Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. március 15.

2021.03.15. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Március 15. A keszthelyi Kereskedő-ifjak Önképző-Köre ma este tartja március 15-iki ünnepélyét saját helyiségeiben: Kossuth Lajos-utca 1., Reischl-féle házban.

Az Iparoskör ünnepélye. Március 15-iki ünnepély keretében helyezi el az Iparoskör Csány László vértanú életnagyságú olajfestésű arcképét a kör helyiségében, mely képet tudvalevőleg Puly István orvos ajándékozott a körnek. Az ünnepélyen – mely ma délután 3 órakor lesz az Iparoskör helyiségében – a keszthelyi Iparosok Dalköre is közre fog működni. Este 8 órakor ugyanott társas vacsora lesz.

kh_140315_ad

Márczius idusa. A keszthelyi áll. polg. leányiskola növendékei 1914. március 14-én d. e. 9 órakor jól sikerült hazafias ünnepélyt rendeztek március idusának emlékére.

Veszett emberek. A belügyminiszter egy leiratban megkereste vármegyénk alispáni hivatalát, melyben megtiltja, hogy oly egyéneket, kiken a veszettség már kitört, felvigyenek a Pasteur intézetbe – mert ezeket gyógyítani úgy sem tudják.

Címkórság. Hiába minden küzdelem a Magyarországon oly nagy mértékben uralgó cím- és rangkórság ellen. Ma Magyarországon a nők és férfiak ötven százaléka nagyságos címet viseli, persze, hogy nagyrésze teljesen illetéktelenül. Az ember igazán nem tudja már kacagjon-e, vagy bosszankodjon azon a végtelen nagy hiúságon, a mely Magyarországon ezidőszerint uralg. A címeket és rangokat úgy gyártják nálunk, akár csak a boxkenőcsöt. Évekkel ezelőtt a cselédek találták fel a: „Nagysága” címet, a mely hódító körútra indult az országban, s teljes sikert aratott. A semmitmondó „nagysága” cím, melyet a hölgyek oly végtelen nagy örömmel fogadtak, már letűnőben van. Most a „Nagyságos” cím vette át az uralmat. A nagyságos cím úgy röpköd a levegőben, mint május hóban a cserebogarak. Az igazság kedvéért meg kell állapítanunk, hogy „nagyságos asszony” jóval több van az országban, mint nagyságos úr. A nőknek a „nagyságos” címeket nem a pesti cselédek adományozták ezúttal, hanem a léha férfiak. Hogy nőnek az új cím rettenetesen tetszik, megfelel a hiúságnak, azt talán nem kell bővebben fejtegetni. Az adósságok tengerében úszó, nyomorgó, koldus magyar nemzet boldognak érzi magát, ga cím és rang kórságával tüntethet. Míg a világ leggazdagabb és legműveltebb nemzete: a! francia, megelégszik e két címmel: Uram, Asszonyom!

kh_140315_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 11. szám – 1914. március 15.

Fejér György Városi Könyvtár PDM