Sárospataki Fűzetek [füzetek]

Protestáns és tudományos folyóirat

Egyház és nevelés, tudomány és irodalom körében

szöveg

1864. 8. évfolyam 18/18

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
Antalfi János: Székfoglaló beszéd (jogtudományi ) 193;
Árvai József: Székfoglaló beszéd (nevelésügyi) 3, Tanügy 75; Vezérköny a m. ref. egyházi énekek tanítására 952;
Bartók Gábor: Évzáró beszéd 952, 958;
Bihari Imre: Székfoglaló beszéd (bölcsészeti) 58, A metafizika és jövője (De la metaphysique et de son avenir) 653;
Borbély Lajos: Relatio audientiae apud suam Mattem Reginam et S. Ducem Lotharingiae (közli) 733;
Czelder Márton: Jelentés és kérelem 671; D.E.P.: Az államvizsgáról 278;
Erdélyi János: Előszó 1, Somosi János életrajza, jellemzése 31; Adatok a sárospataki ref. főiskola történetéhez (közli) 47,355, Szerkesztői nyilatkozat 95, Báró Mesko Jakab jóslatai 1832 (közli) 347, Magyar prot . egyháztörténeti kutfők (közli) 347; P. Virgilius Maro Aeneise (könyvismertetés) 370, Adatok a tanügyhöz (Kazinczy F. jegyzeteiből )(közli) 266; Magyar népdallamok és ref. szenténekek 421; Iskolai egyveleg 479, Egyházi és iskolai régiségek 668, A bölcsészet Magyarországon (Mátyás kora) 673, A ref. énekeskönyv és énekügy 846,
Emődy Dániel: Székfoglaló beszéd (országlati) 899;
Fábián Mihály: Öt pálmalevél (Wieland után) 705;
Garády. A felső-szelii ág. vall. elfoglalt templom ügyében 1721 vizsgálat (közli) 156;
Gonda László: Dr. M. Masz. Lessings Erziehung des Menschengeschlects 80, Merle d’Aubigné. Geschichte d. Reformation in Europa zu den Zeiten Kalvins 271, Természettudományok és theologia 385; A ker. theizmus jövője (Bost Th. után) 646; Igazgatói jelentés a békési ref. reálgimnázium állásáról 1863/4 838, Gröger dr. Dia kin Breslau (könyvismertetés) 837; dr. C. J. Hefele. Conciliengeschichte 361; dr. A. N.Böhner, Kosmos, Bibel der Natur 364; Die Parität in Preussen und die ultramontane Parteu 364;
Hegedűs László: Zsinat Ujlakon 365;
Dr. Heiszler József: Hit és kijelentés 146; Kálvin élete (könyvismertetés) 110; Beszéd Kálvin János halálának háromszázados emlékünnepén 358;
I. S. : Laiscsák F. nagyváradi m., püspök körlevele a vegyes házasságok tárgyában (közli) 531;
Kaposi: Költészettan Irta Szabó Károly (könyvismertetés) 272;
Kiss József: Az állattan irodalmának története (első közlés) 239;
Kovács János: A folytonos teremtés eszméje s az emberiség viszonya az örök élethez 318;
Kőrösi Sándor: Székfoglaló beszéd (jogtudományi) 769;
Ladányi Gedeon: Az európai civilizáció története 769;
Lévay József: Egy agg vitéz hamvai felett (költemény) 481;
Mikolay János: Bethlen G. a lelkészeket és maradékaikat nemesi rangra emeli (közli) 724;
Molnár Aladár: Püthágorás élete és iskolája 208;
Nagy József: Az 1790/91 törvények keletkezésének körülményei 509;
Nemes Ferenc: Székfoglaló beszéd (országlati) 289;
Nyilas Samu: Birálatra birálat 949;
Orbán József: Székfoglaló beszéd (történettudományi) 97, Szilágyi Sándor: Egyetmes történet magyar – és erdélyországi középtanodák számára (könyvismertetés) 762;
Pap Gyula: A mandák vagy jánoskövetők felekezete 861; Maklári Pap Lajos: Kánonos könyveink ismertetése 668,743;
Perlaky Sándor: A stoikusok erkölcstana 783; A filozofia és Isten fogalma 866;
Philoponus: A „Religiónak” 866;
R. L: Iskolai ünnepély 54;
Réthi Pál: Adalék a csehországi magyar prot. papok történetéhez (közli) 823;
Révész Imre: Az erdődi második zsinat 1555 23;
Simontornyai Gergely ösméretlen magyar reformátor 1537 585;
Sinahegyi: Laicsák F. Beöthy Ödön válasza (közli) 349;
Sincerus: Keresztyén vallástan (könyvismertetés) 349;
Dr. Soltész János (többekkel): A sárospataki főiskola tanárainak életrajza (Szombathi János után) 1-XXIII. 120,223,303,404,521,616,687,804, 873;
Szász Károly: A solti h.h. egyházm. tanbizottmányának előterjesztése 629; Tompa Mihály, Fördős Lajos, Apostol Pál egyházi beszédei 747; Guizot Meditations sur l ’essence de la religion chrétienne (könyvismertetés) 839; Egyházi beszédek. Robinson nyomain irta Révész Imre 839;
Szekeres Mihály: A révkomáromi ref. iskola multja 567;
Szeremlei Gábor: Haberen J-.és Molnár A- Az erkölcsbölcsészet alapvonalai (könyvismertetés) 468;
Szilágyi István: Igazgatói jelentés a máramaros-szigeti helv. hitv. liceum állásáról 1863-4 640;
Szilágyi Sándor: Egyháztörténeti okmányok (közli) 818;
Török János: Magyar prot egyháztörténeti kútfők (közli) 255;
0 Vályi Pál: Porosz egyetemi élet 595; X : Kétszer ötvenkét bibliai történet (könyvismertetés) 663;
Zsarnay Lajos: Jelentés 385, A jogakadémia tárgyában 287, Külföld, belföld 85, 179, 373, 475, 861, Három korirat 456, Iskolai egyveleg 479, Egyházkerületi gyűlés Sárospatakon 582, Figyelmeztetés a Sárospatakon végzett jogászokhoz 588; A tiszáninneni helv. hitv. egyházkerület közönsége. Két felirat I.-II. 65; Néhány szó a sárospataki jogakadémiáról 284, Az egyetemes tanügyi bizottmány értekezlete 467; Érettségi vizsga Sárospatakon 477 ; Jogi vizsga Sárospatakon 478.
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Erdélyi János, szerk.
kiadó Forester R., Református Főiskola
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sárospatak
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Miskolc
létrehozás dátuma 1864-01-01
időbeli vonatkozás 1864
Jellemzők
hordozó papír
méret 5 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár