"A Magyar Nyelv Könyve A Magyar Nyelv Multja és Jelene Helyes Magyarság"

szöveg

" A magyar nyelv iránt komolyan érdeklődő művelt közönségnek szántam ezt a könyvet. Az volt a célom, hogy világossá tegyem az olvasó előtt a magyar nyelv szerkezetét és tudatosság helyes használatát. " (1943. november hó. Balassa József)

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy alany; alanyi ragozás; alapító tagok; alaptörvények; állítmány; analógia törvénye (hasonlóság); babonák; barokk (művészeti stílus); beszéd (élő nyelv); beszéd egységek; beszéd tagolódás; beszédhangok; beszédhibák; beszédkészség; beszédmód; beszédrészek; beszédstílus; csoportnyelvek; eufeizmus (szépítő kifejezés); finnugor nyelv; fogalommagyarázatok; főnév; hang kiejtés; hanghordozás; hangilleszkedés; hangképzés; hangképző szervek; hanglejtés; hangrend; hangrendszer; hangsúly; hangutánzás; hangzóilleszkedés; hasonlatok; határozók; határozószó; helyesírási szabályzatok; honfoglalás (896); idegen nyelvek; idegen szavak; ige; igealakok; igefajták; igeidők; igeképzés; igekötők; igemódok; igenév; igenévi szerkezet; igeragozás; indulatszó; írásfajták; írásmódok; irodalmi művek; írói nyelvek; írók; jelentésváltozás; jelzők; jövevényszavak; kódexek; költészet; költői nyelv; könyvnyomtatás; kötőszó; köznyelv; magánhangzó illeszkedés; magánhangzók; magyar abc; magyar irodalom; magyar nemzet; magyar nyelv; magyar tájak; magyarság; mássalhangzó hasonulás; mássalhangzók; mellékmondatok; melléknév; mellérendelő kapcsolat; módosító javaslatok; mondatfajták; mondatrészek; mondatsorok; mondatszerkesztés; mutatószó; műveltség; néphit; névelő; névmás; névragok; névszó; névszóképzés; névutó; nyelv (emberi szerv); nyelvátalakulás; nyelvcsaládok; nyelvérzék; nyelvészek; nyelvfejlődés; nyelvhelyesség; nyelvi alakok; nyelvi kifejezések; nyelvi sajátosságok (pl hangtani, alaktani); nyelvi változások; nyelvjárások; nyelvrokonság; nyelvszerkezet; nyelvtani alakok; nyelvtani hibák; nyelvtani rendszerek; nyelvtani részek (hangtan, szótan, mondattan); nyelvtanulás; nyelvtörténet; nyelvtudomány; nyelvújítás; összefüggő beszéd; prózai művek; reformáció (XVI. sz.); rokonhangzású szavak; rokonjelentésű szavak (szinonímák); rokonsági rendszerek; rovásírás; szakvélemények; számnév; személynevek; személyragok; szépirodalom; szláv nyelv; szóalkotás; szófajok; szóképzés; szókészlet; szókincs; szólások; szóösszetétel; szóragozás; szórendek; szótagok; szótan; szótárak; tájnyelvek; tájszavak; tárgy; tárgyas ragozás; tartalomjegyzékek; tudósok; újítások; változás (filozófiai fogalom); versek; világnyelvek;
tárgy Magyar Nyelv Szótára (könyv); Biblia (könyv); Magyar Nyelvőr (folyóirat); Szépirodalmi Figyelő (újság); Arany János (1817-1882) (költő); Balassa József (1864-1945) (nyelvész, tanár); Hess András (könyvnyomtató); Heyden Sebald (könyvnyomtató); Jósika Miklós (1794-1865) (író, újságíró); Károli Gáspár (1529-1591) (református lelkipásztor, esperes); Kazinczy Ferenc (1759-1831) (nyelvújító); Szarvas Gábor (1832-1895) (nyelvész); Révai Miklós (1750-1807) (nyelvész, egyetemi tanár); Simonyi Zsigmond (1853-1919) (nyelvtudós); Kazinczy Ferenc (1759-1831) (nyelvújító); Brassai Sámuel (1797-1897) (nyelvész, tudós); Magyar Tudományos Akadémia (1830-) (Budapest); MTA (1830-) (Budapest);
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Balassa József (1864-1945) (nyelvész, tanár)
kiadó "Dante Könyvkiadó (Budapest) Otthon-nyomda (Budapest)"
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest (Magyarország)
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
dátum 1943-01-01
időbeli vonatkozás 1832; 1861; 1872; 1943
Jellemzők
hordozó papír
méret 469 oldal; 12x19 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Ismeretlen Jogtulajdonos
Forrás, azonosítók
forrás ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény