Vármegyei Hivatalos Lap

1920. XIX. évfolyam 16. szám

szöveg
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy vármegye
tárgy közigazgatás
tartalomjegyzék
2. szám
A gyámpénztárilag kezelt pénzek 1921. évre leendő gyümölcsöző elhelyezése: Biringer Gyula 17.; A vármegyei számadási ágazatokat illető egyéb átfutó pénzek 1921. évi gyümölcsöző elhelyezése: Biringer Gyula 19.; A sátoraljaújhelyi és bodrogközi járás területén lévő körjegyzőségek új csoportosítása: Dr. Mizsák József 20.; A törvényhatósági útalap számviteli teendőinek ellátásával megbízott számvevőségi tisztviselő jutalmazása: Biringer Gyula 22.; A törvényhatósági útbiztosok jutalmazása: Biringer Gyula 22.; Csizy Zoltán segély iránti kérvénye: Mattyasovszky Kálmán 23.; A gyógyszerész pályára lépés korlátozása: Bernáth Aladár 24.; A zárórendelet módosítása: Görgey Géza 25.; A hegyaljai ág. ev. egyházmegye igazgatása: Bernáth Aladár 25.; Jégszükségletről való gondolkodás: Bernáth Aladár 26.; A nyugalomba helyezett községi és körorvosok, valamint ezek özvegyeienk és szűlőtlen árváinak újabb háborús segélyben való részesítése: Bernáth Aladár 26.; Magyar királyi Népjóléti és Munkaügyi Miniszter 47.400/1920. sz. körrendelete: Dr. Bernárd sk. 26.; Vitézi telkek elnyerésére való jelentkezés: Pintér István 27.; A halélettani és szennyvíztisztító vegyvizsgálatok díjának szabályozása: Bernáth Aladár 27.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 30.-32.
3. szám
Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Biringer Gyula 21.; Szabályrendelet: Bernáth Aladár 22.; Az erdősítési hátralékok összeírása tárgyában 13730/1. A.-3.1920. számú F. M. rendelet: Thuránszky László 31.; A közigazgatási közegek leltározási pótdíja: Dr. Mizsák József 33.; A „Falu” országos szövetség működésének támogatása: Dr. Mizsák József 34.; Özv. Petro Andrásné temetési költsége: Mattyasovszky Kálmán 34.; Papp János temetési költségének kiutalása: Mattyasovszky Kálmán 35.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 35.-36.;
4. szám
Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok: Mattyasovszky Kálmán 37.; Az alsóbereczki vámoskomp újjáépítése: Biringer Gyula 39.; A Karos- Karcsa- Páczin- Nagyrozváhy- Kisrozvágy- Semjén- Cséke- damóczi útvonalak a törvényhatósági közutak hálózatába leendő átvétele: Biringer Gyula 41.; Az üresedésben lévő erdőtiszti áliások betöltése ügyében 13522/1.a. 1.1920. számú Földmivelésügyi Miniszter rendelet: Thuránszky László 43.; Törvényhatósági útkaparók fizetésének rendezése: Biringer Gyula 44.; További intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek: Bernáth Aladár 45.; Felhívás Zemplén vármegye törvényhatósága közönségéhez!: 48.; A „Déli vasúton” a közszolgálati alkalmazottak, valamint ezek családtagjainak menetkedvezménye: Bernáth Aladár 49.; Szeszkiosztás: Bernáth Aladár 49.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: 50.-52.
4. szám
A számonkérőszék jegyzőkönyve: Biringer Gyula 48.; Fekete Péter sátoraljaújhelyi lakos segély iránti kérvénye: Biringer Gyula 40.; A hangversenyek, mutatványok stb. engedélyezése tárgyában kiadott 64,573/1901. B. M. számú körrendelet 8. §-ának szigorú végrehajtása iránti intézkedés: Görgey Géza 49.; Csürgey Titusz dr. m. kir. madártani intézeti titkárnak a kártékony vadak méreggel való irtására adott engedély: Bernáth Aladár 50.; Fokányi „Állategészségügyi törvények” c. művének ajánlása: Bernáth Aladár 51. A budapesti tiszti orvosi tanfolyam és vizsgálatok: Bernáth Aladár 51.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: 52.-54.
5. szám
Házassági kihirdetés előtt katonai óvadék letételének vagy biztosításának, vagy a biztosíték elengedésének igazolása: Bernáth Aladár 55.; A „Müncheni sör” felírás alkalmazása: Görgey Géza 56.; A gyámpénztári letétben kezelt 5 ½ és 6%-os járadék, s törlesztése kölcsönök, valamint államjegyek nosztrifikálása: Pintér István 57.; Lőpor, robbantószer, valamint lőfegyver és lőszer árusítási engedélyek érvényének meghosszabbítása: Görgey Géza 58.; A Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák nemzeti Szövetsége „Honfoglalás” című hivatalos ajánlása: Bernáth Aladár 59.; A”Magyar Nemzet Aranykönyve”: Bernáth Aladár 59.; Államrendőrségi révkapitányság közegeinek szolgálati jelvénye és arczképes gazolványa: Bernáth Aladár 60.; A zemplénvármegyei erdei érték- és árszabályzatot jóváhagyó 18805/I-A/1. 1920. számú F M. rendelet: Thuránszky László 61.; Dohánytermelők részére engedélyezett jutalom: Bernáth Aladár 62.; Pályázatok. körözvények és hivatalos hirdetések 65.-66.
6.szám
Napidíjakról és utazási költségekről szóló szabályrendelet: Dr. Mizsák József 67.; Tényleges szolgálatot teljesítő, valamint nyugdíjas tisztviselők és alkalmazottak rendkívüli drágasági segélye: Dr. Mizsák József 75.; Miskolczi bába képesítő tanfolyam: Dr. Mizsák József 76.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hírdetések: 77.-78.
7.szám
A vármegye területén mutatkozó erdősitési hátralékok pótlása: Thuránszky László 79.; Az útbiztosítások kiküldetési díjainak megállapítása: Biringer Gyula 80.; Törvényhatósági útkaparók bakkanos ellátása: Biringer gyula 81.; A sátoraljaújhelyi Erzsébet közkórház 1921-1922. évi költségvetése: Mattyasovszky Kálmán 83.; A földmívelésügyi miniszter úr 41586/1921. sz. rendelete az 1230/1921 M. E. sz. rendelet végrehajtására a Moson-, Sopron-, Vas- és Zala vármegyékbe történő hasított körmű és egypatás, valamint az üszők és hasa tehenek szállítási feltételeiről: Bernáth Aladár 84.; Hűtőházakban raktározott hasznos vadnak a tilalmi időben való kezelése és forgalomba hozatala: Görgey Géza 88.; A27729-920. sz. F. M. rendelet 3) bekezdésének módosítása: Bernáth Aladár 88.; A veszettségre vagy veszettséges fertőzésre gyanús állatoknak a m. kir. állatorvosi főiskola által történt viszgálatáért fizetendő díjak: Bernáth Aladár 89.; Az Olaszországba szóló útlevelekhez melléklendő erkölcsi bizonyítványok: Görgey Géza 90.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 90.-94.;
7. szám
Elnöki körlevél: Bernáth Aladár 73.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések: 74.-78.
8. szám
Elnöki körlevél: Bernáth Aladár 96.; Az 1879. évi XXXI. t.-cz.-ben előírt kivételes intézkedések életbeléptetése: Görgey Géza 97.; A keleti marhavész elleni intézkedések foganatosítása: Görgey Géza 98.; A m. kir. állatorvosok résazére előfogat kirendelése: Görgey Géza 99.; Az Ausztriával való hivatalos levelezés portómentességének megszüntetése: Bernáth Aladár 100.;
9. szám
A vármegye 1919. évi zárszámadása: Bernáth Aladár 103.; Néhai Bajusz Andor szerencsi főszolgabíró özvegyét megillető nyugdíj és neveltetési járulék megállapítása: Görgey Géza 104.; Kotolics János útbiztos nyugdíjazása: Görgey Géza 104.; Rákóczy József közig. tanfolyam hallgató egri lakos segély iránti kérvénye: Görgey Géza 105.; Marhavész szempontjából kiadott húsvizsgálati rendelet módosítása: Bernáth Aladár 106.; A meg nem szállott országrészbe menekültek jelentkezése: Bernáth Aladár 106.; A m. kir. miniszterium 1182/1921. M. E. számú rendelete: Gróf Teleki s. k. 107.; A „Vármegye” cimű közigazgatási szaklap ajánlása: Bernáth Aladár 110.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 111.-112.
10. szám
A m. kir. földmivelésügyi miniszternek 31665/1921. F. M. sz. rendelete: Dr. Mizsák József 113.; A Vereczkén megállapított keleti marhavész: Bernáth Aladár 120.; „A jegyzőképzés reformja” című könyv kiadásának támogatása: Bernáth Aladár 122.; Községi (városi) erdők fatermékeinek értékesítése: Bernáth Aladár 123.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 124.
12. szám
A faszállításokra vonatkozó kivételes intézkedések életbeléptetése ügyében kiadott 6511/1920. számú K. B. rendelet: Bernáth Aladár 133.; Községi (városi) erdők fatermékeinek értékesítése: Bernáth Aladár 134.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 135.-136.
13. szám
Dr. Fried Samu sátoraljaújhelyvidéki körorvos nyugdíjazása: Mattyasovszky Kálmán 137.; Az utcák, terek naponkénti öntözése: Bernáth Aladár 138.; A nem hivatalos legénységi állományú katonákból lett hadirokkantak, elesett, eltűnt vagy elhalt katonák hátrahagyott özvegyei és árvái támogatása: Bernáth Aladár 139.; Felhívás: Bernáth Aladár 147.; Körrendelet: Bernáth Aladár 148.; Útmutatás a varjak és szarkák foszforszörppel való irtása tárgyában 149.; Hegyessy Béla tokaji közgyám kérvénye ingatlan eladás iránt: Pintér István 150.; Árverési hirdetmény 151.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 152.-154.
15. szám
Polgári egyéneknek katonai sapka viselésétől való eltiltása: Bernáth Aladár 175.; Az állandó széntermelő munkások erdei üzemeknél baló alkalmazásának eltiltása: Bernáth Aladár 176.; Belföldi közigazgatási hatóságoknak a Magyarországban működő külképviseleti hatóságokkal való érintkezése: Bernáth Aladár 177.; A kivándorlásról szóló 1909. évi II. T.-c. 50. §-ában említett postai küldemények lefoglalása, illetőleg azok kézbesítése körüli eljárás: Görgey Géza 177.; Járványos nyirok érgyulladás rendelet módosítása: Bernáth Aladár 178.; A M. kir. Földmívelésügyi Miniszter 40863. sz. rendelet módosítása: Bernáth Aladár 179.; Dr. Tury Zoltán pénzügyminiszteri osztálytanácsos szerkesztésében megjelenő „Az Adó” czímű szaklap ajánlása: Bernáth Aladár 180.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 181.-184.
16. szám
Járványos nyirokérgyulladásban szenvedő lovak egyezség útjáni kisajátitása és értékesítésére vonatkozó F. M. rendelet: Dr. Mizsák József 185.; A vármegyei, városi és községi pótadók előírásánál és levonásnál a fillérek elhagyása: Bernáth Aladár 186.; A tenyészbénaság bejelentése, kancák megvizsgálása és zugmének kinyomoztatása: Dr. Mizsák József 187.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 188.-192.
17. szám
A cserépkályhák tisztítása és javítása: Görgey Géza 193.; A nyugat magyarországi vármegyékbe szánt üszők szállítása: Bernáth Aladár 194.; A „Vasárnapi Könyv” c. ismeretterjesztő hetilap ajánlása: Bernáth Aladár 195.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 195.-199.
18. szám
Elnöki körlevél: Bernáth Aladár 201.; A kir. erdőfelügyelőség javaslata az erdőkben való tüzelés és gyakran előforduló erdőégések tárgyában: Bernáth Aladár 203.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 206.-208.;
19. szám
Cselédügyek intézése: Görgey Géza 209.; A közigazgatási hatóságok, mint rendőri büntető bíróságok hatáskörébe utalt kihágási ügyekben hozott jogerős büntető ítéletek végrehajtása: Görgey Géza 210.; Versenytárgyalási hirdetmény: Virányi 211.; Árverési hirdetmény: 212.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 218.-219.;
20. szám
Mezei csendőrség felállítása tárgyában hozott 67/3384-1921. számú törvényhatósági határozat: Bernáth Aladár 215.; Tállya községben Lavotta Józsefet, Kossuth Lajost, Zempléni Árpádot és Bernáth Bélát ábrázoló szobormű felállítása: Biringer Gyula 216.; A sátoraljaújhelyi „Erzsébet” közkórház 1921-1922. évi pótköltségvetése: Biringer Gyula 217.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 218.-222.
23. szám
A postai díjmentesség megszüntetése tárgyában a kir. erdőfelügyelő 1457/1921. Ef. számú előterjesztése: Thurányszky László 251.; A karos- páczin- damóczi útvonalak kiépítésére államsegély: Biringer Gyula 252.; A törvényhatósági útkaparóknak különleges foglalkoztatása esetén felszámítható élelmezési pótdíjai: Biringer Gyula 254.; A póstai díjmentesség megszüntetéséről szóló 1921. évi XXI. t cz. végrehajtása: Bernáth Aladár 255.; Vegykísérleti, illetve vegyvizsgáló állomások körzetének újból való megállapítása: Dr. Mizsák József 258.; Betegdések portómentes bejelentése: Bernáth Aladár 259.; A közigazgatási tisztviselőknek a közönséggel való érintkezése: Bernáth Aladár 259.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 261.
30. szám
Dókus Gyula alispán nyugdíjaztatása iránti kérelme: Mattyasovszky Kálmán 311.; Körrendelet: Bernáth Aladár 313.; 4000/1920. B. M. res. számú rendelet kiegészítése: Dr. Mizsák József; Hadiárvák és hadirokkantak gyermekei részére ösztöndíjak engedélyezése: Bernáth Aladár 314.; Pályázatok, körözvények és hivatalos hirdetések 315.-317.
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Görgey Géza / szerkesztő
kiadó Zemplén Könyvnyomtató Intézet
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sátoraljaújhely
létrehozás dátuma 1920-01-01
időbeli vonatkozás 1920.
Jellemzők
hordozó papír
méret 56 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár