Tűzoltó-Közlöny 1900.

Az Országos Tűzoltó-Szövetség Hivatalos Értesítője

szöveg
minősített tartalom

Az Országos Tűzoltó-Szövetség Hivatalos Értesítője 1900.év

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Tűzoltóság
tárgy Katasztrófavédelem
tárgy Periodika
tárgy Szaklap
tartalomjegyzék
TARTALOM-JEGYZÉK.
A tűzoltó-intézmény mai állapota. Írta: Felsőszopori -1.
A biztositó-társaságok és a tűzoltás. Írta: Kónya Imre.-13.
Hajnalhasadás. Írta: Sz .J.-37.
A gyakorlati szabályzat kérdése. Irta: Dr. Szily Jozsef.-61.
_ Felhívás a IX. országos tűzoltó-szaktanfolyam látogatására-81.
Egy szó az elnökséghez. Írta: XX.-101.
Az országos tanfolyamok kérdéséhez. Írta: Felsőszopori .-102.
A közigazgatás és a tűzrendészet.I.-117.
A párisi versenyek.-133.
A közigazgatás és a tűzrendészet. II.-134.
Tüzet tűzzel.-140.
_ Egy szó a kormányhoz .-173.
Még egy szó a kormányhoz. Írta: XX.-205.
A tűzoltás és a biztositás. Írta: Sz.-229.
Hivatalos rész.
Meghivó az 1900. évi febr.10. elnökségi ülésre .-2.
Az ipartelepek és gyárak kötöző- és gyógyszerekkel való c ellátásának ellenőrzése tárgyában kiadott bel- és kereskedelemügyi miniszteri rendeletek.-3.
Az orsz. szövetség elnökségének jelentése az orsz. választmányhoz.-14.
Meghivő az 1900. évi márc. 24. elnökségi és márc. 25.
orsz. választmányi ülésekre . -17.
_ Felhívás a vármegyei tűzoltó-szövetségekhez és az összes tűzoltó-testületekhez a tűzkárbiztosító-intézeteknek tűzoltási célokra megadóztatása érdekében.-17
A bíráló-bizottság jelentése a tűzrendészeti törvényjavaslat elkészítésére hirdetett pályázatról.-18.
Az 1900. évi febr.10. elnökségi ülés jegyzőkönyve.-18.-
A segélyző-szövetség 1900. évi február.10.igazgató választmányi ülésének jegyzőkönyve.-20.
Az orsz. szövetség 1899. évi zárószámadása .-20.
_ A segélyző-szövetség 1899. évi zárószámadása .-20. Az orsz. szöv. pénztári kimutatása az 1899. év IV. negyedéről.-21.
Értesités az 1900. évi ápr. 22. kitűzött elnökségi ülés elhalasztásáról.-38.
Felhívás a párisi nemzetközi tűzoltó kongresszuson és versenyeken való részvétel tárgyában.-38.
Az 1900. évi márc. 24. elnökségi ülés jegyzőkönyve .-39.
A segélyző-szövetség 1900. évi márc. 24. igazgató választmányi ülésének jegyzőkönyve.-40.
Az 1900. évi márc. 25. orsz. választmányi ülés jegyzőkönyve.-40.
Értesítés a párisi versenyekre jelentkezes határidejének meghosszabbítása iránt.-63.
A balesetek alkalmával szükséges első segélynyújtásának országos rendezése tárgyában kiadott belügyminiszteri kőrrendelet.-63.
Elvi jelentőségű miniszteri határozatok: 1. A község kihágást megállapító
szabályrendeletet nem alkothat. A község szabályrendelete jóváhagyás elött ideiglenesen sem léptethető életbe.II.Lőpornak a székesfőváros területén tengelyen való szállítása lehetőleg hajnali órákban eszközelendö ugyan de szükség esetén nappal való szállítása sem ütközik törvényes akadályba.-64.
. Tűz fecskendőknek hazai gyárakból beszerzése tárgyában kiadott belügyminiszteri rendelet.-64.
Az Eberhardt-féle tüzet oltó-anyag ajánlása tárgyában kiadott
belÜgyminiszteri rendelet . -64.
Felhívás a párisi nemzetközi tűzoltó-kongresszuson és versenyeken való részvétel tárgyában .-83.
_ Kérelem a párisi nemzetközi versenyekben résztvevő testületek segélyezése iránt.-83.
Az 1900. évi jun.2. elnökségi ülés jegyzőkönyve -84.
A segélyző-szövetség 1900. évi jun.2. igazg. választmányi ülésének jegyzőkönyve.-85.
Az orsz, szőv. pénztári kimutatása az 1900. év 1. negyedéről.-86.
Belügyminiszteri intézkedés a IX. orsz. tűzoltó-szaktanfolyam tárgyában.-104.
Döntvény a tűzoltói járulékok fizetése tárgyában .-104.
_ A budapesti őnk. tűzoltó-testület 1900. évi ápr. 29.közgyűlésének jegyzőkönyve.-118.
Az 1900. évi aug. 4-ild elnökségi ülés jegyzőkönyve.-119.
A segélyező szövetség 1900. évi aug. 4-iki igazg. választmányi ülésének jegyzökönyve.-121.
Az orsz. szöv. pénztári kimutatása az 1900. év II. negyedéről.-121.
Meghívó az 1900. évi okt. 7. elnökségi ülésre és az okt. 6.értekezletre.-135.
Jelentések az orsz, tűzrendészeti vizsgálatokról. I., IL, IlI.-136.
Jelentések az orsz. tűzrendészeti vizsgálatokról. IV., V., VI., VII.-150.
Az 1900. évi okt. 7-iki elnökségi ülés jegyzőkönyve . -174.
A segélyző-szővetség 1900. évi okt. 7. igazg. választmányi ülésének jegyzőkönyve.-175.
_ Az orsz, szöv. pénztári kimatatása az 1900. év Ill. negyedéről.-175.
Felhivás a tagsági díjak befizetése iránt.206.
Az 1900. évi nov. 3-4-iki elnökségi ülés jegyzőkönyve.-206.
Tűzkárok és a tűzrendészet állapota az 1899. évben.-207.
Technikai rész.
A gyakorlati szabályzat hiányai 1. Dr. Szily Józsf-től.-65.
A gyakorlati szabályzat hiányai. II. Dr. Szily József-től.-86.
A gyakorlati szabályzat hiányai. Ill. Dr, Szily József-től.-105.
A Magirus-féle új forgólétra.-208.
Általános rész.
A mentő-intézmény szervezése.Sz.-4.
A gyakorlati szabályzat és az egyenruha-5.
A tűzrendészet ügye a képviselőházban.-21.
A tűzkár-statisztika tanulságai. Tolnai -24.
Országos tűzrendészeti
vizsgálatok. Doktor -41
Tűzoltó -gazdászok. Stegmüller János.-43.
A párisi nemzetközi tűzoltó-kongresszus és versenyek S.- 68
A párisi nemzetközi tűzoltó-kongresszus és versenyek S. 87
A párisi kongresszus és versenyek- 107
A IX. országos tűzoltó- szaktanfolyam.-108.
A párisi kongresszus és versenyek -121.
A IX. orsz. tűzoltó-szaktanfolyam tantárgyainak és előadóinak beosztása.-123.
A IX. orsz. tűzoltó-szaktanfolyam tanóráinak és előadóinak beosztása.-124.
A IX. orsz. tűzoltó-szaktanfolyarn hallgatóinak névsora- 125.
A tűzrendészeti vizsgálat ok eredményei- 138.
A biztositó társaságoknak tűzoltói célokra való megadóztatása a képviselőházban – 176
A tűzrendészeti törvényjavaslathoz. Felszólamlások. Ecker Sándor, Reményi Samu, Leitereg László, Kováts József, Vida Pál-177.
A tűzrendészeti törvényjavaslathoz.- 209.
A tűzoltóság történetéből. Közli: Tóth Mike, S. J.- 210
Párisi úti jegyzetek. 1. Kállay Imre .- 211
Párisi úti jegyzetek. II. Kállay Imre-. 231
A berlini nemzetközi tűzoltó- és mentőszer-kiállítás- 232
Pest Pilis-Solt-Kiskunvármegye tűzoltó-egyesületeihez. Dr. Dabasi Ödön-234.
Testületek köréből.
A siófoki önk. testület közgyűlése. Gerber Sándor.- 6
Az aradi önk. tűzoltók ünnepe. A. K.-7.
A csáktornyai önk. tűzoltó-testület 1899. évi zárószámadása- 8.
A Veszprém vármegyei szövetség választmányi ülése. 1.- 25.
A szabadkai önkéntes testület közgyűlése.- 29
A csurgói testület közgyűlése. R. Z.- 30
A Csáktornyai tűzoltók közgyűlése- 31.
A nagykikindai önkéntes torna-tűzoltó- egylet közgyűlése- 32
A szabadkai hivatásos-tűzoltóság-az 1899. évben.Scossa Zoltán- 32.
A budapesti önk. tűzoltó-testület parancsnokságának jelentése az 1899. évről.-44.
A Torontálvármegyei szövetség választmányi ülése -47
A Sopronvármegyei szövetség választmányi ülése.- 47
A Veszprém vármegyei szövetség választmányi .ülése. ll-49.
A budapesti jutagyári testület X. évi közgyűlése. Neubrand János- 50.
A gyöngyösi testület parancsnokságának jelentése az 1899. évről -51.
A nagykanizsai testület közgyűlése. I-53.
Az új-Arad-Zsigmondházi testület közgyűlése- 54.
Fejérvármegye tűzrendészete az 1899. évben- 70.
A Sopronvármegyei szövetség tanfolyama- 71.
A fejérvármegyei szövetség felhívása- 71.
A Kismartoni testület jelentése az 1899. évről.- 71
A nagy-kanizsai testület közgyűlése. II.-74.
A fejérvármegyei szövetség köréből-88.
A keszthelyi tűzoltók közgyűlése-90.
A Veszprém vármegyei szövetség köréből-91.
A soroksári testület az 1899. évben-92.
A Csákvári testület szolgálati, ügykezelési és pénztári kimutatása az 1899. évről. Goldschmidt József-95.
A kassai tűzoltók közgyűlése. Balla Mihály.95.
_ A Veszprémvármegyei szövetség választmányi ülésének jegyző-könyve-109.
Jelentés a Pozsonyvármegyei szövetség 1. szaktanfolyamáról Ecker Sándor-109.
A veszprémi testület ünnepe. b-110.
A Buziási testület jubileuma-110.
A Sopronvármegyei szövetség közgyűlése-126.
A sepsiszentgyörgyi testület jelentése-128.
A Torontálvármegyei szövetség választmányi ülése-140.
A Csanád vármegyei szövetség szervezkedése-141.
A nagy-kikindai testület jubileuma-142 .
Kecskemét város tűzoltósága. Kónya Imre-156.
A Veszprém vármegyei szövetség közgyűlése-212.
A Pozsonyvármegyei szövetség közgyűlése-213.
A Somogyvármegyei szövetség választmányi ülése-235.
A Sopron vármegyei szövetség választmányi ülése-236.
A Veszprém vármegyei szövetség választmányi ülése-239.
A Székelyhidi testület 1899. évi jelentése-241.
Az eperjesi tűzoltó testület kőréből-242.
A Putnoki önkéntes tűzoltó-egylet kőréből-242.
Hírek
8, 9, I0, 32, 33, 34, 55, 56, 57, 75, 76, 77, 96, 111, 1I2, 113, 129, 130, 144, 145, 157, 158, 217, 244, 245,
Szerkesztői üzenetek
Hirdetések.
Minden számban.
Külön melléklet
Tűzrendészeti törvény javaslat (Bizottságilag megállapított szövegezés)-161-172.
A magyar országos tűzoltó-szövetség fölterjesztése-187-192.
Tűzrendészeti törvényjavaslat. (Elnökségileg megállapított szövegezés) -193-204.
Tűzrendészeti törvényjavaslat. (Rövidített átdolgozás)-221-228.
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dr.Szily József.felelős szerkesztő.
kiadó Magyar Országos Tűzoltó Szövetség
közreműködő Balla Mihály
Goldschmidt József
Neubrand János
Scossa Zoltán
R:Z:
A:K:
Gerber Sándor
Dr. Dabasi Ődön
Kállay Imre
S.J.
Tóth Mike
Vida Pál
Kováts József
Leitereg László
Reményi Samu
Ecker Sándor
Stegmüller János
Doktor
Tolnai
Dr Szily József
Sz.J.
Kónya Imre
Felsőszopori
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Páris
térbeli vonatkozás Budapest
térbeli vonatkozás Berlin
térbeli vonatkozás Pest
térbeli vonatkozás Pilis
térbeli vonatkozás Solt
térbeli vonatkozás Kiskunvármegye
térbeli vonatkozás Siofok
térbeli vonatkozás Arad
térbeli vonatkozás Csáktornya
térbeli vonatkozás Veszprém
térbeli vonatkozás Csurgó
térbeli vonatkozás Nagykikinda
térbeli vonatkozás Szabadka
térbeli vonatkozás Torontál
térbeli vonatkozás Sopron
térbeli vonatkozás Gyöngyös
térbeli vonatkozás Nagykanizsa
térbeli vonatkozás Újarad
térbeli vonatkozás Kismarton
térbeli vonatkozás Keszthely
térbeli vonatkozás Soroksár
térbeli vonatkozás Kassa
térbeli vonatkozás Pozsony
térbeli vonatkozás Buziás
térbeli vonatkozás Sepsiszentgyörgy
térbeli vonatkozás Csanád
térbeli vonatkozás Nagy-Kikinda
térbeli vonatkozás Kecskemét
térbeli vonatkozás Székelyhíd
térbeli vonatkozás Eperjes
térbeli vonatkozás Putnok
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
időbeli vonatkozás XX:század kezdete.
Jellemzők
hordozó papír
méret 248.p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
leltári szám/regisztrációs szám 1882