Bibliai történetek a zsidó ifjúság számára : Őstörténet. Patriarkák. (Mózes. Józsua. Bírák. Királyság.)

Középiskolák I., II., III. és IV. osztálya számára

szöveg

Második kiadás.
Az 1887-es első kiadás bővített és javított változata.
"Szerző tulajdona"

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy zsidó hittanárok
tárgy iskolakönyv, paedagogia, pedagógia, tanügy, házi nevelés
tárgy vallástörténet, vallásoktatás, valláserkölcs, hiterkölcs
tárgy Pátriárkák, Patriarchák
tartalomjegyzék
I. osztály
Ő s t ö r t é n e t .é s .P a t r i a r k á k.
Elsö rész .Ő s t ö r t é n e t. : A világ teremtése 1. — Az elsö emberpár Éden kertjében 2. — Az elsö bün 3. — Kain s Ábel 4. — Az emberek elszaporodása 5. — A vizözön 6. — A vizözön vége. A frigy 7. — Bábel tornya 8.
Második rész .P a t r i a r k á k. : Ábrahám 1.— Ábrahám küldetése 2. — Ábrahám elvál Lóttól 3. — Ábrahám megmenti Lótot 4. — Isten ujolag kinyilatkoztatja magát Ábrahámnak 5. — Ábrahám vendégszeretete 6. — Ábrahám Szodomáért esdekel 7. — Szodoma pusztulása 8. — Izsák és Izmael 9. — Isten próbára teszi Ábrahámot 10. — Szára halála 11. — Rebekka 12. — Jákob és Ézsau 13. -- Izsák megáldja Jákobot 14. — Jákob elhagyja szülöi házát 15. — Jákob álma 16. — Jákob Lábánnál 17. — Jákob elhagyja Lábánt 18. — Ézsau kibékül Jákobbal 19. — Jákob Kánaánba érkezik 20. — József és testvérei 21. — Józsefet eladják testvérei 22. — József Egyptomban 23. — József jövendölése a börtönben 24. Faraó álma 25. — A testvérek elsö utja Egyptomba 26. — A testvérek második utja Egyptomba 27. — József próbára teszi testvéreit 28. — Júda beszéde 29. — József megismerteti magát testvéreivel 30. — Jákob Egyptomba érkezik 31. — Jákob halála 32. — József halála 33.

II. osztály
M ó z e s. .J ó z s u a. .B í r á k .t ö r t é n e t e.
Harmadik rész .M ó z e s. : Izrael fiai a rabszolgaságban 1. — Mózes születése 2. — Mózes ifjusága 3. — Mózes Midjanban 4. — Mózes Hóreb hegyénél 5. — Mózes visszatér Egyptomba 6.— Mózes Faraó előtt 7. — A tiz csapás 8. — Izrael kiköltözése Egyptomból 9. —Az izraeliták a vörös tengernél 10. — Izrael győzelmi éneke 11. — Mára és Élim 12. — A manna 13. — Másszá és Meribá 14. — Harcz Amálekkel 15. — Jetró meglátogatja Mózest 16. — Szinai 17. — A kinyilatkoztatás 18. — A törvényhozás: a) Isten b) Isten tisztelete c) A bálványimádás d) Ünnepek e) Kötelességek a szülők s az elöljáróság iránt f) Felebaráti szeretet. Könyörület g) Igazságszolgáltatás 19. — Az arany borju 20. — Isten megbocsátja Izrael bünét 21. — A frigysátor 22. — Izrael elhagyja Szinai pusztáját. A vágyakodás sirjai 23. — A kémek 24. — Kórach zendülése 25. — A feleselés vizei 26. — Követség Edómhoz. Áron halála 27. — A honfoglalás kezdete 28. — Bileám 29. — Pinchasz 30. — Mózes utolsó intézkedései 31. — Mózes halála 32.
Negyedik rész .J ó z s u a .é s .a .b i r á k. : Józsua átveszi a nép vezetését 1. — Józsua kémeket küld Jerikóba 2. — Az izraeliták átkelnek a Jordánon 3. — Jerikó elfoglalása 4. —- A gibeóniták 5. — Harcz Ajálon völgyében 6. — A honfoglalás befejezése. Az ország fölosztása 7. — Józsua halála 8. — Az izraeliták Józsua halála után 9. — Az elsö birák 10. — Debóra 11. — Gedeon 12. — Abimelek 13. — Jefta 14. — Sámson 15. — Sámuel születése 16. — Éli fiai 17. — Sámuel hivatása 18. — Éli és fiainak halála 19. — Sámuel mint biró 20.

II. és IV. osztály
A .k i r á l y s á g .t ö r t é n e t e.
Ötödik rész .S a u l .D á v i d .S a l a m o n. : Az izraeliták királyt követelnek 1. — Sámuel fölkeni Sault királylyá 2. — Saul elsö gyözelme 3. — Sámuel leteszi birói tisztét 4. — Saul harczai a filiszteusok ellen 5. Harcz az amálekiták ellen 6. — Sámuel fölkeni Dávidot királylyá 7. — Dávid elödei 8. — Saul búskomorsága 9. — Dávid és Góliát 10. — Saul féltékenysége 11. — Dávid és Jónátán 12. — Dávid nagylelküsége 13. — Dávid Saul táborában 14. — Saul halála 15. — Dávid király lesz 16. — Dávid intézkedései az istentisztelet érdekében 17. — Absalom lázadása 18. — Dávid győzelme Absalom fölött 19. — Dávid utolsó évei 20. — Salamon király lesz 21. — Salamon bölcs ítélete 22. — Salamon bölcsesége — 23. Salamon templomot épit 24. — Salamon hatalma 25. — Salamon utolsó évei 26. — A birodalom kettészakadása 27.
Hatodik rész .E f r a i m o r s z á g .t ö r t é n e t e. : Jeróbeám 1. — Jeróbeám utódai 2. — Elijáhu próféta 3. — Elijáhu a Karmel hegyén 4.— Áháb győzelmei a szyrusok fölött 5. — Nábot 6. — Áháb halála 7. — Elijáhu eltünése 8. — Elisa csudatettei: Az olajkorsó 9. — Elisa csudatettei: A súnemi nő 10. — Elisa csudatettei: Námán meggyógyulása 11. — Elisa nagylelküsége 12. — Jéhu 13. — Jóahaz. Jóas 14. — II. Jeróbeám 15. — Jóna próféta 16. — Efraimország romlása 17.
Hetedik rész .J ú d a o r s z á g .t ö r t é n e t e. : Júdaország első királyai 1. — Jósafát 2. — Jóram. Ahazja. Atalja 3. —Jóas 4. — Amaczja. Uzija 5. — Jezsájás próféta hivatása 6. — Áház. Jezsájás beszédei 7. Jezsájás megjövendöli a messiás korszakát 8. — Hizkija 9. — Micha próféta 10. — Manasse. Ámon 11. — Jósija 12. — Jósija utódai. Jerémiás próféta 13.— Júdaország romlása 14.
Nyolczadik rész .A .b a b y l o n i .f o g s á g. .V i s s z a t é r é s .a .s z e n t .f ö l d re. : Izrael a számkivetésben 1. — Dániel és barátai 2. — Cyrus elfoglalja Babylont 3. — Dániel az oroszlánveremben 4. — Jób 5. — Eszter 7. — Cyrus hazabocsátja a számüzötteket. A templom fölépítése 6. — Ezra és Nehemja 8.
teljes tartalomjegyzék
célközönség középfokú oktatási anyag
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Günsz Áron, Dr.
kiadó Csendes Jakab könyvnyomdája
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Temesvár
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest, Magyarország
dátum 1897-01-01
Jellemzők
hordozó papír
méret 209 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
azonosító 08f20114cec963ad