A zsidók története

Biblia utáni korszakainak rövid vázlata

szöveg

Felsőbb nép- és polgári iskolák és a középiskolák alsó négy osztálya számára
A legmegbízhatóbb kútforrások alapján
Részlet a szerző előszavából: Első kiadáshoz: "Minden zsidó tanférfiú már eddig is szükségét érezte olyan történeti tankönyvnek, mely közvetlen az iskolapadok előtt keletkezve, ott sikerrel használható is legyen. Ime, a jelenlegiben megkíséreltem édes hazai nyelvünkön ilyent nyújtani. A midőn azt elnéző szíves figyelmükbe ajánlani bátorkodom, kötelességemnek tartom még annak felemlítését, hogy a mi a benne levő anyagnak tartalmát és elrendezését illeti, más jeles történetíróink mellett, legtöbbnyire dr. Graetz, dr. Hecht és dr. Kayserling, a .m a g y a r .z s i d ó k .történetére nézve pedig dr. Hunfalvy Pál, Löw Lipót és dr. Kohn Sámuel ide vonatkozó munkáit követtem. [...] Második kiadáshoz: munkám az ország legtekintélyesebb iskoláiban hasznos kézikönyvnek bizonyult. [...] Harmadik kiadáshoz: Most már általános a meggyőződés községeinkben, hogy a zsidó nép történetének minél behatóbb tanítása elkerülhetetlen, ha iskoláink zsidó növendékeit egyszersmind hitüknek öntudatos hű fiainak, illetve leányainak akarjuk nevelni. Azt hiszem, e művecske erre a legalkalmasabb segítő-eszközt nyújtja."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy vallástörténet , vallásoktatás
tárgy a zsidó nép története
tárgy Graetz, Hecht, Kayserling
tárgy Hunfalvy Pál, Löw Lipót, Kohn Sámuel
tartalomjegyzék
Előszó az első kiadáshoz
Előszó a második kiadáshoz
Előszó a harmadik kiadáshoz
ELSŐ SZAKASZ: Nevezetesebb események a Jeruzsálem elpusztulása előtti időből
1. A zsidók a macedóniaiak, syriaiak és egyiptomiak uralma alatt
2. Antiochus Epiphanes
a) A jámbor Eleázár
b) Egy anya és hét fia
3. A zsidók a Makkabäusok alatt
a) Mathitjáhu ben Jochánán
b) Makkabäus Juda
4. A szanhedrin
5. A nagy zsinat
6. A hitfelekezeti pártok
7. A Herodiánusok
8. Hllél és Samáj
9. A római kormányzók. — A zsidó állam feloszlása
MÁSODIK SZAKASZ: Nevezetesebb események a szétszórt zsidók történetéből
1. Első vallásos intézkedés
2. A patriarchátus és a Res-Gelútha-méltóság
3. Bar-Kochba
4. Julián és Honorius
5. Néhány tudós a Jeruzsálem elpusztulása utáni időből
a) Akiba ben József rabbi
b) A tíz vértanú (aszáráh harúgé málchuth)
6. A karaiták
7. Szaadjáh rabbi Fáiumból
8. A spanyol iskola legjelesebb tudósai
a) Chászdaj ben Izsák Sáfrúth
b) Júda Halévi rabbi
c) Sámuel Halévi Hanágid (a herczeg) és ennek fia József
d) R. Salamon ben Jehúdáh Ibn Gabirol
e) Ábrahám ben Meir ben Ezrá rabbi
f) Mózes ben Maimon rabbi
g) Mózes ben Nachman
h) Charizi és Jedaja Bedársi
i) Don Izsák Abravanel
a) Salamon ben Izsák
b) Izsák ben Alphesz Jakab rabbi
c) Egyes nevezetesebb tudósok
d) Sabbathai Czebhí
9. Az izraeliták szenvedései
10. A középkori zsidók foglalkozása
11. Az izraelitáknak nem-zsidó barátjai
12. A középkori zsidók vallási és szellemi állapota
13. Istentiszteletünk külalakja a középkorban
14. A reformáczió visszahatása a zsidókra
15. A Gondviselés
16. Jobb vallási állapotok
HARMADIK SZAKASZ: A zsidók későbbi helyzete egyes államokban és földrészeken
1. A zsidók Magyarországban
2. Rabbik. Tanférfiak. Nevelésügy. Istentisztelet
3. Báró Eötvös József
4. A magyar- és erdélyhoni izraeliták egyetemes közgyűlése (congressus)
5. Az országos magyar izr. iskola pénzalap
6. A magyar izraelita jótékony egyesületek
7. Kézművek, ipar és földmivelés a magyar izraeliták közt
8. Közműveledés az ausztriai zsidóknál
9. A zsidók Németországban
10. Spinoza Benedek. Akosta Gábriel
11. A zsidók Hollandiában és Belgiumban Menasse ben Izráel rabbi
12. A zsidók Francziaországban
13. Furtado
14. A pyrenäi félsziget és a zsidók
15. Svájczban
16. Olaszország zsidói
17. A zsidók Törökországban
18. A zsidók Görögországban, Szerbiában, Romániában és Bulgáriában
19. Az orosz (lengyel) zsidók
20. Az angol zsidók
21. A yorki zsidók állhatatossága
22. Montefiore Mózes
23. Jeruzsálem
24. A zsidók Paläsztinában
25. Ázsia egyéb zsidó lakosai
26. Az afrikai zsidók állapota
27. Az algieri zsidók
28. A zsidók Amerikában
29. Az ausztráliai zsidók
30 A zsidók helyzete a kereszténységgel szemben
31. Mohamed és a zsidók
32. Izrael állása a múltban, jelenben és jövőben
FÜGGELÉK
1. Akiba rabbi életéből
2. Jeruzsálem végpusztulása
3. Vespasianusnak és Titusnak Judäa legyőzetése alkalmából tartott diadalmenete
4. Amnon rabbi Mainzban
5. A chaszidáusok és a frankisták
6. A zsidó naptár
teljes tartalomjegyzék
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Halász (Fischer) Nátán
kiadó Kókai Lajos
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1895-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 201 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 1660B36D61267139