Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. február 15.

2021.02.15. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Kivándorlás Zalamegyéből. Az alispáni hivatal most állította össze a megye múlt évi statisztikáját, melynek számadatai szinte megdöbbentők. E statisztika szerint a múlt évben 986 egyén kért útlevelet, s Amerikába 582-őt, Európába 55-öt adtak ki. 291 esetben megtagadták az útlevél kiadását, 33 kérvény pedig még tárgyalás alatt van. Az elmúlt esztendőben tehát 635 zalai vándorolt ki az ország területéről.

Elkobzott röpirat. A nagykanizsai kir. ügyészség egy horvátnyelvű röpiratot kobzott el, mely a muraközi horvátságot izgatta a magyar állameszme ellen. A röpirat ismeretlen szerzőjének kipuhatolására az eljárást megindították.

A Hadik-múmia megsemmisülése. Az alsólendvai szentháromsághegyi kápolnában – mint tudjuk – nagy kegyelettel őriznek egy háromszázévesnél régibb múmiát, mely gróf Hadik Mihály, a törökverő hős kapitány holtteste. Az évszázadok nem porlasztották el a holttestet, sőt csodálatos módon preparálták úgy, hogy egyike az országban eddig talált legszebb múmiáknak, melynél nemcsak a hős természetes színe maradt meg, hanem még a szemek színe is tisztán látható rajta. A múmiáért a bécsi és pesti múzeumok jelentékeny összegeket kínáltak Alsólendvának, de a város nem akart lemondani ereklyéjéről. Oszeszly M. Viktor lapszerkesztő az „Alsólendvai Híradó” akciójával ezer koronát gyűjtött össze, s ebből a múmiát tavaly üvegkoporsóba helyezték. A kegyeletes szándék azonban balul sült el. A múmia, amely tavalyig szabadon volt a kápolna egy kamrájában, az elzárt levegőjű koporsóban néhány hónappal ezelőtt oszlásnak indult, s most már annyira tönkrement, hogy a teljes elenyészés veszélye fenyegeti. Mint Alsólendváról jelentik, most már azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy eltemetik a holttestet. Zalamegye tehát egyik legszebb történelmi nevezetességével lesz szegényebb.

kh_140215_ad

Leányok a középiskolában. A vallás- és közokt. miniszter rendelete a középiskolai leánytanulókról. A vallás- és közokt. miniszter felmerült esetből kifolyólag, valamint a napilapokban közölt hírekkel szemben rendeletet intézett a középiskolák igazgatóihoz, melyben szigorúan megtiltja, hogy leányok akár gimnáziumban, akár reáliskolákban rendes tanulókul felvétessenek vagy tanórákra bejárhassanak. Kivételesen csakis a demonstratív-órák korlátolt számú látogatását engedélyezi, de ezeknek engedélyezését is minden esetben magának tartja fenn és csak olyan leánytanulók hozhatók javaslatba, akik kiváló tehetségükkel kitűnnek, és ezek is csak akkor, ha az intézet elkülönített teremmel rendelkezik, hol leányok megfelelő felügyelet mellett, az óraközik szünetekben tartózkodhatnak, és ha tanórákon való jelenlétük az intézeti rendet és fegyelmet meg nem zavarja. Ezekben az esetekben is mindenkor bevárandó a miniszter döntése.

Drágább lesz a gyufa. A kartellek mindig veszedelmet jelentenek. Ilyen veszedelem fenyeget most is, amikor hírül vesszük, hogy a magyar gyufagyárosokkal kartellt kötöttek. Ennek a kartellnek, miután az osztrákok a gyufa árát máris felemelték, az a következménye, hogy nálunk is emelkedik majd a gyufa ára. Az osztrákok most 100 doboz gyufát eddigi 75 fillér helyett 100 fillérért adják. Ez lesz a gyufa ára nálunk is. Igaz, hogy egyben csak a nagyban való eladásnál érvényesül a megdrágulás, de ez majd a kicsiben való árusítás megdrágulását is maga után vonja.

kh_140215_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 7. szám – 1914. február 15.

Fejér György Városi Könyvtár PDM