Sárospataki Fűzetek [füzetek]

Protestáns és tudományos folyóirat

Egyház és nevelés, tudomány és irodalom körében

szöveg

1861. 5. évfolyam március

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
Tanuság az idő jelenségeiből az egyház érdekében. Homokalföldi 2;
A legközelebbi mult és hatása , Dr. Heiszler József 40;
Egyháztörténelmi források a debreceni egyházmegye levéltárából. Révész Imre 48;
Vallásügyi tárgyalások az 1830-40. évi országgyűlésen. Bodon Ábrahám 358;
Közlemény a helv. hitv. dunamelléki egyházkerülethez tartozó solti egyházmegye jegyzőkönyvéből. Szász Károly 58;
Reformáta és lutherána egyház elnevezés története. Szabó Károly 97;
Miskolci István esperes levele Bocskai Istvánhoz. Hegedűs László 182;
Filó L. előterjesztése az idegen egyházak genfi bizotmányában a protestáns diasporákról Moldva és Oláhországban 190,
Perényi Gábor Végrendelete. Szilágyi Sándor 355,
Filó Lajos tudósítása Genfből 376,
Szabadság, egyenlőség , testvériség. Kolos Dániel 387,
A magyar szentegyház viszonya a római kuriához a reformációig. Pálkövi Antal 401,481, 815,892,
A keresztyénség az unió szempontjából Dr. Heiszler József 422;
Beythe Andrésnak Reczes, Thokoics, és Klaszekovics esperesekhez 1597-iki március 6-án írt levele Garádi 433;
Kanonika vizitáció pártoltatása Szatmár vármegyétől 1731 436,
Zoványi György szuperintendens körlevele 1730., melyben a prot. egyház ügyében Bécsbe küldött követek részére az ekklézsiákból segélygyüjtést rendel. 437;
Pótlék Szatmárnémeti történetéhez. Bartók Gábor 439;
Hit és okosság kell, hogy együtt legyenek a prot. keresztyénben. Varga Lajos 508;
Végh József levele Szentpéteri Sámuel espereshez. Adatul Végh János volt csehországi pap élet és korrajzához 525;
Bilkei Lipcsey Józsefnek az egyházi beligazgatásban akkoron ref. érvényé IV. tétele Gonda László 542.
Tájékozás a magyar egyházi átalakulás mezején a mohácsi harc előtt. Nagy József 577;
Adalék az unió vitály történetéhez. Szilágyi Sándor 616;
A solti ev.ref. egyházmegye körirata az egyházi tisztujitás ügyében 666,
A nápolyi gályákra itélt magyar protestáns papok apologiája Szilágyi István. Válasz A. J. 739;
A bázeli egyetem könyvtárából. Zsindely István 838,
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület felirata 1859 nov. 15 849;
Duae epistolae. Priot Suae Majestatis Mariae Theresiae ad- Fr- Barkóczy; altera archiepiscopi Barkóczy ad. M.T: Liechner Pál 922;
Vezérgondolatok egy jó anyanyelvi olvasókönyv szerkesztéséről a magyar gimnáziumok számára Szilágyi István 12;
; Kalászat az ó szövetségi szentköltészet mezőin. Gonda L. 34;
Hétfőn reggeli és szombat esti énekek 38; Levéltöredék Kazinczy Ferenctől: Szentpéterváry Sámuel 70,
Birálat. Az eszmeelviség védelme 72;
A sárospataki képezde szellemi állásáról. Árvai József. 85
A sárospataki gimn. tanárok nyilatkozata az osztályrendszer időközbeni behozatala ellen 94;
Ének urvacsorájakor. Nemes Lajos 138;
A gimnázium-rendezés ügyében fenforgó kérdésekről . Imre Sándor 140;
Igazgatói jelentés a m. szigeti ref. gimnázium állásáról 1859-1860-ban, Szilágyi István. 162;
Ellenbírálat Filó Lajos pesti ref. tanár vallási egyesülés ideájára tett birálatára. Pap István 170;
A tiszáninneni ref. egyházkerületi küldöttség müködése Szent-Pál napkor Sárospatakon 184;
A gimnáziumi oktatásügy története, a magyarországi helv. hitvallásúaknál különös tekintettel a h.h. tanároknak Pesten 1860-ban tartott egyetemes értekezletére . Szilágyi I. 193;
Ének urvacsorájakor. ZS. I. 352; Halotti Ének. Átányi Titusz 354;
Gamáliel. Gonda László 430; Egy szó az eszmeelviséghez. Szalai István 455;
Hivatalos előterjesztés a miskolci h.h. szentegyház tanintézeteinek 1859-60. tanévi állásáról 463;
Szent lant. Szász Károly 522;
Ima hazámért . Filep Mihály 523; Kápláni vizsgálatkor. Szabó János 524;
A dunamelléki helv. hitv. egyházkerület felirata az iskolai ügyben 1858 537;
Sárospataki természetrajz ismertetése 575;
Rienzi: Ladányi Gedeon 589; Megátkozott figefa. Farkas Ferenc 610; Alkalmi énekek. Kereszteléshez. Urvacsorájához. Halotti Ének iskolás gyermek felett. Átányi Titusz 612;
Közigazgatói előadás a sárospataki ref. főiskola kül- és belállapotairól az 1860-1 iskolai év végén 636;
Adatok az északamerikai államok iskoláinak rövid ismertetéséhez. Kun Pál 646;
Rövid válasz az „egy szóra”. Peti József 653;
Birálatok. Jerémiás siralmai.
A szentföld. Kentron 665; A nagy filozof Verulami Bacon, Maculay által jellemezve. Könyves Tóth Mihály 681, 777, 873;
Birálatok. Lybanon és Románia. Harmadfél század után első templomi beszéd Egerben. Konfirmációra először készítő rövid vallásos oktatás. A szenttörténetek rövid summája. Baló Benjámin. 763;
A természettan alapvonalai X2-2x 771;
Halotti Énekek. Átányi Titusz 835;
A gazdag ifju. Gonda László 837;
A szatmár-németii gimnázium legujabb eseménye. Bartók Gábor 861;
Birálat. Nőitan. Kiskun-Halas története. Baló Benjámin 868.
Utirajzok. Irta Zombori Gedő 955;
Az olvasóhoz. Erdélyi János. Hegedűs László. 1;
Előfizetési felhivás a Sárospataki Füzetek ötödik évfolyamára Antalfi János 95;
A sárospataki ref. főiskolára tett kegyes alapítványok jegyzéke 383, 679;
A tiszáninneni egyházkerület tavaszi közgyűlése 473;
A chinai vallásrendszerek. Tomori Sándor 551, 937;
Vegyes hirek 576, 675, 775, 872, 959;
Gyászbeszéd gr. Teleki László felett. Dr. Heiszler József. 753;
Báró Vay Miklós egyházkerületi főgondnok megnyitó beszéde a szántói egyházkerületi gyűlésen 773;
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Antalfi János, szerk.
kiadó Forester R., Református Főiskola
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sárospatak
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Miskolc
létrehozás dátuma 1861-01-01
időbeli vonatkozás 1861
Jellemzők
hordozó papír
méret 96 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár