1887-dik évi országgyűlési törvényczikkek

Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva

szöveg
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy közjog
tárgy közigazgatási jog
tárgy hadügyi igazgatás
tárgy pénzügyi igazgatás
tárgy közlekedési igazgatás
tárgy igazságügyi igazgatás
tárgy iparigazgatás
tárgy egészségügyi igazgatás
tárgy pénzügyi jog
tárgy költségvetési jog
tárgy adójog
tárgy vámjog
tárgy jövedéki jog
tárgy büntetőjog
tárgy magánjog
tárgy kereskedelmi jog
tárgy nemzetközi szerződések
tárgy jogszabályok
tárgy jogszabály-magyarázatok
tárgy Magyarország
tartalomjegyzék
I. Az 1887-ik évben kiállítandó újoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlás tárgyában
II. A m. kir. államvasutak búméi állomásán szükségessé vált kiegészítési munkálatok költségéinek fedezéséről
III. A hazai iparnak adandó állami kedvezményekről szóló 1881. évi XLIV. törvényczikk 2. §-ában foglalt kedvezményeknek némely bányászati vállalatokra való kiterjesztése iránt
IV. Az igazságügyi m. kir. ministeriumnak — a földmivelés-, * ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium részére — Budapesten épülő államépületben való elhelyezéséről és a többköltség fedezésére szükségelt póthitelről
V. A budapesti fővárosi m. kir. államrendőrség főkapitányi hivatala részére Budapesten megveendő házról, valamint annak megvételére, átalakítása és berendezésére szükséges kölcsön felvételének engedélyezéséről
VI. A Monacóval 1886. évi február hó 22-én Bécsben, a közönséges bűntettesek kölcsönös kiadatása iránt kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában
VII. A honvédelmi ministerium elhelyezésére szolgáló államépülettel szomszédos teleknek és az azon levő épületnek megvételéről
VIII. Az 1878-ik évi V. törvényczikk 27-ik §-ának módosítása iránt
IX. Az irodalmi és művészeti művek szerzői jogának kölcsönös oltalmát illetőleg, a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormányával kötendő egyezmény iránt
X. A német birodalommal 1886. évi május hó 9-én Bécsben, a szegényjog kölcsönös biztosítása iránt kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában
XI. A honvédcsapatok tartalék-hadikészleteinek és a népfölkelési csapatok egy része felszerelésének beszerzésére megkivántató rendkívüli költségek fedezéséről
XII. Az 1887. évi állami költségvetésről
XIII. Az 1885. évi XVII. törvényczikk által a LudovikaAkadémiának kiépítésére megajánlott költségeken felül még szükséges 40.000 forintnyi pótkölcsön engedélyezése tárgyában
XIV. A vasúti és gőzhajózási szállítás használatának megadóztatásáról szóló 1875 '. XX. törvényczikk némely határozmányainak módosításáról
XV. A nyitravölgyi vasútról
XVI. Az 1886-ik évi közösügyi költségekre a magyar korona országai által pótlólag fizetendő összegekről
XVII. A közösügyi bizottságok által rendkívüli katonai óvintézkedések költségeire megszavazott 52.500,000 frtnyi hitel Magyarországra eső részének fedezéséről
XVIII. Az 1884. évi XVII. törvényczikk (ipartörvény) 50. §-a utolsó kikezdésének módosítása tárgyában
XIX. Az 1885. évi budapesti országos általános kiállítás pénzhiányának fedezéséről
XX. A hadsereg, hadtengerészet, honvédség és népfölkelés tiszti és legénységi özvegyeinek és árváinak ellátásáról
XXI. A chilei köztársaságnak Peru és Bolívia ellen folytatott háborúja alkalmával hadikárokat szenvedett magyar és osztrák alattvalók kártérítési követelései iránt Chilével 1885. évi július 11-én kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről
XXII. A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. törvényczikk XIII. fejezetének módosításáról
XXIII. Azon arányról, a melyben a magyar korona országai az 1867 XII. törvényczikkben közöseknek elismert állami ügyek terheihez hozzájárulnak
XXIV. Az 1878. évi XX. törvényczikkbe iktatott vám- és kereskedelmi szövetség meghosszabbításáról
XXV. Az osztrák-magyar vámterület általános vámtarifájáról szóló 1882. évi XVI. törvényczikk módosításáról
XXVI. Az osztrák-magyar bank szabadalmának meghosszabbításáról
XXVII. Az 1878. évi XXVI. törvényczikkben foglalt intézkedéseknek tiz évre való kiterjesztéséről
XXVIII. Az ügyvédi rendtartásról szóló 1874 : XXXIV. t.-cz. némely intézkedésének módosításáról
XXIX. A kir. törvényszékek telekkönyvi hatóságához utalt ügyeknek egyes-birák által való elintézéséről
XXX. A törvénykezési szünidő újabb szabályozásáról
XXXI. ASzent-Annától Kisjenőig vezetendő helyi érdekű Vasút engedélyezésére vonatkozó felhatalmazás tárgyában
XXXII. Az állami pénztárak készleteinek kiegészítéséről
XXXIII. Az első magyar-gácsországi vasút-társaság részére nyújtandó további külön állami biztosítás tárgyában
XXXIV. Az 1886-ik évi VIII. törvényczikk életbelépte óta, időközben a főrendiházban örökös tagsági jogot nyert családok törvénybe iktatásáról
XXXV. A közös hadsereg (hadi tengerészet) és honvédség hatóságai által közigazgatási úton hozott, kártérítésben marasztaló határozatok hatálya és megtámadhatása tárgyában
XXXVI. A Dániával 1887. évi márczius hó 14-én kötött kereskedelmi és hajózási egyezmény beczikkelyezéséről XXXVII. A Görögországgal 1887. évi márczius. 30-án és április 11-én kötött kereskedelmi egyezmény beczikkelyezéséről
XXXVIII. A kereskedelmi utazókról Belgiummal 1887. évi márczius hó 30-án kötött egyezmény beczikkelyezéséről
XXXIX. A Brazíliával az árúvédjegyek ótalma tárgyában 1886. évi augusztus 28-án kötött egyezmény beczikkelyezéséről
XL. A Németalfölddel az árúvédjegyek ótalma tárgyában 1886. évi szeptember 3-án kötött egyezmény beczikkelyezéséről
XLI. A kereskedelmi viszonyoknak Olaszországgal és Németországgal 1888. évi június 30-ig leendő ideiglenes rendezéséről
XLII. Az 1888. évi első negyedében viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról
XLIII. A Magyarország és Horvát-Szlavon-Dalmátországok közt, az 1880: LIV. törvényczikk értelmében létrejött pénzügyi egyezmény hatályának meghosszabbításáról
XLIV. A dohányjövedéki törvények és fövényesitett szabályok némely intézkedéseinek módosításáról
XLV. A bélyeg- és illetékekre vonatkozó fövények és törvényesített szabályok némely határozatainak módosításáról
XLVI. A határőrvidéki vasútakra vonatkozó 1880. évi XLIII. t.-cz. módosításáról
XLVII. A bor-, hús-, czukor- és sörfogyasztás megadóztatásáról szóló 1875. évi XXVIII. és 1883. évi V. törvényczikkek némely határozmányainak módosításáról
XLVIII. Az 1888-ik évben kiállítandó újoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában.
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Imling Konrád
kiadó Ráth Mór
közreműködő és más szakférfiak, Fritz Péter
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Osztrák-Magyar Monarchia
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1887-01-01
időbeli vonatkozás 1887
Jellemzők
hordozó papír
méret 252 p
méret 23 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár