Kalazanci Szent József megdicsőülése csodáival

kép
minősített tartalom

Kalazancius megdicsőülése rézmetszet. Joseph Sebastian (1700-1768) és Johann Baptist Klauber (1712-1778) alkotása. Jelzése: „Klauber Cath. Sc. Et exc. A. V.”. Felirata alul: „S. Iosephus Calasantius Fundator Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. 27. Augusti.” Fölül: „In omni providentia occurram illi. Sap. 6. v. 17.” – A nyelv fölött: „Induere”. A szív fölött: „incorruptionem. 1. Cor. 14. v. 53.” – Assisi Szent Ferenc szájából: „In trib[us] placitum e[st]. Eccl. 25. v. 1.” – Kal.azancius szájából: „Hoc signum foederis. Gen. 9. v. 12”. Avilai Szt. Teréz szájából: „Forti animo esto. Tob. 5. v. 13.” A három nőalak alatt: „Ab his tribus. Ap. 9. v. 18.” – A bal oldali jelenet fölött: „Elevatis manibus suis benedixit. Luc. 1.[!24] v. 50.” – A középső jelenet fölött: „Tres sunt, qui testimonium dant. 1. Ioa. 5. v. 7.” – A jobb oldali jelenet fölött: „Cum ceciderit non collidetur. Psl. 36. v. 24.” Jobbra font sorszám: „86”. A képtér függőlegesen két részre tagolódik, lent egy középső nagyobb, mellette pedig két kisebb kartusban különböző jelenetek láthatók, a kép felső részében pedig különböző szentek és allegorikus alakok jelennek meg, középen a fiatalos Kalazanciussal, aki a Konstitúciókat írja, miközben bal kezével a piarista rend címerére mutat. Ez a központi rész egy jelzetlen, Konstitúciókat író Klazancius-metszet másolata, amely minden bizonnyal szintén a Klauber testvérek műhelyéhez köthető (MÉSZÁROS–KOLTAI 2010, A 38). A rendalapító fölött a Hitet (Fides) megszemélyesítő nőalak ül felhő felett, aki jobb kezében monstranciaként tartja a sugárzó háromszögbe foglalt istenszemet, a Szentháromság jelképét. Tőle jobbra Avilai Szent Teréz látható, nyíllal átlőtt szívvel, a következő felirattal: „Legyen bátorság lelkedben!” (Tób 7,17). Alattuk, Kalazancius bal oldalán Assisi Szent Ferenc jobb kezében három szirmot tart, bal kezével pedig a jobb oldalon ülő, a hármas szerzetesi fogadalmat (szegénység, tisztaság, engedelmesség) megjelenítő három fiatal nőre mutat e szavakkal: „Három dolog van, amit szeret a szívem.” (Sir 25,1). A hajadonok válasza: „Ettől a háromtól” (Jel, 9,18). A tisztaság allegorikus alakja kezében liliomot, az engedelmességé kötelet fog, míg a szegénység térdén egymásra tett, üres kezekkel jámboran felfelé tekint. Szent Ferenc volt az, aki Kalazancius Assisiben jártakor egy látomás során eljegyezte őt a három szerzetesi fogadalommal. A Jelenések könyvének idézett helyén azonban bizarr módon a hatodik harsonaszó utáni három csapásról, tűzről, füstről és kénkőről van szó, amely megöli az emberek egyharmadát. A metszet inventora tehát csak az ide illő szavakat, és nem a mögöttes tartalmat kívánta kölcsönözni a szövegből. Alul középen annak a három csodának a szereplői láthatók, amelyeket a Rítus Kongregáció Kalazancius boldoggá avatáshoz hitelesített „Tehát hárman tanúskodnak.” (1Jn 5,7) felirattal. Vinzenzo Talenti rövid életrajza így írta le őket: „I. Morelli Salvatort harmincöt esztendős féfiút … a guta megüté teste alsó fél részében oly erősen, hogy lábaira nem állhata, sőt azokat meg se mozdíthatá … Két irgalmas férfiak B. Josef koporsójához, midőn a templom közepén állott, felemelék, s ő a holt szent test kezeit, s lábait nagy buzgósággal megcsókolá, s legottan a nép láttára és csudájára talpra kelvén, szabadon és könnyen járdogált. … II. Tanteri Margit aranyere a rekedtségtől szokatlanképen megdagada, mely nyavalában tizennyolc esztendőkig sínle. Végső öt esztendőkben pediglen … maga-mozdulhatatlan ágyban fekvő vala. MDCCXXXIX-ben Kisasszony havának hatodikában … B. Calasanczius ereklyéjével áldást vetének, s azon szempillantásban egészségesnek magamagát csudálá. III. Cecherini Krisztina kapucinusok regulájokat valló apáca a háta gerinciben, s a csípője csigájában való megtorlott velő miatt hét esztendőkig kemény fájdalmakat … szenvede. … Végezetre már nem is fekhete, hanem arra alkalmaztatott karszékben mozdulatlan üle, teljes tizennnyolc holnapokig. … MDCCXLI-ben pünköst havának utolsó napján buzgó hiedelemmel B. Calasancziushoz folyamoda, egészségéért könyörögvén. Azonnal meg is nyeré. Mivel felszepelkede székéből, s a karba, holott a többi szerzetes szűzek folytaták szokott imádságokat sietséggel bemene” (TALENTI 1758, 474-477). A metszet alsó részén, balra Kalazancius látható diákokkal a felhőkön lebegő Szűz Mária előtt „Kezét kitárva megáldotta őket.” (Lk 24,50) idézettel. Jobbra az a jelenet látható, amikor az ördög letaszította a rendalapítót a létráról, mikor az iskola harangját akarta fölszerelni. A fölötte olvasható felirat: „Ha megbotlik is, nem esik el.” (Zsolt 37,24). A metszet két oldalán egy-egy karcsú oszlop, rájuk applikált iskolai tárgyakkal (füzet, toll, palatábla, tintatartó), az oszlopok tetején pedig egy-egy angyal tartja Kalazancius romlatlan nyelvét és szívét, fölöttük összetartozó felirat: „Felölteni” „a romlatlanságot”. (1Kor 15,53). A kép feletti idézet a bölcsességre utal: „minden szándékukban találkozik velük” (Bölcs 6,16), az idézet forrásaként viszont a következő szakasz (Bölcs 6,17) van megadva, amely még inkább a piarista lelkiségre vonatkoztatható: „Mert (a bölcsesség) legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy; tanulni akarni annyi, mint szeretni (a bölcsességet).”. Az augsburgi Klauber testvérek kisméretű, de mozgalmas kompozícióban igyekeztek egyetlen képbe sűríteni a szent életének, illetve kanonizációjának legfontosabb mérföldköveit, miközben különféle, igen találó szentírási idézeteket kapcsoltak az egyes jelenetekhez. Joseph Sebastian és Johann Baptist Klauber Catholicus képkiadó vállalat néven vezették igen produktív rézmetsző műhelyüket Augsburgban, és már korábban is készítettek metszetet Kalazanci Szt. Józsefről (ld. még kat. 1.16.c)

Copperplate engraving of the deification of Saint Joseph Calasanz. There are several different scenes in the picture with saints and allegorical figures around Calasanz, who is writing the Constitutions of the Piarist Order.

Cím(ek), nyelv
nyelv latin
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy metszet
tárgy rézmetszet
tárgy piarista
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Joseph Sebastian és Johann Baptist Klauber
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Augsburg
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
időbeli vonatkozás 1767/1768
Jellemzők
hordozó papír
méret 14,9 x 9 cm
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Piarista Rend Magyar Tartománya
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Piarista Múzeum
leltári szám/regisztrációs szám 2015.187.1.P