Sárospataki Lapok

A protestáns egyházi és iskolai élet köréből

A sárospataki irodalmi kör közlönye

szöveg
minősített tartalom

VI. évfolyam, 24-52. szám

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy sárospataki irodalmi kör közlönye
tartalomjegyzék
Sárospataki Lapok 1887 VI. évfolyam
I. VEZÉRCIKKEK A " Sárospataki Lapok" barátaihoz. Radácsi György 1
Gondolatok az új- év küszöbén. Borsody Béla 2
A multak tanulságai. Radácsi György 21
Protestáns Tudományos Irodalmi Társulat. Nagy Gusztáv 37
Algondnoki beigtatáskor. Radácsi György 53
Pár szó az énekügyhöz. S. Szabó József 56
Csabai Dókus Gyula , főiskolai világi algondnoknak, beigtatása alkalmával mondott beszéde 77
A stólafizetés ügyében. Molnár Ferenc 80
Római philosophia. Dr. Szlávik Mátyás 92
Interpretationes. Kálmán Farkas 113
Az illetékegyenérték kérdéséhez. Olajos Pál 129
A válóperekből. Debreczeni Bertalan 149
Állítsuk helyre egyházunk házassági jogát! Szeremley Samu 169, 185, 201
Indítvány az illetékegyenértéki adó kérdésében. Németh László 172
Meczner Béla, alsózempléni egyházmegyei gondnoknak, beigtatása alkalmával mondott beszéde 217
Az 1881. évi XXVI. Törvénycikk 14. §-a. Böszörményi Károly 237
Egy negyedfélszázados kérdés. Molnár Ferenc 253
Nyilt levél nagytiszteletű Zelenka Pál barátomhoz. Újj István 256
A szabadelvű theologia. Sajgó 277, 293
Felhívás Magyar Protestáns Tudományos Irodalmi Társaság alakítására 319
A Magyar Protestáns Tudományos Irodalmi Társaság alapszabály-tervezete 321
A Magyar Protestáns Tudományos Irodalmi Társaság Szervezéséhez. Nagy Gusztáv 335
A konfirmációi oktatás s a konfirmálás. Czinke István 351
Vidéki hangok a napi kérdéshez. Vidéki 375
Lelkészválasztási törvényeink. Szentkúti Károly 391
A német egyházpolitikai vita lefolyása és befejezése. Dr. Szlávik Mátyás 411
Politika az egyházban. Csák Jenő 427
Jogakadémiánkról. Egy jogtanár 443
Felhívás a sárospataki jogakadémia ügyében a tiszáninneni ev. Ref. Egyházkerület közönségéhez. Br. Vay Miklós, Kun Bertalan. 445
Alkalmi emlékezés. Bodrog 463
Pápai kisérletek. Vidéki 479
A sirály-hangok ellen. Radácsi György 503
Aggodalmak, vallomások. Dr. Heiszler József 519
A papi és tanitói özvegy-árvagyámoldák megadóztatása. Ruszkay Gyula 539
Válasz a sirály hangokra. Gulyás Lajos 544
Rampolla bibornok s a pápa világi hatalma. Radácsi György 555
Észrevételek az országos közalap 3-ik pénztári évéről adott kimutatásokra. Vas Mihály 571
Az a hirmondó fecske. Dunántúli 591
Dunántúli specialitások. Dunántúli 607
A beteljesűlt álom. A meg nem szégyenített reménység. Czinke István 623
A dunántúli püspök egyházlátogatása. Szentkúti Károly 643
A convent figyelmébe. Fürjész István 663
A templomi diktálás eltörlése s az ehez fűződő tenni valók. Kökényesdi Pál 679
Tovább egy lépéssel. Debreczeni Bertalan 703
A missiói lelkészek teendői. Mitrovics Gyula 719
A mi tót egyházaink. 743
Emlékezzünk a régiekről. Lukács Ödön 763
Egy érdekes kuriai határozat. Debreczeni Bertalan 783
Az egyházi közalap törvényszerű rendeltetése. Fejes István 799, 819
Harminc évi tapasztalás tót egyházainak köréből. Böszörményi Károly 803
A családkönyvek. Mitrovics Gyula 835
A pápai jubileum alkalmából. Dr. Szlávik Mátyás 855
Ne hagyjuk annyiba a dolgot. Czinke István 817
Még pár szó az illeték-egyenérték tárgyában. Böszörményi Károly 887
A konvent és az " Irodalmi Társaság. " Radácsi György 903
A rendes lelkészek III-ad osztályú pályázati képessége a tiszáninneni egyházkerületben. Figyelő 906
Domesztika. Missio. Egyházi pénzügyi politikánk. Mocsáry Lajos 919, 935
II. ISKOLA ÜGY
Az évharmadokra osztott iskolai év a középiskolában. Mitrovics Gyula 5
Észrevételek a tiszáninneni egyházkerületnépiskoláinak anyagi és szellemi állását ismertető közleményre. y-z 25
A miskolci ref. női fillér egylet. Tóth Pál 40
A miniszteri jelentésés az ev. ref. közép – és főiskolák. Bodrog 59, 82, 96
Az ev. ref. középiskolák és a convent. Fejes István 116
A miniszteri bizalmas értekezletek és a földrajz. Búza János 132, 155, 173
Töredékes megjegyzések a közoktatásügyi minisztériumban folyt közelebbi tanácskozások alkalmából. Futó Mihály 135, 157, 175
Üdvös fordulat a népiskolai oktatásban. Czinke I. 187
Nem halt meg a leányzó , csak aluszik! Semper vigilans 205
Nehány észrevétel a " Nem halt meg a leányzó csak aluszik" Című cikkre. Tóth Pál 221, 240
Theologiai studiumok és a tudományos kritika. Felméri Lajos 258
Teremtsünk külföldre szóló stipendiumokat ! 282
Tanügyi dolgok a külföldről. Veres Ferenc 298, 355
A természetrajz a gimnáziumban. Kőhalmi 324
A n.- szalontai gimnázium ügye. Katona Mihály 394
Tervjavaslat a népiskolai vallás-és énektanítás ügyében. F.-szabolcsi bizottság. 415
Az iskolákról programmbeszédben. 430
Az állami gimnáziumok tantervén 1879-1887-ig tett lényegesebb módosítások. Búza János 446
A bádeni papjelöltek vizsgarendje. R + R. 466
Észrevételek az érettségi vizsgálat idejére és módjára nézve. Kovácsy Sándor 483
Egy őszinte szó. Kálmán Farkas 486, 506
Értesítés a tiszáninneni ev. ref. egyházkerületi felsőbb leánynevelő-intézetben 1887. szept. 1.én megnyitandó tápintézetről és elemi osztályokról. 508
Molnár Lajos, sárospataki főgimnáziumi igazgató beszámoló beszéde az 188 6/7. évről 524
Egy püspöki jelentés és a ref. néptanítók . Gömöri Simeon 545
Az állami gimnáziumok tantervének s az utasításoknak magyar nyelvi része s a Szinyei józsef legujabb tankönyve. Maklári Pap M. 559, 574
Megjegyzések egy püspöki jelentéshez. Gamauf György 594, 610
A sárospataki ref. főgimnázium tanári karának előterjesztése az érdemsorozatnak a gimnáziumi osztályokba való visszahozatala ügyében 626
Észrevételek a felsőszabolcsi vallás-és énektanításra vonatkozó tervjavaslatra. Vas Mihály 645
Huszonöt évvel ezelőtt. Szabó József 665, 681
Tóth Pál igazgató beszéde a miskolci ev. ref. leánynevelő-inézet megnyitásakor. 724,746
A vallás- és énektanitásra vonatkozó felsőszabolcsi tervjavaslat igazolása. Hubai József 765
A gimnáziumi hit és erkölcstan összehasonlító vallástan tervezete. Szivos Mihály , Kovácsy Sándor, Maklári Pap Miklós , Molnár Lajos 485
Nyilt levél Magyarország jog- s különösen egyházi jogtudósaihoz s a ref. egyházak és iskolák administratiójára hivatott férfiakhoz. Katona Mihály 822
A nagy-szalontai gimnáziumi alapitvány ügyében. Szerkesztő 842
Egy rossz kézikönyvről . Egy apa 859
Tanulmányi és vizsgálati rendszabályok a sárospataki reform. akadémia theologiai vagy vallás- és egyháztudományi karánál 874, 890
Szépészeti és műrégészeti muzeumunk érdekében. Dr. Finkey József 924
Három év a sárospataki állami tanítóképezde életéből. 940
Bern kanton és az egységes középiskola 19
Az elszászi főegyháztanács és a lelkészképesítés. m. gy. 50
Az iskola és a háziipar 52
A miniszteri approbatio ellen 71
A néptanítók érdekében 73
A német és francia jogi oktatás közt levő különbségekről . m. gy 91
Megint bizalmas értekezlet 91 A vallás-és közoktatásügyi minisztérium költségvetése az országházban. R. Gy. 148, 167
A Debreceni Prot. Lap és a theologusok taníto-képesítése. R. Gy. 196
A főrendiház és a közoktatási költségvetés 213
A < Debr. Prot. Lap > a < Sárospataki Irodalmi Kör > ellen 235
A debreceni tanári kar a jogakadémia ügyében. R. Gy. 290
A vallás-és közoktatásügyi miniszter és a népiskola könyvek approbatiója 350
A debreceni hittanhallgatók tanítóképesítése 407
Irodalmi körünk a protestáns gimnáziumok tanári karaihoz 425
A Magy. Tud. Akadémia és a Kazincy-jutalom 476
Az évzáró vizsgák a sárospataki főiskolában. R. Gy 499
Sárospatakon az ev. ref. népiskola évzáró vizsgái. R. Gy. 515
A sárospataki állami tanító-képezde évzáró vizsgái 517
Irodalmi körünk közgyűlése. Maklári P. M. 534, 798, 949
A középiskolai tanáregyesület közgyűlése 551
A tanítók coelibatusa 566
A tandíj felemelése 567
A sárospataki főiskola évnyitó ünnepe 677
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület leánynevelő-inézetének megnyitása. R. Gy. 740
Trefort és a gimnáziumok 760
A közgazdaságtan a népiskolában 854
Az approbatio megfizettetése 934
III. TÁRCA A temetési énekek reformja. Fejes István 9, 29
Az ellentétes theológia irányok küzdelméhez. Mitrovics Gyula 42, 61
Temetési énekek. Czinke István 64
Korunk iránya és teendői. G. Miháltz Ödön 84, 100, 118, 138, 179, 190
Az < Úri ima > címkérdése s alkalmilag egy pár adat ez imára vonatkozólag más tekintetben is. Mitrovics Gyula 102, 120, 160,
Külföldi dolgok. Rácz Lajos 207
Fordítási kisérletek. Radácsi György 223, 242, 548, 649
A feltámasztott Jeruzsálem. S. Szabó József 260
A berlini általános protestáns missió-egylet évi ünnepe. Mitrovics Gyula 263
Gyászhír, panasz és necrolog. Lsze 285
Van e- szükség arra, hogy az istentiszteleteken az éneksorok kidiktáltassanak ? S nem az istentiszteleti buzgóság rovására esik-e a diktálás ? Fűzy János 301
Nagypéntek 33-ban. R. L. 326
Római egyházpolitika. Dr. Szlávik Mátyás 337, 358
A becsület. Dr. Horváth Ödön 379, 398
A felsővidéki ellenreformatio történetéhez. Wéber Samu 419
Ivánka Sámuel emlékezete. Kun Pál 488, 508, 530
Német egyházi viszonyok. Dr. Szlávik Mátyás 491
Nyilt levél Kálmán farkas úrnak. Lénárd István 561
Egy kis felvilágosítás. Kálmán Farkas 577
Dogma és kritika. H – i. 598, 614, 630
Német egyházi viszonyok. Dr. Szlávik Mátyás 667
Futó Mihály, gimn. igazgató tanévnyitó beszéde 683
Dr. Szeremley Gábor emlékezete. Heiszler József 706, 727
Török József emlékezete. Ruszkay Gyula 749
Melius Péter, mint exegeta. Zoványi Jenő 767, 787, 806, 844, 876, 893
Német egyházi viszonyok . Dr. Szlávik Mátyás 809
Emlékezés Sárospatakra . Id. Kiss Áron 826
Csokonai Vitéz Miháy arcképének leleplezési ünnepélye Csurgón, 1887. október 26. Kiss József 827 Külföldi szemle. Újj István 847
A reformatió évfordulója Lipcsében. Rácz Lajos 861 Adalékok a kerubok történetéhez. Rácz Lajos 908
Karácsony ünnepén. Osváth István 944
IV. KÖZÉLETÜNK Nyílt levél a szerkesztőhöz. Egy ref lelkész 13
Válaszul. Mitrovis Gyula 14
Wéber-jubileum Szepes – Bélán. Szutorisz Frigyes 15
Szentpétery Sámuel 50 éves jubileuma. Vattay László 64
Püspöki körlevél. Kun Bertalan 70, 228, 302, 360
A sárospataki főiskola köréből. Egy jelen volt. 87
Az igazgató-tanács munkálkodásának eredménye a sárospataki főiskolában. Viski K. B. 105
Az ungi ev. r. egyházmegye közgyűlése. Bacskay Sámuel 163
A felsőzempléni ev. ref. egyházmegye közgyűlése. Böszörményi Károly 193
Hol kell az esperesnek és egyházmegyei gondnokoknak esküt tenniök? Tóth Lajos 210
Az alsózempléni ev. ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése. Czinke István 229
A felsőszabolcsi ev. ref. egyházmegye közgyűlése. Vas Mihály 246
A nagybányai ev. ref. egyházmegye közgyűlése. Tóth Dániel 247
Az abauji ev. ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése. Fűzy János 266
A felsőborsodi ev. ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése. Debreczeni Bertalan 286
A gömöri ev. ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése. S. Szabó József 304
A tornai ev. ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése. Tornai 307
Önigazolásul. Beregszászi István 308
A szatmári ev. ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése. Kalós Péter 329
Külső-somogyi levél. Kájel József 330, 363
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület tavaszi közgyűlése. Mitrovics Gyula 332, 342
Gondolatok. Nagy Elek 344
A tiszántúli egyházkerület tavaszi közgyűlése 368
Püspöki körlevél. Kun Bertalan 382
Lelkészbeköszönés Nagy- Bányán, s nehány szó a lelkészbeigtatásról. Biki Ferenc 403
A barsi ev. ref. egyházmegye lelkészértekezlete és közgyűlése. Barsi Tamás 404
A dunamelléki ev. ref. egyházkerület közgyűlése. Pesti 437, 453, 475
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület nyári közgyűlése. Mitrovics Gyula 494
Megjegyzés a felvidéki missió történetéhez M. F 513
Pozsonyi missió. Szabó Imre 601
Püspöki látogatás az ungi egyházmegyében. Szabó Endre 633, 650, 669, 689
Az egyházkerületi leánynevelőintézet felügyelő-biztosságának ülése Miskolcon. 1887. aug. 20. Tóth Pál 637
A tiszántúli egyházkerület közgyűlése. I-y 654
A felsőzempléni ev. ref. egyházmegye őszi közgyűlése. Böszörményi Károly 656
Az abauji ev. ref. Egyházmegye őszi közgyűlése. Fűzy János 659
A gömöri ev. ref. egyházmegye őszi közgyűlése. S. Szabó József 673
Püspöki látogatás az ungi egyházmegyében. Bacskay Sámuel 689, 710, 732
Fekete József : A felsőborsodi egyházmegye őszi közgyűlése 692;
Vas Mihály: A felsőszabolcsi egyházmegye közgyűlése 714;
Mitrovics Gyula: A tiszáninneni ev. Ref. Egyházkerület őszi közgyűlése 737; 758;
Homoki Antal: Püspöki látogatás az ungi egyházmegyében 753; 771; 789;
Kun Bertalan: Püspöki körlevél 778;
Patai Károly: Papp Gábor püspök körútja 774; 793;
Kalós Péter: a szatmári ev. ref. Egyházmegye őszi közgyűlése 811;
Evangéliumi egyház-e vagy magyarosító egyesület 830;
Az ev. Ref. Egyetemes convent gyűlése Bp.-en 879; 896;
Esperesi, püspöki segédlelkészek. Ósdi 911;
Lelkészeink figyelmébe a népfelkelésről (püspöki levél) 107;
Még egyszer az illeték egyenérték182;
A magyarországi ev. Ref. Lelkészek egyetemes gyám- és nyugdíjintézete M.Gy. 183;
A Debr. Prot. Lap és az utóházasság 198;
nyílt levél az utóházasság kérdésében 233;
Válasz R. K. Úr nyilt levelére az utóházasság kérdésében 234;
A biblia -revidáló bizottság R.Gy. 274;
Ev. ref. Istentisztelet Eperjesen 289;
Simon Andor: A beregi egyházmegye rendkívüli gyűlése 440;
Vigvári Mihály: A felvidéki missió történetéhez 460;
Tóth Dániel: A nagybányai ref. Egyházmegye 535;
A dunántúli egyházkerület közgyűlése Székesfehérvárott 552;
A tiszai ág. ev. egyházkerület közgyűlése 612;
A dunántúli egyházkerület közgyűlése Pápán 640;
Az alsózempléni egyházmegye nyári közgyűlése 661;
A felső-szabolcsi ev. Ref. Lelkészegylet gyűlése 701;
Konventi tudósításunk kiegészítéséül 917;
Levél egy kegyeletes ünnepélyről (Borsodi J. Emlékünnep ) 917;
V. KÖNYVBÍRÁLAT.
Dóczi Imre : Görög nyelvtan. Zsoldos Benő 45;
Ferenczy Gyula: Homeros philosophiája. Zsoldos benő 142; 165;
Takács István: Nyelvünk ik-es igéi és a Révay szabálya. Maklári Pap Miklós 269;
Gréard Octav: A nők nevelése a nők által H-i 311;
Hegymegi Kiss kálmán: Az ev. Ref. Keresztyén egyház cultusa és szervezete Magyarországon Görömbei Péter 383; 401;
Tóth Sámuel: A magyarországi ev. Ref. Egyház egyetemes névtára az 1886-ik évre. Zoványi Jenő 421;
Warga Lajos és az ő keresztyén egyháztörténelem című művének 2. kötete. Radácsi György 432; 449; 470;
Szilágyi Sándor: Felsővadászi Rákóczy Zsigmond 1622-1652 Rácz Lajos 456;
Böhl dogmatikája. 548;563;
Mayer Endre: Evangyeliomi hit- és erkölcstan. S-F 581;
Dr. Hunfalvy János Földrajz című tankönyvének rövid ismertetése. Búza János 618;
Lukács Ödön: Nyiregyháza szabad, kiváltságolt története. Hegymegi Kis Kálmán 674; 696; 715;
Ésazrevételek a Sárospataki Lapok folyó év folyamának 32.-ik számában foglalt könyvbírálatra Mayer Endre 813;
Parády Kálmán: phisiológiai lélektan. Kun P. 832;
A Hexateuch kérdés jelen állása. Spectator 849; 883;
Vargyas Endre: Földrajz Gérecz Károly 913; 947;
A babonáról. R. Gy. 73;
A polgári kötelességek és a moral 74;
Protestáns népkönyvtár R. Gy. 111; 199; 336; 761; 870;
Csak a Krisztust M.Gy.144;
Az új magyar Athenas 292;
Warga Lajos ker. Egyháztörténelmének II. Kötete 315;
A legujjabb theologta történetéből. Dr. Horváth Ödön 477;
Az ó-testamentom pedagógiája kenessey Béla 477;
Kleist Henrik Heilbronni Katicája Kun Pál 586;
Ifjúságom emlékei (Tavasz Bimbók ) Apostol bertalantól 586;
Molnár Lajos Magyar olvasókönyve 641;
Kálniczky Endre ( Nőtan ) 678;
Dr. Kun Zoltán (A gégetükrészetről) 702;
Tananyag és tanmód. Írta Fábriczy János 798;
Prot. Árvaházi Naptár 1888-ra. Sajgó 852;
Erkölcsiség szabadakarat nélkül. Dr. Öreg János 869;
Luther élete. Dr. Masznyik Endre 870;
Emlékkövek( a kisperegi egyház multjából) Csiky Lajos 901;
Az első teljes magyar Thukydides Zsoldos benőtöl 932;
A prot. új képes naptár 1888-ra 950;
VI. NEKROLOGOK. GYÁSZJELENTÉSEK
Demeter Lajos 18;
Ujj Józsf 33;
Tordai Literáty János 90;
Dobos János 123;
Nagy János 148;
Katona Pál 233;
Török Mózes és Fóris István 249;
Varga László 274;
Kondás József 288;
Szabó András 313; 348; 389;
Kovács Sámuel 335;
Süthő Károly 347;
Csiszár István 370;
Giczei Diószeghi zsigmond 385;
Budaházy Pál 425;
Balogh István 497;
Miháltz Ödön 533;
Munkácsi Sütheő József 533;
Édes Albert 583;
Fejes Béla 604;
Várady József 620;
Katona Zsigmond 702;
Török József és Batta Benjámin 739;
Jenei Viktor és Finkey József 780;
Both István 858;
Üveges Dániel 851;
Kolosy Elvíra és Tanárky Gedeon 885;
Literáty Ödön, Gyurkó Antal 932;
VII. VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
Minden számban.
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Radácsi György, felelős szerkesztő
kiadó Steinfeld Béla, a ref. főiskola betűivel
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Sárospatak
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Miskolc
létrehozás dátuma 1887-01-01
időbeli vonatkozás 1887
Jellemzők
hordozó papír
méret 262 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár