Sárospataki Lapok

A protestáns egyházi és iskolai élet köréből

A sárospataki irodalmi kör közlönye

szöveg
minősített tartalom

1896. XV. évfolyam 2/2

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy sárospataki irodalmi kör közlönye
tartalomjegyzék
Sárospataki Lapok 1896 XV. Évfolyam
Tartalom
VEZÉRCIKKEK
"1896." Fejes István 1
Millenniumi gondolatok. Radácsi György 22
Az egyetemes lelklészi özvegy- és árva- gyámintézet. Dr. Tüdős István 42
A napi kérdéshez. Kovách Károly 62
Várjunk-e még? Czinke István 82
A megyei gyámoldák sorsa és a segélyek megszavazása. Batta György 102
Aggasztó jelenségek. Radácsi György 120
Misso- ügy. Sütő Károly 122
A holt kéz, minta a reactió újabb jelensége. Dr. Zsindely István 140, 160, 200
Eszmélkedés az új alakulatok között. Molnár Ferenc 142
Lukács Ödön esperesi körlevele 162
Lukács Ödön 1843-1896. Radácsi György 180
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság és Budapest. Vidéki pap 181
Viszhang Sütő Károly " Misso-ügy" című cikkére. Csík Dániel 201
Betegségünk, orvosságunk. Zoványi Jenő 218, 238
Millenniumi főpásztori levél és utasítás. Kun Bertalan 258
Bernáth Elemér egyházmegyei gondnok gyűlés-nyitó beszéde 259
Mitrovics Gyula eltávozásakor. Radácsi György 261
A nagy alkalmak idején. Radácsi György 282
H. Kiss Áron ev. Ref. Püspök milleniumi körlevele 285
Összeesketendők-e egyházilag az olyan házasulók, kiknek egyike halálos beteg? Molnár Ferenc 301
Meczner Béla egyházmegyei gondnok gyűlés-nyitó beszéde 303
Vécsey József egyházmegyei gondnok gyűlés- nyitó beszéde 305
A kassai harangok. Révész Kálmán 307
Gyarmathy József 1856-1896. Buza János 326
Az ev. Ref. Konvent felirata a lelkészek fizetése tárgyában 346
Esketés a halál révén . Révész Kálmán 347
Hozsánna! Radácsi György 366
A második ezredév küszöbén. Ballagi Géza 367
Az alsó-zempléni egyházmegye ezredéves emléklapja. Komjáthy Gábor 390
Az ev. Ref. Konvent feliratához. Ifj. Szilva István 391
A misssiói lelkészekre vonatkozó utasítás 5-ik pontja a gyakorlatban. Sütő Károly 392
Tiszáninneni egyházi értekezlet. Radácsi György 408
Osszuk kétfelé a felső-szabolcsi egyházmegyét. Lic. Rácz Kálmán 410
Br. Vay Béla közgyűlést megnyitó beszéde 428
A csendes reactio tünetei. Radácsi György 448
Millenniumi levél a szerkesztőhöz. Péter Mihály 450
Alkalmi mondanivalók. Kovách Károly 468
Centralisalo törekvés a lutheranus egyházban. Dr. Tüdős István 470
Az " opportunus harangok. Ladányi Endre 471
A theol. Akadémiák és a lelkészi pálya érdekében. Radácsi György 488
Legujabb adatok a felekezetközi vizsonyokhoz 490
Ketté osszuk e a felsőszabolcsi egyházmegyét? Ujfalussy Béla 508
A lelkészi jövedelmek összeírásának kérdéséhez. Péter Mihály 511
Készülődések az új ezer évre. Radácsi György 528
Tanítóválozás, fali olvasó táblák, opportunus harangok. Kállay Miklós 530
Egy pár szó kerületi névtárunk ügyében. Dr. Tüdős István 558
A nagy egyházmegyék közigazgatása, tekintettel Felső Szabolcsra. Andrássy Kálmán 560
A Biblia és a reformatio. Duka Tivadar 578
Összeesketendők-e hát a halál révén lévők? Molnár Ferencz 581
Kun Béla 1845-1896. Dr. Zsindely István 598
Felső- Szabolcs szézdarabolása. Nagymáté Albert 618
Egy kifelejtett §. az újabb zsinati törvénykönyvből. Tóth Bertalan 620, 635
Vállyi János 1826-1896. Buza János 634
A biblia fordításának javításáról. Porcs János 652
A cseh testvérek üdvözlő irata a tiszáninneni ev. Ref. Egyházkerülethez 668
Kun Bertalan püspök imája királyunk születése napján 1896. 669
1848. XX. Kovách Károly 684
A papi pályáról. Sajóparti 686
A segédlelkészi állások reformjáról. Ifj. Szilva István 702
Helyzetünk és teendőink. Kalassay Sándor 704
Választások előtt. Huszty Béla 722
Vadászy Pál felsőborsodi esperes lelkész-értekezletet megnyitó beszéde 746
Válasz Szilva Istvánnak a segédlelkészi állások reformjáról c. Cikkjére. Tóth Menyhért 766
Hármas Örömünnep. Radácsi György 786
Az alsózempléni egyházmegye üdvözlő felírata Kun Bertalan tiszáninneni püspökhöz. Kimjáthy Gábor 789
Harmincz éve püspök. Révész Kálmán 791
Kun Bertalan püspök imája a sárospataki templom felavatásakor. 806
A képviselőválasztás küszöbén. Radácsy György 833
A papi fizetés minimuma, papképviselők. Radácsi György 850
Az egyház beléletére vonatkozó tiszáninneni indítványok. Réz László 866, 889, 908
Orbán József 1818-1896. R. R 885
Nyilvános meghurcoltatásunk. Radácsi György 906
Lelkészképzés és a biblia . Andrássy Kálmán 921
A s.-pataki főiskola és az államsegély. Illyés János 924
A református papok kormánypártisága . Péter Mihály 927
A téli estékre. Rácz Lajos 937
Az államsegély rémei. Szathmáry József 941
Adventi elmélkedés. Kovách Károly 953
A mi sebünk. Ifj. Szilva István 956
A s.-pataki ev. Ref. Főiskola részére igénybe vegyük-e az állam segélyét? Buza János 973
A lelkészek tudományos tovább képzése. Rácz Lajos 981
A millennáris esztendő végén. Dr. Finkey Ferencz 993, 1013
" október 31." Kállay Miklós 998
ISKOLAI ÜGYEK
Visszapillantás a mult év tanügyi mozgalmaira. Buza János 3
A tankönyvek hivatalos engedélyezése. Buza János 25
Iskola és társadalom. Hodossy Béla 46
A leányok érettségi vizsgájára vonatkozó miniszteri rendelet. Wlassics Gyula 49
Leánynevelésünk és a női gimnázium. Tóth Pál 65
Észrevételek az " Iskola és társadalom" cz. Czikkre. Pásztor S. 86
A cin korszak. Czinke István 105
Válasz P. Úr észrevételeire. Hodossy Béla 125
A közoktatási költségvetés tárgyalása. B. J. 147
A debreczeni theol. Akadémia és a theol, magán-tanári képesítés. Dr. Tüdős István 145
Még egy pár szó Hodossy úrhoz. Pásztor Sámuel 166
Észrevételek az "abauj-hegyközi tanítói értekezlet gyűlése " czímű közleményre. Nagy Sándor 184
A népoktatási törvény revisiója s a népiskolák államosítása. Buza János 204, 221, 242
Még egyszer a debreczeni theol. Akadémia és a theol. Magántanári képesítés. Dr. Tüdős István 206
Az 1896. márcz. 23-ik érettségi enquette és annak a gimnáziumra kiható eredményei. Zsoldos B. 287, 328
Az ev. Ref. Egyetemes tanügyi bizottság megalakulása. Radácsi György 330
Minő szerep vár prot. Iskoláinkra a második ezred évben. Buza János 369
A fali olvasó- táblákról. Gérecz Károly 414
A tiszáninneni egyh.-kerületi tanügyi bizottság alapszabály tervezete. Idrányi Ferencz 432
Szabályrendelet a tanítók változásairól. Nagy Pál 433
A fali olvasó-táblákról. Pap Mihály 451
A magyar tanuló országos torna-versenye. Hodossy Béla 473
A tanító- változás kérdéséhez. Id. Kiss Lajos 492
Rövidke vélemény a népiskolai fali olvasó-táblák kiküszöböléséhez. Láng Lajos 494
Az iskolai énekoktatás és énekügyünk fontossága. Hodossy Béla 512, 532
Az országos középiskolai tanáregyesület XXX. Közgyűlése .Buza János 564
Tanügyi kongresszusok. Buza János 566, 583
Az egységes nemzeti oktatás és a görög nyelv az egységes közép iskola körében. Zsoldos Benő 622
Az amerikai vasárnapi iskolál és a magyarországi vallásos élet. Kalassay S. 637
Fali táblák, tanítói változások, ker. Tanügyi bizottság. Korocz Dániel 653
Van-e szükség fali olvasó-táblákra a népiskolában? Dicső Endre 671
Tulhajtások. Rácz Lajos 689, 707
A tiszáninneni ev. Ref. Egyház.-ker. Miskolczi felsőbb leányiskolájának nyilvánossági joga. Buza János 725
Iskolai év-nyitó beszéd. Radácsi György 469
Inditvány az osztály-könyvtárak ügyében. Makláry Pap Miklós 835
Középiskoláink a vallás-és közoktatási miniszter millenniumi jelentése szerint. Buza János 52,870,894
Dr. Illyefalvi Vitéz Géza jogtanár beköszöntő előadásából 856
A leányiskolák érdekében Czinke István 1018
*** A sárospataki főiskola köréből 19, 117, 126, 137, 156, 177, 234, 235, 253, 323, 363, 386, 404, 406, 438, 444, 464, 465, 466, 485, 505, 521, 522, 523, 544, 594, 615, 631, 649, 663, 664, 678, 680, 699, 700, 747, 748, 864, 934,
Leánygimnázium 56, 664, 847
A tanító fegyelmezési joga 57
A középiskolai tanulók utazása a millenniumi kiállításra 58
A miskolczi főgimnázium köréből 58, 118, 520
A millenniumi kiállítás igazgatósága a II. Országos és egyetemes Tanügyi kongresszusunk 78
Az első nyugdíjazott prot. Tanár 117
A népiskolák államosításáról Wlassics miniszter 117
A debreczeni tankerületi főigazgatóság megüresedése és betöltése 157, 433
A tanárok nyugdíjazása ügyében 157
Tudorrá avatás sub auspitiis regis 196
Az osztrák közoktatási költségvetés tárgyalása 196
A millenniumi tornaverseny 255
Egy felekezetnélküli tanár ügye a képviselőházban. 255
Az ujonnan szervezendő közoktatási tanács elnöke. 298
Ingyen utazási jegy a 400 frtnál kisebb fizetéses tanítóknak. 299
A középiskolai tanulók a kiállításon 299
Az osztrák középiskolai tanárok fizetése 299
Egy kálvinista tanár egy kálvinista főgimnáziumról 323
A középiskolai vallásoktatás kérdése az országos tanáregyesületben 363
A debreczeni főiskola köréből 422, 665, 951 A sárospataki állami tanítóképezde köréből 422, 485, 664
Felhívás az ezredéves kiállítás megtekintése végett tervezett tanulmányútban való részvételre 465
A második országos és egyetemes tanügyi kongresszus érdekében 486
A protestáns középiskolák kormányképviselőinek kinevezési rendszere 503
A budapesti tudományos egyetem hallgatóinak száma 503
A középiskolai tanárképzés reformja 504
Kettős tanítói jubileum Debreczenben 542
Elismerő nyilatkozat a sárospataki főiskola gimn. Növendékeinek rajzairól 545
Az erdélyi ev. Ref. Egyházkerületi közgyűlés és a nagyenyedi theol. Akadémia 576
Tanárválasztás Debreczenben 631
Pályatételek a sárospataki főiskola akadémiájában 631
A miskolczi felsőbb leányiskola köréből 650
Tanárválasztás Miskolczon 663
Nemes Ferencz sárospataki tanár nyugdíjazása 663
A sárospataki tanárok kegyelete 664
A kolozsvári theol. Fakultás köréből 664
A szász iskolák ügye 678
A tanítóváltozások ügyében 679
A tanítóképző tanárok magánórái 679
A róm. Kath. Hittanítók gyűlése 700
A budapesti ev. Ref. Theol. Akadémia köréből 700
A debreczeni ref. Felsőbb leányiskola nyilvánossági joga 748
Baksay István nyugalomba vonulása 748
A közoktatási miniszter költségvetése az országgyűlésen 763
Az ev. Ref. Gimnáziumok államsegélye 847
A tanítói nyugdíjalapra fizetendő 15 kr. beszedése 864
A tiszántúli ev. Ref. Középiskolák állapotáról 902
Emléklapok a sárospataki ünnepélyekről 903
A középiskolai tanterv reviziójáról 919
Az uj közoktatási tanács ref.tagjai 935
III. TÁRCZA. Adalékok a csehországi ev. Ref. Egyházak történetéhez. Földváry László 7, 29, 70, 673, 754, 929, 986
Szalóczy Bertalan 1842-1895. Szalóczy Pál 50
Osváth Illés 1813-1896 Arday J. Dániel 52
A javított bibliáról és bibliából. Radácsi György 89
Van-e szükség az amerikai magyar ref.missióra és mik a teendői az anyaszentegyháznak ebben a tekintetben. Kalassay Sándor 107
Temetési ének. Molnár Ferencz 151, 160
A cultus centralisatiójának története ( magán-tanári próba előadás Spatakon ) Szécsi Ferencz 151, 160
Lukács Ödön utóbbi költeményeiből 187
Kecskeméthy Benjámin 1824-1896. P. P 188
A sárospataki ev. Ref. Egyház templomairól. Szinyei Gerzson 208, 225, 245, 393, 418, 434, 454, 476, 495, 515
Kun Pál 1827-1896. Csik Dániel 229
A feltámadás napján. László Andor 263
Templomi ének ezredévünk ünnepén. Fejes István 290
Sántha Károly " Őrangyal" cz. Imakönyvéből. Ámen 290
Ének a koporsónál. Baksay Sándor 309
Temetési ének. Novák Lajos 309
Uj évezred küszöbén. Szikszay András 372
A " Sárospataki Lapok " története. Radácsi György 377, 1020
Hézser Endre 1812-1896. E. 395
Gyarmathy József 1850-1896. Ragályi Géza 537
Miklovicz Bálint 1832-1896. -y 539
Holland- magyar egyházi érintkezések Zoványi J. 569
Képes-e a magyar természet-tudomány Istennek kérdésére kielégítő feleletet adni? Ruszkay Gyula 588, 626, 657 ÍbrY Kiss Áron, tiszántúli ref. Püspök imája a munkácsi várfokon, az ezredéves ünnepen 1896. julius 19. 603
Lengyel Sámuel 1831-1896. Porcs János 642
A " Miatyánk" ujabb magyarosítása. Radácsi György 674
Tóth Ferencz 1823-1896. Péter Mihály 692
Egykorú vélemény az 1848. XX. törvényczikkről. Révész Kálmán 710
Novák Lajos főiskolai lelkész imádsága az iskolai év megnyitásakor 772
A dogmák jelentősége napjainkban. Dr. Tüdős István 774, 874
Tompa – szobora előtt. Szuhay Benedek 792
Meczner Béla üdvözlő beszéde 810
Bernáth Elemér üdvözlő beszéde 811
Tompa Mihály szobrának leleplezésekor. Dr. Tüdős István 812
Lévay József ünnep beszéde 815
Kazinczy Ferencz nyelvtanítói munkássága. Zsoldos Benő 898
Uj-Tátrafüred és a protestántizmus. Kovács Béla 911
Egy kis hirlap-kritika. Réz László 944
Lelkész képzés és a dogmák jelentősége. Andrássy Kálmán 959
Adventben. Ifj. Szilva István 984
A nagy pillanatkor. Ifj. Szilva István 999
Karácsony reggelén. Ifj. Szilva István 1000
IV. Közéletünk. Az igazgató-tanács ülése Sárospatakon. Kovácsy S. 93
Egy kis gyakorlati bekmissio kapcsolatban a domesztikával. Csontó Károly 130
Az amerikai ev. Ref. Missionáriusok pittsburgi gyűlése. Kalassay Sándor 172
Az országos lelkészi özvegy – árva-gyámintézet kezelési szabályzata és ügyrendje. Dr. Tüdős István 231, 247
Mitrovics Gyula távozása Sárospatakról. Radácsi György 274
A felső- borsodi értekezlet közgyűlése. Szuhay Benedek 291
A felső-zempléni egyh.- megye lelkészi értekezlete. Péter M. 292
A felső-zempléni ev. Ref. Egyházmegye tavaszi közgyűlése. Hutka József 294
A tornai egyházmegye tavaszi közgyűlése. Simon Andor 309
A máramaros- ugocsai egyházmegye tavaszi közgyűlése. Biki Ferencz 310
Az abauji egyházmegye tavaszi közgyűlése. Ujj József 312
Kolozsvár-Enyed ( az erdélyi egyház.-ker. Közgyűlése. ) Egy jelen volt 317
Az a.-zempléni egyházmegye tavaszi közgyűlése. Referens. 319
Az ev. Ref. Egyetemes konventről. Radácsi György 332, 355
A gömöri ev. Ref, egyházmegye közgyűlése. Vattay László 337
A felső-borsodi ev. Ref. Egyházmegye tavaszi közgyűlése Bartha Mihály 348
Az alsó-borsodi ev. Ref. Egyházmegye tavaszi közgyűlése. Szikszay András 351
A nagybányai egyházmegye közgyűlése. Papp József 353
A sárospataki ev. Ref. Főiskola az ezredéves kiállításon. Zsoldos Benő 380
Az ezredéves ünnepélyek Rácz Lajos 383
A magyar Prot. Irod.-társaság közgyűlése. Zoványi Jenő 397
Az ezredéves ünnepélyek Sárospatakon 399
A gönczi ev. Ref. Egyház örömnapjai F. J. 316
A tiszáninneni ev. Ref. Egyházkerület tavaszi közgyűlése Radácsi György 438, 457
Szabályrendelet a segédlelkészek alkalmazásáról s elhelyezéséről Nagy Pál 441
A tiszántúli ev. Ref. Egyházkerület tavaszi közgyűlése. B. 461
Az abauji kegyközi lelkészi értekezlet gyűléséből. Ifj. Szilva István 479
Találkozás 25 év után. P. J. 571
A pataki diákok ezredévi kirándulása. Egy tanár 573
A felső – szabolcsi egyházmegye rendkívül közgyűlése. Szikszay András 605
A munkácsi ezredéves ünnepélyek 1896. jul. 19. Egy nagykőrösi jelen volt 609
Az amerikai magyar ref. Egyházmegye gyűlése Trentonban, N. J. 1896. jul. 4-7. Kalassay Sándor 675
Lelkész – értekezleti közgyűlés . Szuhay Benedek 694
A felső-zempléni ev. Ref tanító-egyesület. Péter Mihály 696
Az abauji ev. Ref. Egyházmegye lelkészi egyesületének értekezleti közgyűlése. Szobonya Mihály 715
A tornai ev. Ref. Egyházmegye őszi közgyűlése. Simon Andor 730
A felső-borsodi ev. Ref. Egyházmegye őszi közgyűlése. Botos József 732
Az abauji ev. Ref. Egyházmegye őszi közgyűlése. Ujj József 736
Főgondnok- választás a tiszántuli ev. Ref. Egyházkerületben 738
Az alsó – zempléni egyházmegye őszi közgyűlése. Komjáthy Gábor 736
Az alsó-borsodi egyházmegye őszi közgyűlése. B. 758
A dunántúli ev. Ref. Egyházkerület örömnapjai. Patay Károly 760
A felső-zempléni ev.ref. Egyházmegye őszi közgyűlése. Hutka József 776
A máramaros-ugocsai ev.ref. Egyházmegye őszi közgyűlése . Ladányi Endre 778
A sárospataki főiskola köréből 780
A felső-szabolcsi lelkész-egylet értekezlete. Szikszay András 794
A sárospataki örömünnepek. Rácz Lajos és Radácsi György 817
A Tompa-szobor leleplezése. Rácz Lajos 824
A tiszáninneni ev. Ref. Egyházkerület őszi közgyűlése. Radácsi György 825
A sajtó nyilatkozata a sárospataki ünnepekről. bj. 838
Gróf Károlyi István nyilatkozata a néppártról s a kath. Papságról 840
A felső-szabolcsi egyházmegye gyűlése. Szikszay András 879
Toronyszentelés Kápolnán. Csik Dániel 988
A gömöri ev. Ref. Egyházmegye köréből. 39, 253
A sárospataki irodalmi kör köréből 136, 156, 932, 934
A magyar protestáns irodalmi társ. Köréből 255, 279, 742, 917, 934
Kazincy-ünnepély Széphalmon 404
A szatmári ref. Egyházmegye rendkívüli közgyűlése 519
Darányi Ignácz komáromi egyházmegye gondnok beiktatása 678
Az ungi tanito-egyesület millenáris gyűlése 764
Az abarai egyház templomszentelési ünnepélye 782
Antal Gábor beiktatása 863
A dunamelléki ref. Egyházkerület közgyűlése 863
A tornai egyházmegye rendkívüli közgyűlése 883
A bácsaranyosi templomszentelés 901
Az oldalfalvi leényegyház örömünnepe 917
Reformatio emlékünnep Sárospatakon 918
Gr. Dégenfeld József egyházkerületi főgondnok ünnepélyes beiktatása Debreczenben 935
A tiszáninneni ev. Ref. Egyházkerület rendkívüli közgyűlése 951
Templomalapkőletétel Bridgeporton 952
A tiszántúli ev. Ref. Egyházkerület közgyűlése 969
Templomszentelés Tokajban. nl. 991
A szerkesztő lemondó levele. Radácsi György 1001
Válasz a szerkesztő lemondó levelére. Maklári Pap Miklós 1001
Nyílt levél a szerkesztőséghez. Dr. Heiszler József 1030
V. KÖNYVISMERTETÉS
Mindszenti J. : Krisztus minden mindenben. Lic. Rácz K. 13
Dr. Szlávik M. : Zur Gesichte und Litteratur der Philosophie in Ungarn. Rácz Lajos 73, 96
Kis hitoktató, írta: Lévay Lajos, Réz László 110, 133
Néhány megjegyzés a " Kis hitoktató" bírálatára. Lévay Lajos 189, 210
Csánky Benjámin: Templomi beszédek. Vattay László 269
Isten országa, Benke István. Csik Dániel 481
Egyházi beszédek, Diószeghy Mihály , Lic. Rácz Kálmán 590
A Simonyi-féle tüzetes magyar nyelvtan I. Kötetének bírálata, Királyi Pál. Szinyei Gerzson 608, 641
Magyarázó jegyzetek C. Sallustius Crispus Catilina és Jugurtha cz. Műveihez. Zsoldos B. Gulyás István 659
Luthardt-Csiky L. : Előadások a keresztyénség erkölcstanáról. Rácz Lajos 842, 859
A lelki átöröklés. Irta Ribot. Ford. Holló István 994
A magyarországi középiskolák multja és jelene, dr. Fináczy Ernő. Kis Lajos 947
VI. IRODALOM Adalékok Zemplén vármegye történetéhez . Szinyei Gerzson 16
Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. Zombory Gedő 34
Zsoldos Benő: Magyarázó jegyzetek C. Sallustius Crispus " Catilina " C. Művéhez 35
Evangelikus egyház és iskola 36
Veres Ferencz: Taneszköz-készítés 36
H. Scherer: Die Pestalozische Paedagogik. rs. 36
Pukánszky Béla : Héber nyelvtan. Radácsi György 75
Dr. Bartha B. Őrálló. ry. 68
Tóth Sámuel: Az ev. Ref. Egyetemes konvent jegyzőkönyve. ry. 98
Dr. Kovács Gábor : A miskolczi ev. Ref. Főgimn. Története tn. 112
Mitrovics Gyula : A tiszáninneni ev. Ref. Egyházkerület jegyzőkönyve. ry. 113
Protestáns szemle. R. L. 114, 193, 402
Magyar Hírlap milleniumi albuma 116
Szőts Farkas : A Protestans Szemle kritikusának 154
Eördögh Dániel : Tündérsíp. Ry. 155
Dezső Lajos : A sárospataki állami tanítóképezde ( XII.) értesítője 193
Zábrák Dénes : Értesítés " Krisztus az én életem " egyházi beszédek 194
Dr. Masznyik E. : Pál apostol II. R. 5. füz. ry. 251
Csíky Lajos : " Hit, remény és szeretet. " ry. 251
Pfleiderer R. : Die Bibel nach Luthers Übersetzung. rs. 251
Molnár Lőrincz : Az erdélyi ev. Ref. Egyházkerület névkönyve az 1896. évre. Ry 252
Széchy Károly : Gróf Zrínyi Miklós élete 1620-1664. rs. 296
Sántha Károly : Őrangyal .rs. 297
Dezső Lajos : Nagy oktatástan 341
S. Szabó József : Emlékkönyv 359
Bodor János : Pál apostol tana a megigazulásról . Dr. Tüdős István 259
Kiss Ernő : A dunántúli ev. Ref. Egyházkerület pápai főiskolájának története 1531-1895 . bj. 498
Dr. Székely György : A qualitativ érzelmek psychologiaja. rs. 500
Zoványi Jenő : A theologiai ismeretek tára. ry. 518
A Bethlen kollégium előljáróságának fölhívó szózata 519
Zóla Emil : Róma. rs. 611
Gelléry Mór : Magyar millennium. ry. 612
Izsák Jenő és Borsos Vilmos : Milleniumi kalauz. Kiállítási útmutató. ry. 612
Ádám Gerzson és dr. Joó Imre : A nagykőrösi ev. Ref. Főgimnázium története. bj. 613
Budapesti Szemle. rs. 613
Czinke István : Magyarok Istene. Ry 648
Dicsőfy József : Az ezredik ó-év és az ezeregyedik tavasz. ry. 648
A tiszáninneni ev. Ref egyházkerület 1896. május 27-28-án Miskolczon tartott közgyűlésének jegyzőkönyve 648
A sárospataki ev. Ref főiskola igazgató-tanács jegyzőkönyve 648
Simó János: Millennáris emlékmű 697
Szilárdy Áron: Régi Magyar költők tára, IV. Kötet. Rs 697
Batta György : Lelkész beiktató s beköszöntő beszéd. ry. 698
Réz László: Beköszöntő egyh. Beszéd, elő-és utó-imával. ry. 698
Müller Miksa : Gifford. Előadások. rs. 797
Dr. Serédy László : Kritika és ízlés bírálata. rs. 798
Hetesy Viktor: Köznapi Imádságok. cz. i. 845
Jámbor Lajos : Ezeréves hazánk története. bj. 881
Kóta Sámuel: Vallásos erkölcsi olvasó könyv. ry. 882
Kenessey Béla : A " Protestáns árvaházi képes naptár. " bj. 882
A koszorú 883
Dr. Tüdős István: " Egyházi beszédek. " 950
Thomas: " Descartes emlékezete" ford. Rácz Lajos. ry. 950
Magyar Irók Élete és Munkái, V. Kötet 2. füzet. Ry 966
D. Abraham Kuenen: Gesammelte Abhandlungen. rs. 966
Dr. Bartók György : Bibliai elbeszélések. iz. 967
H. Kiss Kálmán: Élő reménység. ry. 1004
Simó János : Az unitárius szószék rs. 1004
Dezső Lajos : Comenius Amos János " Nagy Oktatástana rs. 1005
Kovács Béla: Hazánk ezredéves fennállásának emlékére Szepsiben rendezett ünnepélyek emlék-könyve. Ry 1006
S. Szabó József : Az ó-classicus költészet nevelőhatása. Rs 1006
Dr. Szlávik: Zur neuesten phil. Litteratur in Ungarn. rs. 1007
Péterfy Dénes: A mi a vallásban változó és maradandó 1007
Radácsi György : A tiszáninneni ev. Ref. Egyházkerület jegyzőkönyve 1007
Révész K. : A kassai ev. Ref. Egyház emlékkönyve ry. 1008
Kovács Béla : A szepsi ev. Ref egyház története . ry. 1008
Dr. Tüdős István : Dolgozatok a gyakorlati lelkészet köréből 1033
Marton Lajos: Ruth könyve. ry. 1033
VII. KÜLFÖLD
A vallások harcza. R. L. 9, 32, 54, 153
A hollandi prot. Szövetség ünnepsége 80
A katholikusok Elszász-Lotharingiában 197
A papok száma Olaszországban 217
A nyolczadik lutheránus értekezlet Schweiczben 254
A vasárnapi munkaszünetre vonatkozó intézkedések Európa különböző államaiban 444
Az alkoholizmus Francziaországban 444
Oszkár svéd király a nevelésről 920
Oroszországban a népnevelés 969
VIII. MULTUNK
Egy régi tükör, melyben láthatni valamit a jövőből is. Földváry László 174
IX. MILLENNÁRIS MELLÉKLET
Ima. Dr. Tüdős István 1
Millenniumi emlékbeszéd. Dr. Zsindely István 2
A honszerelem ünnepén. Ifj. Szilva István 17
X. GYÁSZHÍREK
Munkácsi Joó Gábor, Szatmár 37
Gyarmathy Józsefné 56
Beőthy Zsigmond dunántuli egyházkerületi főjegyző. Komárom. 77
Buzás Pál jogtanár, Debreczen 77
Kerekes Jánosné Ferenczy Ilona, F.- Barczika 116
Békésy Gyula kir. tanfelügyelő, Debreczen 116
Gyurkó Mihályné Kiss Johanna, Sajó-Hidvég 156
Hézser Endre palkonyai lelkész 176
Kaszonyi Jánosné, Tamkó Róza 234
Kun Pál miskolczi tanár 234
Boronkay Károly, Czéke 252
Balajthy István ref. Lelkész, Asztély 299
Szakal Károly pápai tanár 360
Kubes Ödön sárospataki tanuló 404
Károly Lajos főherczeg 421
Vályi Lajos komáromi esperes 422
Batta József, Sárospatak 422
Kozma István sárospataki tanuló 466
Barkó Béla sárospataki tanuló 466
Miklovicz Bálint hódmezővásárhelyi lelkész 502
Trócsányi Bertalan , Sárospatak ry. 575
Pásztor Zoltán, Sárospatak 594
Makay János szinai lelkész 594
Kanitz Ágoston kolozsvári egyetemi tanár 594
Borsovai lengyel S. az a –borsodi ref. Egyházmegye gondnoka 614
Szeremley József alsó-szabolcsi esperes 614
Kun Béla halála és temetése 614
Beke József, Putnok 649
Jászay Borbála, Halmy Istvánné, Abaujvár 649
Vitéz Mihály kemecsei lelkész 663
Vállyi János temetése 664
Makkay Domokos nagyenyedi tanár 677
Kőrösy György karádi lelkész 846
Orbán József sárospataki ny. tanár 901
Dókus Józsefné , Rátkay Borbála, S.-A.-Ujhely 950
Nemes Menyhért székelyhidi lelkész 990
Földváry Gerzson ó-fehértói lelkész 990
XI. VÁLASZTÁSOK
Rácz Kálmán balsai lelkész 38
Korocz József berczeli lelkész 38
Mindszenti Imre s.-kazai lelkész 157
Antal Gábor dunántúli püspök 197
Szőllőssy József erdőbényei lelkész 234
Jakab János bodva-lenkei lelkész 234
Fekete Gyula bőcsi lelkész 255
Görömbey Péter f.-szabolcsi esperes 502
Véghelyi Dezső dunántúli egyházkerületi főjegyző 594
Németh István egyházkerületi aljegyző 594
Szabó Zsigmond és Segesdy M. tanácsbírák 594
Sas Béla akad. Igazgató Debreczen 594
Dr. Szlávik M. akad. Igazgató, Eperjes -
Radácsi György egyházkerületi főjegyző 677
Br. Vay Elemér a.-borsodi gondnok 917
Szalóczy Pál egyházmegyei főjegyző 917
Dr. Németh Imre világi főjegyző 917
Tudja Mihály deregnyői lelkész 934
Ragályi Géza tornai ev. Ref. Esperes 968
Tóbiás Gyula szinai lelkész 990
Dr. Bartók Jenő nyiregyházi lelkész 991
Gavallér János kis-varsányi lelkész 991
XII. MINISZTERI RENDELETEK, JAVASLATOK ÉS HATÁROZATOK
Az oklevelek és bizonyítványok másodlatainak kiadása tárgyában 39
A vallás szabadgyakorlatáról szóló törvény végrehajtása 78
Miniszteri leirat a 22000 frt államsegélyhez 117
Miniszteri leirat a " Hivatalos Közlöny " ügyében 136
Miniszteri leirat a tanárok nyugdíjazása ügyében 157
Miniszteri rendelet a középiskolai énektanítás ügyében 216
Miniszteri rendelet a növendékeknek más vallásuak hittani órájára járása ügyében 595
Miniszteri rendelet a párbérek elévüléséről 595
Miniszteri leirat a tanitováltozások ügyében 679
Miniszteri rendelet a tanitoképző tanárok magánórái ügyében 679
Miniszteri határozat a törvénytelen gyermekek törvényesítésére 681
Miniszteri rendelet a tanitói nyugdíjalapra fizetendő 15 kr.-ok beszedése ügyében 864
XIII. VEGYES Kun Bertalan püspök ujévi levele 17
A róm. Kath. Főpapok pásztori levele 17
Az istenbéke éve 18
A " Sárospataki Lapok " jövendőjére vonatkozó levél 18
A Tompa- szobor ügye Sárospatakon. 19, 59, 137, 216, 361, 363, 408, 444, 466, 615, 680, 783, 862, 936
Érdekes ajándék a sárospataki diákoknak 19
A keleti egyház válasza a pápai encyklikára 20
Az a bizonyos 22,000 frt 37
A protestans papok sorsa 38
A debreczeni papválasztás ügye 38
Az izraelita vallásfelekezet autonomiája ügyében tartott értekezlet 40 , 79
Németh lutheránus missio Magyarországon 40
Leány-gimnázium 56
Egy szép levél 57
A dunántuli ref. püspökválasztás 57
A tanító fegyelmezési joga 57
A középiskolai tanulók millenniumi utazása 58
A 22,000 frt és az erdélyi igazgató-tanács 58
Lukács Ödön esperes millenniumi körlevele 58
Görömbey Péter 25 éves papság 59
Egy kath. Pap vallomása 59
400,000 frt subventio 78
A 22,000 frt segély sorsa 99
Adalékok a " Debreczeni Prot. Lap " történetéhez 99
A földmives és munkásnépek adott kedvezmény a millenniumi kiállításra 99
Előlegezett jókívánságok 117
A debreczeniek paphivó küldöttsége 118
Békés-bánáti javaslat az egyházmegyei és országos lelkészi özvegy-árva gyámtár viszonyára nézve 118
Az országos lelkészi özvegy-árva-gyámintézet ügye 119
A bevett egyházak állami dotacioja 119
A nagykállói ev. ref. egyház kebeléből 119
Zichy N. gr. A néppárt érdekében 120
Schlauch a debreceni katholicizmus erősítéséhez 136
Theologiai magántanári előadás Sárospatakon 136
Dr. Masznyik értesítése 137
Ujabb fajta belmissió 176
Levél a szerkesztőhöz 177
A dévai ref. Templom rastaurátiója 178
Lukács Ödön halála és temetése 194
Millennáris kath. Országos értekezlet 212
Papi birtokok 213
Polónyi, Olay és a holtkéz 214
Dr. Mitrovics Gyula értekezése a philológiai társaságban 214
A " Protestans " Chronologusa 214
A H. B. És P. S.-féle vitához 215
Földváry László értesítése 216
A dun.-tuli püspök köszönő válasza a s.-pataki főisk. Tan. Karához 234
A konvent összehívása 235
A lelkészképeítési vizsgák Sárospatakon 235
Búcsúzás Mitrovics Gyulától 253
Descartes emlékezete 253
Az egyetemes tanügyi bizottság alakuló gyűlése 254
A magy. Prot. Irodalmi társaság alakuló gyűlése 254
Válasz a " Debreczeni Prot. Lap " " Egy másik vidéki tagjának " 278
A kegyeletes megemlékezésnek egy tulhajtott példája 279
A budai ev. Ref. Templom felavatása 280
Antal Gábor püspök eskütétele 280
Vályi Lajos és Némethy Lajos kitüntetése 280
Pósa Lajos millenniumi éneke -
Mitrovics Gyula fogadtatása Debreczenben 295
A böődi ref. Egyház veszedelme 295, 401
A holtkéz 299, 991
Szász Domokos püspöki jubileuma 322
Mitrovics Gyula beigtatása 322
Ezeréves ünnepélyek Sárospatakon -
Czinke István beiktatása Rimaszombaton 360
A lelkészi fizetések 800 frtra való kiegészítése 361
A Széphalmon tartandó Kazinczy-ünnepély 362
Ujabb vasuti kedvezmények a kiállításra utazóknak 362
A prot. Papi családról. Marcali H. 362
Millenniumi alapot a sárospataki főiskolának. ry. 386, 405
Bosszús hangok a millenniumi alkalomból 386
Sárospatak millenniumi tényeiből 387
Értesítés az ezredévi ünnepélyekről 405
Lukács-alapítvány 406
Az " Evangelical Alliance " küldöttei a konventen 406
Államsegélyt nyert lelkészek 407
Zselinszky Mihály megbizatása 422
Confirmatioi ünnepély Sárospatakon 433
Ezredéves ünnepély Csomonyán és Pelsüczön 433
Ezredéves ünnepély Málczán 442
Millenniumi alapítvány Rimaszombatban 442
Kájel József meghívója 443
A vasárnapi munkaszünetre vonatkozó intézkedések 444
Némely közleményeink magyarázatául 445
Az ezredévi tornaversenyen kitüntetett sárospataki tanulók 446
A nemzet és a király 483
Kitüntetések az ezredéves ünnepélyek alkalmából 484
A 800 frtos lelkészi fizetési minimum az országgyűlésen 484
Az angol Biblia-Társulat ajándéka a királynak 486
Dr. Horváth Ödön kitüntetése 502
Az erdélyi ev. Ref. Egyházkerület gyűlésének legfőbb tárgya 502
Rövid felvilágosítás Ladányi urnak. Révész K. 503
Figyelmeztetés az abaujmegyei lelkészekhez 540
Az országos középiskolai tanáregyesület uj tisztikara 541
Egy kis statisztika 541
A magyar király protestans bibliája 542
Helyreigazításul Szilva István cikkére. Fűzy J. 543
Lelkész-beiktatás T.-Lúczon 615
A holtkéz szerzeményeinek összeirása 631
Harminczéves püspök 648
Visszapillantásul 650
Görömbey Péter első esperesi levele 664
Vaszary Kolozs körlevele 664
Az egyházi körmenetek eltiltása 665
A sárospataki ev. Ref. Egyház köréből 387, 663, 782, 784
A róm. Kath. Egyesületek országos kongresszusa 679
Az orosz czár ajándéka 680
Pápista kizárólagosság 717
A sárospataki izraeliták magyarsága 717
Az egri nők ujabb hőstette 742
A döghei ref. Egyház millenniumi emléke 742
A szombathelyi prot. Templom szentelése 742
Egy róm. Kath. Gróf a néppárt ellen 743
A róm. Kath egyház Debreczenben 743
Helyreigazításul. Révész Kálmán 743
Nazarénusok Szirmán 743
Millenniumi megkisebbítésünk 744
Igazítás. Révész Kálmán 831
Helyreigazítás. Rácz Kálmán 831
Kérelem. Ballagi Géza 831
Gr. Degenfeld József 846
Ujabb és ujabb mellőztetésünk 862
Nyilvános köszönet a sárospataki egyház nevében 863
Október 31-ike 883
Irásbeli tételek a Sárospatakon tartandó lelkészi vizsgákra 883
Észrevételek. Szász K. 884
Tisza Kálmán arczképe a sárospataki iskolának 903
Zsilinszky Mihály a papi fizetés minimumáról 918
Magyarázatos biblia-terv 919, 969
Uj zsidó hitfelekezet 920
Orbán József temetése 920
Lévay József a s.-pataki Tompa-szobor leleplezési ünnepélyéről 933
A német protest. Melanchton ünnepe 935
Tanügyi reformok Norvégiában -
Az ezredéves kiállítás kitüntettei 951
A debreceni Svetits-intézet 951
Egy konvertita pap haláláról 970
A királyi megnyitó a prot. Lelkészekről 970
A tiszáninneni ev. Ref. Egyházkerület hivatalos válasza a Cseh-Morva testvéreknek 990
Tüdős István válasza Andrássy Kálmánnak 991
Mi történik Karádon ? 1009
Kire szavazzunk mint kerületi jegyzőkre ? 1009
Kolduló ev. Lelkész 1009
A lelki kevély 1010
Hangverseny Homonnán 1010
A szerkesztő bucsú-szavai 1033
Fejes István adománya a sárospataki diákoknak 1034
Vállyi János végrendelete 1034
XIV. HIRDETÉSEK. PÁLYÁZATOK
Syphonia permetező 81
Nagy-Enyedi Bethlen-kollégiumnál 3 tanári állás 120, 138
A székelyudvarhelyi kollégiumban tanári állás 133
Zilahi főgimnáziumban tanári állás 178
Debreceni főiskolában tanári állás 197, 198, 525, 681
Sepsi-szentgyörgyi Székely-Mikó kollégiumban egy tanári állás 198
László Sándor harangöntödéje 217, 236, 446, 546
Hőnig Ferencz harangöntödéje 218, 682, 848, 904, 971, 991
Egri Ferncz harangöntödéje 218, 506
Lövy J. Konfirmácziói bizonyítványok 256, 300
Miskolczi ref. Főgimnáziumnál tanári állás 300, 387, 526, 545
Novotny Antal harangöntödéje 324, 364, 388, 446, 506, 546, 596 , 653, 666, 740, 832
Budapesti ref. Gimnáziumban tanári állás 388
Szatmárnémeti ref. Főgimnáziumban tanári állás 408, 445, 544, 595, 749
Marosvásárhelyi ref. Főgimnáziumnál tanári állás 486
Mezőtúri ref. Főgimnáziumban tanári állás 505, 525
Szilicze-borzovai ref. Egyház lelkészi állomása 595
Sárospataki főiskolában jogtanári állás 596, 616, 681
Sárospataki főiskolában a Mesko-alapra 616, 632
Rimaszombati egy. Prot. Főgimnáziumnál tanári állás 632, 651
Turai egyház lelkészi állomása 657
Magyar Lloyd jelzálog-kölcsön 720, 744, 832, 848, 907, 972
Szinai ref. Egyház lelkészi állomás 847
Ungvári ref. Egyház lelkészi állomása 1011
Karádi ref. Egyház lelkészi állomására 1012
Ráth Mór hirdetése 1012
XV. NYUGTÁZÁSOK, KÖSZÖNETEK
Adományok a Tompaszoborra 19, 59, 137, 216, 363, 408, 444, 466, 615, 680
A sárospataki akadémiai ifjuság olvasó.egylete 137
Adományok a sz.-i.-baksai egyháznak 408
A sárospataki millenniumi bálon felülfizették 444
Adományok a böődi egyháznak 444
Felülfizetések a sárospataki templom felavatásakor rendezett bálon 831
Adományok a hegymegi ref. Egyház javára 847
A szurdoki egyház köszönete Lengyel Erzsébet asszonynak 968
XVI. SZERKESZTŐI ÜZENETEK
20, 81, 100, 158, 178, 236, 256, 324, 364, 408, 505, 545, 616, 632, 719, 884, 903, 920, 971, 1011, 1036.
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Radácsi György, felelős szerkesztő, Buza János, társszerkesztő
kiadó Steinfeld Jenő
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sárospatak
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Miskolc
létrehozás dátuma 1896-01-01
időbeli vonatkozás 1896
Jellemzők
hordozó papír
méret 240 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár