Sárospataki Fűzetek [füzetek]

Protestáns és tudományos folyóirat

Egyház és nevelés, tudomány és irodalom körében

szöveg

1864. 8. évfolyam 13/18

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
Antalfi János: Székfoglaló beszéd (jogtudományi ) 193;
Árvai József: Székfoglaló beszéd (nevelésügyi) 3, Tanügy 75; Vezérköny a m. ref. egyházi énekek tanítására 952;
Bartók Gábor: Évzáró beszéd 952, 958;
Bihari Imre: Székfoglaló beszéd (bölcsészeti) 58, A metafizika és jövője (De la metaphysique et de son avenir) 653;
Borbély Lajos: Relatio audientiae apud suam Mattem Reginam et S. Ducem Lotharingiae (közli) 733;
Czelder Márton: Jelentés és kérelem 671; D.E.P.: Az államvizsgáról 278;
Erdélyi János: Előszó 1, Somosi János életrajza, jellemzése 31; Adatok a sárospataki ref. főiskola történetéhez (közli) 47,355, Szerkesztői nyilatkozat 95, Báró Mesko Jakab jóslatai 1832 (közli) 347, Magyar prot . egyháztörténeti kutfők (közli) 347; P. Virgilius Maro Aeneise (könyvismertetés) 370, Adatok a tanügyhöz (Kazinczy F. jegyzeteiből )(közli) 266; Magyar népdallamok és ref. szenténekek 421; Iskolai egyveleg 479, Egyházi és iskolai régiségek 668, A bölcsészet Magyarországon (Mátyás kora) 673, A ref. énekeskönyv és énekügy 846,
Emődy Dániel: Székfoglaló beszéd (országlati) 899;
Fábián Mihály: Öt pálmalevél (Wieland után) 705;
Garády. A felső-szelii ág. vall. elfoglalt templom ügyében 1721 vizsgálat (közli) 156;
Gonda László: Dr. M. Masz. Lessings Erziehung des Menschengeschlects 80, Merle d’Aubigné. Geschichte d. Reformation in Europa zu den Zeiten Kalvins 271, Természettudományok és theologia 385; A ker. theizmus jövője (Bost Th. után) 646; Igazgatói jelentés a békési ref. reálgimnázium állásáról 1863/4 838, Gröger dr. Dia kin Breslau (könyvismertetés) 837; dr. C. J. Hefele. Conciliengeschichte 361; dr. A. N.Böhner, Kosmos, Bibel der Natur 364; Die Parität in Preussen und die ultramontane Parteu 364;
Hegedűs László: Zsinat Ujlakon 365;
Dr. Heiszler József: Hit és kijelentés 146; Kálvin élete (könyvismertetés) 110; Beszéd Kálvin János halálának háromszázados emlékünnepén 358;
I. S. : Laiscsák F. nagyváradi m., püspök körlevele a vegyes házasságok tárgyában (közli) 531;
Kaposi: Költészettan Irta Szabó Károly (könyvismertetés) 272;
Kiss József: Az állattan irodalmának története (első közlés) 239;
Kovács János: A folytonos teremtés eszméje s az emberiség viszonya az örök élethez 318;
Kőrösi Sándor: Székfoglaló beszéd (jogtudományi) 769;
Ladányi Gedeon: Az európai civilizáció története 769;
Lévay József: Egy agg vitéz hamvai felett (költemény) 481;
Mikolay János: Bethlen G. a lelkészeket és maradékaikat nemesi rangra emeli (közli) 724;
Molnár Aladár: Püthágorás élete és iskolája 208;
Nagy József: Az 1790/91 törvények keletkezésének körülményei 509;
Nemes Ferenc: Székfoglaló beszéd (országlati) 289;
Nyilas Samu: Birálatra birálat 949;
Orbán József: Székfoglaló beszéd (történettudományi) 97, Szilágyi Sándor: Egyetmes történet magyar – és erdélyországi középtanodák számára (könyvismertetés) 762;
Pap Gyula: A mandák vagy jánoskövetők felekezete 861; Maklári Pap Lajos: Kánonos könyveink ismertetése 668,743;
Perlaky Sándor: A stoikusok erkölcstana 783; A filozofia és Isten fogalma 866;
Philoponus: A „Religiónak” 866;
R. L: Iskolai ünnepély 54;
Réthi Pál: Adalék a csehországi magyar prot. papok történetéhez (közli) 823;
Révész Imre: Az erdődi második zsinat 1555 23;
Simontornyai Gergely ösméretlen magyar reformátor 1537 585;
Sinahegyi: Laicsák F. Beöthy Ödön válasza (közli) 349;
Sincerus: Keresztyén vallástan (könyvismertetés) 349;
Dr. Soltész János (többekkel): A sárospataki főiskola tanárainak életrajza (Szombathi János után) 1-XXIII. 120,223,303,404,521,616,687,804, 873;
Szász Károly: A solti h.h. egyházm. tanbizottmányának előterjesztése 629; Tompa Mihály, Fördős Lajos, Apostol Pál egyházi beszédei 747; Guizot Meditations sur l ’essence de la religion chrétienne (könyvismertetés) 839; Egyházi beszédek. Robinson nyomain irta Révész Imre 839;
Szekeres Mihály: A révkomáromi ref. iskola multja 567;
Szeremlei Gábor: Haberen J-.és Molnár A- Az erkölcsbölcsészet alapvonalai (könyvismertetés) 468;
Szilágyi István: Igazgatói jelentés a máramaros-szigeti helv. hitv. liceum állásáról 1863-4 640;
Szilágyi Sándor: Egyháztörténeti okmányok (közli) 818;
Török János: Magyar prot egyháztörténeti kútfők (közli) 255;
0 Vályi Pál: Porosz egyetemi élet 595; X : Kétszer ötvenkét bibliai történet (könyvismertetés) 663;
Zsarnay Lajos: Jelentés 385, A jogakadémia tárgyában 287, Külföld, belföld 85, 179, 373, 475, 861, Három korirat 456, Iskolai egyveleg 479, Egyházkerületi gyűlés Sárospatakon 582, Figyelmeztetés a Sárospatakon végzett jogászokhoz 588; A tiszáninneni helv. hitv. egyházkerület közönsége. Két felirat I.-II. 65; Néhány szó a sárospataki jogakadémiáról 284, Az egyetemes tanügyi bizottmány értekezlete 467; Érettségi vizsga Sárospatakon 477 ; Jogi vizsga Sárospatakon 478.
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Erdélyi János, szerk.
kiadó Forester R., Református Főiskola
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sárospatak
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Miskolc
létrehozás dátuma 1864-01-01
időbeli vonatkozás 1864
Jellemzők
hordozó papír
méret 55 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár