vendégkönyv 2007.03.06.

szöveg

A kiállított anyag „gyűjteményessége” egyben az ízlésvilág differenciáltságát jelentette, s a feltárulkozó sokféleségben történő eligazodást egyszerű, de szakszerű szavakkal segítette Bakay Erzsébet iparművész, az Iparművészeti Egyetem ny. professzorának megnyitó előadása. A textíliák varázsa egy életre szóló elkötelezettséget jelent számomra – vallja Tóth Pálné. Munkáimmal az egyszerűségre törekszem, mely igazodik környezet-átalakításunk igényéhez. Mindez az arányok, színek és ritmusok révén jut kifejezésre. A textil műfaján belül a szövés áll hozzám legközelebb. Így az erdélyi szőttesek tervezésével és kivitelezésével foglalkozom. Alkotói munkám során figyelek a népi hagyományokra, amelyek karakterjegyeit továbbviszem, de kiegészítem azokat saját elképzeléseimmel. Munkáimmal közvetíteni szeretném a formálódó, élő népművészetet. A debreceni képzőművészeti kör (szabadiskola) létrehozásának gondolata a Magyar Művészek Szabadszervezete debreceni csoportjának egyik gyűlésén vetődött fel 1946-ban. A debreceni képzőművészek 1946 március 31-én alakították meg csoportjukat, az országos szervezet Képzőművészeti szakosztályának egyik vidéki egységeként. Dr. Asztalos Sándor művészettörténész megállapította, hogy a képzőművészeti kulturáltság területén súlyos hiányok mutatkoznak, melyeket a szabadművelődés igyekszik a lehetőségekhez mérten megszüntetni. A szabadiskola 1947 tavaszán kezdte meg működését. László Ákos grafikusművész 1940-ben született, budapesten. 1965-ben a kolozsvári Képzőművészeti Főiskola képgrafikusi szakán végzett, mesterei: Kádár Tibor és Feszt László. 1982-ben települt át Magyarországra, jelenleg Debrecenben él. háromszor a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alkotói ösztöndíját nyerte el, megyei szakszervezeti díjas, SZOT-ösztöndíjas, többszörös díjazottja, nívódíjasa a debreceni országos nyári és tavaszi, a megyei őszi tárlatoknak. 1963-tól vesz részt csoportos és egyéni, hazai és nemzetközi kiállításokon. Művei a XX. sz. végének karizmatikus üzenetei - megrendültségről, fájdalomról, reményről, szenvedésről, hiányérzetről tudósítanak. Grafikáiban a japán kalligráfia és a gesztusfestészet hatása érzékelhető. Sajátos sokszorosító technikája a linotípia. Lapjai expresszív, szürealista asszociációkat sugallanak sok konkrét figuratív utalással. A művész utolsó öt évében alkotott, akvarell technikával készült képeinek 55 darabját mutatja be. Nem kétséges, szerves részei ezek az életműnek, aki látta Bényi gyűjteményes kiállítását a Kölcseyben, igazolhatja: ugyanazok a sárgák, vörösek izzanak itt is, ugyanaz a lobogás, ugyanaz a nyugtalan, de teremteni kész lélek mozgatta a művész kezét ezeknek a műveknek alkotásakor is, mint a nagy olajképeknél. És ezek mégis mások. Mássá teszi őket, hogy pecsétet üt rájuk egy lezárt élet hitelessége, és a technika szabadabb, nyitottabb szépsége. Bényi Árpád élete is olyan volt, mint ezek a képek: lendületes, dinamikus, szárnyaló. Aki ilyen címeket ad munkáinak, mint: Tűz, Ragyogás, Szikrázás, Földindulás, abban nagy indulatok és érzelmek lobognak és a mi szerencsékre , ezeket alkotásaiban is kivetíti. A művész 60. születésnapja alkalmából rendezett kiállítás megnyitója: 2008. 03.11-én volt a DMK Belvárosi Galériában. Pikó Sándor, akit többek közt képzőművészeti alkotásairól ismernek Debrecenben. Pikó Sándor elmondta, hogy mit tanult a képtől, miközben festette és együtt örülünk a műnek, ha összeérnek a gondolatok, mert ilyenkor már ő is műélvező. Talán nem is kell kifejteni a gondolatot, hogy mi történik, amikor zenélek, akkor valóban együtt olvadunk föl abban a létben, amit sem lefesteni sem leírni nem lehet. Ilyenkor a lélek elhagyja a testet és a Teremtő Isten ölelésében feltöltődik és erőt gyűjt, hogy visszatérvén a test börtönébe, viselje sorsát, hogy legyen ereje alászállni, majd fölemelkedni egy új műben és magával hozni a mélyben botorkáló lelkeket, kik maguktól nem tudtak volna följönni a fényre, hogy éljenek. Debrecen testvérvárosában Paderborban működik az ott élő női művészek" Arbeitskreis Frauenkultur" elnevezésű csoportja, melynek többféle művészeti ág képviselői, elsősorban festők, szobrászok és írók a tagjai. A csoport céljául tűzte ki az együttműködést és kapcsolatépítést a hazai és külföldi női művészekkel. Ez a gondolat indította el a Bumeráng projektet, ami egy " utazó kiállítás", mely -menet közben alakuló sorrendben- áthalad az alábbi városokon.A művészeti túra 2008. februárjában Paderbornból indult. Az ottani női művészek 30 rajzot, festményt, költeményt és fotográfiát készítettek kimondottan erre az alkalomra. Az alkotások egy úgynevezett " művészeti dobozba" kerültek, amelyet tovább küldtek márciusban Boltonba. Innen egy újabb kiállítás után kerültek a művek Przemyslbe, ahonnan júniusban érkezett Debrecenbe a közel 100 alkotásra bővült művészeti csomag. Avantgárd újító törekvések és értékmentés, az alapvető emberi értékeké – emberségé, barátságé. A Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület ügyei ezek a kezdetektől, 1990-től. A társaság az elmúlt idők legnagyobb és legkomplexebb anyagát mutatta be 2008. július 4. és 30. között a DMK Belvárosi Galériájában. A tárlat címe Jelenlét: az egyesület ugyanis e témában kért műveket 40 tagjától. A tét: miként tud a művész ma – amikor a kultúra háttérbe szorul – alkotni, újítani, megmaradni, és kitartani az értékek mellett. Negyvenkét művész mutatkozott be az ország minden részéből, festők, grafikusok, szobrászok, fotó-, textil-, zománcművészek - köztük Csete György, az organikus építészet egyik hazai megteremtője –, Földi Péter és Makoldi Sándor festőművészek.

The material exhibited "a collection of population" also meant the tastes of differentiation, and orientation diversity in revealing a simple but professional artist Elizabeth's words helped Bakay, the University of Art and NY. opening lecture of the professor. The textiles charm of a lifetime commitment for me - says Pálné Toth. We keep it simple for my work, which is aligned with the needs of our environment transformed. This is expressed by the proportions, colors and rhythms. Within the genre of textile weaving is closest to me. Thus, the Transylvanian homespun design and execution of deal. I'm listening to the folk traditions in the creative process that will take units in character, but supplement them with your own elképzeléseimmel. I want my work to convey the evolving living folk art. The idea of ​​Debrecen art circle ( Free School ), creating one of the meetings of the Organization of Debrecen, Hungary Holiday Artists group arose in 1946. The artists in Debrecen on 31 March 1946 formed the group together , the national Fine Arts department at a provincial organization as a unit . Alexander noted art historian Dr. Joiner to refinement in the field of art there are serious deficiencies , which seeks to free education as much as possible to eliminate. The Free School began operations in the spring of 1947 . László Ákos graphic artist born in 1940 in Budapest. In 1965 he graduated from the Academy of Fine Arts in Cluj image graphic faculty of masters: Tibor Laszlo Kadar Festival. In 1982, he moved to Hungary, currently living in Debrecen.   three times the Foundation Culture of Debrecen creative scholarship awarded, union county winner, word, scholarship, multiple winner, Award prize at the national Debrecen spring and summer, autumn exhibition in the county.   From 1963 to participate in group and individual, national and international exhibitions. His works of the twentieth. Case. end of charismatic messages - megrendültségről, pain, hope, suffering, hiányérzetről reports to. The graphics of Japanese calligraphy and painting visible in the gesture. Specific technique for duplicating linotípia. Cards expressive, szürealista associations suggest a lot of concrete figurative reference. The artist created the last five years , watercolor technique presents images of 55 pieces . There is no doubt an integral part of these life- work , who saw the issue Bényi collection of KÖLCSEY , certify : the same yellow and red glow here, too , the same flare , the same restless , but now ready soul moved by the artist 's hand these plants when painting is such as large oil pictures. And yet these people . Makes them different to beat them in a sealed seal life credibility , and technology freer , more open beauty. Arpad Bényi his life was like in these pictures : energetic, dynamic soaring . Someone who will work with titles such as: fire , brilliance , sparks, earthquake, in great fluttering of emotions and passions and our unfourtunatelly , these are the works of the projector. The Artist's 60 anniversary exhibition opening of 2008. 3:11-I was the DMK Downtown Gallery. Piko Alexander, who is known for fine art including Debrecen. Alexander Piko said that what you learned in the image, while he painted and we are pleased with the work, if the ideas come together, 'cause she's also enjoying the work. Maybe you do not even have to deal with the idea that what happens when you play music, you can actually dunk trimmed up together in this existence, you can not describe what not to paint. In this case, the soul leaves the body and the Creator God embrace charged and gather strength to returning to the body's prison, bear's fate to be the power descend, and to rise to a new station and bring your deep doddering souls who themselves have not been able to följönni the light to live. Debrecen sister city of Paderborn working group "Arbeitskreis Frauenkultur" the local female artists, with many representatives of the arts, especially painters, sculptors and writers are members. The group set itself the goal of the collaboration and networking of women's domestic and foreign artists. This idea was launched by the Boomerang Project, which is a "traveling exhibition," which, during the inaugural train passes through the following sequence-városokon.A art tour of 2008. Paderborn was launched in February. 30 of the local women artists drawing, painting, poems and photographs created specifically for the occasion. The works have been called an "art box", which was sent on March Bolton. From the works of Przemysl were after a new exhibition, which arrived in Debrecen in June increased by almost 100 works of art package. Avant-garde, innovative and salvage efforts, the basic human values ​​- humanity, friendship. The Kapos Art of Fine and Applied Arts Association affairs these from the beginning, in 1990. The company unveiled the largest and most complex material in the last days of 2008. July 4th 30 between the DMK Downtown Gallery. The exhibition title Presence: the association is the same for members of 40 works on this topic. At stake: how can the artist today - when the culture remains in the background - to create, renew, persist and persevere in the values. Forty-two debut artists from all over, painters, graphic artists, sculptors and photographers, textile, enamel artists in the country - including György Csete, the creator of one of the domestic organic architecture - Ground and Peter Alexander Makoldi painters.

Cím(ek), nyelv
kapcsolat http://benyiarpad.gportal.hu/gindex.php?pg=25861436
kapcsolat http://portal.debrecen.hu/kultura/kulturalishirek/orgmuv_kulturalishirek.html
kapcsolat http://debrecen-portal.hu/cikkek/pik%C3%B3-s%C3%A1ndor-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa
tartalmazza nem releváns
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Vendégkönyv 2007-2008
felhasználói címke organikus művészet kiállítás 2008.09.15.
Kapos Art Képző és Iparművészeti Egyesület kiállítása
Művésznők Alkotásai Testvérvárosokból 2008.06.10.kiállítás
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola végzős szakképzőseinek FÚZIÓ c.vizsgakiállítása
Gönczy Pál Általános Iskola értékek és élmények kiállítása 2008 05. 06.
Dr. Kövér József szobrász kiállítás 2008. 04. 09.
Pikó Sándor kiállítása
AKT Képzőművészeti társaság jubileumi kiállítása 2008.02.20
Bényi Árpád festőművész akvarell kiállítás 2008. 01. 22.
Szerelmem Debrecen kiállítás 2007. 10. 17. László Ákos grafikusművész
60 éves Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör és Szabadiskola 2007. 09. 22.
Fiatal erdélyi magyar és román képzőművészek kiállítása 2007. 06. 12.
Kőbányai Képző-és Iparművészek Egyesülete kiállítás 2007. 05. 04.
Tóth Pálné gyapjúszövő Népi Iparművész Erdélyi Gyapjúszőttesek gyűjteményes kiállítás 2007. 04. 04.
Munkácsy -és Kossuth -díjas festőművész születésének 120. évfordulója tiszteletére rendezett emlékprogram 2007. 03. 06.
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Debreceni Művelődési Központ/ismreretlen
kiadó Debreceni Művelődési Központ
közreműködő Angyal László, B. Orosz István, Csukásné Horváth Judit, Durucskó Zsolt, Fehér Csaba, Katona Erzsébet, Király Antal, Koroknai Róza, Kozmáné Bődi Ildikó, Laczkó Szilágyi Imre, Makai Éva, Makai Gyula, Masits István, Molnárné Simon Ibolya, Móré Imre, N. Bere Anna Mária, Oláh Sándor, Posta Andrea Zsuzsa, Répási Róza, Szabó Csaba, Szeifert Imre, Tenky Dezső, Tóth Zsuzsa
Bényi Árpád, Halász János, Bényei József
Dr. Kövér József, Herczegfalvi Zsanett fuvolán
Dr. Tar Károlyné, a Jazzmood szaxofon quartet
Dr. Vitéz Ferenc, Nagy László János, Zoltai Károly
Feledy Balázy, AMICI Énekegyüttes,
Gönczy Pál Általános iskola diákjai
Halász János, P. Szabó Ernő, Dr. Bényei József, Dr. Sz. Kürti Katalin, Dr. Vitéz Ferenc, Dr. V. Szatmári Ibolya
Hudra Klára, Jéger Attila, Jéger Zsombor
László Ákos, Kósa Lajos, Dr. Éles Csaba, Virginás István
Pikó Sándor, Pap Gábor,
Somogyi Béla, Madácsy István, Dezső Virág tanítványai ( az MFG tanulói)
Somogyi Béla, Antall István, Palotai Erzsébet, a Debreceni Fesztivál Kamarazenekar tagjai, Bojti Eszter, Dr. Molnár Zoltán
Somogyi Béla, Kocsis Ágnes, Canto Armanico
Szentei Tamás, Pap Gábor, Bárdosi Ildikó, Dalmás Népzenei együttes
Tóth Pálné, Halász János, Bakay Erzsébet, a Kós Károly Művészeti Szakközépiskola Népdalköre
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Debrecen/Belvárosi Galéria
térbeli vonatkozás Debrecen
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Debrecen
dátum 2007-03-06
létrehozás dátuma 2008-10-28
hivatalos kibocsátás 2014-02-25
időbeli vonatkozás 2006.03.06-2008.10.28.
Jellemzők
hordozó egyéb digitális tárolóeszköz
méret 130,1 MB
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Debreceni Művelődési Központ
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Galéria Közgyűjteménye
azonosító nincs