Sárospataki Lapok

A protestáns egyházi és iskolai élet köréből

A sárospataki irodalmi kör közlönye

szöveg
minősített tartalom

XIII. évfolyam, 24-53. szám

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy A sárospataki irodalmi kör közlönye
tartalomjegyzék
Sárospataki Lapok 1894. XIII. évfolyam;
VEZÉRCIKKEK;
A „Sárospataki Lapok Szerkesztősége”: A t. olvasóhoz 1;
Mocsáry Lajos: A tizenkettedik órában 2;
Sajóparti: Mire fordítsa egyházkerületünk a supplikáció megváltását? 6;
Molnár Ferencz: A katholikus önkormányzati mozgalom 25;
Ignotus: Egyházmegyei cura pastorális 30;
Andrássy Kálmán: Roma locuta est 49;
Ujfalussy Béla: Talmi Kapisztránok, országos pártok, prot. teendők 56;
Mitrovics Gyula: A róm. kath. nagygyűlés Budapesten 73;
Meczner Béla: A protestantizmus helyzete és jövendőbeli magatartása a kormány által beterjesztett egyházpolitikai javaslatokkal szemben 77;
Enyiczkey Gábor: Az 1868. LIII. t.-cikk az egyházpolitikai reformokhoz 81;
Kovách Károly: Katholikus kongrua 93;
Ujfalussy Béla: Az álarcos menethez 96;
Idrányi Ferencz: Kommunizmus 99;
Görömbey Péter: A jövő egyháza 121, 141, 165, 257, 306, 324, 347, 380;
Czinke István: Egyházpolitika és protestantizmus 124;
Molnár Ferencz: Az 1868. LIII. kérdéséhez 145;
Szalóczy Pál: A cselekvés órája 168;
Radácsi Gy.: A nemzeti párt és a protestánsok 170;
Fejes István: A mi helyzetünk 185;
Mocsáry Lajos: Szégyenünkre 188;
Mocsáry Lajos: Az 1868. 53 az országházban 209;
Aranyi Lipót: Egy pár észrevétel Mocsáry Lajos úr cikkére 216;
Mocsáry Lajos: A nagy vita – A nagy népgyűlés – Az 1868 53. a bizottságban 233;
Kovách Károly: Hallgassunk még? 237;
Ujfalussy Béla: Felelet Szalóczy Pál úr kérdésére s kilátásainak a jövőre 240;
Sajóparti: A szupplikáció megváltása 244;
Morvay F.: A megsülyedt szekér 261;
Fejes István: Meghalt Kossuth Lajos 281;
M. L.: Kossuth Lajos 283;
Zsoldos Benő: Mit hagyott Kossuth Lajos nemzetének örökségűl? 285;
Czinke István: Kossuth Lajos halálára 301;
Kun Bertalan: Ima Kossuth Lajos temetésekor 321;
Fejes István: Hová álljunk? 345;
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerűlet részvétele a nemzeti gyászban. I. Kun Bertalan megnyitó beszéde. II. Az egyházkerűlet jegyzőkönyvi részvéte 373;
Mitrovics Gyula: A tiszáninneni ev. ref. egyházkerűlet utasításai a zsinat törvényekhez 375;
Radácsi Gy.: Alkalmi karcolatok 397;
Kovács Béla: Egyházmegyék lelki gondozása 400;
Mocsáry Lajos: Államsegély 421;
Radácsi Gy.: Pűnkösti ajándék 441;
Fejes István: Jövel Szentlélek Ur Isten 444;
Radácsi György: Báró Vay Miklós 465;
Báró Vay Miklós elnöki beszéde 1874. szept. 20. 473;
Szász Károly püspök gyászbeszéde 477;
Kun Bertalan püspök imája báró Vay Miklós koporsójánál 479;
Vattay István alsó-zsolczai lelkész beszéde br. Vay Miklós koporsója felett 481;
Mitrovics Gyula sárospataki közigazgató beszéde br. Vay Miklós koporsójánál 483;
Mocsáry Lajos: Fejes István úr cikkére 493;
Péter Mihály: A socialismusról 496;
Fejes István: Egy pont körül 514;
Orthodox: A válság küszöbén 513;
Radácsi Gy.: Félben maradt teendők 537;
Radácsi Gy.: A Csáky gróf távozásakor 557;
Bartoloméus: Egy fontos kérdés 561;
Radácsi Gy.: Események 577;
Rácz Lajos: Br. Vay Miklós édes anyja 581, 603;
Révész Kálmán: Br. Vay Miklós a pátens korában 585;
Hézser Emil: A tállyai ev. ref. egyház jegyzőkönyve br. Vay Miklós gondnoki beiktatásáról 586;
dr. Veres Samu: Baksai István ötven éves tanári jubileuma alkalmából 589;
Péter Mihály: A Prot. Irodalmi Társaság népies kiadványai 601;
Mocsáry Lajos: Quid nunc? 621;
Bartimeus: Az egy fontos kérdés megoldása 625;
Kovács Béla: Válasz az egy fontos kérdésre 626;
Radácsi Gy.: A klerikális anarchia és a sajtó 639;
Veridicus: A lelkész-tanitók sorsa 660;
Szerkesztő: A lelkész-tanitók ügyéhez 661;
Bartolomeus: Végszó a „fontos kérdés”-hez 663;
Zsoldos Benő: A vegyes házasságból származott gyermekek vallásáról 675;
Kovács Béla: És mégis úgy van 680;
Szalóczy Pál: alkotmányos megkülönböztetés 695;
Hézser Emil: A pap az egyházban 715, 753;
Vitéz Mihály megnyitó beszéde 720;
Radácsi Gy.: A protestáns tanár-egyesület 735;
Beregszászy István: A 15 krajczáros nyugdij-illetékről 758;
Radácsi Gy.: A protestáns unio temetése 772;
Vas Mihály: Az 1893. évi XXVI, t.-cz végrehajtása 775;
dr. Tüdős István: A lelkész-tanitók sorsa 778;
Czinke István: Delendam esse 796;
Tóth Dániel alsó-borsodi esperes székfoglaló beszéde 799;
Vas Mihály: Az országos ev. ref. lelkészi özvegy-árvai gyámintézet alapszabálytervezete 816, 866;
B. D.: Nehány egyházmegye egybevetett véleménye az országos ev. ref. lelkészi özvegy-árvai-gyámintézet szabály tervezetére 826;
Radácsi Gy.: Báró Vay Béla 840;
Báró Vay Béla székfoglaló beszéde 842;
Mitrovics Gyula kerületi főjegyző üdvözlő beszéde br. Vay Béla főgondnokhoz 844;
A tiszáninneni egyházkerület hivatalos véleménye az országos árva gyámintézet tervezetére 845;
Radácsi Gy.: Nevezetes jelenségek 887;
dr. Finkey Ferenc: Új jelenségek, új helyzet 911;
Benke István: Nyilt levél Cincinnatushoz 914;
Novák Lajos: Vass Mihály gyámintézeti dolgozatának egy nagy tévedése 935;
Radácsi György: A reformáció emlékünnepe 955;
Péter Mihály: A káplánokról 959;
Biró Géza: Papjaink és a hitelszövetkezetek 978;
Mitrovics Gyula: Egy új irányzat a protestáns gimnáziumi oktatás felügyeletében 995;
Révész Kálmán: Egyik félreértés szüli a másikat 999;
Csik Dániel: Nehány szó lelkészi fizetések rendezéséhez 1000;
Radácsi György: A konvent összeülésekor 1013;
Radácsi György: A „katholikus néppárt” szervezésekor 1035;
Radácsi György: Viribus unitus 1051;
Radácsi György: Gusztáv Adolf 1071;
Janka Károly: Gusztáv Adolf emlékezete (Költemény) 1075;
Molnár Ferencz: Adventi gondolatok 1089;
Radácsi György: A t. olvasóhoz 1109, 1129;
Radácsi György: Karácsonyi gondolatok 1110;
Mitrovics Gyula: Még egyszer a protestáns gimnáziumok felügyeletének szelleméről 1130;
ISKOLAI ÜGY;
Buza János: A protestáns középiskolák jövője 8;
A vallástanítás ev. ref. középiskoláinkban 32;
Nemo: A protestáns jogakadémiák s a jogakadémiák protestantizmusa 58, 127;
A nem állami tanárok nyugdíjazásáról szóló törvényjavaslat 82;
Czinke István: Az ötödik theologiai katedra 101;
Indokolás azon nyilvános tanintézeti igazgatók, tanárok, tanitók stb. nyugdijazásáról és hozzátartozóik ellátásáról szóló törvényjavaslathoz, kikről állami vagy más természetű közrendelkezéssel gondoskodva nincs 103, 151;
Rácz Kálmán: A bécsi protestáns theologiai fakultásról 148;
Maklári Pap Miklós: Az egyházmegyei tanügyi bizottság nagytiszteletű és tekintetes elnökségének 174;
Buza János: A milenniumi kiállitás alkalmával tervezett középiskolai kongresszus 193;
Ujj István: Vélemény a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület népiskolái számára készitett új tervre 218;
A s.-pataki főiskolai tanári kar emlékirata az igazgató-tanácshoz 246, 263;
Buza János: Közoktatásügyünk állapota a legujabb miniszteri jelentések szerint 310, 403, 425, 446;
Sulyok József: Viszhang a sárospataki főiskola igazgató-tanácsának egyik nem rég hozott határozatára 328;
Kovács Zsigmond: Az ifjúság és a nyelvek 497;
Dicső Endre: A népiskolai naplók egyesítése 499;
Buza János: Mi jót várhatunk az 1893. XXVI. törvénycikktől 518;
Czinke István: Az idegen nyelvek 544;
Buza János: Az iparos- és kereskedő-tanoncok vallás-erkölcsi oktatása 563;
Kovács Zsigmond: Válasz Czinke István úrnak 607;
Buza János: Az országos tanár-egyesület közgyűlése 627;
Maklári Pap Miklós: Magyar nyelvtan és nyelvtanitás 642, 664, 681, 721, 759, 890, 961;
Egy apa: Visszaemlékezés a kerületi l.-nevelőintézet vizsgálataira 683;
Porcs János: Miért szükséges a felvételi vizsga? 698;
Buza János: A sárospataki ev. ref. főiskola mult évi életéből az 1893/4. évi értesítő alapján 723, 739;
A magyarországi tanitók két nagygyűlése 780;
Buza János: A debreceni országos tanszerkiállítás 884;
dr. Tüdős István: Ev. ref. felsőbb iskoláink állapota az 1893/4. iskolai évben 802, 828, 877, 917, 940, 979, 1017, 1039;
Népiskolai nyilvános vizsgák 1054;
Réz László: Ev. ref. vallástanitás a népiskolákban 1076, 1091;
dr. Horváth Ödön: A késedelmes jogi alapvizsgálatok 1112;
Buza János: A nem állami tanárok nyugdíj-ügye 1135;
Apróbb iskolai ügyek A rimaszombati egyesűlt prot. gimnázium államsegélye 21, 206;
A budapesti tanárok és tanitók fizetésének rendezése 21;
A vidéki jogakadémiák ellen és pro domo 22;
A sárospataki főiskola üdvözlete Jókai Mórhoz 44;
A sárospataki főiskola köréből 68, 115, 117, 182, 230, 231, 255, 276, 277, 319, 367, 369, 438, 439, 440, 509, 533, 555, 597, 599, 618, 619, 637, 656, 732, 733, 770, 813, 837, 839, 931, 1069, 1070;
A tanúlók túlterhelése ellen kiadott miniszteri rendelet 116;
Ev. ref. tanárok gróf Csákynál 117, 228;
Az oktatásról egészségtani szempontból 118;
A kolozsvári theol. fakultás 138;
Az egységes középiskolák ügyében tartott közoktatási tanács ülése 138;
Az országos prot. tanár egyesület ügye 161;
Az osztrák középiskolák tanárai s a fizetésrendezés 163;
A miskolczi ev. ref. főgimnázium köréből 182, 183, 714;
A hódmezővásárhelyi ev. ref. főgimnázium államsegélye 206;
Pánszláv tanúlók egyesülete Kézsmárkon 229;
A latin irásbeli érettségi vizsgálat módosítása 231;
A sárospataki községi iskola új időszaka 254;
A debreceni országos tanszerkiállitás 254, 460, 533, 712, 770;
Március 15. Budapesten és Fiuméban 278;
A községi és felekezeti néptanitók fizetésének rendezése ügyében kiadott miniszteri rendelet 279;
Kormánybiztosok az ev. ref. gimnáziumokban tartandó érettségi vizsgákon 319, 555;
A sárospataki főiskola küldöttsége a kassai egyház 250 éves fennállása alkalmával 319;
A felekezeti tanárok vasuti jegye 394, 1142;
A magyarországi tanítók országos bizottságának két felhivása 396;
A nem állami tanárok nyugdijazására vonatkozó törvényjavaslat a képviselőházban 396, 597;
A magyar ev. ref. tanitók országos egyesületének alapszabály tervezete 438;
A tiszántúli ev. ref. tanár-egyesűlet a nem állami tanárok nyugdijintézete ügyében 439;
A tiszántúli tanár-egyesűlet közgyülése 459;
A sárospataki tanitóképezde köréből 509, 511, 530, 556, 638, 714, 1141;
Egy miniszteri tanácsos véleménye a sárospataki főiskoláról 530;
Felekezeti viszonyok a porosz iskolákban 555;
Szinyei Gerzson kormányképviselő 556;
Az országos középiskolai tanár-egyesület közgyülése 556;
Olaszországi tanúlmány-út 637;
Az érettségi vizsga M –Szigeten 638;
A pápai ev. ref. főiskola köréből 654, 861, 952, 954, 1142;
Kerületi tornaversenyek 654;
A délmagyarországi tanitók XXVIII. nagy gyűlése 655;
Póttanfolyam a magyar nyelv elsajátitása végett 655;
A tiszántúli ev. ref. tanár-egyesület közgyűlése 655, 793;
A „Harangodvidéki tanitói kör”értekezlete 655;
A pápai ev. ref. leánynevelő-intézet 713;
Iskolai beiratások a szatmár-németi ev. ref. gimnáziumba 750;
Iskolai értesités a miskolci ev. ref. felsőbb leányiskoláról 753;
A tiszántuli ev. ref. egyházkerület középiskolai tanfelügyelősége 754, 885;
A nem állami tanárok nyugdij-intézetéről szóló törvény kihirdetése 769;
A ref. tanitók országos egyesülete 770;
Az eperjesi theologiai akadémia tanrendje 794;
A szatmári ev. ref. felsőbb leányiskola hanyatlása 814;
A sárospataki „Erdélyi őnképző-kör” 884;
A debreceni ev. ref. főiskola köréből 906, 1142;
A vallás és közoktatási miniszter költségvetése 932;
A soproni ág. evang. főiskola tanárainak fizetése 933;
A tiszáninneni egyházkerület felsőbb leányiskolája köréből 970;
A közoktatási miniszter rendelete a tanitóképezdei növendékek köztartásra felvételéről 971;
Andrássy Kálmán: Nevelési elvek levélben 973;
A koloszvári ev. ref. theol. fakultás alapkő-letétele és koszorú ünnepe 974;
Az országos középiskolai tanár-egyesület beteges állapota 994;
Zemplénmegye államsegélyre szorult népiskolái 1013;
A vallás és közoktatási miniszter költségvetése a pénzügyi bizottságban 1012;
A kecskeméti jogakadémia panaszai 1030;
Kiegészitésűl dr. Tüdős I. ev. ref. középiskoláink című cikkéhez 1032;
A felekezeti és községi tanárok nyugdíj-intézete 1068;
Az ev. ref. középiskolák államsegélye az 1895. évre 1068;
Dr. Beöthy Zsolt az egyetemi tanárképzésről 1089;
Az ezredéves országos kiállitása közoktatási bizottságának terve 1125;
Az országos közoktatási tanács utolsó ülése 1125;
Kedvezmény a felekezeti népiskolák részére 1142;
TÁRCA;
S. Szabó József: Szenvedők éneke 63;
dr. Zsindely István: Kritikai megjegyzések a házassági jogról szóló törvényjavaslat kérdéséhez 84, 106, 155, 197;
S. Szabó József: A reformáció korából 130;
Dorneth után W. A.: A jezsuiták és az ellenreformáció 221, 249;
dr. Tüdős István: Képek a miskolci ev. ref. egyház mult évi életéből 268;
Radácsi György: Kossuth Irataiból 289;
Kossuth és a protestáns sajtó 298;
Kovács Zsigmond: Óda a kassai ref. egyház 250 éves fennállásának emlékűnnepére 315;
Mutatványok Fejes István összes költeményeiből 332;
Széchy Károly: A mit az adatok bizonyitanak – Nyílt levél a szerkeztőhöz 383;
Szinyey Gerzson: Válasz a „Nyilt levél”-re 384;
Kun Bertalan püspők jelentése az 189¾. egyházi évről 405;
Szinyei Gerzson: Comenius Sárospatakon 425, 449, 522, 547, 565;
Szuhay Benedek: Báró Vay Miklós halálára (költemény) 485;
Szinyei G.: A sárospataki főiskola jóltevői a Vay-családból 485;
Radácsi György: Felméri Lajos (1840-1894) 501;
Tóth Lajos hegyalja-harangodi lelkészértekezleti elnök gyülés nyitó beszéde 505;
Kazinczy-ünnepély Sárospatakon 567;
Közli Baksay S.: Baksay Mátyás papi diplomája 1630-ból 595;
Kovácsy Sándor: Molnár Lajos emlékezete 610, 629, 645;
Futó Mihály: Futó Sámuel emlékezete 667, 686;
R. s.: Egy petitio a porosz agenda ellen 700;
A Sárospataki Irodalmi Kör alapszabályai 704;
Fejes István: Temetési énekek 727;
Az országos ev. ref. lelkészi özvegy-árvai gyámintézetnek az egyetemes konvent által megállapított alapszabály-tervezetre 744;
Zsoldos Benő: Gróf Teleki József főcurátor a tanárképzésről és tanárképesítésről 763;
dr. Rácz Lajos: A mai psychologia álláspontja 831, 896, 919, 944, 1080, 1094;
Lévay József: Erdélyi János emléklapja 847;
Szinyei Gerzson: Erdélyi János emlékezete 849, 879;
Kun Bertalan: Aranylakadalmai beszéd és ima 893;
Katona György: A protestáns templom-építészeti stil. 943, 965, 1021, 1038, 1116;
E-n.:Október 31-ikére 964;
Lengyel István: Babérok 981;
Zsoldos Benő: II. József császár látogatása Debrecenben 1770 május 18. 1003;
Révész Kálmán: A debreceni szökött barát ügye 1059;
Révész Kálmán: Egy érdekes adat a sárospataki föiskola történetéhez 1137;
KÖZÉLETÜNK;
Beőthy Zsigmond, Fejes István: Tervezet és indokolás az egyetemes leltár készitéséhez 109;
dr. Ballagi Géza: A sárospataki főiskolai igazgató-tanács januáriusi ülésszaka 131;
Esperes választás Abaujmegyében 184;
A kassai ev. ref. egyház 250 éves fennállásának ünnepélye 252, 343;
dr. Zsindely István: A sárospataki főiskolai tanári kar részvétele a nemzeti gyászban 288;
Az alsózempléni ev. ref. egyházmegye részvétele a nemzeti gyászban 304;
A „Magyar Prot. Irodalmi Társaság” felolvasó estélye 319;
A nemzeti gyász és a hitfelekezetek 319;
Czinke István: Az alsózempléni egyházmegye közgyülése 333, 805;
Ardai Janka Dániel: A tornai egyházmegye közgyülése 335, 788;
Biki Ferencz: A máramaros-ugocsai egyházmegye közgyülése 340;
A sárospataki ev. ref. egyház Kossuth temetése napján 342;
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület közgyülése 344;
Gyarmathy S.: A felsőzempléni egyházmegye közgyülése 351, 835;
Vas Mihály: A felsőszabolcsi egyházmegye közgyülése 354, 899;
Bartha Mihály: A felsőborsodi egyházmegye közgyülése 354, 808;
Sólyom Gyula: Az alsóborsodi egyházmegye közgyülése 356, 811;
Ujj József: Az abaúji egyházmegye közgyülése 358;
Korocz Dániel: Az abauji ev. ref. tanitó-egyesület közgyülése 360;
Görömbei Péter: A tiszántúli ev. ref. egyházkerület közgyűlése 362, 388, 901, 926;
Kormoss Béla: Az ungvári peres kérdés 364;
A dunamelléki ev. ref. egyházkerület közgyülése 367;
A dunántúli ev. ref. egyházkerület közgyülése 369;
A Kossuth gyász-ünnepély a sárospataki főiskolában 367;
Radácsi György: A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület közgyülése 392, 412;
Vattay László: A gömöri ref. lelk. ért. és egyhm. közgyülése 409, 810;
Mitrovics Gyula: Az ev. ref. egyetemes konvent gyülése 429;
A beregi ev. ref. egyházmegye közgyülése 463, 791;
Buza János: Br. Vay Miklós temetése és a részvétnyilatkozatok 488;
Sütő Kálmán beregi esperes elsö körleveléböl 525;
Komjáthi Gábor: A bodrogközi lelkészi kör értekezlete 570;
Baksay jubileum 612;
A sárospataki főiskola évzáró vizsgálatai és ünnepélye 615, 633;
Hutka József: A kis-azari ev. ref. templom felavatása 693;
Andrássy Kálmán: Lelkész-értekezlet a felsőszabolcsi egyházmegyében 709;
Erős Lajos: A göncz-vidéki lelkészi kör gyülése 713;
A beregi egyházmegye lelkészi értekezlete 765;
Bartha Mihály és Botos Józef: Felsőborsodi véleményes javaslat az „országos ev. ref. lelkészi özvegy-árva-gyámintézet alapszabály-tervezetéhez 766, 780;
Homoky Antal: Az ungi egyházmegye közgyűlése 807;
Gyarmathy Soma: Templomszentelés Hardicsán 834;
Radácsi György: A n.-kaposi kerületi gyülés és emlékünnep 853;
Csik Dániel: Aranymenyekzö Felsö-Nyárádon 904;
Az ungmegyei tanitó-egyesület közgyűlése 908;
Vattay László: A gömöri jelentőivek adatai 985;
Görömbey Péter: Egyházkerületi ev. ref. egyházi értekezlet Tiszántúl Debrecenben 987;
Egyházközségi közgyülés Sárospatakon 988;
A dunamelléki ev. ref. egyházkerület közgyülése s az alakuló egyházi értekezlet 993;
Az erdélyi róm. kath. status gyűlése 994;
Csontos J.: A sárospataki Irodalmi Kör közgyülese 1009, 1123;
dr. Szlávik Mátyás: A Prot. Irodalmi Társaság közgyülése 1024;
Az ev ref konvent, Mitrovics Gyula 1042;
A székesfehérvári kath. nagygyülés 1051;
S. n.: Az alsóborsodi egyházmegye rendkivüli közgyülése 1062;
K. s.: A balsai egyház örömünnepe 1069;
p. m.: A felsőzempléni egyházmegye tisztujitó gyülése 1090;
Rácz Kálmán: Templom- és iskolaszentelés Ibrányban 1098;
KÖNYVISMERTETÉS;
Sárkány Imre: Kiss Lajos „Világtörténelem, Ókor” 63;
Dr. Ballagi G.: Dr. Zsindey István „A lovagi intézmény” 86;
Dr. Kovács Gábor: Maklári Pap Miklós „Magyar nyelvtan” népiskolák számára 135;
Gulyás István: A Maklári Pap Miklós népiskolai magyar nyelvtanának ismertetéséhez 178, 200, 221;
Dezső Lajos: Pár észrevétel 226;
Tóth Pál: Maklári Pap Miklós magyar nyelvtanának biráiatához 316;
Dezső Lajos: Dr. Baczoni L. „Alkotmánytan” polgári és felsőbb népiskolák stb. számára 552;
Révész Kálmán: Kovácsi Sándor „Bibliai vallástan” 650;
Tóth Pál: Dr. Bodnár Sándor „Egészségtan” 729;
Czinke István: S. Szabó József „Egyházi dolgozatok” 923;
Buza János: Dr. Halász-Wettstein „A növénytan elemei és Állattan 947;
Rácz Lajos: Kármán Pál „Anyag és szellem” 967;
Czinke István: Gyöngyösy Sámuel „Köznapi imák” 990;
Czinke István: Hetesy Viktor „Vigasz a siralomvölgyben”, „Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imádságok” 1007;
Czinke István: Papp Károly és Szabó Aladár imakönyve 1027;
dr. Székely György: Reichard Zs. „Az erkölcsi érzés” 1083;
dr. Halász Sándor: Válasz Buza János Könyvismertetéséhez 1101;
Radácsi György: A szerkesztő válasza dr. Halász úrnak 1106;
Vattay László: Fülöp József „Bibliai elmélkedések” 1119;
MULTUNK;
Csillag U.: ifj. Csécsi Jánosnak Sárospatakon 1768 május 10-én kelt levele Pados Ferenchez 66;
Az 1848. XX. t.-cikk a tiszáninneni kerület közgyülésén 67;
Földváry László: Perényi Péter és Siklósi Mihály s a baranyai reformáció 13, 35;
Ujlaki István: Másolat a sárospataki régi S. R. jegyü birói napló 536. lapján levö, a szabad harangozás megengedése felől tett eredeti feljegyzésről 550;
Somossy János zempléni esperes körlevele 1848-ból IRODALOM;
A protestáns sajtó az új évben 18;
Jókai Mór 18;
Révész Bálint halotti egyházi beszédei 19;
Dicsőfi József „Evangyéliomi Elmélkedések” 19;
Zoványi Jenő „Theologiai Ismeretektára” 19, 528;
A tiszántuli ev. ref. egyházkerület jegyzőkönyve 19;
A kecskeméti Katona J. Kör 1891/2-iki évkönyve 20;
Dr. Masznyik E. „Pál apostol élete” 20, 652;
Tóth Béla „A Mi Urunk Jézus Krisztus gyermekségéről írott könyv” 20;
Ferenczy Gyula „Javaslat a belhivatalnoki fizetések rendezéséről” 41;
Laukó Albert „Egyetemes történelem” 42;
Protestáns Szemle 137, 205, 436, 528, 653;
Magyar írók élete és munkái 137;
Szabolcska Mihály „Hangulatok” 157;
A „Századok” januári füzete Gindely Antal „Geschichte der Gegenreformáció” című művéről 158;
Dr. Bartha Béla „Laveleye Emil egyházpolitikai tanulmányai” 159;
Hetessy Viktor „Vigasz a siralom völgyében” 159;
„Hajnal” szerkeszti Szabó Aladár 159;
Egyházi törvények az ev. ref. magyarországi keresztyén egyházban 204;
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványai 205;
Sz. G.: Szél Farkas, Bessenyey György „Bihari remete” és „Holmi” 251;
K. Tóth Kálmán „Kalászok az életnek kenyeréhez” 252, 529;
ifj. Mitrovics Gyula: Beőthy Zsolt „A magyar irodalom története” 271;
Sz. G.:Beőthy Zsolt „A képes irodalom története” 274;
Fejes István összes költeményei 314;
Görömbei Péter „A jövő egyháza” 435;
Balogh Ferencz „Dogmatörténelmi mozzanatok” 435;
Derzsi János emléke 436;
Fejes István „A prot. egyház feladata tekintettel a jelen egyházpolitikai és társadalmi kérdésekre” 436;
Kossuth Lajos emlékezete 437;
Eötvös K. Lajos „Az egyházi közigazgatás kézikönyve 454;
Masznyik „Pál Apostol” 455;
Révész Kálmán „Száz éves küzdelem a kassai ref. egyház megalakulásáért” és „a kassai ref. egyház által fennállása kétszázötvenedik évfordúlóján tartott őrömünnep emlékkönyve” 456;
Zoványi Jenő „Vallás és Egyház” 457, 654;
Dr. Zsindey István: Dr. Horváth Ödön „A vallás, mint a politikai jogok gyakorlásának alap feltétele 457;
Felméri Lajos „Johannes Apacii Csere oratio de summa scholarum necessitate 528;
Sass Béla „Jób könyve” 652;
Egyházmegyei jegyzökönyvek 653, 1087;
Krupecz István „Halléi emlékcsokrok” 654;
R. s.: Janssen „Gesichte des deutschen Wolkes” 730;
Dr. Szlávik Mátyás: Kant Ethikája 768;
Palcso István: A kézsmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum története 836;
Wunder und göttliche Gnadenesweise bei der Austellung des hl. Rockes zu Trier im Jahre 1891 881;
Berecz Antal és Kagutovics: Elemi iskolai atlasz 882;
Jámbor Lajos: Jézus élete képekben 882;
Protestáns Árvaházi képes naptár 883;
Fördös Lajos: Buzgóság Szárnyai 930;
Péter Mihály: Egyházi beszéd 930;
Szalay-Baróthy: A magyar nemzet története 1048;
Balogh Elemér "Jones Mari" 1048;
A sárospataki Ifjusági Közlöny 1049;
Csiky Lajos, Lévay Lajos, Gulyás Lajos, Munkácsi Sándor műveire elöfizetési felhívás 1049;
Dr. Masznyik Endre Pál apostol élete és levelei 1066;
Kenessey Béla: A biblia nöi alakjai 1067;
Az Athaeneum „Magyar Nemzet Története” 1068;
A tiszántúli ev. ref. középiskolai tanár-egyesület évkönyve 1086;
Dicsőfi József „Kik vagyunk mi” 1087;
Lukács Ödön „Köznapi imádságok” 1088;
Dr. Kovács Ödön „Emlékkönyv” 1088;
Magyar Hirlap 1039;
„Őrálló” 1039;
JUBILEUMOK, GYÁSZHÍREK, NEKROLÓGOK;
Kovács Béla: Veres Sámuel abauji esperes halála 43, 175;
Özv. Radácsi Györgyné, Szigethy Juliánna halála, Szepsi 43;
Finkey Berti halála, Sárospatak 44;
Ritók Sándor sárospataki tanuló halála, Nagy-Geőc 44;
Szentpétery Sámuel aranylakodalma 91;
Kiss Albert nagy-enyedi theologiai tanár halála 114;
Pereszlényi János győri ev. ref. lelkész halála 115;
V. Szabó Sámuel tisza-földvári lelkész halála 137;
Varga József barabási lelkész halála 137;
Szabó Imre somorjai lelkész halála 160;
Nagy Gábor nyugalmazott nádasdi lelkész halála 181;
Medgyes Lajos deesi ev. ref. lelkész 275;
Dr. Török József debreceni főiskolai tanár halála 276;
Kossuth Lajos 299;
Tarnóczy Tivadar s -pataki föiskolai tanár halála és temetése 300, 318;
Dr. Szabó József budapesti egyetemi tanár halála 366;
Szabó Károly dédai ref. lelkész halála 366;
Steinfeld Béla sárospataki föiskolai nyomdász halála 366;
Szakal László borsodi ev. ref. lelkész halála 394;
Öreg Jolánka halála, Debrecen 394;
Molnár Bertalan sárospataki tanuló halála 394;
Bonyhai Hegedüs János m.-vásárhelyi collegium tanárának halála 419;
Samarjay Károlynak, a pozsonyi egyházközség felügyelöjének halála 437;
Klamarik János miniszteri tanácsos jubileuma 439;
Baksay István rimaszombati tanár 50 éves jubileuma 439;
Buza Sándor sárospataki g. kath- lelkész préposttá nevezése 464;
Bede Imre hajdu-szoboszlói tanító 50 éves jubileuma 464;
Báró Vay Miklós haláláról kiadott gyászjelentések 489, 490;
Felméry Lajos egyetemi tanár halála 501;
Balajthy Dénes halasi tanár halála 607;
Soltész Sándor sajó-vámosi lelkész halála 620;
P. P.: Imre István petrii ev. ref. lelkész nekrológja 689;
Tóth Kálmán sárospataki ref. segédlelkész halála 691;
Dr. Kovács Ödön nagy-enyedi theol. tanár jubileuma 813;
Ladányi Pál viski lelkész halála 837;
Debreczeni Gábor aranylakodalma 885;
Berde Sándor nagy-enyedi tanár halála 950;
Szakács Mózes székely-udvarhelyi tanár halála 951;
Erdélyi Sándorné halála 970;
Gyarmathy Gizella halála 1009;
Réthy József kálosai lelkész halála 1014;
Fodor Pál nyugalmazott esperes halála 1030;
Kirila György sárospataki hittanhallgató halála 1050;
S. Szabó József: Réthy József emlékezete 1061;
Szádeczky Sámuel pusztafalui ev. ref. lelkész halála 1125;
Végh Miklós sárospataki főiskolai tanuló halála 1125;
Bornemisza József nyugalmazott a.-borsodi esperes halála 1128;
Gr. Bánffy Miklós halála 1140;
Kertész János eszenyi tanitó halála 1140;
Antalfi Gizella halála 1140;
VÁLASZTÁSOK;
Thury Sándor ev. ref. lelkész, Geszt 181;
Mizsák Péter ev. ref. lelkész, Beregsom 181;
Pataky Pál ev. ref. lelkész, Ung-Tarnóc 206;
Kónya József ev. ref. lelkész, Kak 206;
Csapó József r. l., Téglás 253;
Tóth József r. l., Gyömrő 253;
Balogh József r. l., Geszteréd stb. misszió lelkész 253;
Seres Abrahám ev. ref. lelkész, Barabás 319;
Antalfy László abauji esperes 343;
Zoványi Jenő ev. ref. lelkész, Tisza-Földvár 343;
Rácz István ref. lelkész, Szatmár 396;
Szőrs Farkas theologiai akadémiai igazgató, Budapest 574;
Dr. Finkey József akadémiai- és közigazgató, Sárospatak 574;
Váró Ferencz fögimnáziumi igazgató, Nagy-Enyed 574;
Dr. Fodor József budapesti egyetem rektora 574;
S. Szabó József debreczeni föiskolai tanár 574;
Tóth Dániel alsóborsodi esperes 597;
Kérészi Barna egyházmegyei tanács-bíró 597;
Dr. Öreg János föiskolai közigazgató, Debreczen 597;
Csiky Lajos theologiai dékán, Debrecen 597;
Dr. Kovács Sándor jogkari dékán, Debrecen 597;
Kiss János főiskolai közigazgató, Pápa 637;
Antal Géza és Borsos István igazgató-tanácsosok, Pápa 637;
Kun Béla jogi szakelnök, Sárospatak 637;
Radácsi György theologiai szakelnök, Sárospatak 637;
Kalassay Sándor theologiai segédtanár, Sárospatak 637;
Demeter Bertalan föiskolai szénior, Sárospatak 637;
Rumpf Frigyes tanár, Miskolcz 654;
Kiss Lajos tanár, Miskolcz 654;
Csoó Zsigmond tanácsbíró a beregi egyházmegyében 732;
Osváth Pál ref. lelkész, Kisvárda 769;
Kiss Zsigmond vallás-tanár, Kecskemét 769;
Simon István ref, lelkész, Sajó-vámos KÜLFÖLDI DOLGOK;
Felekezeti viszonyok a porosz iskolákban 555;
A jezsuita törvény sorsa Német országban 714;
A limburgi atya isten 795;
A lüttichi nemzetközi kath. Konferencia 861;
A protestánsok száma Ausztriában s a Husz-ház Prágában 908;
Gusztáv Adolf 300 éves születése fordulóján rendezendö ünnepélyek Németországban 910;
A madridi protestáns templom felavatása 10134;
ADOMÁNYOK, NYUGTÁZÁSOK;
Adakozás a „Zsindely-emlék”-re 194, 343, 1052;
A sárospataki ev. ref. „templombál” és közvacsora alkalmából befolyt adományok 119;
Adományok a miskolczi ref. gimnáziumnak 182;
Adományok a sárospataki ev. ref. föiskola tápintézete részére 231;
Br. Vay Miklós ajándéka a sárospataki föiskola szépészeti muzeumának 231;
A kázsmárki ev. ref. egyház részére adományok ;
Baksay István adománya a s.-pataki theol. tanárok nyugdijintézetére ;
Adományok a Tompa-szoborra és a szépészeti muzeumra 440, 530, 533, Adományok az alsó- és felsö-cécei templomra 511;
A „Jövö egyháza” szerzőjének adománya a sárospataki theologiai tanárok nyugdíjintézetének 620;
Zombory Gedö adománya a s.-pataki tanárok nyugdijintézetére 733;
Az eperjesi ev. ref. misszió adománya a debreceni egyetemre 863;
Debreczeni Imre hagyománya a miskolczi ev. ref. egyházra 885;
Debreczeni Gábor és neje adománya a sárospataki theologiai tanárok nyugdijintézetére 907;
Adakozás Erdélyi János emléktáblájára 972;
Ajánlatok a sárospataki ev. ref. templom építésére 1090;
Felűlfizetések a sárospataki ev. ref. templomépités alap javára rendezett felolvasás és hangverseny alkalmából 1090;
VEGYES KÖZLEMÉNYEK;
Katholikus főpapok dolgai 22; Hirlap-verseny 23;
Az „Őrálló” megjelenése 44;
Hajtóvadászat országgyűlési képviselőkre 44;
A közös főpásztori levél 45;
A sárospataki ev. ref. egyház köréből 45, 69, 119, 182, 280, 342, 529;
Protestáns Irodalmi pályázat 45;
Az egyházpolitikai kérdések a szokásos újévi üdvözlések alkalmával 46;
Az „Erdély Magyar-Közművelődési Egyesület” jótékonysága 47;
Egy újévi levelből 47;
Jókainak egy nehezen érthető irata a „Magyar Hirlap” albumában 48;
Miért nem kellenek Tibádnak az egyházpolitikai javaslatok 69;
Zsinati törvényeink jóváhagyása 70;
A közös pásztorlevél kihirdetése Sárospatakon és környékén 70;
Samassa körlevele a közös pásztorlevél kihirdetéséről 70;
Jókai alapitványai 70;
A congrua-bizottság tanácskozmánya 70, 91;
A „Protestáns” megemlékezése lapunkról 70;
A római katholikus papok és a Jókai-ünnep 71;
A szent-fillérek Tisza-Valkon 71;
Részlet egy alkalmi levélből 72;íbr> Lapunk szines boritéka s a „Debreczeni Protestáns Lap” 89, 138;
A katholikus nagygyűlés ügye 90, 92;
Kérdés egy jó ügyben 91;
Az ev. reformátusok küldöttsége a király előtt és a vallás- és közoktatási miniszternél 112;
Protestáns nagygyűlés hire 113;
A kath. lelkiismeret ébredése 114;
A tiszántúli ev. ref. egyházkerűleti egyházi értekezlet programmja 116;
Ujj István: Viszon-válasz Péter Mihály úrnak 117;
Lükő Géza konventi utódja 119;
Jókai diszkiadású művei egy ev. ref. népiskolai könyvtárban 119;
Egy készülőben lévő magyar szent 119;
A Protestáns Irodalmi Társaság felolvasó estélye 139;
Báró Hornig pásztorlevele 139;
Reverszálisos ev. ref. egyházmegyei gondnok 139;
A konventi ülések elhalasztása 162;
A házassági javaslat az országgyűlés előtt 162;
Az ev. reformátusok zsinati törvényeinek kihirdetése 163;
Felemelt államsegélyről 192;
Előkészűlet a magyar történetíráshoz 181;
Zemplénmegye újabb nyilatkozat az egyházpolitikai kérdésekben 181;
Az öngyilkos Varga József becsűlete 181;
A protestánsok és a lourdesi szűz 182;
A kassai ev. ref. egyház az 1893. évben 183;
Az állami anyakönyvvezetés és a protestánsok államsegélye 184;
Nyilt kérdés a lelkész-jelölt meghallgatásáról s válasz a kérdésre 205;
Apponyi gróf és a mi lapunk 206;
A gyermekek vallásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása a közoktatási bizottságban 207;
A házasságjogi javaslat tárgyalása a képviselőházban 208, 231, 279, 394, 510, 529;
Felső-Baranyából 208;
A szabadelvű nagygyűlés 277, 225;
Báró Vay Miklós és a polgári házasság 227;
A tiszáninneni kerület álláspontja az egyházpolitikai reformokra nézve 272;
A hevesi ev. ref. egyház javára rendezett bál 228;
Azari: Az „Irodalmi Társaság” ez évi felolvasó estélye 229;
A kath. autonómia ügye 229;
Az izraelita Magyar Irodalmi Társaság megalakulása 254;
A sárospataki Irodalmi Kör életéből 270, 510, 1123;
A kötelező polgári házasság Sárospatakon 289;
A sárospataki főiskola szépészeti múzeuma 369, 530;
A házasságjogi törvényjavaslat diadala 370;
A biblia terjesztése végett (Viktor Bernát) ! 371;
Apponyizmus 395;
Az evangélium kiegészítése 395;
A házassági javaslat a főrendeknél 419;
Az állami anyakönyvekről szóló törvényjavaslat az országgyűlés igazságügyi bizottsága előtt 420, 532;
Lelkészbeiktatás Csomonyán 419;
A h.-szurdoki egyház lelkészlakának ünnepélyes átadása 420;
Lázár István: A vajáni ev. ref. egyház örömünnepe 459;
Hangverseny Sárospatakon 460;
Az ultramontánok öröme 461;
Báró Vay Miklós halálának hatása Sárospatakon 490;
A főrendi ház gyásza br. Vay Miklós elhunyta alkalmából 490;
Br. Vay Miklós tiszáninneni egyházkerületi főgondnokká választása 492;
Pünkösti lelkesedés a kápolnai ev. ref. egyházban 508;
A hegyalja-harangodi lelkészi kör értekezlete 509;
A papi vizsgák Sárospatakon 510;
Vay-emlékünnepélyek 531;
A Magyar Tudományos Akadémia játalomtételei 531;
Kazinczy-emlékünnepély tervezete 532;
Az evangélikusok zsinata 532;
A zsidó vallás recepciója az országgyűlés előtt 532;
A mit nehéz megérteni 532;
A tiszáninneni ev. ref. lelkész-árvák és özvegyek sorsa 533;
Dr. Rácz Lajos okleveles tanár 533;
A szecularizáció kérdése Maros-Torda megyében 554;
Egy kis statisztika értelmiségünkről és a magyarságról 554;
A kormányválság 556;
Lelkészértekezlet Abaújban 574;
Miniszteri határozat az anyakönyvek másolatának kiadása ügyében 574;
A Baksay-jubileum programmja 574;
Az „Őrálló” uj alakban 575;
Az evangélikusok zsinata 575;
D. E.: Követésre méltó példa Beregvármegyében 596;
A barkaszói ev. ref. egyház örömünnepe 597;
A Protestáns Árvaházi Képes Naptár terjesztése érdekében 598;
A prot. lelkész sorsa 599;
A házassági törvényjavaslat elfogadása a főrendiházban 599;
Vay Béla báró beszéde a förendiházban 599;
A képviselőház befejezte az összes egyházpolitikai javaslatok tárgyalását 617;
A felekezeties vasuti kormány 620;
Protestáns papi családok 620;
Az „Őrálló” búcsúzása 630;
Papi vizsgálatok Sárospatakon 631;
A pápa apostoli áldása a pozsonyi kath. nagygyűlésre 655;
Pályadíj a mozgással járó játékok ismertetésére 655;
A stóla eltörlése 656;
A beregi esperes második körleveléből 657;
Levél a szerkesztőhöz s adakozás a Kossuth szoborra 657;
A Tompa-szobor érdekében Gömörmegye 658;
Az uj vallás- és közoktatási miniszter programmjából 672;
Erdélyi János szülőházának emléktáblával megjelölése 673;
Az „Őrálló” megszűnéséről a „Magyar Állam” 673;
Tóth Pál: Egy kis tájékozás a miskolczi ev. ref. felsőbb leányiskolából 673;
A kath papság a polgári házaság megbuktatására 692;
Révész K.: Nyilatkozat az „új védőtörvény utasításról” 692;
Előfizetési felhívás Mitrovics Gyula „Egyházi Szónoklattanára” 692;
Baksay István kir. kitüntetése 712;
A jezsuita törvény sorsa Németországban 714;
Tompa-emlék a fekete hegyi fürdőben 732;
Helyreigazítás 732;
Háromszáznapi bünbocsánat a magyar katholikusoknak 733;
Molnár Béla képviselő beszámolója 734;
Az „Örálló” ujra megindulása 749, 814;
Erdélyi János emléktáblájára gyűjtések 750, 794;
Pályázat evang. református gimnáziumi vallástani kézikönyvekre 751;
A polgári házasság és a csillagkeresztes hölgyek 754;
Hivatalos felelet „Egy fontos kérdésre” 770;
A kath. centrumpárt elökészítése 771;
Tóth Lajos kőszönö levele 771;
A kath. papok congruájának rendezése 772;
Bánó József és az egyházpolitika 772;
Elöfizetési felhívás Lévay Lajos egyházi beszédeire 794;
Egy pár érdekes statisztikai adat 795;
Meghivó a nagy-kaposi hangversenyre 814;
Asárospataki Irodalmi Kör kitüntetése 815;
A pápa legujabb terve 815;
Római kath. föpapok mentegetődzése 815;
A szent István nap megűnneplése 815;
A nagy-kaposi plébános kihirdetése 839;
Papp Gábor: A sárospataki föiskoláról s ennek tanári karáról 861;
Az egyházak küldöttsége a király előtt 862;
Egy kápláni költségvetés 863;
Számitó hódolat 883;
Kérelem az Erdélyi János emléktábla ügyében 884;
Az anyakönyvek másolatának kiadásáról 884;
Az egyházpolitikai javaslatok a főrendiház hármas bizottsága elött 886;
A protestantizmus és a napi sajtó 887;
Helyreigazitás 887;
Válasz a kápláni költségvetésre 906;
Hirlapi kacsa 907;
Aranylakodalmi levél és tett 907;
Tilalom 908;
Herman Ottó egyházpolitikája 908;
Debreczeni Gábor köszönete 909;
A vallás szabadgyakorlatáról szóló törvényjavaslat tárgyalása a förendiházban 909, 931;
A zsidó vallás recepciójáról s a gyermekek vallásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása a förendiházban 931;
Papp Gábor beszéde a förendiházban 931;
Utóhangok Nagy-Kaposról 932;
A nagy-bocskói reformátusok kérelme 933;
Őnálló protestáns egyház Görögországban 933;
Hullaégetés 934;
Keresztyén missió-társaságok 1892-ben 934;
Az ev. ref. convent összehivása 951;
Királyi jóváhagyást nyertek az evangélikusok zsinati törvényei 951;
Kun Bertalan és a recepcio 952;
Uj bölcsész doktor (Szakal Károly) 952;
A nagy-idai zsidók a recepcio idején 952;
Szilágyi Dezső beszámolója 952;
A protestáns tábori lelkészek helyzete 954;
Rex apostolicus 954;
Kerületi lelkészi értekezlet Tiszántúl 971;
Az egyházpolitikai javaslatok uj tárgyalása az országgyülésen 971;
Báró Vay Béla kinevezése a förendiház alelnökévé 974;
A konventi tagok választása a dunamelléki egyházkerület gyűlésén 1010;
A vallásos iratok terjesztése végett tett intézkedés 1010;
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság közgyülése 1010;
Az erdélyi ref. egyházkerület igazgató-tanács az országos lelkészi árvagyámintézetröl 1011;
Protestáns sajtó 1011;
Az ágostai evangélikusok 1014;
Kenessey Béla: Levél a szerkeztöhöz 1031;
Ev. ref. királytisztelet a „Magyar Állam” szerint 1052;
A „Szathmári Hirlap” 1052;
A sárospataki sport-egylet 1052;
A kath. Autonomiáról báró Eötvös Loránd 1069;
Az egyházpolitikai javaslatok szentesitését sürgeti Wekerle 1069;
A sárospataki ev. ref. templom-javitási alapra rendezett hangverseny 1090;
A szentesitett egyházpolitikai javaslatok 1107;
Gusztáv Adolf-ünnepe Sárospatakon 1107;
A szentesitett törvények és a kath papság 1108;
Radácsi György: Temetési énektár ügyében felhivás 1124;
Zichy Nándor és a szentesités 1126;
A kiskoru árvaleányok esketésére vonatkozó miniszteri rendelet 1126;
Az ibrányi templom-szentelés alkalmából1126;
Lévay József és Fejes István levelei a sárospataki főiskola közigazgatójához 1140;
Az uj koronaőr 1141;
Felhivás 50 éves találkozóra 1141;
A kit nem szakit el sem mélység, sem magasság 1142;
PÁLYÁZATOK, HIRDEZÉSEK;
A szatmári ev. ref. egyház lelkészi állomására pályázat 24;
A kaki (alsózempléni) ev. ref. egyház lelkészi állomása 48;
Az ung-tarnóczi ev. ref. egyház lelkész-tanitói állomása 48;
Szeszta alsó-komaróczi (Abaujmegye) egyház lelkészi állomása 72;
Csengeri (szatmár) ev. ref. egyház segéd-lelkészi állomása 92;
Ifj. Hönig Frigyes harangöntö hirdetése 120, 194, 256, 372, 536, 600, 934;
The Grescham életbiztositó-társaság 374;
Sepsi-szent-györgyi ev. ref. kollégiumhoz tanári állomás 511, 534, 535, 1126;
Sárospataki föiskolában egy jogtanári állomás 512, 535;
Rimaszombati egyesűlt prot. gimnáziumi tanári állomás 535;
Szászvárosi Kun-kollégiumban egy rendes tanszék 576;
Nádasdi ev. ref. egyház lelkész-tanitói állomására 600;
Pályázat a Horváth Mária-féle müegyetemi ösztöndijra 638;
Pályázat a „Mesko”-féle ösztöndijra 658;
A sajó-vámosi (felsöborsod) egyház lelkeszi állomása 694;
Cserépfalusi ev. ref. egyház orgonista- tanitoi állomása 694;
Pályázat a sárospataki föiskolában a Mesko- és a Horváth Mária-féle ösztöndijra 1070;
A sárospataki föiskola györgytarlói birtokának szabályozása 1070;
Szerkeztöi üzenetek 24, 72, 92, 140, 256, 420, 464, 620, 694, 714, 734, 754, 795, 815, 1014, 1090;
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Buza János, főmunkatárs, Radácsi György, felelős szerkesztő
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sárospatak
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Miskolc
létrehozás dátuma 1894-01-01
időbeli vonatkozás 1894
Jellemzők
hordozó papír
méret 315 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár