Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. augusztus 23.

2021.08.23. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

A király születésnapja.

Ő Felsége koronás királyunk születésnapja 84-ik évfordulójának megünneplése az idén a szokottnál is fényesebb külsőségek közt és emelkedetteb hangulatban ment végbe. A népei által nemcsak magas kora, de kiváló katonai és polgári erényei miatt is tisztelt uralkodó iránt nyilvánuló szeretet hevét még fokozta azon tűz, amelyet a háborús lelkesedés lángja gyújtott minden hazafiasan érző magyar kebelben.
Az ünnepség az itt átvonulásban lévő 14-ik honvéd menetezred jelenlétében a kis gyakorlótéren tartott tábori misével vette kezdetét. Nem lehetett volna e célra alkalmasabb helyet választani. Oly festői látványban volt részünk, melyet az ott jelen volt óriási közönség soha elfelejteni nem fog. Ha szemünket a tér északi oldalán felállított díszes sátorral, amelyben az oltár volt, dél felé irányítottuk, egy művész ecsetéhez és tollához méltó kép tárult elénk. A hátteret, imponáló és félelmetes hatást keltve, a katonaság óriás tömege szegélyezte be. Keletről a nap által megvilágított Balaton csillámló vize az Életet, a Reményt szimbolizálta, nyugatról pedig a közelfekvő temető az enyészet gondolatát keltette fel a szemlélőben. E szemünket és lelkünket egyaránt megkapó kép gyönyörű keretét képezte az ünnepi szent misének, melyet dr. Dunst Ferenc apát fényes segédlettel az énekkar közreműködésével celebrált. Mise után az apát megáldotta a katonaságot és a parancsnokló alezredes lelkesítő beszéd kíséretében szólította fel a felvonult hadfiakat eskütételre. A szent mise ájtatosságot keltő szertartása, az utána következő áldás, szónoklat és eskütétel, a természet remek képe, amelyet a szép verőfényes nap elibénk varázsolt, mindez oly általános meghatottságot eredményezett, hogy alig volt szempár, amelyből egy-egy könnycsepp ki ne csillant volna.
Közvetlenül a tábori mise után a hatóságok fejei é a közönség túlnyomuló része az izraelita templomba vonult, hol orgonakíséret mellett előadott ünnepi énekek után dr. Büchner Sándor rabbi a tőle megszokott ékesszólással méltatta a nap jelentőségét. Megható volt az ima, amelyben a király drága életéért mondott fohászt és egyben hadseregünk fényes sikereire kérte a Mindenható áldását.
Szép és lélekemelő volt e kettős egyházi ünnepély, mely kis társadalmunkat a király, a haza és családi tűzhelyünk védelmében összeforrasztotta ezen a varázslatos ige alatt: „Ha Isten velünk, ki ellenünk!”

Aktuális statisztika. A háborús komplikációk napról-napra növekednek. Ez idő szerint már 11-ik hadüzenetnél tartunk. Úgy hisszük, hogy a hadviselő felek országainak területi nagysága, lakóságának és haderejének megközelítő számai érdekelni fogják lapunk olvasó-közönségét, azért azokat alábbiakban betűrendes sorban közöljük:

kh_140823_stat

Napfogyatkozás. Folyó hó 21-én teljes napfogyatkozás volt. A napfogyatkozás egész Európában látható volt. Kezdődött d. e. 11 óra 38 perckor és tartott d. u. 4 óra 13 percig. A legsötétebb időpont d. u. 2 órakor volt, mely sötétség 2 percig 17 másodpercig tartott. A természettudományi közlöny legutóbbi számában jelezte a napfogyatkozást és az írta, hogy d. u. 2 óra tájban az elsötétülés 82 százalék lesz, amit itt d. u. 1 órától 2 óráig lehetett tapasztalni.

Betegápolási tanfolyam. Az egészségügyi és betegápolási második tanfolyam folyó évi augusztus 24-én kezdődik (délután ½ 5-½ 6) a Keszthelyi Szent Vincze rendű Irgalmas nővérek intézetében.

kh_140823_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 34. szám – 1914. augusztus 23.

Fejér György Városi Könyvtár PDM