Héber Bibliai olvasmányok, III. rész: Az utóbbi próféták és a zsoltár könyveiből

PIH Vallástani iskolakönyvek sorozat, 15. szám

szöveg

Első kiadás
Magyar fordítással s nyelvi meg tárgyi elemzéssel
Közép-, polgári és kereskedelmi iskolák, valamint a talmudórai tanfolyamok vallásoktatása számára
Az egyes próféták korviszonyait, működését s eszméit, s a zsoltárt tárgyaló bevezetésekkel

"Istenfélelem a tudás kezdete"

Részlet a Bevezetésből: "Az isteni küldetés tudata a prófétai hivatás egyik leglényegesebb vonása. Isten parancsol és a próféta engedelmeskedik; megy és cselekszik, amint Isten szava rendeli. Egyéni hajlamai teljesen háttérbe szorulnak. „Isten szelleme megszállja, „keze megilleti" és ő e „kéz hatalmánál fogva" (Jézsajás 8) teljesiti hivatását. Abban, amit mond vagy tesz, Isten igéje nyilatkozik: még pedig abban az alakban, melyet küldőjének akaratából öltött lelkében és minden kétséget kizáró világossággal. A prófétai ige nem olyan, mint az orákulum, mely magyarázatra szorult s melyet hirdetőjének előbb érthető nyelvre kellett lefordítania, ahogyan azt a pogány jós cselekedte Dodonában, midőn a Zeus-tölgy lombjainak zörgéséből s a szent forrás zúgásából; vagy Delfiben, hol a Pythia rejtelmes hangjaitól leste el a titkok ismeretét."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv héber
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy zsidó tanárok, rabbi tanárok
tárgy vallástörténet, vallásoktatás
tárgy zsoltárok, próféták
tárgy Jézsajás
tartalomjegyzék
BEVEZETÉS a próféták könyveinek tanulmányához
1. A prófétai hivatás
2. A próféta héber nevei
3. A prófétaság vallás-erkölcsi eszméi
4. A prófétaság történeti eszméi (Izrael Isten kiválasztott népe)
5. A prófétai eszmék hatása a zsidóság és az emberiség fejlődésére
6. A prófétaság története
7. A prófétai könyvek szerepe vallásgyakorlatunkban (A haftárá)
8. A prófétai könyvek felosztása
Fordítás s tárgyi meg nyelvi magyarázatok a próféták könyveinek héber szemelvényeihez
I. Ámósz próféta
1. Izrael kiválasztása, bűne és büntetése. A próféta küldetése
2. Gyászdal Izraelről. Intelem a megtérésre. Az „örökkévaló napja". Jog és igazság a vallásos erkölcs alapja
II. Hóséa próféta
3. Isten kegyének megújulása
4. Megtérés és jutalom
III. Michá próféta
5. A messiási kor
6. Isten pöre népével. A jámbor élet követelményei
7. Isten irgalma
IV. Jézsajás próféta
8. Feddő beszéd Júda vezéreihez és elpártolt népéhez
9. Példázat a szőlőről. Bűnök és csapások (A próféta felavatása)
9. A messiáskirály. Az igazság és béke országa, Izrael boldog jövője
10. A megváltott Izrael hálaéneke
V. Jeremiás próféta
11. Feddő beszéd. Izrael hűtlensége és hálátlansága
12. Az ország és a jeruzsálemi szentegyház fennmaradása a nép megjavításától függ
13. Az igaz istenismeret
14. Izrael jövője: Isten örök szere tétében megvigasztalja s megváltja hozzá visszatérő népét
15. Az örökkévaló új frigykötése Izraellel
16. Vigasztaló üzenet Izrael és Júda szerte széledt nyájához
VI. Ezékiel próféta
17. A bűnért csak a bűnös bűnhődik, de a megtérőnek Isten megbocsát
18. Izrael új életre kel
19. Júda és Izrael egyesülése
VII. A babiloni Jézsajás próféta
20. Isten vigasztaló szózata Izraelhez
21. „Izrael szentje" megvédi és megváltja népét ellenségeitől
22. Izrael hivatása, hogy a „népek világossága" legyen
23. Isten Izraelnek megváltója
24. Cyrus Isten fölkentje
25. Isten megkönyörül népén
26. A megtérés. Isten igéje
27. Idegenek csatlakozása Izraelhez
28. Béke a megjavulóknak
29. Isten igaz tisztelete. A méltó böjt
30. Izrael a népek világossága
31. Isten igazságot sarjaszt
32. Isten városának megvígasztalása
VIII. Zecharjá próféta
33. Jeruzsálem és Izrael jövője
34. Isten uralmának elismerése szétterjed Jeruzsálemből az egész világra
IX. Maleáchi próféta
35. Testvériség

B) BEVEZETÉS a Zsoltár Könyvének tanulmányához
1. A Zsoltár tartalma és beosztása
2. A Zsoltár jelentősége
3. A Zsoltár a zsidó liturgiában
4. A zsoltárköltemények szerzői és koruk
5. A zsoltárénekek ritmusa
- - o - - 1. Zsoltár: Az igaz és az istentelen ember
8. Zsoltár: Isten dicsőségét hirdetik alkotásai
15. Zsoltár: Isten szent házának lakója
16. Zsoltár: Isten a jámborok osztályrésze
19. Zsoltár: Isten dicsőségét hirdetik a mennybolt és törvényei
23. Zsoltár: Isten az én pásztorom s gondviselőm
26. Zsoltár: A jámbor öntudata
41. Zsoltár: Isten megsegíti azt, ki a szegényekről gondoskodik
42. Zsoltár: Epedő vágy Isten csarnokának látására
71. Zsoltár: Kesergés Isten szentélyének meggyalázása miatt
84. Zsoltár: Isten házának dicsérete
91. Zsoltár: Isten védelmébe fogadja jámborait
92. Zsoltár: Az igaz boldogul, a gonosz szándéka meghiúsul
104. Zsoltár: Isten a természet ura
119. Zsoltár: Isten tana a jámbor útvezetője és boldogsága
121. Zsoltár: A jámbor Istentől várja segédeimét
124. Zsoltár: Isten megmenti népét a veszedelemben
130. Zsoltár: Bűnbocsánatért esdeklő imádság
131. Zsoltár: A jámbor megnyugvása sorsában
137. Zsoltár: A fogságban fűzfákra aggatott hárfákról
146. Zsoltár: A jámbor Istenbizalma
teljes tartalomjegyzék
célközönség középfokú oktatási anyag
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Pesti Izr. Hitközség
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1932-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 168 magyar+ 48 héber oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 1660b36d61267130