Kapcsolat a szellemvilággal

Törvényei és céljai

Egy katolikus pap élményei

szöveg

JOHANNES GREBER Johannes Greber 1874 május 2-án a Bernkastel körzetébe tartozó Wenigerathban született. 1900-ban, miután tanulmányait Trierben befejezte, pappá szentelték. Felkenetése után nem sokkal a Hunsrücki gyülekezetbe került. Az itt élő lakosság szegény volt. Szinte mindannyian kisparasztok voltak. Maga a föld is elég használhatatlan volt. Ezen emberek közül igen sokan szenvedtek tuberkolózisban, és nyomorúságukat még az is növelte, hogy szinte teljesen gondozás nélkül maradtak. A legközelebbi orvos 40 kilométerre lakott. Greber tisztelendő felismerte ezen emberek szenvedéseit és együttérzett velük. Rövid idő alatt egy önsegélyező rendszert sikerült kiépítenie. Fölvéve a kapcsolatot a környező városok kórházaival, egyházközsége számára ápolónők képzését szorgalmazta (gyorsított tanfolyam). A kiképzés után lehetőség nyílott arra, hogy a község betegei gondozást és ápolást kapjanak. Viszont az orvosi segítség szinte teljesen lehetetlen volt. Greber tisztelendő igen jól kiismerte magát a természetes gyógymódokban és alkalmazásukban. Az újonnan kiképzett nővérek készségesen segítettek embertársaikon. Ő maga is állandóan látogatta a betegeket. Kezet fogott a betegekkel, s annak megállapítására, hogy van-e lázuk, rátette kezét a homlokukra. Gyógyító erőről ekkor még nem volt tudomása. Mégis egy csendes imával kérte az Urat: "Gyógyítsd meg a betegeket. " A legnagyobb csodálkozására állapította meg, hogy az emberek jobb állapotnak örvendtek látogatása végén, mint az elején. Nem volt a napnak olyan órája, amely ne lett volna alkalmas számára a betegek látogatására. A neki adatott nagy feladatok egyikének tekintette a szükséget szenvedő betegekről való gondoskodást és bátorításukat. Pár év múlva az egykor úgy elterjedt tuberkolózis egyházközségéből teljesen eltűnt. Greber Johannes tisztelendő ily módon nagy segítséget jelentett községének és a környéken fekvő falvaknak. Szinte minden problémás helyzetben, még jogi kérdésben is hozzá fordultak, s ő mindig készségesen segített embertársai gondjainak megoldásában. Még az állatok: tehén vagy borjú betegségénél is őt hívták, s a gyógyulás az ő esetükben sem maradt el. Mindez egyértelműen arra utal, hogy felülről kapta az inspirációt. 1914-ben, amikor a harangok mozgósításra szólítottak fel, igen gondterhelt és nyugtalan volt. Azokban a pillanatokban látott egy víziót. Mint egy film pergett le előtte: éhező gyermekek ezrei. Egy kéz, melynek ujja a sok gyermekre mutetott és egy hang, mely azt mondta: "Ez a te munkád." E látomást csak évekkel később értette meg, amikor Németországban dühöngött az éhezés. Egyre kevesebb lett az élelmiszer még a mezőgazdasági településeken is. És hamarosan meglátta a valóságban is az éhező gyermekeket. Napról napra rosszabbodott a helyzet. Kereste a segítség módját, és arra az elhatározásra jutott, hogy az éhező gyermekeket Hollandiába kell küldeni. Ott nem volt éhinség. Következő lépésként tájékoztatta tervéről egyháza püspökét. A püspök a tervet kivihetetlennek tartotta és elutasította. Greber azonnal kilincselt tovább és a legközelebb eső város hivatalaiban próbált segítségre találni, eredmény nélkül. Utoljára az országos hatóságoknál kopogtatott, mindhiába. Azt mondták, tervei utópiák. Nagyon csalódottnak érezte magát az elutasítások miatt, de a harcot nem adta fel. Azonnal Hollandiába utazott, hogy erről a dologról az ott lévő különböző keresztény egyházakkal és egy rabbival beszéljen. E rabbi azonnal biztosította segítségéről, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Megígérte, hogy 25 gyermeknek egyházközségében gondját viseli. Ezzel az első sikerrel tért vissza a két először meglátogatott evangélikus és katolikus papokhoz. Ahogy a katolikus pap meghallotta, hogy a rabbi 25 gyermeket felvesz, rögtön készségesnek mutatkozott 50 gyermek gondozására. Ezzel a második beleegyezéssel fordult aztán az evangélikus lelkészhez, ahol szintén 50 gyermekre kapott ígéretet. Megvolt a kezdeti siker. Greber boldogan tért vissza hazájába. A környező helységekből kikereste a legjobban rászoruló 125 gyermeket és Hollandiába szállította őket. Egyházi hovatartozás nem játszott szerepet a kiválasztásnál. Az érkező gyermekeket papok, lelkészek, rabbik valamint jövendőbeli gondozószüleik várták Hollandia különböző pályaudvarain. Az első gyermekszállítmány megérkezése után sok másik család is készségesnek mutatkozott újabb rászorulók fogadására. És ez így zajlott a továbbiakban megszakítás nélkül. Valamivel több mint két év alatt az emberiség e segítője sajátkezűleg több mint 14.700 éhező gyermeket segített Hollandiába. A háború után, 1918-ban ő még mindig embertársai megsegítésén fáradozott. Már a hárború befejezése előtt, másoknak példamutató módon, Segítő Szövetséget alapított. Minden szabadidejét erre a munkára fordította. 1923 késő nyarán egy idegen ember kereste fel őt a Szövetség irodájában. Egy magán-istentiszteletre szerette volna meghívni őt. A kezdeti habozás után hagyta magát rábeszélni és elment azért, hogy az egész dolgot, mint valami visszásságot leleplezze. Azonban az ott hallottak nem egyeztek semmiféle világi nézettel. Isten egy küldötte szólt hozzá, megmagyarázva Jézus valódi tanításait, és azoknak az idők folyamán az emberek által elkövetett hamisításait. Mindannak alátámasztására, hogy az ott elhangzottak a legnagyobb fontossággal bírnak, számtalan bizonyítékot kapott. Az Isten küldöttte által mondott minden szót azonnal gyorsírással rögzített a későbbi vizsgálat céljából. E kinyilatkoztatások hatására Greber kivált az egyházból és idejét a Szövetségnek szentelte. Négy év múlva kivándorolt Amerikába. Több imacsoportot alapított és ott is további bizonyítékokat kapott a korábbi kinyilatkoztatás helyességéről. Éveken keresztül tartott New Yorkban és szűkebb környezetében Teaneck, N. J.-ben gyógyító istentiszteleteket. Isten által megszámlálhatatlan csodálatos gyógyításnak lehetett eszköze. Vakok gyógyultak meg kézrátétel és imádság által. Ha mindezen gyógyulásokat lejegyeznénk, egy könyvet állíthatnánk össze belőle. Szabad idejében fogalmazta meg a : "Kapcsolat a szellemvilággal" című könyvét, ami azokat a kijelentéseket tartalmazza, amelyeket Isten küldötte tett. Később lefordította az Újszövetséget azon régi görög szövegek alapján, amelyeket a múzeumoktól kivételesen kölcsönöztek ki számára. Minden helytelen részre Isten küldöttei hívták fel a figyelmét, hogy azokat korrigálhassa. 1944 március 31-én, félórával a New Yorkban megtartott leghosszabb prédikációja után, teljesen váratlanul távozott ebből a Világból. Az ő földi missziójának célja az volt, hogy a tévelygő emberiségnek az igazság útját megmutassa, s ezzel Istenhez közelebb vigye őket.

Cím(ek), nyelv
része Bors-Honty művészeti könyvtár
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Kapcsolat a szellemvilággal
tárgy Törvényei és céljai
tárgy Egy katolikus pap élményei
tárgy Johannes Greber
tárgy könyv
tartalomjegyzék
1. Bevezető
Spiritizmus a nyilvánosság véleményének tükrében - Egyház - Biblia.
A könyv indítéka és célja. - Megítélésének előfeltételei.
ELSŐ RÉSZ
SZEMÉLYES ÉLMÉNYEK A SZELLEMI KINYILATKOZTATÁS TERÜLETÉN
2. ELSŐ LÉPÉSEM A SZELLEMI VILÁGGAL VALÓ KAPCSOLAT MEGTEREMTÉSÉHEZ
3. Felkérés a szellemi kinyilatkoztatások vizsgálatára
4. Tétovázásom
5. Belegyezésem
6. Az első ülés
7. Egy meglepő kinyilatkoztatás
8. A DÖNTÉS
9. A bibliai szellemkapcsolatokról szóló tanítás
10. Vizsgáld meg!
11. Döntésem
12. AZ IGAZSÁG BIZONYÍTÁSA
13. Otthoni élmények
14. Séta a templomon keresztül egy médium kiséretében
15. Egy spiritiszta szerzetes
16. Bizonyosság az ügyemben tett előrejelzésről
17. Egy médium közleményei a vasúti kocsiban
18. Egy ismeretlen által küldött fontos irat
19. Amerikai élmények
20. Barátom halálának előrejelzése és bekövetkezése
21. Egyiptomi sírok
22. Az élmények értékelése
MÁSODIK RÉSZ
A SZELLEMEK ÉS AZ ANYAGI TEREMTMÉNYEK KAPCSOLATÁNAK TÖRVÉNYEI
23. AZ ÓDERŐ (ÉLETERŐ) TÖRVÉNYE
24. Isten egész teremtésében ható törvényszerűségek
25. Az ód, mint szellemi életerő
26. Az anyag, mint összesűrűsödött ód
27. Az élőlények növekedése
28. Az égitestek ódkisugárzása
29. Az ód sűrűsödési folyamata
30. Az ód erősítése és gyengítése
31. Az ód gyógyító ereje
32. Az ód - aura
33. Az ódrezgés
34. Az ód, mint a testi érzékelés hordozója
35. Az ód szaga
36. Az ód a sors tükre
37. Az emberek életútja
38. Ód és tisztánlátás
39. Az ód színe
40. Az ód testformáló ereje
41. Az ódáradat, mint erőáram
42. Láthatatlan táplálékfelvétel (ódtáplálás)
43. A szellemkapcsolatokhoz szükséges ódforrás
44. Az ód felhasználásának fajtái a szellemkapcsolatoknál
45. Isten, mint az összes óderő forrása
46. AZ ÓDERŐ BIBLIAI FELHASZNÁLÁSA A SZELLEMI ÉRINTKEZÉSBEN
47. Az ód, mint láng és felhő
48. Az ód erőáramlása a Sínai hegyen
49. Ódfelhő az Újszövetségben
50. Az Ószövetség állatáldozatai, mint Isten kinyilatkozásának ódforrásai
51. A kinyilatkoztatás sátra az ódelőkészítés fényében
52. Az áldozatok fajtái
53. A MÉDIUMOK
54. Általános
55. Asztalmédiumok
56. Irómédiumok
57. Planchettamédiumok
58. A főpap mellvértje
59. Beszélőmédiumok
60. Apportmédiumok
61. Materializációs médiumok
62. Fizikai médiumok
63. Tisztánlátás, tisztánhallás és tisztánérzékelés
64. A MÉDIUMOK KÉPZÉSE
65. A mediális képzés célja
66. Az ód oldása és tisztítása
67. A médium saját szellemének elválása a testétől
68. A "spiritiszta ülés"
69. Spiritiszta egyházak
70. Spiritiszta magán Istentisztelet
71. Mely esetekben káros a spiritizmus?
72. MÉDIUMOK ÉS MÉDIUMISKOLÁK A BIBLIÁBAN
73. Általános
74. Igaz és hamis próféták
75. Ábrahám és Mózes, mint médium
76. Sámuel médiumiskolája
77. A médiumokra leselkedő veszélyek az Ószövetségben
78. Médiumképzés az ókorban
79. Az első keresztények médiumai
80. Pál apostol a szellemi találkozásról és médiumokról
81. ISTEN MEGKÉRDEZÉSE A SZENTÍRÁS JELENTÉSEI SZERINT
82. Isten népe Isten megkérdezését állandóan gyakorolta
83. Isten megkérdezése Mózes, Józsua és Dávid idejében
84. Isten válaszai
85. A HOLTAK MEGKÉRDEZÉSÉNEK BIBLIAI ÉRTELMEZÉSE
86. A "halál" és "halottak" fogalmak jelentése a Bibliában
87. Bálványimádás a holtak megkérdezése
88. Saul és az endori halottidéző nő
HARMADIK RÉSZ
SZELLEMI KAPCSOLAT AZ APOSTOLOK UTÁNI IDŐSZAKBAN ÉS A MAI IDŐKBEN
89. Előzetes megjegyzés
90. SZELLEMI TALÁLKOZÁSOK AZ APOSTOLOK UTÁNI IDŐBEN
91. Démonok megnyilatkozásai a pogányok bálványimádása közben
92. Beszélő bálványképek
93. Isten szellemeinek hatása
94. A keresztény médiumok transzállapota
95. A szellemek megkülönböztetése
96. Az akkori médiumok tisztánlátása és tisztánhallása
97. Az akkori médiumok kiképzése
98. A későbbi "Egyház" megtiltja a szellemi kapcsolatot
99. A SZELLEMEK HATÁSA EGY EVANGÉLIKUS ÉS EGY KATOLIKUS PAP ÉLETÉBEN A 19. SZÁZADBAN
100. Blumhardt evangélikus pap élményei
101. Vianey katolikus pap élményei
102. A SPIRITIZMUS A MAI TUDOMÁNY FÉNYÉBEN
103. Előzetes megjegyzések
104. Kluski médium Varsóból
105. A Kluski médiumnál előforduló jelenségek
106. A tények magyarázata
107. Mirabelli médium Brazíliából
108. Mirabelli mint beszéd- és írómédium
109. Mirabelli mint fizikai médium
110. Mirabelli mint materializációs médium
111. A jelenségek magyarázata
112. Tisztánlátás egy halottas ágynál
113. A tisztánlátás különleges esetei és magyarázatuk
NEGYEDIK RÉSZ
A JÓ SZELLEMVILÁG KINYILATKOZTATÁSAI VALLÁSI KÉRDÉSEKRŐL
114. Előszó
115. ISTEN
116. Isten személyisége
117. Isten jelenléte egyidejűleg mindenütt
118. Isten tudásáról
119. A vallások tévedései Istenről
120. ISTEN TEREMTMÉNYEI ÉS SORSUK
121. A szellemi teremtés
122. A teremtett szellemek egysége
123. A szellemvilág egy részének bukása
124. Az elbukottak büntetése
125. A Paradicsom, mint szellemi szféra
126. A szellemek próbája a Paradicsomban
127. Döntésük és annak következményei
128. ISTEN MEGVÁLTÁSI TERVE
129. Az elbukott szellemek felemelkedésére szolgáló javító szférák
130. A Biblia meghamisított teremtéstörténete
131. Az igazság az első emberpár teremtéséről
132. Az emberi faj szaporodása
133. A megváltás után létrehozott javítási szférák
134. A bukott szellemvilág kiszabadítása egy Megváltó által
135. KRISZTUS ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA
136. A Krisztus-kérdés szerepe életemben
137. Krisztus, mint az első emberi faj vezetője
138. Krisztus, mint az özönvíz utáni emberiség vezetője
139. Izráel, mint az Istenhit hordozója
140. Jézus emberi születése
141. Jézus anyja
142. Jézus testvérei
143. Jézus gyermekkora
144. Jézus emberi gyengeségei
145. Jézus először ismeri fel Istenfiúságát
146. Jézus próbája a sivatagban
147. Jézus feladata
148. Krisztus nem Isten, hanem Isten küldötte
149. Krisztus megítélése környezete szemében
150. Kriszus összeköttetése a szellemvilággal
151. Isten korábbi küldöttei és a szellemvilág
152. Krisztus szenvedésének jelentősége a megváltásban
153. Krisztus szenvedésének utolsó órái
154. Jézus anyja nem volt jelen a keresztrefeszítésnél
155. A halottak nem jöttek ki sírjaikból a pénteki megfeszítéskor
156. Krisztus alászállása a poklokra és győzelme
157. A megváltottak visszavezető útja Istenhez
158. KRISZTUS TANÍTÁSA ÉS A MAI KERESZTÉNYSÉG
159. Isten szellemvilága, mint az igazság forrása
160. A mai kereszténység már nem rendelkezik ezzel a forrással
161. Ennek következményei a tévedések
162. Nem létezik a pápai tévedhetetlenség, mint az igazság forrása
163. Nem létezik három személyiségű Isten
164. Hamisítások a Bibliában
165. Minden visszatér újból Istenhez
166. Nincs örök pokol
167. Az emberi szellem eredete és az eredendő bűn
168. A bűn fogalma
169. A holtak feltámadása nem a testek feltámadását jelenti
170. A keresztelés jelentősége
171. A Szellem leszállása (bérmálás)
172. Az oltáriszentség jelentősége
173. Bűnbánat - gyónás - feloldozás
174. Bűnbánati gyakorlatok - nőtlenség
175. Szegénység - a szüzesség, mint cölibátus - a feljebbvalók iránti engedelmesség, mint a tökéletesség ideája
176. Búcsú - szentek - szentek tisztelete
177. A betegkenet jelentősége (utolsó kenet)
178. Az első, és a mai kereszténység papsága
179. ZÁRSZÓ
A szokás hatalma - A megszokás, mint az igazság legnagyobb ellensége - Az igazság saját megtapasztalása - Az ok-okozat törvénye, mint a spiritizmus vizsgálatának alapja
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Johannes Greber
kiadó Greber Kör
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Pécs
térbeli vonatkozás Pécs
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Kaposvár
dátum 1991-01-01
időbeli vonatkozás 1991
Jellemzők
hordozó papír
méret 430 p
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Együd Árpád Kulturális Központ
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás http://egyud.kaposvar.hu/
leltári szám/regisztrációs szám BHMK.0177