátozza a dokumentum felhasználhatóságát. Kérjük, hogy forduljon a feltöltő szervezethez további információkért.

A dokumentumot közzé tevő szervezet nem vállal garanciát a dokumentumra, és nem garantálja ennek a nyilatkozatnak a pontosságát, hacsak másképp nem nyilatkozik. A felhasználó saját maga felelős a használatért.

A dokumentum szerzői jogi státuszával kapcsolatosan további információkat találhat a közzé tevő szervezet weboldalán.

A felhasználáshoz egyéb engedélyekre is szükség lehet. Egyéb jogok, mint például a nyilvánosság, magánélethez fűződő vagy erkölcsi jogok korlátozhatják az anyag felhasználhatóságát.

 

4. Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0) = a szerző művét közkincsnek minősíti, ezzel együtt lemond jogairól.

A licenc metaadat-mezőben: CC0

Azon dokumentumok esetében használható, amelyek jogtulajdonosa lemondott a művéhez fűződő minden jogáról. Ez esetben a dokumentum korlátozás nélkül felhasználható. A közkincs kategória szűkítése: a dokumentumnak szerzője van, de szerzői jogait nem tartja fenn.

 

5. Creative Commons – Attribution (CC BY) = Nevezd meg!

A licenc metaadat-mezőben: CC BY

A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, módosítsák, felhasználják, akárkereskedelmileg céllal is, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző, a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű címét). A legalkalmazkodóbb licenc.

 

6. Creative Commons – Attribution, ShareAlike (CC BY-SA) = Nevezd meg! Így add tovább!

A licenc metaadat-mezőben: CC BY-SA

A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, módosítsák, felhasználják, akár kereskedelmi céllal is, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű címét), és azonos feltételekkel engedélyezik új művüket. Minden így született új műre, az eredetivel azonos licenc fog vonatkozni, tehát az újaknál is engedélyezett lesz a kereskedelmi felhasználás.

 

7. Creative Commons – Attribution, No Derivatives (CC BY-ND) = Nevezd meg! Ne változtasd!

A licenc metaadat-mezőben: CC BY-ND

A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, kereskedelmi vagy ne kereskedelmileg céllal egyaránt, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű címét). Azonban a mű nem módosítható és nem készíthető belőle átdolgozás, azaz származékos mű.

 

8. Creative Commons – Attribution, Non-Commercial (CC BY-NC) = Nevezd meg! Ne add el!

A licenc metaadat-mezőben: CC BY-NC

A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, módosítsák, felhasználják, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű címét). A módosított, átdolgozott, azaz a származékos művekre nem vonatkoztathatóak az eredeti műre vonatkozó feltételek. Azonban a mű kereskedelmi célra nem használható fel.

 

9. Creative Commons –  Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (CC BY-NC-SA) = Nevezd meg! Ne add el! Így add tovább!

A licenc metaadat-mezőben: CC BY-NC-SA

A licenc lehetővé teszi, hogy a dokumentumot terjesszék, módosítsák, felhasználják, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű címét), és azonos feltételekkel engedélyezik új művüket. Azonban a mű kereskedelmi célra nem használható fel. Minden így született új műre, az eredetivel azonos licenc fog vonatkozni, tehát az újaknál sem engedélyezett a kereskedelmi felhasználás.

 

10. Creative Commons – Attribution, Non-Commercial, No Derivatives (CC BY-NC-ND) = Nevezd meg! Ne add el! Ne változtasd!

A licenc metaadat-mezőben: CC BY-NC-ND

Ez a legszigorúbb a hat licenc közül. Csak a letöltést és a megosztást engedélyezi, amennyiben feltüntetik a műhöz kapcsolódó információkat (a szerző (a jogtulajdonos) nevét vagy álnevét, a mű címét), de nem módosíthatják, nem készíthető belőle átdolgozás, azaz származékos mű, illetve nem használhatják kereskedelmi célra.

 

11. In Copyright (InC) = a mű szerzői jogi védelem alá tartozik

A licenc metaadat-mezőben: Minden jog fenntartva

Szerzői jog vagy ahhoz kapcsolódó jogok által védett dokumentum. A szerzői jogban és a kapcsolódó jogokban megengedett módon szabad felhasználni. Egyéb felhasználási esetben a jogtulajdonos(ok) engedélyét szükséges megszerezni.

A dokumentumot közzé tevő szervezet nem vállal garanciát a dokumentumra, és nem garantálja ennek a nyilatkozatnak a pontosságát, hacsak másképp nem nyilatkozik. A felhasználó saját maga felelős a használatért.

A dokumentum szerzői jogi státuszával kapcsolatosan további információkat találhat a közzé tevő szervezet weboldalán.

A felhasználáshoz egyéb engedélyekre is szüksége lehet. Egyéb jogok, mint például a nyilvánosság, magánélethez fűződő vagy erkölcsi jogok korlátozhatják az anyag felhasználhatóságát.

 

12. In Copyright – Educational Use Permitted (InC-EDU) = a mű szerzői jogi védelem alá tartozik, azonban oktatási célra felhasználható

A licenc metaadat-mezőben: InC-EDU

Szerzői jog és/vagy ahhoz kapcsolódó jogok által védett dokumentum. Az ezekben engedélyezett módon felhasználható. Ezen kívül oktatási célra felhasználható, melyhez nincs szükség a tulajdonos(ok) engedélyére. Egyéb használatnál szükséges megszerezni a tulajdonos(ok) engedélyét.

A dokumentumot közzé tevő szervezet nem vállal garanciát a dokumentumra, és nem garantálja ennek a nyilatkozatnak a pontosságát, hacsak másképp nem nyilatkozik. A felhasználó saját maga felelős a használatért.

A dokumentum szerzői jogi státuszával kapcsolatosan további információkat találhat a közzé tevő szervezet weboldalán.

A felhasználáshoz egyéb engedélyekre is szüksége lehet. Egyéb jogok, mint például a nyilvánosság, magánélethez fűződő vagy erkölcsi jogok korlátozhatják az anyag felhasználhatóságát.

 

13. Árvamű /In Copyright - EU Orphan Work (InC-EU-OW)/: szerzője ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik.

A licenc metaadat-mezőben: Árvamű

Az első publikálás szerinti országban árvaműként azonosított dokumentum, mely szerzői jogok által védett és megfelel az árvaművek bizonyos engedélyezett felhasználásáról szóló Európai Parlament 2012/28/EU direktívájának és az Európai Tanács 2012 október 25-i direktívájának. Ebben az esetben a dokumentumnál vagy nem azonosítottak jogtulajdonost (a) vagy azonosították, de ismeretlen helyen tartózkodik, felkutatása nem járt eredménnyel (b). A kutatás eredménye elérhető az EU Árvaművek Adatbázisban. A dokumentum a szerzői jogok és azzal szomszédos jogok által engedélyezett módon felhasználható.

A dokumentumot közzé tevő szervezet nem vállal garanciát a dokumentumra, és nem garantálja ennek a nyilatkozatnak a pontosságát, hacsak másképp nem nyilatkozik. A felhasználó saját maga felelős a használatért.

A dokumentum szerzői jogi státuszával kapcsolatosan további információkat találhat a közzé tevő szervezet weboldalán.

A felhasználáshoz egyéb engedélyekre is szüksége lehet. Egyéb jogok, mint például a nyilvánosság, magánélethez fűződő vagy erkölcsi jogok korlátozhatják az anyag felhasználhatóságát.

Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ad ki felhasználási engedélyt annak a személynek, akinek a jogszabályban meghatározottak szerint lefolytatott kísérlete a szerző felkutatására nem járt eredménnyel.

Egy meghatározott kedvezményezett intézményi körnek 2014. október 29-től lehetősége van arra, hogy a saját gyűjteményébe tartozó árvaműveket meghatározott célra szabadon felhasználhassa. A kedvezményezett intézmények köre a következő: a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, iskolai oktatás célját szolgáló intézmények, muzeális intézmények, levéltárak, valamint közgyűjteménynek minősülő kép-, illetve hangarchívumok. A felhasználás feltétele, hogy az adott mű jogosultjának(ainak) felkutatására irányuló gondos és jóhiszemű jogosultkutatás eredménytelen maradt, és hogy az adott mű vonatkozásában bizonyos információk egy egységes uniós online adatbázisban rögzítésre kerüljenek.


14. Ismeretlen /Copyright Not Evaluated (CNE)/: ha az intézménynek nincs információja a dokumentum jogi helyzetéről.

A licenc metaadat-mezőben: Ismeretlen

A dokumentumnak nincs meghatározva a szerzői jogi státusza. Forduljon a feltöltő szervezethez további információkért. A szerzői jogi rendelkezések által engedélyezett módon használható fel a dokumentum.

A dokumentumot közzé tevő szervezet nem vállal garanciát a dokumentumra, és nem garantálja ennek a nyilatkozatnak a pontosságát, hacsak másképp nem nyilatkozik. A felhasználó saját maga felelős a használatért.

A dokumentum szerzői jogi státuszával kapcsolatosan további információkat találhat a közzé tevő szervezet weboldalán.

A felhasználáshoz egyéb engedélyekre is szüksége lehet. Egyéb jogok, mint például a nyilvánosság, magánélethez fűződő vagy erkölcsi jogok korlátozhatják az anyag felhasználhatóságát.

 

Jogorvoslati lehetőségek

A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatbázisába feltöltött dokumentumokért szerzői és személyiségi jogi szempontból felelősséget az adott tétel feltöltő intézménye vállal. A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság központi, nyilvános adatbázisába feltöltött személyiségi vagy szerzői jogot sértő tartalmat eltávolítja, ha ez az állapot jogszerűen nem orvosolható.

 

Hatályos jogszabályok

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye:

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

1. § (3) A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg.

4. § (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző).

12. § (1) A szerzőt megilleti a jog, hogy művén (…) szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog]

(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.

(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.