Sárospataki Lapok

A protestáns egyházi és iskolai élet köréből

A sárospataki irodalmi kör közlönye

szöveg
minősített tartalom

XVII. évfolyam, 1-24. szám

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy sárospataki irodalmi kör közlönye
tartalomjegyzék
Sárospataki Lapok 1898.;
XVII. évfolyam;
VEZÉRCIKKEK;
Abauji: Államsegély és jelentő ívek 209;
a.o.: Néhány sz a felebbezési jogról fegyelmi ügyekben 70;
Botos József: Indítvány a tiszáninnen egyházkerületi papi özvegy-árvatár ügyében 172,187;
Csontos József: Emlékbeszéd az Erzsébet királyné halála alkalmából tartott főiskolai ünnepélyen 779;
Fejes István: Nyilt levél Kun Bertalan püspök úrhoz 125;
Fejes István: A kongrua törvény javaslat 129;
Fejes István: Viszonválasz Kun Bertalan püspök úrnak 165;
Kádár János: A lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló törvényjavaslat 154;
Kádár János: Azok az állam segély koldusok 205;
Kállay Miklós: A protestáns kongrua kérdéséhez 170;
Kállay Miklós: Meghívás-é vagy pályázat? 621;
Kállay Miklós: A „jus parochiale” felvetett kérdéséhez 784;
Kerekes János: Egy két csendes óhaj 36;
Komjáthy Béla: Gondnoki székfoglaló beszéd 305;
Kun Bertalan: Válasz Fejes István nyilt levelére 145;
Kun Bertalan Püspöki jelentés az 1897/98-ik egyházi évről 397;
Kun Bertalan és Bernáth Elemér: Felírat a királyhoz Erzsébet királyné halála alkalmából 729;
M. F.: A péter fillérek árnya 85;
M. F.: A válság hatása alatt 885;
Meczner Béla: Egyházmegyei gyülés megnyitó beszéd 312;
Mitrovics Gyula: Államsegély koldusok 167;
Mitrovics Gyula: Rövid válaszúl Kádár Jánosnak 207;
Mocsáry Lajos: Az államsegély 249, 281;
Nagy János: „és lőn nagy csendesség!” 314;
Nagy Sándor: Visszhang a „Sárospataki Lapok” érdekében írott cikkre 517;
Novák Lajos: Kerületi özvegy-árvatárunk sorsa 65;
Novák Lajos: Nem vártunk 689;
Papp József: A lelkészi állam-segély erkölcsi értéke 449;
Papp József: Szerény válasz egy gyakorlati kérdésre (a lelkész meghívás ügyében) 549;
Papp József: Az a „jus parochiale” 815;
Papp József: Karácsonyi öröm 953;
Papp Mihály: A tanítók javadalmáról szóló pont a tiszántúli adózási javaslatban 4;
Persenszky Károly: A valódi belmissio 49;
Péter Mihály: 1848 3;
Péter Mihály: A socialismus terjed 105;
Péter Mihály: Az 1848. XX. t. c. legújabb értelmezése 465;
Péter Mihály: Foltozási műveletek 501;
Presbyter: Egy nagy sérelmünk a törvénynyé válandó kongrua javaslatban 413;
Quintilianus: Ave Caesar, morituri te salutant ! 829;
Radácsi György: Nemes Ferenc 865;
Ragályi Béla: Egyházmegyei gyűlési megnyító beszéd 353;
Ragályi Béla: Válasz a szerkesztő nyílt levelére 429;
Révész Kálmán: Esperesi székfoglaló beszéd 229;
Réz László: A lelkészi jövedelem kiegészitéséről szóló törvényjavaslat 151;
S. y.: Egy pár szó az egyházkerűleti özvegy-árvatár alapszabályainak átdolgozásához 452;
Sütő Kálmán: A jus parochiale 745;
Dr. Szabó Sándor: Belügyminiszteri egyházi adókezelés 402, 415;
Szent Imrey Gyula: Egy tapasztalattal gazdagabb 33;
Szikszay András: Hogy igazítsuk a jelentő-íveket? 624;
Szuhay Benedek: A „Sárospataki Lapok” érdekében 17;
Szuhay Benedek: Kis egyházaink végveszedelme 849;
Tóth Dániel: Néhány szó a lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló törvényjavaslathoz 132;
Dr. Tüdős István: Vécsey József 1;
Dr. Tüdős István: A magyar kormány álláspontja a róm. kath. autonomia kérdésében 101, 136, 148;
Dr. Tüdős István: Mindent megfontolva 201;
Dr. Tüdős István: Egy sokat jelentő nyilatkozat 335;
Dr. Tüdős István: Nyilt levél Ragályi Bélához 381;
Dr. Tüdős István: Egy pár észrevétel Ragályi Béla válaszára 432;
Dr. Tüdős István: Két évi veszteségi számlánk 485;
Dr. Tüdős István: A magyar protestáns irodalmi társaság 533;
Dr. Tüdős István: Az intenció-botrány a magyar róm. kath. egyház körében 565;
Dr. Tüdős István: A fegyelmi eljárás lelkész-választásokból kifolyólag 589;
Dr. Tüdős István: A sárospataki javaslat 605;
Dr. Tüdős István: Az egyház-fegyelem gyakorolhatásának főfeltétele 637;
Dr. Tüdős István: Gondolatok az új iskolai év küszöbén 653;
Dr. Tüdős István: Erzsébet királyné 709;
Dr. Tüdős István: A haza ellenségei 711;
Dr. Tüdős István: A szűk markú magyar közoktatásügyi kormány 761;
Dr. Tüdős István: Nem ártana egy kis orthodoxia ! 797;
Dr. Tüdős István: Október 31 813;
Dr. Tüdős István: Miniszteri ünnepek 901;
Dr. Tüdős István: Károlyi Gáspár ó-szövetségi fordítása új köntösben 917;
Dr. Tüdős István: A kik ott is aratnak, a hol nem vetettek 933;
Vadászy Pál: Lelkész-értekezleti megnyitó beszéd 669;
Dr. Zsindely István: 1848. márc. 15. – 1849. ápr. 11. 185;
-y.-: Valami a törvény szelleméről 88;
ISKOLAI ÜGY;
Ellend József és Radácsi György: A sárospataki főiskola tanári karának felterjesztése a párhuzamos osztályok felállítása s az ezzel kapcsolatos kérdések tárgyában 356, 386;
Ellend József: A kisérleti fizika tanítása a jénai és lipcsei egyetemen 626;
Dezső Lajos: Válasz Nagy Sándor cikkére 213;
Dicső Endre: A közönséges törtek tanítása a népiskolákban 955;
Hubay Bertalan: Az elemi iskolai ellenőrzés 137, 156;
Józsa Antal: Ismétlő iskolai tanterv-javaslat 802;
Kalassay Sándor: Miért szükséges a nők nevelése? 639, 655;
Kötse István: A közönséges törtek tanítása a népiskolában 836;
Makláry Pap Miklós: Mik legyenek a népiskolai nyelvoktatás taneszközei? 338, 359, 390, 404, 417, 436;
Ifj. Mitrovics Gyula: A parallel osztályok ügye 491;
Ifj. Mitrovics Gyula: Az országos középiskolai tanáregyesűlet XXXII. közgyűlése 552;
Nagy Sándor: A sárospataki irodalmi kör pályázati hirdetése 211;
Nagy Sándor: Szükséges-e a közönséges törtek tanítása a népiskolában és mily mértékben? 731, 748, 764;
Persenszky Károly: Az osztatlan népiskola 607;
Radácsi György: Részlet a sárospataki főiskola 1897/98-ik évi állapotáról szóló közigazgatói jelentésből 505;
Radácsi György: Iskolai év megnyitó beszéd 692;
Réz László: A vallás és a közoktatásügyi miniszter XXVII. jelentése 468, 487, 507, 521, 535, 555, 568, 592;
Réz László: Ev. ref. középiskoláink működése az 1897/98-ik iskolai évben 888, 919, 939;
Dr. Szabó Sándor: A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1898-ik évi költségvetése 21, 38, 51, 72, 89, 106;
Dr. Tüdős István: Visszapillantás a múlt év fontosabb tanügyi mozzanataira 6;
Dr. Tüdős István: A vallás és közoktatásügyi minisztérium költségvetésének tárgyalása az országgyűlésen 174, 189;
Dr. Tüdős István: A közép- és reáliskolák történelmi elnevezése 231;
Dr. Tüdős István: Az országos közoktatásügyi tanács teljes ülése 453;
Dr. Tüdős István: Egy pár szó a ref. közép- és felsőbb tanintézetek tanárainak fizetéséről 488;
Dr. Tüdős István: Az iskolai esztendő helyesebb beosztása 593;
Dr. Tüdős István: Szerény észrevétel a népiskolai vallásoktatás tananyagára vonatkozólag 673;
Dr. Tüdős István: Ref. theológiai akadémiánk az 1897/98-ik iskolai évben 786, 800, 817, 835;
Dr. Tüdős István: Ref. jogakadémiáink az 1897/98-ik iskolai évben 852, 869;
Dr. Zsindely István: A jogi szakoktatás reformjáról 253, 287, 316;
TÁRCA;
Hézser Emil: Emlékbeszéd Kopré Ferenc sirkövének leleplezése alkalmából 765;
Kovács Zsigmond: Paleolog Jakab 421;
k.-r.: Petőfi egyénisége és érzülete 438, 457;
Mitrovics Gyula: Adatok a lelkész-avatás történetéhez 714, 732, 749;
Dr. Mitrovics Gyula: Aeneas Sylvius Piccolomini "De duobus amantibus Euryalo et Lucretia"-ja 717, 734, 752, 767;
Novák Lajos: A gyakorlati theológia mai munkaköre 25, 39, 54, 139, 158;
Novák Lajos: A történelmi bizonyosság és a Jézus Krisztusban való hit 642, 657;
Novák Lajos: Temetési beszéd és imádság Nemes Ferenc felett 871;
Radácsi György: Az átdolgozott Ó-szövetségi szentírás 873, 892, 904;
Dr. Székely György: Egyenlőség, testvériség, szabadság 215, 233;
Szilva István: Husvétban 291;
Szuhay Benedek: A protestáns lelkész feladata adott nehéz viszonyinak között 8;
Szuhay Benedok: A haldokló apostol 214;
Dr. Tüdős István: Az elveszett paradicsom 420;
NEKROLÓG;
Kodi Benő: Tamkó Ferenc emlékezete 24, 41, 58, 73;
Nagy Sándor: Vécsey József emlékezete 391;
Szabó József: Ónody István emlékezete 660;
Székely Imre: Máthé János emlékezete 537, 557;
Tóth Lajos: Egyed István emlékezete 342;
Újj József: Tervely Károly emlékezete 459;
-y.-: Kónya Ferenc emlékezete 838;
KÖZÉLETÜNK;
Adorján Balázs: Falusi levelek a szerkeztőhöz 43;
Bartha Mihály: A felső-borsodi ref. egyházmegye őszi közgyűlése 719;
Benke István: Lelkészi értekezlet Abaujban 523, 701;
Debreceni Bertalan: Helyreigazításúl 76;
Dókus Ernő: Útasítás a lelkészi jövedelmek kiegészítéséről szóló törvény alapján készítendő kimutatási ívek kiállítása tárgyában 576;
Dr. Finkey József: A tiszáninneni ref. egyházkerűlet 1843-ban alapított papi-özvegy-árvatárának módosított alapszabály tervezete 819;
Homoky Antal: Az ungi ref. egyházmegye őszi közgyülése 721;
Hutka József: A felső-zempléni ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 240;
Hutka József: A felső-zempléni ref. egyházmegye őszi közgyűlése 694;
Kenessy Béla: A jelentő ívek tárgyában 664;
Kovácsy Sándor: Az igazgató-tanács ülése Sárospatakon 141, 524;
Kun Bertalan: Felirat az m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a lelkészi jövedelmek kiegészítése tárgyában 645;
Magyar Bertalan: Az ungi ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 321;
Makláry Pap Miklós: Még egy pár szó a sárospataki nyomtatványok áráról 11;
Morvay Ferenc: A lelkészi fizetések kiegészítésének kérdése Felső-Baranyában 268;
Nagy Sándor: A felső-borsodi ref. tanító-egylet közgyűlése 680;
Notárius: A tiszáninneni ref. egyházkerűlet őszi közgyűlése 736, 754;
Papp József: A sárospataki uri internátus 674;
Pataky Pál: Az ungi ref. egyházmegyei egyházi értekezlet gyűlése 222;
Persenszky Károly: Alakítsuk meg az alsó-zempléni ref. tanítóegyesűletet 300;
Péter Mihály: A felső-zempléni ref. egyházmegye lekészi értekezlete 238;
Péter Mihály: Útasítás a lelkészi jövedelmek új összeírására 581;
Péter Mihály: A bánoci templom és orgona szentelési ünnepély 821;
Péter Mihály: Szomorú statisztika és az ahhoz fűzött tanulságok 940;
Radácsi György: Az egyetemes ev. ref. tanügyi bizotság gyűlése 242;
Radácsi György: Az ev. ref. konvent gyűlése 258;
Réz László: A lelkész-, esperes és püspök avatás és beiktatás kérdéséhez 237, 267;
Réz László: A miglészi ref. egyház örömnapja 866;
Ruszkay Gyula: Kérdések az egyház látogatóság számára 176, 190, 216;
Dr. Szabó Sándor: Az egyházközségek figyelmébe 194, 217;
Szalócy Pál: Az alsó-borsodi ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 368;
Szalócy Pál: Az alsó-borsodi ref. egyházmegye őszi közgyűlése 699;
Szalócy Pál: Templomszentelés Cserépfalván 908;
Szent Imrey Gyula: Válasz Debreceni Bertalan úrnak 93;
Szilva István: Néhány szó a tiszántúli egyházi adózási javaslatról 235, 271, 298, 327, 345;
Szlvos Mihály: Jelentés a sárospataki főiskola tápintézetéről 323, 347;
Szőllősy Gyula: A szürtheti ref. egyház örömünnepe 840;
Szuhay Benedek: A felső-borsodi ref. lekész-értekezlet tavaszi közgyűlése 292;
Szuhay Benedek: A felső-borsodi ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 370;
Szuhay Benedek: A felső-borsodi ref. lelkészi értekezlet őszi közgyűlése 677;
Tóth Kálmán: A tornai ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 343;
Dr. Tüdős István: A dunamelléki ref. egyházkerület rendkivüli közgyűlése 191;
Dr. Tüdős István: A sárospataki főiskola március 15-iki ünnepélye 219;
Dr. Tüdős István: Az abauji ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 269;
Dr. Tüdős István: Az alsó-zempléni ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 319;
Dr. Tüdős István: A kongrua törvényjavaslat tárgyalása az országgyűlésen 329, 361;
Dr. Tüdős István: A gömöri ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 374;
Dr. Tüdős István: A tiszáninneni ref. egyházkerűlet tavaszi közgyűlése 407;
Dr. Tüdős István: A tiszántúli ref. egyházkerület tavaszi közgyűlése 441;
Dr. Tüdős István: A magyar protestáns irodalmi társaság II-ik vándor gyűlése 470;
Dr. Tüdős István: Az erdélyi ref. egyházkerület közgyűlése 473;
Dr. Tüdős István: A kongrua törvény-javaslat tárgyalása a főrendiházban 476;
Dr. Tüdős István: Az erdélyi ref. egyházkerűlet és Szász Gerő lemondása 493;
Dr. Tüdős István: Az 1897/98-ik évet befejező vizsgálatok a sárospataki főiskolában 509;
Dr. Tüdős István: A kolozsvári szeretet-ház 594;
Dr. Tüdős István: Minő kiegészítést fognak kapni a tiszáninnen ref. lelkészek a kongrua törvény alapján ? 597, 610, 629;
Dr. Tüdős István: A sárospataki főiskolai ifjúsági énekkar Aradon 647;
Dr. Tüdős István: Év megnyitási ünnepély a sárospataki főiskolában 702;
Vass Ádám: Iskola felavatási ünnepély Alsó-Kemencén 910;
Vattay László: A gömöri ref. egyházmegye alapszabály-tervezete az egyházkerűleti papi-özvegy-árvatárra vonatkozólag 539;
Vattay László: Egyházkerűleti bizottsági javaslat a lelkész-, esperes- és püspök avatás és iktatás kérdésében 804;
-y.-: Törvény-javaslat a lelkészi jövedelem kiegészítéséről 110;
-y.-: Törvény a lelkészi jövedelem kiegészítéséről (1898. XIV.) 570;
KÖNYVISMERTETÉS;
Faludi Pál: Két új predikaciós könyv 178, 196, 224, 244;
Faludi Pál: Prédikációs könyvek 841, 854, 877, 894;
Faludi Pál: Prédikációs könyvek 912, 925, 944, 957;
Hodossy Béla: Sz. Nagy József: "Énektár" 96;
Rácz Kálmán: Thury Etele: "Az ev. ref. magyarországi keresztyén egyház története" 631;
Réz László: Miller-Szász Károly: "Csendes órák" 44;
Dr. Tüdős István: Farkas József: "A pesti ref. egyház 101 éves története 615;
MULTUNK;
Földváry László: A cseh és morvaországi helv. hitv. egyházakra vonatkozó adatok és okmányok 80;
Révész Kálmán: Egyháztörténeti adatok az abauji ev. ref. egyházmegye levéltárából 479, 513, 541, 561;
Simon Mihály: "Adalékok a tiszáninneni ev. ref. egyházkerűlet történetéhez" 770, 788, 857;
Szentpéteri Sámuel: Adatok Harsányi István élettörténetéhez 614;
Szentpéteri Sámuel: Adatok Harsányi István élettörténetéhez 757;
KÜLFÖLD;
Novák Lajos: A sveici lelkész egyesület ez évi közgyűlése 929, 946;
Dr. Tüdős István: A németországi evangélikus szövetség XI-ik közgyűlése 823, 843, 859;
IRODALOM;
Biki Károly: Előfizetési felhívás a „Ciprus lombokra” 790;
Dr. Finkey Ferenc: Előfizetési felhívás a „Büntető eljárás tankönyve” című műre 723;
Harangodi: Radácsi György „Jegyzőkönyv” 119;
Lukácsi Imre: Előfizetési felhívás a „János szerinti evangyéliom” magyarázatára 790;
Nagy Lajos: Előfizetési felhívás a „Protestáns tanítók sátoros ünnepe” című kötetre 119;
Novák Lajos: Szuhay Benedek: „A protestáns lelkész feladata napjainkban” 61;
Novák Lajos: Égi manna 120;
Novák Lajos: Tereh-Zimmerman: „Mit köszönünk a reformációnak?” 120;
Novák Lajos: Rácz Károly: Négy vendég egyházi beszéd 962;
Novák Lajos: Pápai Páriz Imre: Örök életre vezető keskeny út 963;
Novák Lajos: Fördös-Szivos: Áhitatos hölgy 963;
Novák Lajos: Antal Gábor: Erzsébet királyné emlékezete 963;
Péterfi Dénes: Előfizetési felhivás „Isten és lélek” című könyvre 422;
r. k.: Dr. Körös Endre: Ekkhard „Walter-dala” 789;
r. k.: Armstrong-Péterfi: Isten és lélek 964;
Dr. Szabó Sándor: Előfizetési felhivás az „Illeték-egyenérték” c. műre 723;
Dr. Székely György: Benkó Imre: „Arany János tanársága Nagy-Kőrösön” 62;
Dr. Székely György: Rácz-Wundt: „A lélektan alapvonalai” 62;
Dr. Székely György: Dr. Öreg János: „A jog és állambölcsészet kézikönyve” 62;
Szinyei József: „Magyar írók élete és munkái” 423;
Dr. Tüdős István: Vaday József: „Gazdasági ismétlő iskolások könyve” 61;
Dr. Tüdős István: Benedek Elek: „Az „Athenaeum” mesekönyvtára” 62;
Dr. Tüdős István: Kálmán Dezső: „Füstkarikák” 119;
Dr. Tüdős István: Dr. Szlávik Mátyás: „Zur Geschichte des Anabaptismus in Ungarn” 120;
Dr. Tüdős István: Dr. Radó Antal: „Magyar könyvtár” 120;
Dr. Tüdős István: Szőts Farkas: „Protestáns Szemle” 422, 526, 963;
Dr. Tüdős István: Dósa Dénes: „A szászvárosi ref. Kun-kollégium története” 422;
Dr. Tüdős István: Héjas Pál: „Emlékek” 422;
Dr. Tüdős István: Mészáros József: „A hű pásztor jellemképe” 423;
Dr. Tüdős István: Szilassy Aladárné: „A nő” 423;
Dr. Tüdős István: Makay István: Fizika és fizikai földrajz 423;
Dr. Tüdős István: Domján István: „A sepsi-szent-györgyi székely Mikó-kollégium története” 423;
Dr. Tüdős István: Molnár István: „Fatenyésztés” 423;
Dr. Tüdős István: Gaál Mózes: „Nemzetünk nagy költői” 424;
Dr. Tüdős István: Dr. Szlávik Mátyás: „1848. márc. 15. – 1898. márc. 15.” 443;
Dr. Tüdős István: Stromp László: „Apáczai Cseri János, mint paedagogus” 443;
Dr. Tüdős István: Arany János: „Katona József Bánk-bánja” 444;
Dr. Tüdős István: S. Szabó József: „A tiszántúli ref. tanáregyesület Évkönyve” 444;
Dr. Tüdős István: Arany-Ráth: „Bírálatok; Irói arcképek; Zrinyi és társa; A magyar verselésről 526;
Dr. Tüdős István: Bod Péter: „Perikles” 526;
Dr. Tüdős István: Bacskay Sámuel: „Gyakorlati útmutató a méhek tenyésztésére 526;
Dr. Tüdős István: Jegyzőkönyvek 543, 683;
Dr. Tüdős István: Dr. Masznyik Endre: „Pál apostol élete s levelei” 683;
Dr. Tüdős István: Kupay Dénes: „Egyházi beszédek” 683;
Dr. Tüdős István: Dr. Bartha Béla: A magyar államgazdaság tankönyve 683;
Dr. Tüdős István: Dr. Kapossy Lucián: Pápai Jókai-kör Évkönyve 683;
Dr. Tüdős István: Fogarassy Albert: Szilágyi Gyula emlékezet 683;
Dr. Tüdős István: Dr. Horváth Ödön: Az Eperjesi Széchényi-kör évkönyve 683;
Dr. Tüdős István: Lic. Rácz Kálmán: Egyházi beszédek 723;
Dr. Tüdős István: Kenessey Béla: Prot Árvaházi képes Naptár 723;
Dr. Tüdős István: Dr. Kecskeméthy István: Koszorú 723;
Dr. Tüdős István: Vernle: Der Christ und die Sünde bei Paulus 790;
Dr. Tüdős István: Marti: Geschichte der israelitischen Religion 790;
Dr. Tüdős István: Zoványi stb.: Egyháztörténeti monográfiák 964;
Dr. Tüdős István: Legifjabb Szász Károly: Protestáns Uj Képes Naptár 964;
Dr. Tüdős István: Juhász László: Huszonheten a felső tízezerből 964;
Dr. Tüdős István: Marcali Henrik: Képes világtörténet 965;
Dr. Zsindely István: Dr. Meliorisz Béla: „A magyar alkotmány biztosítékai” 423;
HALÁLOZÁSOK;
Almássy Ilona 301;
Apostol Pál 896;
Arany László 616;
Ács Zsigmond 160;
Bábay Erzsébet 480;
Benő János kisujszállási tanár 825;
Bélteky Albert 724;
Gróf Bethlen András 685;
Benedek János 46;
Bodolay Gizella 246;
Bismark 616;
Budaházy Vilma 880;
Diószeghy Zsigmond 160;
Erzsébet királyné 723;
Ferenczy Ferenc 527;
Gyarmathy Miklós 198;
Herke Johanna 880;
Hrabcsák Erzsébet 273;
Joó István 83;
Dr. Klamarik János 791;
Kletzár Klára 121;
Kónya Ferenc 650;
Kovács Ferenc 724;
Kulin Imre 332;
Lészay Ferenc 83;
Márton Ferenc (Abonyi Lajos) 394;
Máthé János 480;
Nagy Pál tanító 121;
Nemes Ferencz 880;
Ónody István 353;
Papp Pál 861;
Pilissy Ferdinánd 394;
Perjéssy Emilia 758;
Pollágh Lujza 880;
Pongó Gyula tanító 808;
Rásky Endre 584;
Rumpf Frigyes 121;
Sárközy Gyula 62;
Schönleitner Károly 666;
Szathmáry József 912;
Szász Béla 562;
Dr. Székely Bendegúz 46;
Szilágyi Gyula 63;
Gróf Tisza Lajos 82;
Tervey Károly 332;
Tóth Sámuel 545;
Gróf Teleky Zsófia 584;
Télfy Iván 617;
Téglássy Róza 705;
Vécsey József 15;
Vitéz Gyula 375;
VEGYES KÖZLEMÉNYEK;
Minden számban;
SZERKEZTŐI ÜZENETEK;
7, 9, 31. számban;
PÁLYÁZATOK;
4, 6, 13, 18, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 47, 48, 49, 50. számban;
HIRDETÉSEK;
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. számban;
Sárospataki Lapok 1898.;
XVII. évfolyam;
VEZÉRCIKKEK;
Abauji: Államsegély és jelentő ívek 209;
a.o.: Néhány sz a felebbezési jogról fegyelmi ügyekben 70;
Botos József: Indítvány a tiszáninnen egyházkerületi papi özvegy-árvatár ügyében 172,187;
Csontos József: Emlékbeszéd az Erzsébet királyné halála alkalmából tartott főiskolai ünnepélyen 779;
Fejes István: Nyilt levél Kun Bertalan püspök úrhoz 125;
Fejes István: A kongrua törvény javaslat 129;
Fejes István: Viszonválasz Kun Bertalan püspök úrnak 165;
Kádár János: A lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló törvényjavaslat 154;
Kádár János: Azok az állam segély koldusok 205;
Kállay Miklós: A protestáns kongrua kérdéséhez 170;
Kállay Miklós: Meghívás-é vagy pályázat? 621;
Kállay Miklós: A „jus parochiale” felvetett kérdéséhez 784;
Kerekes János: Egy két csendes óhaj 36;
Komjáthy Béla: Gondnoki székfoglaló beszéd 305;
Kun Bertalan: Válasz Fejes István nyilt levelére 145;
Kun Bertalan Püspöki jelentés az 1897/98-ik egyházi évről 397;
Kun Bertalan és Bernáth Elemér: Felírat a királyhoz Erzsébet királyné halála alkalmából 729;
M. F.: A péter fillérek árnya 85;
M. F.: A válság hatása alatt 885;
Meczner Béla: Egyházmegyei gyülés megnyitó beszéd 312;
Mitrovics Gyula: Államsegély koldusok 167;
Mitrovics Gyula: Rövid válaszúl Kádár Jánosnak 207;
Mocsáry Lajos: Az államsegély 249, 281;
Nagy János: „és lőn nagy csendesség!” 314;
Nagy Sándor: Visszhang a „Sárospataki Lapok” érdekében írott cikkre 517;
Novák Lajos: Kerületi özvegy-árvatárunk sorsa 65;
Novák Lajos: Nem vártunk 689;
Papp József: A lelkészi állam-segély erkölcsi értéke 449;
Papp József: Szerény válasz egy gyakorlati kérdésre (a lelkész meghívás ügyében) 549;
Papp József: Az a „jus parochiale” 815;
Papp József: Karácsonyi öröm 953;
Papp Mihály: A tanítók javadalmáról szóló pont a tiszántúli adózási javaslatban 4;
Persenszky Károly: A valódi belmissio 49;
Péter Mihály: 1848 3;
Péter Mihály: A socialismus terjed 105;
Péter Mihály: Az 1848. XX. t. c. legújabb értelmezése 465;
Péter Mihály: Foltozási műveletek 501;
Presbyter: Egy nagy sérelmünk a törvénynyé válandó kongrua javaslatban 413;
Quintilianus: Ave Caesar, morituri te salutant ! 829;
Radácsi György: Nemes Ferenc 865;
Ragályi Béla: Egyházmegyei gyűlési megnyító beszéd 353;
Ragályi Béla: Válasz a szerkesztő nyílt levelére 429;
Révész Kálmán: Esperesi székfoglaló beszéd 229;
Réz László: A lelkészi jövedelem kiegészitéséről szóló törvényjavaslat 151;
S. y.: Egy pár szó az egyházkerűleti özvegy-árvatár alapszabályainak átdolgozásához 452;
Sütő Kálmán: A jus parochiale 745;
Dr. Szabó Sándor: Belügyminiszteri egyházi adókezelés 402, 415;
Szent Imrey Gyula: Egy tapasztalattal gazdagabb 33;
Szikszay András: Hogy igazítsuk a jelentő-íveket? 624;
Szuhay Benedek: A „Sárospataki Lapok” érdekében 17;
Szuhay Benedek: Kis egyházaink végveszedelme 849;
Tóth Dániel: Néhány szó a lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló törvényjavaslathoz 132;
Dr. Tüdős István: Vécsey József 1;
Dr. Tüdős István: A magyar kormány álláspontja a róm. kath. autonomia kérdésében 101, 136, 148;
Dr. Tüdős István: Mindent megfontolva 201;
Dr. Tüdős István: Egy sokat jelentő nyilatkozat 335;
Dr. Tüdős István: Nyilt levél Ragályi Bélához 381;
Dr. Tüdős István: Egy pár észrevétel Ragályi Béla válaszára 432;
Dr. Tüdős István: Két évi veszteségi számlánk 485;
Dr. Tüdős István: A magyar protestáns irodalmi társaság 533;
Dr. Tüdős István: Az intenció-botrány a magyar róm. kath. egyház körében 565;
Dr. Tüdős István: A fegyelmi eljárás lelkész-választásokból kifolyólag 589;
Dr. Tüdős István: A sárospataki javaslat 605;
Dr. Tüdős István: Az egyház-fegyelem gyakorolhatásának főfeltétele 637;
Dr. Tüdős István: Gondolatok az új iskolai év küszöbén 653;
Dr. Tüdős István: Erzsébet királyné 709;
Dr. Tüdős István: A haza ellenségei 711;
Dr. Tüdős István: A szűk markú magyar közoktatásügyi kormány 761;
Dr. Tüdős István: Nem ártana egy kis orthodoxia ! 797;
Dr. Tüdős István: Október 31 813;
Dr. Tüdős István: Miniszteri ünnepek 901;
Dr. Tüdős István: Károlyi Gáspár ó-szövetségi fordítása új köntösben 917;
Dr. Tüdős István: A kik ott is aratnak, a hol nem vetettek 933;
Vadászy Pál: Lelkész-értekezleti megnyitó beszéd 669;
Dr. Zsindely István: 1848. márc. 15. – 1849. ápr. 11. 185;
-y.-: Valami a törvény szelleméről 88;
ISKOLAI ÜGY;
Ellend József és Radácsi György: A sárospataki főiskola tanári karának felterjesztése a párhuzamos osztályok felállítása s az ezzel kapcsolatos kérdések tárgyában 356, 386;
Ellend József: A kisérleti fizika tanítása a jénai és lipcsei egyetemen 626;
Dezső Lajos: Válasz Nagy Sándor cikkére 213;
Dicső Endre: A közönséges törtek tanítása a népiskolákban 955;
Hubay Bertalan: Az elemi iskolai ellenőrzés 137, 156;
Józsa Antal: Ismétlő iskolai tanterv-javaslat 802;
Kalassay Sándor: Miért szükséges a nők nevelése? 639, 655;
Kötse István: A közönséges törtek tanítása a népiskolában 836;
Makláry Pap Miklós: Mik legyenek a népiskolai nyelvoktatás taneszközei? 338, 359, 390, 404, 417, 436;
Ifj. Mitrovics Gyula: A parallel osztályok ügye 491;
Ifj. Mitrovics Gyula: Az országos középiskolai tanáregyesűlet XXXII. közgyűlése 552;
Nagy Sándor: A sárospataki irodalmi kör pályázati hirdetése 211;
Nagy Sándor: Szükséges-e a közönséges törtek tanítása a népiskolában és mily mértékben? 731, 748, 764;
Persenszky Károly: Az osztatlan népiskola 607;
Radácsi György: Részlet a sárospataki főiskola 1897/98-ik évi állapotáról szóló közigazgatói jelentésből 505;
Radácsi György: Iskolai év megnyitó beszéd 692;
Réz László: A vallás és a közoktatásügyi miniszter XXVII. jelentése 468, 487, 507, 521, 535, 555, 568, 592;
Réz László: Ev. ref. középiskoláink működése az 1897/98-ik iskolai évben 888, 919, 939;
Dr. Szabó Sándor: A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1898-ik évi költségvetése 21, 38, 51, 72, 89, 106;
Dr. Tüdős István: Visszapillantás a múlt év fontosabb tanügyi mozzanataira 6;
Dr. Tüdős István: A vallás és közoktatásügyi minisztérium költségvetésének tárgyalása az országgyűlésen 174, 189;
Dr. Tüdős István: A közép- és reáliskolák történelmi elnevezése 231;
Dr. Tüdős István: Az országos közoktatásügyi tanács teljes ülése 453;
Dr. Tüdős István: Egy pár szó a ref. közép- és felsőbb tanintézetek tanárainak fizetéséről 488;
Dr. Tüdős István: Az iskolai esztendő helyesebb beosztása 593;
Dr. Tüdős István: Szerény észrevétel a népiskolai vallásoktatás tananyagára vonatkozólag 673;
Dr. Tüdős István: Ref. theológiai akadémiánk az 1897/98-ik iskolai évben 786, 800, 817, 835;
Dr. Tüdős István: Ref. jogakadémiáink az 1897/98-ik iskolai évben 852, 869;
Dr. Zsindely István: A jogi szakoktatás reformjáról 253, 287, 316;
TÁRCA;
Hézser Emil: Emlékbeszéd Kopré Ferenc sirkövének leleplezése alkalmából 765;
Kovács Zsigmond: Paleolog Jakab 421;
k.-r.: Petőfi egyénisége és érzülete 438, 457;
Mitrovics Gyula: Adatok a lelkész-avatás történetéhez 714, 732, 749;
Dr. Mitrovics Gyula: Aeneas Sylvius Piccolomini "De duobus amantibus Euryalo et Lucretia"-ja 717, 734, 752, 767;
Novák Lajos: A gyakorlati theológia mai munkaköre 25, 39, 54, 139, 158;
Novák Lajos: A történelmi bizonyosság és a Jézus Krisztusban való hit 642, 657;
Novák Lajos: Temetési beszéd és imádság Nemes Ferenc felett 871;
Radácsi György: Az átdolgozott Ó-szövetségi szentírás 873, 892, 904;
Dr. Székely György: Egyenlőség, testvériség, szabadság 215, 233;
Szilva István: Husvétban 291;
Szuhay Benedek: A protestáns lelkész feladata adott nehéz viszonyinak között 8;
Szuhay Benedok: A haldokló apostol 214;
Dr. Tüdős István: Az elveszett paradicsom 420;
NEKROLÓG;
Kodi Benő: Tamkó Ferenc emlékezete 24, 41, 58, 73;
Nagy Sándor: Vécsey József emlékezete 391;
Szabó József: Ónody István emlékezete 660;
Székely Imre: Máthé János emlékezete 537, 557;
Tóth Lajos: Egyed István emlékezete 342;
Újj József: Tervely Károly emlékezete 459;
-y.-: Kónya Ferenc emlékezete 838;
KÖZÉLETÜNK;
Adorján Balázs: Falusi levelek a szerkeztőhöz 43;
Bartha Mihály: A felső-borsodi ref. egyházmegye őszi közgyűlése 719;
Benke István: Lelkészi értekezlet Abaujban 523, 701;
Debreceni Bertalan: Helyreigazításúl 76;
Dókus Ernő: Útasítás a lelkészi jövedelmek kiegészítéséről szóló törvény alapján készítendő kimutatási ívek kiállítása tárgyában 576;
Dr. Finkey József: A tiszáninneni ref. egyházkerűlet 1843-ban alapított papi-özvegy-árvatárának módosított alapszabály tervezete 819;
Homoky Antal: Az ungi ref. egyházmegye őszi közgyülése 721;
Hutka József: A felső-zempléni ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 240;
Hutka József: A felső-zempléni ref. egyházmegye őszi közgyűlése 694;
Kenessy Béla: A jelentő ívek tárgyában 664;
Kovácsy Sándor: Az igazgató-tanács ülése Sárospatakon 141, 524;
Kun Bertalan: Felirat az m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a lelkészi jövedelmek kiegészítése tárgyában 645;
Magyar Bertalan: Az ungi ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 321;
Makláry Pap Miklós: Még egy pár szó a sárospataki nyomtatványok áráról 11;
Morvay Ferenc: A lelkészi fizetések kiegészítésének kérdése Felső-Baranyában 268;
Nagy Sándor: A felső-borsodi ref. tanító-egylet közgyűlése 680;
Notárius: A tiszáninneni ref. egyházkerűlet őszi közgyűlése 736, 754;
Papp József: A sárospataki uri internátus 674;
Pataky Pál: Az ungi ref. egyházmegyei egyházi értekezlet gyűlése 222;
Persenszky Károly: Alakítsuk meg az alsó-zempléni ref. tanítóegyesűletet 300;
Péter Mihály: A felső-zempléni ref. egyházmegye lekészi értekezlete 238;
Péter Mihály: Útasítás a lelkészi jövedelmek új összeírására 581;
Péter Mihály: A bánoci templom és orgona szentelési ünnepély 821;
Péter Mihály: Szomorú statisztika és az ahoz fűzött tanulságok 940;
Radácsi György: Az egyetemes ev. ref. tanügyi bizotság gyűlése 242;
Radácsi György: Az ev. ref. konvent gyűlése 258;
Réz László: A lelkész-, esperes és püspök avatás és beiktatás kérdéséhez 237, 267;
Réz László: A miglészi ref. egyház örömnapja 866;
Ruszkay Gyula: Kérdések az egyház látogatóság számára 176, 190, 216;
Dr. Szabó Sándor: Az egyházközségek figyelmébe 194, 217;
Szalócy Pál: Az alsó-borsodi ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 368;
Szalócy Pál: Az alsó-borsodi ref. egyházmegye őszi közgyűlése 699;
Szalócy Pál: Templomszentelés Cserépfalván 908;
Szent Imrey Gyula: Válasz Debreceni Bertalan úrnak 93;
Szilva István: Néhány szó a tiszántúli egyházi adózási javaslatról 235, 271, 298, 327, 345;
Szlvos Mihály: Jelentés a sárospataki főiskola tápintézetéről 323, 347;
Szőllősy Gyula: A szürtheti ref. egyház örömünnepe 840;
Szuhay Benedek: A felső-borsodi ref. lekész-értekezlet tavaszi közgyűlése 292;
Szuhay Benedek: A felső-borsodi ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 370;
Szuhay Benedek: A felső-borsodi ref. lelkészi értekezlet őszi közgyűlése 677;
Tóth Kálmán: A tornai ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 343;
Dr. Tüdős István: A dunamelléki ref. egyházkerület rendkivüli közgyűlése 191;
Dr. Tüdős István: A sárospataki főiskola március 15-iki ünnepélye 219;
Dr. Tüdős István: Az abauji ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 269;
Dr. Tüdős István: Az alsó-zempléni ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 319;
Dr. Tüdős István: A kongrua törvényjavaslat tárgyalása az országgyűlésen 329, 361;
Dr. Tüdős István: A gömöri ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése 374;
Dr. Tüdős István: A tiszáninneni ref. egyházkerűlet tavaszi közgyűlése 407;
Dr. Tüdős István: A tiszántúli ref. egyházkerület tavaszi közgyűlése 441;
Dr. Tüdős István: A magyar protestáns irodalmi társaság II-ik vándor gyűlése 470;
Dr. Tüdős István: Az erdélyi ref. egyházkerület közgyűlése 473;
Dr. Tüdős István: A kongrua törvény-javaslat tárgyalása a főrendiházban 476;
Dr. Tüdős István: Az erdélyi ref. egyházkerűlet és Szász Gerő lemondása 493;
Dr. Tüdős István: Az 1897/98-ik évet befejező vizsgálatok a sárospataki főiskolában 509;
Dr. Tüdős István: A kolozsvári szeretet-ház 594;
Dr. Tüdős István: Minő kiegészítést fognak kapni a tiszáninnen ref. lelkészek a kongrua törvény alapján ? 597, 610, 629;
Dr. Tüdős István: A sárospataki főiskolai ifjúsági énekkar Aradon 647;
Dr. Tüdős István: Év megnyitási ünnepély a sárospataki főiskolában 702;
Vass Ádám: Iskola felavatási ünnepély Alsó-Kemencén 910;
Vattay László: A gömöri ref. egyházmegye alapszabály-tervezete az egyházkerűleti papi-özvegy-árvatárra vonatkozólag 539;
Vattay László: Egyházkerűleti bizottsági javaslat a lelkész-, esperes- és püspök avatás és iktatás kérdésében 804;
-y.-: Törvény-javaslat a lelkészi jövedelem kiegészítéséről 110;
-y.-: Törvény a lelkészi jövedelem kiegészítéséről (1898. XIV.) 570;
KÖNYVISMERTETÉS;
Faludi Pál: Két új predikaciós könyv 178, 196, 224, 244;
Faludi Pál: Prédikációs könyvek 841, 854, 877, 894;
Faludi Pál: Prédikációs könyvek 912, 925, 944, 957;
Hodossy Béla: Sz. Nagy József: "Énektár" 96;
Rácz Kálmán: Thury Etele: "Az ev. ref. magyarországi keresztyén egyház története" 631;
Réz László: Miller-Szász Károly: "Csendes órák" 44;
Dr. Tüdős István: Farkas József: "A pesti ref. egyház 101 éves története 615;
MULTUNK;
Földváry László: A cseh és morvaországi helv. hitv. egyházakra vonatkozó adatok és okmányok 80;
Révész Kálmán: Egyháztörténeti adatok az abauji ev. ref. egyházmegye levéltárából 479, 513, 541, 561;
Simon Mihály: "Adalékok a tiszáninneni ev. ref. egyházkerűlet történetéhez" 770, 788, 857;
Szentpéteri Sámuel: Adatok Harsányi István élettörténetéhez 614;
Szentpéteri Sámuel: Adatok Harsányi István élettörténetéhez 757;
KÜLFÖLD;
Novák Lajos: A sveici lelkész egyesület ez évi közgyűlése 929, 946;
Dr. Tüdős István: A németországi evangélikus szövetség XI-ik közgyűlése 823, 843, 859;
IRODALOM;
Biki Károly: Előfizetési felhívás a „Ciprus lombokra” 790;
Dr. Finkey Ferenc: Előfizetési felhívás a „Büntető eljárás tankönyve” című műre 723;
Harangodi: Radácsi György „Jegyzőkönyv” 119;
Lukácsi Imre: Előfizetési felhívás a „János szerinti evangyéliom” magyarázatára 790;
Nagy Lajos: Előfizetési felhívás a „Protestáns tanítók sátoros ünnepe” című kötetre 119;
Novák Lajos: Szuhay Benedek: „A protestáns lelkész feladata napjainkban” 61;
Novák Lajos: Égi manna 120;
Novák Lajos: Tereh-Zimmerman: „Mit köszönünk a reformációnak?” 120;
Novák Lajos: Rácz Károly: Négy vendég egyházi beszéd 962;
Novák Lajos: Pápai Páriz Imre: Örök életre vezető keskeny út 963;
Novák Lajos: Fördös-Szivos: Áhitatos hölgy 963;
Novák Lajos: Antal Gábor: Erzsébet királyné emlékezete 963;
Péterfi Dénes: Előfizetési felhivás „Isten és lélek” című könyvre 422;
r. k.: Dr. Körös Endre: Ekkhard „Walter-dala” 789;
r. k.: Armstrong-Péterfi: Isten és lélek 964;
Dr. Szabó Sándor: Előfizetési felhivás az „Illeték-egyenérték” c. műre 723;
Dr. Székely György: Benkó Imre: „Arany János tanársága Nagy-Kőrösön” 62;
Dr. Székely György: Rácz-Wundt: „A lélektan alapvonalai” 62;
Dr. Székely György: Dr. Öreg János: „A jog és állambölcsészet kézikönyve” 62;
Szinyei József: „Magyar írók élete és munkái” 423;
Dr. Tüdős István: Vaday József: „Gazdasági ismétlő iskolások könyve” 61;
Dr. Tüdős István: Benedek Elek: „Az „Athenaeum” mesekönyvtára” 62;
Dr. Tüdős István: Kálmán Dezső: „Füstkarikák” 119;
Dr. Tüdős István: Dr. Szlávik Mátyás: „Zur Geschichte des Anabaptismus in Ungarn” 120;
Dr. Tüdős István: Dr. Radó Antal: „Magyar könyvtár” 120;
Dr. Tüdős István: Szőts Farkas: „Protestáns Szemle” 422, 526, 963;
Dr. Tüdős István: Dósa Dénes: „A szászvárosi ref. Kun-kollégium története” 422;
Dr. Tüdős István: Héjas Pál: „Emlékek” 422;
Dr. Tüdős István: Mészáros József: „A hű pásztor jellemképe” 423;
Dr. Tüdős István: Szilassy Aladárné: „A nő” 423;
Dr. Tüdős István: Makay István: Fizika és fizikai földrajz 423;
Dr. Tüdős István: Domján István: „A sepsi-szent-györgyi székely Mikó-kollégium története” 423;
Dr. Tüdős István: Molnár István: „Fatenyésztés” 423;
Dr. Tüdős István: Gaál Mózes: „Nemzetünk nagy költői” 424;
Dr. Tüdős István: Dr. Szlávik Mátyás: „1848. márc. 15. – 1898. márc. 15.” 443;
Dr. Tüdős István: Stromp László: „Apáczai Cseri János, mint paedagogus” 443;
Dr. Tüdős István: Arany János: „Katona József Bánk-bánja” 444;
Dr. Tüdős István: S. Szabó József: „A tiszántúli ref. tanáregyesület Évkönyve” 444;
Dr. Tüdős István: Arany-Ráth: „Bírálatok; Irói arcképek; Zrinyi és társa; A magyar verselésről 526;
Dr. Tüdős István: Bod Péter: „Perikles” 526;
Dr. Tüdős István: Bacskay Sámuel: „Gyakorlati útmutató a méhek tenyésztésére 526;
Dr. Tüdős István: Jegyzőkönyvek 543, 683;
Dr. Tüdős István: Dr. Masznyik Endre: „Pál apostol élete s levelei” 683;
Dr. Tüdős István: Kupay Dénes: „Egyházi beszédek” 683;
Dr. Tüdős István: Dr. Bartha Béla: A magyar államgazdaság tankönyve 683;
Dr. Tüdős István: Dr. Kapossy Lucián: Pápai Jókai-kör Évkönyve 683;
Dr. Tüdős István: Fogarassy Albert: Szilágyi Gyula emlékezet 683;
Dr. Tüdős István: Dr. Horváth Ödön: Az Eperjesi Széchényi-kör évkönyve 683;
Dr. Tüdős István: Lic. Rácz Kálmán: Egyházi beszédek 723;
Dr. Tüdős István: Kenessey Béla: Prot Árvaházi képes Naptár 723;
Dr. Tüdős István: Dr. Kecskeméthy István: Koszorú 723;
Dr. Tüdős István: Vernle: Der Christ und die Sünde bei Paulus 790;
Dr. Tüdős István: Marti: Geschichte der israelitischen Religion 790;
Dr. Tüdős István: Zoványi stb.: Egyháztörténeti monográfiák 964;
Dr. Tüdős István: Legifjabb Szász Károly: Protestáns Uj Képes Naptár 964;
Dr. Tüdős István: Juhász László: Huszonheten a felső tízezerből 964;
Dr. Tüdős István: Marcali Henrik: Képes világtörténet 965;
Dr. Zsindely István: Dr. Meliorisz Béla: „A magyar alkotmány biztosítékai” 423;
HALÁLOZÁSOK;
Almássy Ilona 301;
Apostol Pál 896;
Arany László 616;
Ács Zsigmond 160;
Bábay Erzsébet 480;
Benő János kisujszállási tanár 825;
Bélteky Albert 724;
Gróf Bethlen András 685;
Benedek János 46;
Bodolay Gizella 246;
Bismark 616;
Budaházy Vilma 880;
Diószeghy Zsigmond 160;
Erzsébet királyné 723;
Ferenczy Ferenc 527;
Gyarmathy Miklós 198;
Herke Johanna 880;
Hrabcsák Erzsébet 273;
Joó István 83;
Dr. Klamarik János 791;
Kletzár Klára 121;
Kónya Ferenc 650;
Kovács Ferenc 724;
Kulin Imre 332;
Lészay Ferenc 83;
Márton Ferenc (Abonyi Lajos) 394;
Máthé János 480;
Nagy Pál tanító 121;
Nemes Ferencz 880;
Ónody István 353;
Papp Pál 861;
Pilissy Ferdinánd 394;
Perjéssy Emilia 758;
Pollágh Lujza 880;
Pongó Gyula tanító 808;
Rásky Endre 584;
Rumpf Frigyes 121;
Sárközy Gyula 62;
Schönleitner Károly 666;
Szathmáry József 912;
Szász Béla 562;
Dr. Székely Bendegúz 46;
Szilágyi Gyula 63;
Gróf Tisza Lajos 82;
Tervey Károly 332;
Tóth Sámuel 545;
Gróf Teleky Zsófia 584;
Télfy Iván 617;
Téglássy Róza 705;
Vécsey József 15;
Vitéz Gyula 375;
VEGYES KÖZLEMÉNYEK;
Minden számban;
SZERKEZTŐI ÜZENETEK;
7, 9, 31. számban;
PÁLYÁZATOK;
4, 6, 13, 18, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 47, 48, 49, 50. számban;
HIRDETÉSEK;
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. számban;
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dr. Tüdős István, szerkesztő
kiadó Steinfeld Jenő, az ev. ref. főiskola betűivel
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sárospatak
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Miskolc
létrehozás dátuma 1898-01-01
időbeli vonatkozás 1898
Jellemzők
hordozó papír
méret 254 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár