Virágkor és hanyatlás 1440–1711

Magyarok Európában 2.

szöveg

Vajon lehetséges-e ideológiai-politikai előírások és propaganda nélkül nemzeti történeti szintézist írni? Vajon milyen az a nemzeti történelem, amelyik nem a közjogi, párt- és államhatalom alakulására, vagy éppen az osztályharcos szemléletre építi a múltat? Egyáltalán lehet-e másként írni és beszélni a múltról, mint ahogy ezt addig tettük? Annak a harmadfél évszázadnak a története, melyben a magyarság sorsát részben a török fenyegetés, részben az akkori világ két legerősebb birodalma - a török és Habsburg - közé szorultsága határozta meg, különösen alkalmas a kérdések megválaszolására. A szerző az eseménymenetet követve részletesen elemzi és bemutatja a demográfiai, etnikai, gazdasági és társadalmi fejlődést. S mindezt a megszokottól eltérően: a fejlődés nemzetközi összefüggésének hátterével időrendi helyükön ismerteti a település- és népességtörténetek etnikai, gazdasági és társadalmi fejleményeit. A szerző célja, hogy az eddig szétválasztott és elemekre bontott történelmet, az egykoron szétválaszthatatlanul együvé tartozó elemek egységét helyreállítsa. Így kerül először a magyar történetírás történetében méltó helyre az 1526 előtti török-magyar küzdelem, az Erdély-központúságú szemlélet helyett a királyi Magyarország és a Habsburg Birodalom, a törtök által megszállt terület jelentősége és annak török birodalmi háttere. Az időszak új szintézise mindezek mellett nagy hangsúlyt helyez a politikában a mindennapi történések, a hősök egyéni tulajdonságainak bemutatására, az események olvasmányos elbeszélésére.

Cím(ek), nyelv
része Bors-Honty művészeti könyvtár
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Virágkor és hanyatlás 1440–1711
tárgy Magyarok Európában 2.
tárgy Szakály Ferenc
tárgy könyv
tartalomjegyzék
1. Történelmi olvasókönyv négy kötetben (Előszó) (Glatz Ferenc)
2. Bevezető
3. EURÓPA: KILÁBALÓBAN A SZÉTTAGOLTSÁGBÓL (1450-1500)
Spanyol- és Franciaország egységesülése - A Habsburgok felemelkedése - Anglia és Itália - Egységkísérletek Közép- és Kelet-Európában - Az erősödő fejedelmi hatalom támaszai - A reneszánsz társadalmi szerepváltozatai - A reneszánsz irodalma és művészete - A török terjeszkedés és Európa
4. MAGYARORSZÁG A TÖRÖK TERJESZKEDÉS ÚTJÁBAN (1440-1456)
Hunyadi János útja a világhírnévig - Balkáni offenzívák - Két vészjósló vereség: Várna és Rigómező - A rendiség előretörése: Hunyadi kormányzósága - A nándorfehérvári diadal és árnyoldalai
5. MÁTYÁS KIRÁLY ERŐFESZÍTÉSEI A TÉRSÉG ÁTRENDEZÉSÉRE (1458-1490)
Egy keménykezű ifjú Magyarország trónján - A déli határvédelmi szervezet megerősítése: Mátyás török háborúi - A magyar külpolitika irányváltása: a cseh háborúk - Mátyás kísérletei a császári trón megszerzésére: osztrák háborúk - A mátyási külpolitika mozgatórugói - Gazdaság és társadalom - A törvények felett álló király - Reneszánsz udvar a "jeges Duna" partján
6. VÁLTOZÓ EURÓPA A TÁGULÓ VILÁG KÖZPONTJÁBAN (1500-1560)
A táguló világ: felfedezések és gyarmatosítások - Árforradalom, demográfiai robbanás, agrárkonjunktúra - Francia-Habsburg háború Itália birtokáért - V. Károly császár és a Német Birodalom - A reformáció irányzatai - Az ellenreformáció
7. A BUKÁS FELÉ TÁNTORGÓ MAGYARORSZÁG (1490-1526)
Magyarország a Habsburg és a Török Birodalom árnyékában - A magyar rendiség hatalomátvétele - Az 1514. évi parasztháború - Az első magyar végvárvonal széthullása - A mohácsi vereség és a kettős királyválasztás
8. MAGYARORSZÁG HÁROM RÉSZRE HULLÁSA
Kiútkezelés helyett úttévesztés - Buda és az ország középső része török megszállás alá kerül - Sikertelen újraegyesítési kísérlet. Az erdélyi fejedelemség kialakulása - Az 1566. évi szultáni támadás: a feldaraboltság állandósul - A királyi Magyarország berendezkedése - Az uralkodó és a rendek közti hatalommegosztás - Erős fejedelmi hatalom Erdélyben - A Török Birodalom legészakibb tartománya
9. ÚJ ÁLLAMFORMA SZÜLETÉSE EURÓPÁBAN (1560-1600)
Két tengeri ütközet tanulságai - "Vallásháború" Franciaországban - Németalföld szabadságharca a spanyolok ellen - Hollandia: az első polgári köztársaság - Reformáció, ellenreformáció, reneszánsz és barokk
10. ÖSSZETARTÓ ERŐK A SZÉTHULLOTT MAGYARORSZÁGON
A magyar gazdaság "húzóágazatai": a marhatenyésztés és a kereskedelem - A magyar parasztpolgárság öntudatosodása - A reformáció elterjedése és győzelme - A "reformáció jegyében": a 16. század művelődése
11. AZ ORSZÁG SORSA MEGPECSÉTELŐDIK. A "TIZENÖTÉVES HÁBORÚ" (1593-1606)
Kelet-közép-európai koalíció a török ellen - A "tizenötéves háború" katonai mérlege - A törökellenes külső és belső összefogás megbomlása - A Bocskai-felkelés: a magyar rendek első fegyveres mozgalma a Habsburgok ellen - A bécsi és a zsitvatoroki béke - A két "Magyarország" szerepe a magyar érdekek megvédelmezésében
12. FEGYVEREK KÖZÖTT "ÚJ" EURÓPA FORMÁLÓDIK (1600-1660)
A jövő mintája: Hollandia - Anglia és Hollandia tengereken túli térnyerése - Franciaország: az abszolutizmus mintaállama - Svédország felemelkedése, Oroszország hanyatlása - A "harmincéves háború" "cseh szakasza" - A "harmincéves háború" "dán" és "svéd" szakasza - A vesztfáliai békék - A skót Stuartok abszolutizmusa Angliában - Forradalom Angliában - Meghasonlás a királyellenes erők táborában - Cromwell Angliájának kül- és belpolitikája
13. A KÉT "MAGYARORSZÁG" MEGERŐSÖDÉSE (1606-1650)
Rendi előretörés a királyi Magyarországon - A magyarországiak beavatkozási kísérletei Erdélyben - Bethlen Gábor hadba lépése a cseh felkelők oldalán - Bethlen, az "országgyarapító" fejedelem - Utódlási problémák Bethlen halála után - I. Rákóczi György, a "bibliás, őrálló" fejedelem - A királyi Magyarország rendi kormányzata
14. A GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM VÁLTOZÁSAI A "MAGYAR ROMLÁSÁNAK SZÁZADÁBAN"
A település- és népességpusztulás kihatásai- Főurak, köznemesek, katonák és parasztok - Az erdélyi parasztság sajátos útja: a román betelepedés - Az erdélyi szászok - Az állami gazdaságpolitika változatai - Vázlat az életmód változásairól
15. ÚJ HATALMI RENDSZER EURÓPÁBAN (1650-1721)
Az európai politikai rendszer kérdőjelei - XIV. Lajos: Franciaország rövid hegemóniája - Restauráció és "dicsőséges forradalom" Angliában - Franciaország egész Európa ellen - A spanyol örökösödési háború - Oroszország és a Német Birodalom ébredése - Az északi háború
16. A HAGYOMÁNYOS HATALMI RENDSZER FELBOMLÁSA MAGYARORSZÁGON (1648-1683)
II. Rákóczi György lengyelországi hadjárata - Török támadás Erdély ellen - Az 1663-1664. évi Habsburg-török háború - A vasvári béke következményei - Bécs felfüggeszti a magyar alkotmányt - A bujdosók támadása; Erdély felértékelődése - Thököly Imre felső-magyarországi fejedelemsége
17. A TÖRÖK KIŰZÉSE MAGYARORSZÁGRÓL (1683-1699)
Török vereség Bécs alatt - Bécstől Belgrádig - Török erőfeszítések Magyarország visszavételére - A karlócai békekötés - Az abszolutizmus előretörése a magyar rendek rovására
18. A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC (1703-1711)
A szabadságharc első évei - A küzdelem fő hadszínterei - A szabadságharc összeomlásának okai - A szatmári békekötés
19. XVII. EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSE A 17. SZÁZADBAN
Az új gondolkodás alapvetése - A természettudományok rohamos fejlődése - Az irodalom fő irányzatai - A művészek - Az ellenreformáció előretörése Magyarországon - Az iskolaügy fejlődése - Tudomány, nyelvművelés, irodalom - A barokk térnyerése
20. Utóhang
21. Időrendi áttekintés
22. Személynévmutató
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
kiadó Háttér Lap- és Könyvkiadó
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Kaposvár
dátum 1990-01-01
időbeli vonatkozás 1990
Jellemzők
hordozó papír
méret 368 p
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Együd Árpád Kulturális Központ
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás http://egyud.kaposvar.hu/
leltári szám/regisztrációs szám BHMK.0349