Bibliai történetek a zsidó ifjúság számára : Őstörténet. Patriarkák

Középiskolák I. osztálya számára

szöveg

A sorozat 1. füzete
Részlet az előszóból: "A ״Bibliai történetek“, melynek első füzete most lát napvilágot, a biblia elbeszéléseit kívánja egyszerű, közvetlen modorban a zsidó tanuló ifjúságnak nyújtani. Az alapelvek, melyek könyvem megírásánál vezéreltek, magából a könyvből eléggé kiviláglanak, ezek bővebb fejtegetésébe itt tehát nem bocsátkozom. Hogy mennyiben jártam el helyesen a tárgyalandó anyag kiszemelésében és földolgozásában, annak megvitatására különben sem volna alkalmas tér egy az ifjúság használatára irt könyv előszava. Csak azt kívánom e helyütt megjegyezni, hogy egyes, a bibliában föltalálható részletek teljes mellözése vagy módosítása nem önkényszerüleg történt, hanem fontos paedagogiai és valláserkölcsi tekintetekben leli alapját. A biblia, úgy a mint az előttünk van, nem gyermekek számára irt könyv, és ha — a mit a hiterkölcsi nevelés bizonyára nem nélkülözhet — annak tartalmát az ifjúsággal megismertetni óhajtjuk, úgy nagyon résen kell lennünk, hogy ügyetlen s tapintatlan eljárás által épen az ellenkezőjét ne érjük el annak, a mit voltaképen elérni iparkodunk. Ez óvatosság által nem hamisítunk tényeket, csupán elhallgatjuk azt, mit megérteni, való lényegében fölfogni csak később az erkölcsi és szellemi képességek fejlettségével lesz ifjúságunk képesítve.
[...] E füzet, mely az őstörténetet s a pátriárchák történetét foglalja magában, a középiskolák első osztályának képezi tananyagát. Gyors egymásutánban követni fogják a II. füzet, mely Mózes, Józsua s a bírák történetét öleli föl (a II. oszt, tananyaga), s a III. befejező füzet, mely a királyság történetét tárgyalja (a III. s IV. oszt, anyaga)."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy zsidó hittanárok, rabbi tanárok
tárgy iskolakönyv, paedagogia, tanügy, házi nevelés
tárgy vallástörténet, vallásoktatás, valláserkölcs, hiterkölcs
tárgy Pátriárkák, Patriarchák
tartalomjegyzék
ELSŐ RÉSZ: ŐSTÖRTÉNET
1. A világ teremtése – 2. Az első emberpár Éden kertjében – 3. Az első bűn – 4. Kain s Ábel – 5. Az emberek elszaporodása – 6. A vízözön – 7. A vízözön vége. A frigy – 8. Noé szőlőt ültet – 9. Bábel tornya
MÁSODIK RÉSZ: A PATRIARCHÁK
1. Terach és fiai – 2. Ábrahám küldetése – 3. Ábrahám elvál Lóttól – 4. Ábrahám megmenti Lótot –5. Isten ujolag kinyilatkoztatja magát Ábrahámnak – 6. Ábrahám vendégszeretete – 7. Ábrahám Szodomért esdekel – 8. Szodom pusztulása – 9. Izsák és Ismael – 10. Isten próbára teszi Ábrahámot – 11. Szára halála – 12. Rebekka – 13. Jákob és Ézsau – 14. Izsák megáldja Jákobot – 15. Jákob elhagyja szülői házát – 16. Jákob álma – 17. Jákob Lábánnál – 18. Jákob elhagyja Lábánt – 19. Ézsau kibékül Jákobbal – 20. Jákob Kánaánba érkezik – 21. József és testvérei – 22. Józsefet eladják testvérei – 23. József Egyptomban – 24. József jövendölése a börtönben – 25. Faraó álma – 26. A testvérek első utja Egyptomba – 27. A testvérek második utja Egyptomba – 28. József próbára teszi testvéreit – 29. Júda beszéde – 30. József megismerteti magát testvéreivel – 31. Jákob Egyptomba érkezik – 32. Jákob halála
teljes tartalomjegyzék
célközönség középfokú oktatási anyag
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Günsz Áron, Dr.
kiadó Engel Lajos
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Pécs
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1887-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 67 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 528e59b868f6e932