Sárospataki Fűzetek [füzetek]

Protestáns és tudományos folyóirat

Egyház és nevelés, tudomány és irodalom körében

szöveg

1862. 6. évfolyam 1/16

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
Révész Imre: A magyar prot. egyház szabadságának védelme, némely tekintélyes német tudósok megtámadásai ellen 101;
Bodon Ábrahám: Vallásügyi tárgyalások az 1840. évi országgyűlésen 201;
Szél Farkas: A h. m. vásárhelyi ref. ó templom építése 85.;
Kentron: Elmélkedés 1862. év elején 96.;
Futó Mihály: A h. m. vásárhelyi ref. egyház és iskola története 178;
Vasváry Károly: Blasek Mihály két levele 196., Kun Sándor levele, Vasvári Benjáminhoz 200;
Peti József: Vezéreszmék Jézus halálának jelentőségéről 393;
Dienes Balázs: Géresi egyház folyamodványa sat. 340
; Lévai József: Történelmi apróságok 346;
Nagy József: Elvek harca a keresztyén egyház terén 400;
Barna József: Protestatio ecclesiae helv confessions B. Kereszturiensis 441.;
Hegedűs László: Az 1648-iki tanrendszer 445.;
Lichner Pál: Bethlen Gábor fejedelem néhány levele 449.;
Szeremlei József: Közlemények a heidelbergi egyetem és könyvtára történetéből 556.;
Révész Imre: Egyháztörténelmi források a debreceni egyházmegye levéltárából 537.;
Szilágyi Sándor: Adalék a Tolnai per történetéhez 540.;
Dienes Balázs: Néhány levél a XVII. századból 542.;
Erdélyi János: Pro memoria följegyzések 567.;
Szentpétery Sámuel: Kassai helvét seminarium examenére hivó levél 1667-ből 635.;
Fábián Mihály: Vezérelvek a biblia történetének, mint az isteni kijelentés történelmének tanításában 689.;
Pápay Imre: Zánchi Jeromós 883.;
Szél Farkas: H. m vásárhelyi anyakönyvi följegyzések 756.;
Lévai József: Küzdelem az angol prot. egyházban 785.;
Kovács János: Egy francia szocialista bölcsész nézete az evangyéliomokról 797.;
Dienes B.: Néhány okmány a XVII. és XVIII. századból 820.;
Nagy József: A keresztyén kijelentés 873.;
Szél Kálmán: A magyarhoni h. h. egyházra vonatkozó egyes adatok a genfi papi testület jegyzőkönyvéből 922.;
Batizfalvi István: Az oktatási mód lényegesebb alapelvei 40.;
Filep Mihály: Jézus lelke 49.;
A sárospataki főiskola beigazgatása 86.;
A sárospataki jogakadémia terve 89.;
Magyarország története Népiskolák és algimnázium számára Bírálta Baló Bénjámin 93.;
Fábián Mihály: Szokrates jellem életrajza 51.;
Finkei Pál: Somosi István tanár emlékezete 66.;
Zsindely István mértana X2=2X 277.;
Baló Bénjamin: Dr. Csécsi Imre természetrajza 280.;
Ivánka Sámuel: Kérelem sz költészeti íróinkhoz 282.;
Iskolai hírek Poroszország, Bajorország, Lipcse, Gotha, Hessen-Darmstadt, Olaszország, Svédország, Bécs, Franciaország, Oroszország, Hannover, Gera, Zürich, Würtemberg, Manheim, Sz. L. 285, 594, 782;
A Sárospataki Főiskola tanterve 289.;
Zombori Gedő: Kant élete, szokásai, tanári pályája és környezete 321.;
Farkas Ferenc: Jézus és a két lator 339.;
Szász Károly: A nyomorúságok árvizei K. D. 387;
A magántanítás ügye a sárospataki reform főiskolában 390.;
Filep Mihály: Dálnoki Sámuel hattyúéneke 440.;
Bartók Gábor: Feleletek néhány fel nem tett kérdésre a szatmárnémeti ref. középtanoda ügyében 471.;
Rapport sur l’Eglise de Hongrie sat par Lous Filó 480.;
Lelkészi vizsga rendje és módja, a tiszáninneni reform. egyházkerületben 864.;
Pálkövi Antal: Rövid átnézése az összes irodalom hatásának a politikai állam élet átalakulására a XVIII. század utófelében 489.;
Bihari Imre: Macaulay beszéde 528.;
Átányi Titusz: Ének Szülésben elhalt ifju nő felett 536.;
Bartók Gábor: Kölcsey-ünnepély Szatmárt 568.;
Sárospataki görög, latin nyelvtan Latin-magyar és magyar-latin forditási példák 581.;
Zombori Gedő: Úti rajzok 587.;
Árvai J.: Ó és uj testamentomi szent történetek előadásában 592.;
Szeberényi Gyámintézet évkönyv 593.;
Zombori Gedő: Jakobi Frigyes Henrik 597.;
Átányi Titusz: Ének kettős gyermeke után hirtelen elhalt nő felett 634.;
A sárospataki evang. reform főiskola kormányzata tanulókat illető rendszabályok és fegyelmi törvények 637.;
Árvai J. Beszéd- és értelemgyakorlatok a szemléletes alapján 684.;
Éretsités Baló „Keresztyéntan” bevégzésről 685.;
Halotti énekek Finkei J. Orbán Szivos M. Komjáthi F. Váradi G. 753.;
Emlékbeszéd Ragályi Károly gyászünnepélyén Heiszler József 759.;
Evangelische Padagogik von Palmer Bihari Imre 769.;
Szózat a Beleznay- növelde ügyében Báró Vay Miklós 779. Gyászének 819.;
Nagy László Beszéde és értelemgyakorlatok 866.;
Filep Mihály: Tűrő ember éneke 921.;
Orbán József: Révész Dévári Biró Mátyás életrajza 945.;
A reform. egyetemes tanügyi bizottmány értekezlete 1862. év novemb. 948.;
Vegyes hírek 287. 483. 687. 784.;
Hirdetmény a Glósius Sámuel és Dániel alapítványbeli ösztöndíjakra 391.;
Tomori Sándor: A chinai vallásrendszerek 355.;
Bartók Gábor: Két kérés a prot. hívekhez 380.;
Ivánka Sámuel: Figyelmeztetésül az énektár ügyében 596.;
Tomori Sándor: A bramán vagy hindu vallásrendszer 832.;
Előfizetési felhívás Arany János Koszoru című lapjára 867.;
Előfizetési felhívás a Sárospataki Fűzetek hetedik évfolyamára 871.
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Antalfi János, szerk.
kiadó Forester R., Református Főiskola
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sárospatak
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Miskolc
létrehozás dátuma 1862-01-01
időbeli vonatkozás 1862
Jellemzők
hordozó papír
méret 54 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár